schoolgidsbijlage 2014-2015

Cornelis Jetses bijlage 2014-2015
Adres
Openbare basisschool “Cornelis Jetses”
Postbus 207
6960 AE Eerbeek
Tel. 0313 – 651451
Bezoekadres: Sweelinckstraat 11, 6961 BH Eerbeek
Email:
[email protected]
Website:
www.cornelisjetses.nl
Voorwoord:
Voor u ligt de bijlage van onze schoolgids voor het schooljaar 2014 – 2015.
De schoolgids bestaat uit twee delen, een algemeen gedeelte dat voor meerdere
jaren is vastgesteld en een jaarlijkse bijlage.
In deze bijlage vindt u een kalenderdeel met daarop al een aantal belangrijke data.
Natuurlijk hebben we nog niet alles kunnen inplannen en in de loop van het jaar kan
het voorkomen dat er nog wijzigingen optreden.
In de nieuwsbrieven en op de site vindt u de overige data die nu nog niet gepland
zijn. Zodra deze bekend zijn, kunt u ze overnemen op deze jaarkalender.
Op de achterzijde van de kalender vindt u relevante informatie over het schooljaar
2014 - 2015.
We hopen dat deze bijlage een bijdrage zal leveren aan de informatieverstrekking
van school naar u als ouders/verzorgers.
Hebt u nog tips, op- of aanmerkingen, kom dan gerust.
Namens het team wens ik iedereen wederom een fijn schooljaar toe.
Joris Luesink.
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
Namen en mailadressen van het personeel
Naam
Directeur:
Joris Luesink
e-mail:
[email protected]
Leerkrachten:
Suzan Alberts
e-mail:
[email protected]
Vanessa Evers
e-mail:
[email protected]
Judith Arendsen
e-mail:
[email protected]
Meike Eggen
e-mail:
[email protected]
Mirelle Engels-Bibo
e-mail:
[email protected]
Joyce Vloedgraven
e-mail:
[email protected]
Onderwijs assistent:
Sonja Scala
e-mail:
[email protected]
Intern begeleider
Judith Arendsen
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
Belangrijke adressen:
Stichting Archipel:
College van Bestuur:
S. Scholten
H. Mulder
0575-596120
Postbus 4091
7200 BB Zutphen
Postbus 10257
7301GG Apeldoorn
Inspectie Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
IJsselgroep:
055-5994455
Schoolarts:
Mevr. M.L. van Anken-v.Milligen Postbus 5
088-4433105
6970 AA Brummen
Doktersassistente:
Mevrouw J. Schipper
Schoolverpleegkundige:
Mevrouw I. Halkers
088-4433493
Logopedist:
Mevrouw D.van der Zeeuw
CJG: Centrum Jeugd en Gezin
0575-568929
[email protected]
Ambtenaar Leerplicht:
Mevr. S. Bolat
055-5802879
Landelijke Klachten Commissie:
Postbus 185
0348-405245
3440 AD Woerden
Website: www.lgc-lkc.nl
Vertrouwenspersoon Stichting Archipel:
Mevrouw Chiene Hulst
Contactpersoon van de vertrouwenspersoon:
Juf Vanessa Evers
Motorische begeleiding: Mevrouw Jolanda Woldhuis
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
GGD op school
Bij de GGD Gelre-IJssel is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij gemeentelijke
gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en
logopedisten. Samen met ouders en school zorgen de medewerkers van de GGD ervoor dat kinderen
zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te
vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook samen te
werken met andere instanties.
Onderzoeken en vaccinaties
De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen zijn de preventieve onderzoeken. Het
is belangrijk dat factoren, die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een vroeg
stadium worden opgespoord. De GGD onderzoekt gedurende de basisschoolperiode een kind
meerdere keren. Daarnaast krijgen de kinderen in deze periode ook twee vaccinaties.





Bij 5/6-jarige kinderen doet de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin
komen het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag en ontwikkeling aan bod.
In groep 4 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige, waarin
aandacht voor groei, gezondheid, gedrag en ontwikkeling.
