Koningin Julianaschool Sportlaan 10 2995 VN

Koningin Julianaschool
Sportlaan 10
2995 VN Heerjansdam
078-6774375
Agenda medezeggenschapsraad dinsdag 24 juni 2014 0m 19.30 uur.
Locatie: Koningin Julianaschool.
Opening en vaststellen van de agenda:
1. verslag vorige vergadering dinsdag 27 mei.(krijgen we nog van Miranda)
2. ingekomen en verzonden stukken
3. mededelingen
4. Schoolgids 2014-2015
5. Jaarbijlage schoolgids 2014- 2015
6. Goedkeuring Regelement GMR
7. Snappet
8. Lopende zaken
9. rondvraag
10. sluiting