procesovereenkomst-definitieve-versie-28-08

Datum: 28 augustus 2014|Robbe, THG
Procesovereenkomst
Inkoop Jeugdhulp Zuid Holland Zuid
1
Deze Procesovereenkomst Wet Jeugdhulp 2015 (de Overeenkomst) staat open voor ondertekening per …
september 2014.
Het openbaar lichaam gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vertegenwoordigt de regio’s en de daarin gelegen gemeenten:
Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Giessenlanden
Gorinchem
Hardinxveld-Giessendam
Leerdam
Molenwaard
Zederik
Drechtsteden
Alblasserdam
Dordrecht
Hendrik Ido-Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Hoeksche Waard
Binnenmaas
Cromstrijen
Korendijk
Oud-Beijerland
Strijen
en
Aanbieders genoemd op bijlage 1.
2
De Procesovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 oktober 2014. De Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ zet vanaf die datum de Overeenkomst open voor ondertekening door Aanbieders (genoemd in
bijlage 1).
-
Serviceorganisatie Jeugd, hierbij uitvoering gevend aan het besluit van het dagelijks bestuur
van het openbaar lichaam van de Dienst Gezondheid & Jeugd <datum>, en het daartoe van
elk van de colleges van de deelnemende gemeenten verkregen mandaat;
-
Aanbieders genoemd in bijlage 1.
De Overeenkomst noemt het openbaar lichaam gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en
Jeugd de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (Zuid-Holland Zuid).
De Overeenkomst noemt de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en Aanbieders gezamenlijk Partijen en ook
separaat van elkaar een Partij.
De Overeenkomst noemt Aanbieders ook separaat van elkaar Aanbieder.
Partijen overwegen bij het aangaan van de Overeenkomst als volgt:
A. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van
producten en diensten ten behoeve van de uitvoering van de Jeugdwet binnen het daarvoor
beschikbare budget voor de regio’s Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche
Waard.
B. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ beschikt per 1 januari 2015 voor de realisatie en uitvoering van
de onder A. genoemde taken over wettelijke bevoegdheden, legitimiteit op basis van politieke
besluitvorming en financiële middelen. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en Aanbieders
waarborgen de continuïteit van zorg zoals omschreven in het Regionaal Transitiearrangement.
C. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de transitie en de transformatie van de Jeugdwettaken, passend binnen de financiële doelstellingen en kaders van de zeventien gemeenten in de
regio Zuid-Holland Zuid.
D. Partijen ontwerpen en organiseren samen een aanbod van voorzieningen (formeel en informeel,
algemeen en individueel) en een werkwijze die voldoen aan de volgende kernelementen uit het
“beleidsplan Jeugdhulp ZHZ”:
a) We willen de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen versterken door:
i) Het versterken van een veilig en positief opgroei- en opvoedklimaat;
ii) Ervan uit te gaan dat ouders de verantwoordelijkheid hebben voor het opvoeden en dat
zij primair de regie voeren op hun eigen opvoeding, de opvoeding van hun kinderen en
hun ondersteuning;
iii) Uit te gaan van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen en waar nodig dit verder te
versterken door hen vaardigheden aan te leren. Wanneer dit niet mogelijk is, willen we
daar waar nodig en mogelijk het sociale netwerk versterken om het gezin te
ondersteunen.
b) We willen een integrale aanpak zodat:
i) De ondersteuning zoveel mogelijk in de leefomgeving van jeugdigen en gezinnen
plaatsvindt;
ii) De gezinnen met meer en complexe ondersteuningsbehoeften (tenzij daartegen expliciet
geformuleerde, zwaarwegende en inhoudelijke gefundeerde argumenten bestaan)
volgens het principe van “één gezin, één plan, één begeleider” worden ondersteund,
zoals opgenomen in het beleidsplan van ZHZ;
iii) Op tijd en passend ingegrepen wordt als de veiligheid van de jeugdige in het geding is of
komt.
c) We willen dat er maatwerk wordt geboden zodat:
3
i) Er voor verschillende typen vragen verschillende typen oplossingen worden gehanteerd;
ii) Alle vragen van eenvoudig tot complex zo kort en eenvoudig als mogelijk en niet
zwaarder dan nodig worden beantwoord;
iii) Specialistische zorg beschikbaar en toegankelijk is, het liefst in de eigen omgeving van
jeugdigen en gezinnen.
E. Partijen zoeken naar effectieve en efficiënte prikkels om de kernelementen genoemd onder D.
vorm te geven in de maatschappij.
F. Partijen ontvangen de ruimte die nodig is om Jeugdigen en professionals tot efficiënte
arrangementen te laten komen, waarbij de kernelementen zoals genoemd onder D. leidend zijn.
G. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ wenst bij het bereiken van de onder A. genoemde doelstelling
met behulp van de onder D. genoemde kernelementen de mogelijkheid te blijven behouden om
onderwerpen lokaal, sub-regionaal of regionaal te regelen, waarbij zij dit vooraf aan Aanbieders
kenbaar maakt. Regelt de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ onderwerpen lokaal, sub-regionaal of
regionaal dan maakt zij gebruik van de Overeenkomst.
H. Partijen kennen, ook onderling, uiteenlopende belangen en doelstellingen, maar werken bij de
uitvoering van de onder A. genoemde doelstelling en de onder D. genoemde kernelementen
samen.
I. Partijen erkennen dat zowel voor nu als voor de toekomst verschillende onzekerheden bestaan
met betrekking tot de uitvoering van de Jeugdwet. Partijen wensen gezien deze onzekerheden
een zo flexibel mogelijke werkrelatie met elkaar aan te gaan. Dit vraagt om een dynamische en
modulaire opbouw van schriftelijk te sluiten overeenkomsten, waaronder de Overeenkomst.
J. Partijen staan gezien de gewenste flexibiliteit, dynamiek en modulairiteit de toetreding van
nieuwe Aanbieders per 2016 gefaseerd toe, mits zij de inhoud van de Overeenkomst volledig
onderschrijven.
Partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
4
ARTIKEL 1 BEGRIPPEN
1.1.
1.2
1.3.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Aanbieder: een rechts- of natuurlijke persoon die zorg, maatschappelijke en/of vergelijkbare
dienstverlening aanbiedt aan Jeugdigen en die Jeugdhulpaanbieder is zoals bedoeld in artikel
1.1 van de Jeugdwet.
Deelovereenkomst: een overeenkomst met daarin afspraken tussen de Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ en één of meerdere Aanbieders over de invulling van één of meer te behalen
resultaten.
Gemeenten in Zuid-Holland Zuid: de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld–
Giessendam, Leerdam, Molenwaard, Zederik, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, OudBeijerland en Strijen.
Inkoopnetwerk Jeugd: het overlegorgaan dat in het leven wordt geroepen door de
Overeenkomst. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en alle Aanbieders die de Overeenkomst
ondertekenen zijn deelnemers van het Inkoopnetwerk Jeugd.
Intentieverklaring: intentionele afspraken voor de periode van 3 jaar tussen bestaande
aanbieders van Jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. De afspraken zijn gericht op een langdurige
en bestendige samenwerking. De onderhavige overeenkomst geldt voor 2015 en derhalve
zijn onderstaande afspraken van toepassing:
a. in 2015 geldt een bezuinigingspercentage van 6%, in 2016 een percentage van 5% en
in 2017 een percentage van 4%;
b. aanbieders zijn verantwoordelijk voor eventuele frictiekosten;
c. aanbieders zorgen voor de benodigde transformatie;
d. aanbieders bieden zorgcontinuïteit.
Jeugdige: een inwoner en zijn/haar ouder(s) en/of voogd, woonachtig in de regio ZuidHolland Zuid, waarbij zijn/haar woonplaats wordt gedefinieerd zoals in artikel 1.1 Jeugdwet,
die op basis van de Jeugdwet in aanmerking komt voor een individuele voorziening.
Regionaal Transitie Arrangement (RTA): Regionale afspraken gericht op het bieden van
zorgcontinuïteit in 2015. Continuïteit van zorg wordt conform de vereisten van de
Toetsingscommissie Stelselherziening Jeugdzorg (TSJ) gedefinieerd als het continueren van
de zorg waar ‘zittende’ cliënten per 31-12-2014 gebruik van maken, voor de periode van 1
jaar, bij dezelfde aanbieder als waar zij op deze datum zorg krijgen. Voor ‘wachtende’
cliënten, cliënten met een indicatie per 31-12-2014 maar die op dat moment nog niet in zorg
zijn, geldt dat zij moeten worden toegeleid naar zorg waar zij aanspraak op hebben. Hier
geldt niet dat dit bij een bestaande aanbieder moet gebeuren. Het RTA heeft een duur van 1
jaar. Gedurende dit jaar blijft de markt gesloten voor nieuwe aanbieders.
