DORDRECHT 3 0 JULI 20U - Milieudienst Zuid

3 0 JULI 20U
DORDRECHT
2 0 1 4 0 2 3 0 7 2
Regiocode: DO00990848
Zaak: 0090114 Oprichting 4 windmolens t.b.v. duurzame
Afd: VM
Medew: CHU
Doss: 20795
Groep: Constructie en Infra
CC:
Algemeen
1 -1.777.13
Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht
stadsontwikkeling/Ruimtelijke
Ordening
Provincie Zuid-Holland
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. de heer CJ. Huisman
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Spuiboulevard 300
DORDRECHT
Datum
29 juli 2014
Ons k e n m e r k 954906
Betreft
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
4 windmolens Kilwind
T 14078
F 078 770 51 94
www.dordrecht.nl
Contactpersoon
Joost Niemantsverdriet
T 078 770 4901
E [email protected]
Geachte heer, mevrouw,
In uw brief van 22 februari 2013 (uw kennnerk 2012004653 /DRE) heeft u
gevraagd een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven in het
kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV. Deze VVGB wordt door de
gemeenteraad afgegeven en is nodig om de omgevingsvergunning, waarbij
tevens wordt afgeweken van het bestemmingsplan, te kunnen verlenen.
Overeenkomstig het bepaalde in de Wabo heeft het college de gemeenteraad
gevraagd in te stemmen met het verlenen van een ontwerp-VVGB, die in het
kader van het ter visie leggen van de ontwerpvergunning mede ter inzage
moet worden gelegd. Het verlenen van de definitieve WGB volgt daarna.
Ik kan u meedelen dat de gemeenteraad op 24 juni 2014 heeft besloten in te
stemmen met het verlenen van bedoelde ontwerpverklaring. Het besluit van de
gemeenteraad is als bijlage bij deze brief gevoegd.
Hoogachtend,
Wansink
Ifidofd afdeling Ruimtelijke Ordening,
Pagina 1/1
/-V.»
^ ^ . J
FSC
MIX
Papier
FSCC013230
DORDRECHT
Nr. 1 2 0 6 6 1 3
Raadsgrlffie
Spuiboulevard 300
3311 GR
DORDRECHT
De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
22 april 2014, kenmerk SO/1196778;
besluit:
aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven ten behoeve van de start van de procedure voor het
verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van 4 windmolens
in het gebied Dordtse Kil IV.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2014.
'
De griffier,
5e voorzitter,
M. van Hall
Pagina
1/1
FSC
FSCC013230