Reactie op brief CNV

Ons kenmerk
Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Strategie
Behandeld door S. Besic
CNV Publieke Zaak
Postbus 84500
2508 AM DEN HAAG
Telefoon (040) 238 24 55
Uw brief van 22 mei 2014
Uw kenmerk 4.0749/HV/GB
Ons kenmerk
8 juni 2014
Betreft: Situatie rond reorganisatie
Geachte heer Verbeek,
Op 24 mei ontvingen wij uw brief inzake de situatie rond reorganisatie. In die brief
geeft u aan op basis van gesprekken met medewerkers bezorgd te zijn over het
organisatieverandertraject. Daarin gaat u in op de door u gesignaleerde effecten van
die verandering. Wij hebben hier kennis van genomen en geven middels deze brief
een eerste korte reactie. Een korte schriftelijke reactie, omdat wij uw signalen zeer
serieus nemen en u middels deze brief vooral uit willen nodigen om met elkaar in
gesprek te gaan over hoe we gezamenlijk de transformatie verder kunnen brengen
om onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving in kunnen vullen.
Om die reden gaan we ook nog niet expliciet in op een aantal feitelijke
misverstanden in uw brief. Wij hebben ons veranderingsproces in nauwe afstemming
met de OR vormgegeven. Een intensievere betrokkenheid van de vakbonden om ons
te helpen+ in de noodzakelijke verandering, is in ons belang en dat van de stad.
Gedeelde waarden
Wij zien de gezamenlijke opgaven en delen de waarden en uitgangspunten, met
name het belang van zorgvuldigheid en transparantie tijdens de gehele
transformatie en specifiek tijdens de sollicitatieprocedure. Wij beseffen terdege dat
de teleurstelling bij ambtenaren groot kan zijn als zij hun functie verliezen en een
onzekere toekomst tegemoet gaan. Wij streven daarom naar behoud van personeel
en voorkoming van onnodige ontslagen door medewerkers mee te nemen in de
transformatie in een tijd waarin we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben
in het uitdragen van de opgave die we momenteel vorm geven, namelijk het
terugdringen van de kosten en het bereiken van een slagvaardigere en flexibelere
organisatie met een betere dienstverlening aan de stad. Ook bij de medewerkers
waar een match niet mogelijk is gebleken blijven wij gezamenlijk actief zoeken naar
de juiste plek voor hun toegevoegde waarde. De opleidingsbudgetten zijn in 2013 en
2014 overschreden en het limiet op het opleidingsbudget hebben wij losgelaten.
Opleiding behoort te leiden tot ontwikkeling en dat vereist ook van medewerkers de
bereidheid om in zichzelf te investeren. Ook als dat tot werk op een andere plek
Ons kenmerk
binnen of buiten de organisatie leidt. Leren en ontwikkelen vinden wij voor alle
medewerkers van groot belang.
Daarnaast delen wij het belang van goede onderbouwing van projecten en behoud
van goede en waardevolle krachten voor de organisatie en de daaruit voortvloeiende
stabiliteit en historisch besef. Tijdens het traject hebben wij in sommige gevallen
gemeend dat een keuze voor tijdelijke krachten en flexibiliteit onvermijdelijk is
vanwege de noodzaak om in te spelen op de aankomende bezuinigingen vanuit het
Rijk en op de organisatieverandering. Vanuit dat oogpunt is besloten om in die fase
geen onomkeerbare besluiten te nemen t.a.v. de personele invulling. Dit doet echter
niets af aan de waarde van medewerkers die met passie en betrokkenheid voor de
stad werken. De met u afgesproken zorgvuldige procedures in het sociaal statuut
leiden tot een piek aan werkzaamheden in dit jaar. Ook om deze piek op te vangen,
hebben we tijdelijk flexibele capaciteit ingezet.
Wij herkennen het gevoel van onzekerheid in de organisatie. Het is deels geen nieuw
fenomeen en staat deels los van de huidige opgave. Het is gedeeltelijk toe te
schrijven aan het in onze organisatie onvoldoende verankerde eigenaarschap en
integraal denken en werken in de volle breedte. De noodzaak om op die terreinen te
ontwikkelen lag mede aan de basis van ‘Weet Wat Werkt’ en ‘Route2014’.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Tegelijkertijd staan we de komende jaren voor grote opgaven. Denk alleen al aan de
ontwikkelingen op het gebied van zorg en werk en de keuzes om de stad nu en in de
toekomst betaalbaar te houden. Vraagstukken moeten we samen met partners in de
stad en inwoners oppakken. In het coalitieakkoord hebben we uitgangspunten en
strategiën geformuleerd waarlangs we de keuzes maken. Belangrijk is dat wij
innovatie letterlijk en figuurlijk de ruimte willen geven, ook binnen de ambtelijke
organisatie. In een laboratorium kan niet alles succesvol zijn. In een laboratorium
proberen we dingen uit, leren we wat werkt en wat niet en sturen we bij. Dit vraagt
ook om een ambtelijke organisatie die mag experimenteren, die zich niet laat leiden
door precedentwerking. Inspelen op maatschappelijke vragen in plaats van het
zekeren van belangen komt meer dan ooit centraal te staan. Dit vraagt dat
ambtenaren verantwoordelijk mogen zijn voor het eindproduct en zich eigenaar
moeten én moeten kunnen voelen. Fouten maken mag, mits je daarvan leert.
Natuurlijk in samenspel met politiek, bestuur, partners en de burgers als
eindgebruikers. Er is nog inspanning nodig om hierin als organisatie te groeien en
dat doen we door lerend te ontwikkelen. Als college ondersteunen wij de ingezette
beweging en willen ervoor zorgen dat de benodigde stappen worden gezet. Dit doen
we niet alleen, maar samen met onze medewerkers en partners, samen in teams die
het mandaat hebben om de juiste stappen te zetten in verbinding met buiten én
vooral met elkaar. Experimenteren is niet zonder risico’s en de ruimte om met elkaar
de juiste weg uit te vinden moet er zijn.
Ons kenmerk
Wij gaan graag met u hierover verder in gesprek, om te bouwen aan de toekomst.
Onze opgave daarin is een gezamenlijke; namelijk het meenemen van zoveel
mogelijk medewerkers in de transformatie om invulling te geven aan onze
gezamenlijke verantwoordeljkheid ten opzichte van de samenleving. Nu en in de
toekomst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Eindhoven,
gemeentesecretaris