Resultaat: het gevolg van een maatregel op het gebied van jeugdhulp die:
a) in het geval van jeugdhulp, leidt tot het verminderen, stabiliseren, behandelen en/of
opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen, psychosociale
problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van een inwoner jonger
dan 18 jaar of opvoedingsproblemen;
b) in het geval van jeugdhulp, leidt tot deelname aan het maatschappelijk verkeer en het
zelfstandig functioneren van inwoners tot 18 jaar met een beperking, een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die buiten het strafrechtelijke
kader wordt verleend;
c) in het geval van jeugdhulp, leidt tot ondersteuning bij of het overnemen van activiteiten
op het gebied van de persoonlijke verzorging bij inwoners jonger dan 18 jaar in verband
met een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke handicap, waaronder jeugdhulp die verleend wordt in het
kader van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering;
d) in het geval van jeugdreclassering, leidt tot reclasseringswerkzaamheden, begeleiding en
toezicht houden op inwoners van 12 jaar tot 18 jaar (uitzonderinggevallen conform de
5
1.10
1.11
1.12
1.13
Jeugdwet tot 23 jaar) die deel nemen aan een scholings- en trainingsprogramma, het
geven van aanwijzingen alsmede overige taken die aan de gecertificeerde instellingen
zijn opgedragen;
e) in het geval van kinderbeschermingsmaatregelen, leidt tot het uitvoeren van de voogdij
en/of onder toezichtstelling en de voorlopige voogdij en/of onder toezichtstelling;
f) in het geval van een van bovenstaande situaties, ondersteuning biedt aan de verzorgers.
Stuurgroep Jeugd: verantwoordelijke wethouders voor Jeugdhulp van de Regio ZHZ.
Voorlopig voorstel: een voorstel voor een Deelovereenkomst dat ter behandeling wordt
voorgelegd aan het Inkoopnetwerk Jeugd en aan de Werkgroep(en).
Werkgroep: naam van het werkorgaan dat het Inkoopnetwerk Jeugd in het leven roept
teneinde concrete projecten uit te voeren. Aan deze Werkgroep neemt een selectie van
Aanbieders deel. De selectie van Aanbieders vormt een vertegenwoordiging van de leden van
het Inkoopnetwerk Jeugd.
Uitgewerkt voorstel: een voorstel voor een Deelovereenkomst dat na behandeling in het
Inkoopnetwerk Jeugd en de Werkgroep voor besluitvorming wordt aangeboden aan het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland
Zuid.
ARTIKEL 2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
2.1.
2.2.
2.3
2.4
De Overeenkomst brengt tussen Partijen een structuur tot stand voor Communicatie,
Overleg en Besluitvorming (COB). Partijen maken gebruik van deze structuur voor het
voorbereiden, beheren en monitoren van één of meer onderliggende Deelovereenkomst(en).
De naam van de COB-structuur is Inkoopnetwerk Jeugd.
Deelname aan de Overeenkomst geeft geen recht op deelname aan een
Deelovereenkomst, zoals genoemd in artikel 11. Partijen moeten deze
Deelovereenkomst(en) expliciet sluiten. Het is echter niet mogelijk deel te nemen aan een
Deelovereenkomst zonder ook deel te nemen aan de Overeenkomst.
Deelname aan de Overeenkomst staat alleen los van deelname aan het
Transitiearrangement voor Aanbieders die deelnemen aan het Transitiearrangement en die
expliciet aangeven na 1 januari 2016 geen Deelovereenkomst te willen uitvoeren. Voor deze
Aanbieders eindigt de Overeenkomst per 31 december 2015.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ belast de Aanbieder met het leveren van zorg vanuit de
Jeugdwet als dienst van algemeen economisch belang (DAEB). In dit kader zijn Partijen
verplicht om de kwaliteit en continuïteit van de zorg te borgen.
ARTIKEL 3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De Overeenkomst gaat in op 1 januari 2015. Partijen sluiten de Overeenkomst voor onbepaalde tijd,
waarbij zij onverminderd de mogelijkheid blijven houden de Overeenkomst tussentijds op te zeggen
conform artikel 12.
ARTIKEL 4 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENWERKING:
4.1.
4.2.
Als uitgangspunten voor de samenwerking komen Partijen overeen dat:
a) Zij bij het uitvoeren van de Overeenkomst en de daaruit voortkomende
Deelovereenkomst(en) altijd te goeder trouw zullen handelen;
b) het Resultaat en de kernelementen de basis vormen voor zowel de Overeenkomst als
de daaruit voortkomende Deelovereenkomst(en).