Op 9-jarige leeftijd ontvangen de kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en
tegen bof, mazelen, rodehond (BMR).
In groep 7 vindt – net als bij de leerlingen van groep 4 – een onderzoek plaats door de
jeugdverpleegkundige met dezelfde aandachtspunten.
Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV)
Voor ieder onderzoek en elke vaccinatie ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle
onderzoeken en de vaccinatie van de 9 jarigen zijn de ouders aanwezig (dit geldt niet voor de
logopedische screening.) Na elk onderzoek informeert de GGD de ouder(s)/verzorger(s) over de
bevindingen.
Advisering en verwijzing
Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZ-medewerker - afhankelijk van de bevindingen – het
volgende doen:



gericht advies en/of begeleiding geven aan kinderen en ouders. Bijvoorbeeld bij
gedragsproblemen met kinderen op school of thuis, gezondheidsvragen of problemen in de
spraak- en taalontwikkeling
een kind na verloop van tijd opnieuw oproepen voor een vervolgonderzoek
het kind (en de ouder) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar een andere
hulpverleningsinstelling. De GGD werkt samen met de huisarts, de specialist in het
ziekenhuis, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, psychologen, pedagogen en anderen.
Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s).
Onderzoek op verzoek
Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door hun ouders, leerkrachten of intern begeleider
aangemeld worden voor nader onderzoek door jeugdarts, verpleegkundige of logopedist.
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
Ondersteuning van leerkrachten
GGD-medewerkers kunnen leerkrachten ondersteunen en adviseren bij het opzetten en uitvoeren van
activiteiten, bijvoorbeeld gericht op het aanleren en/of verbeteren van gezond gedrag. Ook adviseren
zij over het gebruik van leskisten, lespakketten en andere voorlichtingsmaterialen uit het
documentatie- en informatiecentrum van de GGD.
Bereikbaarheid en informatie
U kunt de GGD om advies vragen op diverse terreinen. Bijvoorbeeld infectieziekten, hygiëne en
veiligheid op school. Meer informatie over diverse onderwerpen kunt u vinden op de website:
www.ggdgelre-ijssel.nl
U kunt de GGD telefonisch bereiken op telefoonnummer: 088 – 4433000.
GGD Gelre-IJssel
Postbus 51, 7300AB Apeldoorn
Tel. 088 – 4433000
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
Formatie:
Groep
1/2
3/4
5/6
7/8
Ma ocht
Suzan
Vanessa
Judith
Meike
Ma mid
Suzan
Vanessa
Judith
Meike
Di ocht
Suzan
Vanessa
Mirella
Meike
Di mid
Suzan
Vanessa
Mirella
Meike
Woe
Suzan
Vanessa
Mirella
Meike
Do ocht
Suzan
Vanessa
Judith
Meike
Do mid
Suzan
Vanessa
Judith
Meike
Vr ocht
Joyce
Vanessa
Judith
Meike
Di mid
Woe
Do ocht
Sonja
Do mid
Vr ocht
Ambulante personeelsleden
Groep
OA
IB
Ma ocht
Ma mid
Sonja
Di ocht
Judith
Judith
Judith
OA = onderwijs assistent
IB = Interne begeleider


Juf Judith zal 2 dagen op school ambulant zijn ivm haar taken voor de ‘zorg’ op school
en de ondersteuning van de directie.
Meester Joris zal volgend jaar zijn dagen verdelen over de Cornelis Jetses en de
Vossestaart. We streven om dit zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen.
De schooltijden:
- Maandag
:
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
- Dinsdag
:
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
- Woensdag
:
08.30 uur - 12.30 uur
- Donderdag
;
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
- Vrijdag
:
08.30 uur - 12.00 uur
Gymnastiekrooster:
Woensdag: groep 1-2, 5-6 en groep 7-8 (blokuur)
Donderdag: groep 3,4
Rondom de lessen.
- Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op het schoolplein, de lessen
beginnen om 8.30 uur.