Elke Aanbieder verklaart door ondertekening van de Overeenkomst dat hij:
a) Documentatie met betrekking tot de Overeenkomst en daaruit voortkomende
Deelovereenkomst(en) zal bewaren conform geldende standaarden, waaronder die
voor accountancy (voor zover relevant), bescherming van persoonsgegevens (Wbp)
en, indien relevant, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO);
6
b) Bij het beheer van (digitale) archiefbescheiden in dossiers de uitgangspunten van de
Archiefwet 1995 hanteert, hieronder begrepen de toepassing van de geldende
Selectielijst van archiefbescheiden van gemeentelijk en intergemeentelijke organen;
c) Een zakelijke of andere doelstelling of verbintenis, waarvan hij redelijkerwijs kan
verwachten dat deze het voorwerp van de Overeenkomst of een daaruit
voortkomende Deelovereenkomst geweld aan kan doen, volledig openbaar maakt
aan de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ;
d) Op aangeven van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ binnen een redelijke termijn de
informatie genoemd onder lid a) zal overhandigen, met uitzondering van informatie
die wettelijk of door een rechter geheim is verklaard.
e)
ARTIKEL 5 UITSLUITING DEELNAME AANBIEDERS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
Aanbieders waarop de uitsluitingsgronden van toepassing zijn, kunnen niet (langer)
deelnemen aan de Overeenkomst. De uitsluitingsgronden staan op de ‘Eigen Verklaring
Aanbesteden’, opgenomen in bijlage 3 van de Overeenkomst. Door het insturen van een juist
ingevulde ‘Eigen Verklaring Aanbesteden’ kan de Aanbieder aantonen dat de daar genoemde
uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ kan om
verdere bewijsvoering vragen.
Aanbieders die niet kunnen voldoen aan de geldende vakbekwaamheidseisen en
mogelijke certificeringseisen die de Jeugdwet (of opvolgers daarvan) voorschrijft, kunnen niet
(langer) deelnemen aan de Overeenkomst. Door het insturen van óf een op basis van de wet
voor zijn branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval betrekking hebbende
op zorg, maatschappelijke en/of vergelijkbare dienstverlening (bijvoorbeeld Implementatie
Normen verantwoorde zorg), óf bewijs waaruit blijkt dat de Aanbieder zich inzet voor
kwaliteitsborging van dienstverlening aan Jeugdigen en daarbij horende administratieve
processen (bijvoorbeeld een kwaliteitshandboek, protocol of beschrijving van gevolgde
opleidingen) kan de Aanbieder aantonen dat hij voldoet. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ kan
op basis van artikel 5.6 afwijken van dit artikel.
Aanbieders die niet kunnen aantonen een gezonde organisatie met voldoende financiële
en economische draagkracht te zijn, kunnen niet (langer) deelnemen aan deze
Overeenkomst, als de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ kan aantonen dat de dienstverlening van
deze Aanbieders aan Jeugdigen in gevaar komt.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ behoudt zich het recht voor voordat zij een
Deelovereenkomst met de Aanbieder tekent en gedurende de looptijd van de Overeenkomst
te controleren of genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op de Aanbieder van
toepassing zijn en actie te ondernemen op basis van artikel 12.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ kan de volgende documenten opvragen bij de Aanbieder,
die de Aanbieder zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zestig werkdagen dient te
overleggen, in het geval de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ tot toetsing van de Aanbieder wil
overgaan voor wat betreft de uitsluitingsgronden genoemd in artikel 5.1:
a) Een Gedragsverklaring Aanbesteden in het geval Aanbieder een rechtspersoon is of
een Verklaring Omtrent het Gedrag in geval Aanbieder geen rechtspersoon is;
b) Een verklaring van de Belastingdienst;
c) Een uittreksel uit het Handelsregister, voor zover de wet deze voorschrijft.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ kan per 1 januari 2016 besluiten de Overeenkomst onder
ontbindende voorwaarde te sluiten met een Aanbieder, die niet kan aantonen te voldoen aan
de in artikel 5.2 geëiste vakbekwaamheid en/of de in artikel 5.3 geëiste financiële
geschiktheid. De Overeenkomst wordt ontbonden als de betreffende Aanbieder niet binnen
zes maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst met de betreffende Aanbieder kan
aantonen te voldoen aan de in artikel 5.2 geëiste vakbekwaamheid en/of de in artikel 5.3
geëiste financiële geschiktheid.
7
ARTIKEL 6 VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere Partij maakt schriftelijk kenbaar welke persoon of personen op basis van wetgeving, statuten
of anderszins rechtsgeldig bevoegd zijn haar te vertegenwoordigen, een en ander conform een
uittreksel uit het Handelsregister zoals genoemd in artikel 5.5. sub c.
ARTIKEL 7 INKOOPNETWERK JEUGD
7.1.
7.2.
ZHZ.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
Alle Partijen die de Overeenkomst ondertekenen, zijn lid van het Inkoopnetwerk Jeugd.