- De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen vanaf 8.15 uur door hun
ouders/verzorger in de klas worden gebracht. Ook hier beginnen de lessen om
8.30 uur.
- Ook in de andere groepen zijn de kinderen welkom vanaf 8.15 uur in de klas.
De ouders van de kinderen mogen dan mee om samen te kijken naar
werk/werkjes.
- De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30 uur. Vanaf 10.05 uur wordt er in de
klas eerst wat gegeten en gedronken (kinderen dienen zelf drinken en eten
mee te nemen). W ij hechten waarde aan gezonde voeding.
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
Overblijven
Het overblijven wordt op onze school verzorgd door een overblijfgroep, bestaande uit
enthousiaste ouders. Voor het overblijven is een stempelkaart nodig, die op
maandag-, dinsdag-, en donderdagochtend tussen 8:15 en 8:30 uur op school
gekocht kan worden.
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende varianten:
•5 strippenkaart voor € 8,75-•10 strippenkaart voor € 17,50-•30 strippenkaart voor € 48,-Indien er aanleiding is om het tarief aan te passen, zal dat via een voorstel tijdens de
zakelijke ouderavond plaats vinden.
De kaart blijft op school en wordt, als u uw kind heeft aangemeld voor het
overblijven, door de overblijfouder afgestempeld. U ontvangt tijdig bericht om een
nieuwe kaart aan te schaffen.
Kinderen kunnen ’s ochtends hun drinken, zoals melk, karnemelk, etc., voor de
middagpauze in een koelkast plaatsen.
Er zijn regels voor het overblijven, die één keer per jaar aan de kinderen worden
uitgereikt.
De coördinator van het overblijven op de Cornelis Jetsesschool is Jolanda Klein
Hekkelder. Als u vragen heeft kunt u contact met haar opnemen.
Telefoonnummer: 0313-650583
Vakantierooster schooljaar 2014 / 2015
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Koningsdag
Goede vrijdag en paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Zomervakantie
18-10-2014 t/m 26-10-2014
20-12-2014 t/m 04-01-2015
21-02-2015 t/m 01-03-2015
27-4-2015
03-04-2015 t/m 06-04-2015
02-05-2015 t/m 10-5-2015
14-05-2015 t/m 15-05-2015
25-5-2015
11-07-2015 t/m 23-08-2015
Zie voor een volledig overzicht de jaarkalender.
Voor aanvragen voor extra verlof verwijzen wij u naar de algemene schoolgids, het
aanvraagformulier kunt op school halen bij de leerkracht of downloaden via
www.cornelisjetses.nl bij formulieren.
Cornelis Jetses weetjes:
Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, wilt u ons dit dan tijdig melden.
Dan hoeven wij ons geen zorgen te maken.
U kunt bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
Telefoonnummer: 0313-651451
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
BSO van Stichting Kindercentra Brummen en Eerbeek (SKBE)
Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen de kinderen terecht
bij de buitenschoolse opvang (BSO), voor en na schooltijd en in de schoolvakanties.
In Eerbeek heeft SKBE ruimte voor 60 kinderen op drie verschillende BSO-locaties
voor verschillende leeftijdsgroepen. Op iedere locatie worden maximaal 20 kinderen
opgevangen onder begeleiding van 2 pedagogische medewerkers. Daarnaast heeft
SKBE kinderopvang van 0-4 jaar en peuterspeelgroepen van 2-4 jaar. Informatie
over onze peuterspeelgroepen vindt u op de website van het SKBE.
Voor vragen of algemene informatie kunt u contact opnemen met SKBE.
Telefoonnummer: 0313-659146 of via e-mail: [email protected] Of neem een kijkje op de
website: www.skbe.nl
Voor inschrijven kunt u het inschrijfformulier downloaden.
Leidinggevende BSO: Inge Gammauf
Hoofdluis:
Hoofdluis heeft de vervelende eigenschap zich heel goed thuis te voelen op scholen.
Ook wij worden regelmatig geconfronteerd met dit ongemak.
Mocht u bij uw kind(eren) hoofdluis constateren, behandelt u dat dan direct en
waarschuw ons onmiddellijk. Wij kunnen dan de overige ouders waarschuwen, opdat
ook zij maatregelen kunnen nemen. Om de kans op een epidemie zo klein mogelijk
te houden, verzoeken we u om bij uw kinderen regelmatig de haren en de hoofdhuid
te controleren. Omdat er met name in het verleden al een aantal keren hoofdluis in
de school is geconstateerd hebben we een aantal ouders bereid gevonden om
regelmatig controles in school uit te voeren.
In principe vindt er na elke vakantie een controle plaats.
Contact inloop voor ouders:
U bent na schooltijd altijd welkom op onze school om met de leerkracht van
gedachten te wisselen over uw kind. Het kan voorkomen dat dit echter niet mogelijk
is, u kunt dan met de leerkracht een afspraak maken. In voorkomende gevallen (b.v.
wanneer de ontwikkelingen rondom uw kind daar aanleiding toe geven) zal de
leerkracht ook direct contact met u als ouder opnemen.
Inloop voor schooltijd.
Elke dag is er voor ouders/verzorgers de mogelijkheid om vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur
samen met de kinderen even de klas in te lopen. Kinderen kunnen dan laten zien
waar zij mee bezig zijn in de klas. Kinderen zijn altijd trots op het werk dat ze in de
klas maken en willen dat ook graag laten zien.
Mobiele telefoon:
Sommige leerlingen zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Deze mag tijdens de
schooluren (en pauzes) niet aanstaan. Naar de gymzaal worden geen mobiele
telefoons meegenomen. (In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken, indien
de ouders schriftelijk hebben aangegeven dat hun kind(eren) op een bepaalde dag
een telefoon bij zich moeten hebben.)
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
Communicatie
Communicatie met ouders wordt door ons belangrijk gevonden. Leerkrachten zijn
daardoor beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. Ouders
begrijpen beter waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn. Wij
bieden daarvoor:
-
-
De 2- maandelijkse nieuwsbrief van de directie.
Het gebruik van de mail. Zowel van de school naar ouders als van ouders
naar de school (leerkrachten).
U bent altijd welkom om met de leerkracht van gedachten te wisselen.
De informatieavond in september: per groep geven de leerkrachten u een
indruk van wat uw kind het komend jaar op school zal gaan doen.
3 x per jaar (november / februari / juli) zijn er 10 minuten gesprekken. De
kinderen krijgen 2 x per jaar een rapport (februari / juli). U wordt uitgenodigd
voor een 10 minuten gesprek met de leerkracht(en) om de vorderingen van
uw kind te bespreken.
Nieuws uit de groepen kunt u vinden op de website van de school:
www.cornelisjetses.nl
LKC (Landelijke Klachten Commissie).
Indien u het met de gang van zaken op school niet eens bent, dan kunt u natuurlijk
altijd contact met ons opnemen.
Het eerste aanspreekpunt is hiervoor natuurlijk de leerkracht.
Mocht uw klacht niet opgelost kunnen worden dan bestaat de mogelijkheid om
contact op te nemen met de LKC.
Het adres van de commissie vindt u voorin deze bijlage.
De ouderraad:
De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten op school,
behartigt de belangen van de ouders, bevordert dat de ouders zich voor de school
interesseren en stimuleert ouders ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de kinderen een overzicht van de
activiteiten waarbij de ouderraad en/of het team uw hulp vraagt.
Samenstelling:
De ouderraad bestaat uit leden, gekozen uit ouders/ verzorgers van kinderen die als
leerling v an de school zijn ingeschreven en 1 teamlid.
Namens de ouders:
- Nicole van Brakel (voorzitter)
- Ellen Brock
- Corine Ligt
- Sharony Huisman
- Marije Zomer
- Brenda Zuetenhorst
- Jessica Hoevers
Aanvullend namens het team:
- Juf Vanessa Evers
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
Inning van de ouderbijdrage.
De school kent een schoolfonds dat beheerd wordt door de ouderraad. Uit dit
schoolfonds worden de kosten betaald van de diverse vieringen en andere zaken die
niet betaald kunnen worden vanuit het schoolbudget van de directie, maar wel een
meerwaarde hebben voor de kinderen. Tijdens de zakelijke ouderavond zal het
bedrag voor dit schooljaar opnieuw worden vastgesteld.
Voor de goede orde: de ouderbijdrage voor het schoolfonds is vrijwillig. Alle ouders
hebben de vorige jaren een machtigingskaart ingevuld, zodat het bedrag automatisch
van uw bankrekening wordt afgeschreven.
De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, dat bedacht is om
ouders en leerkrachten invloed te geven op de besluitvorming van de school. De MR
richt zich vooral op beleidsmatige zaken.
Alle medezeggenschapsraden van de Stichting Archipel zijn verenigd in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Via de GMR bestaat de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid van het bevoegd gezag;
het bestuur openbaar onderwijs: Stichting Archipel.
Wat doet de medezeggenschapsraad?
De MR heeft als taak het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling
overleg. De MR volgt het beleid van de eigen school en van het bestuur. De MR
heeft op diverse punten een instemming- of adviesbevoegdheid en kan ook zelf met
(beleids) voorstellen komen en ongevraagd advies geven.
Informatie over de MR kunt u ook vinden op www.cornelisjetses.nl.
Tevens kunt u ook persoonlijk contact opnemen met de leden van de MR.
Samenstelling en taakverdeling medezeggenschapsraad:
Namens de ouders:
- De heer Tobias Bos (voorzitter)
- Mevrouw Ant Vollema
- Mevrouw Michelle Warmenhoven
Namens het team:
- Mevrouw Suzan Alberts (secretaris)
Mailadres:
[email protected]
Het MR-lidmaatschap wordt steeds voor een periode van drie jaar aangegaan. In
oktober worden er, indien nodig, verkiezingen gehouden.
Protocollen.
Op school zijn diverse protocollen aanwezig over diverse onderwerpen.
Deze protocollen liggen ter inzage in de school en op onze website.
Onze leerlingen:
Onze leerlingen komen allen uit Eerbeek of de directe omgeving. Het
onderwijsaanbod is speciaal afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. In
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015
voorkomende gevallen wordt, aan de hand van het LVS (Leerling Volg Systeem)
CITO gekeken of er aanpassingen moeten worden gemaakt in het
onderwijsprogramma.
Schoolverlaters en Citoscores:
Dit schooljaar heeft onze school bij de eind CITO van groep 8 een gemiddelde van
531.2 behaald. Dit ligt boven de norm die wij door de onderwijsinspectie geacht
worden te halen. Deze score is natuurlijk maar een getal. De uitslag is van meerdere
factoren afhankelijk. Zo kan de groep in z’n geheel een hoog, laag of gemiddeld
niveau hebben. Maar ook persoonlijke omstandigheden, zoals spanning kunnen een
toets beïnvloeden. Wij willen hiermee duidelijk maken dat de gemiddelde score
slechts een indicatie is.
De toetsresultaten worden natuurlijk altijd met de ouders besproken. Het
schoolkeuzeadvies wordt gebaseerd op zowel de score van de Eindtoets als op de
prestaties gedurende de gehele schoolcarrière. Hierbij maken we gebruik van het
CITO LVS (Leerling Volg Systeem).
Eindscore 2012: 531,5
Eindscore 2013: 535,1
Eindscore 2014: 531,2
(Er is een score mogelijk tussen 500 en 550)
Hierna ziet u de uitstroom van de leerlingen van groep 8 uit het afgelopen schooljaar:
Schooljaar 2013 / 2014
Aantal leerlingen
2
1
2
1
1
2
Type onderwijs
HAVO/VWO
HAVO
MAVO / HAVO
MAVO
VMBO KL
VMBO BL
BB = Basisberoepsgerichte leerweg
KB = Kaderberoepsgerichte leerweg
OBS Cornelis Jetses bijlage schoolgids 2014-2015