Iedere Partij wijst een contactpersoon aan voor het Inkoopnetwerk Jeugd. Ook wijzen zij een
vervanger voor deze persoon aan. Deze personen hebben mandaat tot het nemen van
beslissingen. Aanbieders delen de namen van deze personen en hun contact-informatie
(postadres, e-mailadres en telefoonnummer) schriftelijk mee aan de Serviceorganisatie Jeugd
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is belast met het organiseren van bijeenkomsten van het
Inkoopnetwerk Jeugd. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ faciliteert in ieder geval:
a) Het actueel houden van de ledenlijst van het Inkoopnetwerk Jeugd;
b) Het actueel houden van de contactpersonenlijst;
c) Het onderhouden en beheren van de website genoemd in artikel 8;
d) Het organiseren, regisseren en deelnemen aan Werkgroepen zoals genoemd in
artikel 9.
Iedere Partij kan concrete voorstellen doen voor verbetering, aanpassing of verwijdering van
(delen van) de Overeenkomst en van Deelovereenkomst(en). Iedere Partij kan voorstellen
doen voor nieuwe Deelovereenkomst(en). Partijen kunnen voorstellen aanleveren via de
website. Deze voorstellen worden meegenomen in de Werkgroep.
Iedere Partij en Jeugdige kan signalen afgeven die relevant zijn voor de uitvoering van de
Deelovereenkomst(en). Deze signalen kunnen betrekking hebben op ontwikkelingen in
de bedrijfsvoering, in wijken, in buurten, bij specifieke Jeugdigen et cetera. Deze signalen
kunnen zowel positief, neutraal als negatief zijn. Deze signalen worden, voor zover relevant
geacht door Partijen, meegenomen in het Inkoopnetwerk Jeugden de Werkgroep.
De Werkgroep behandelt namens het Inkoopnetwerk Jeugd voorstellen en signalen die
Partijen zelf inbrengen, alsook de via de website binnengekomen voorstellen en signalen. Op
basis hiervan besluit de Werkgroep tot Voorlopige voorstellen die zij voorlegt aan het
Inkoopnetwerk Jeugd via de website. Alle Partijen krijgen tien werkdagen de tijd om op de
Voorlopige voorstellen te reageren via de website. Op basis van deze reacties besluit de
Werkgroep de Voorlopige voorstellen verder uit te werken of aan te merken als Uitgewerkte
voorstellen (zie bijlage 5).
ARTIKEL 8 WEBSITE
8.1.
8.2.
8.3.
8.4
Iedere geïnteresseerde, ook Jeugdigen en Aanbieders die niet deelnemen aan het
Inkoopnetwerk Jeugd, kan de voortgang en relevante documenten, waaronder notulen van
de bijeenkomsten genoemd onder artikel 9.1, raadplegen via een door de Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ te openen en te verzorgen website.
Iedere geïnteresseerde, ook Jeugdigen en Aanbieders die niet deelnemen aan het
Inkoopnetwerk Jeugd, kan via de website voorstellen doen en signalen afgeven conform
artikel 7.4. en 7.5 via een op de website beschikbaar format.
Iedere geïnteresseerde, ook Jeugdigen en Aanbieders die niet deelnemen aan het
Inkoopnetwerk Jeugd, kan via de website reageren op de voortgang.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ reageert eenmaal per maand op de voorstellen die Partijen
inbrengen via de website. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ reageert via een
gestandaardiseerd formulier dat zij op de website publiceert.
8
ARTIKEL 9 OVERLEG WERKGROEP
9.1.
9.2.
9.3.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ organiseert periodiek een overleg met de Werkgroep.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ waarborgt, in samenspraak met Partijen, dat de Werkgroep
een afspiegeling is van de belangen en percepties van Aanbieders. De wijze waarop de
samenstelling wordt vormgegeven, is opgenomen in bijlage 4. De Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ toetst regelmatig, in overleg met Aanbieders, de effectiviteit van de samenstelling.
Beargumenteerd kan deze aangepast worden. De samenstelling wordt gepubliceerd op de
website zoals genoemd in artikel 8.1.
De Werkgroep stelt, indien noodzakelijk, een reglement van orde vast dat zij als bijlage bij de
Overeenkomst voegt.
ARTIKEL 10 BESLUITVORMING
10.1.
10.2.
10.3.
Partijen uit het Inkoopnetwerk stemmen voor of tegen een Uitgewerkt voorstel, waarbij zij
streven naar unanimiteit. De stemverhouding in het Inkoopnetwerk wordt genotuleerd. Ook
bij afwezigheid van unanimiteit of een meerderheid van stemmen, kan Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ beargumenteerd besluiten het voorstel toch door te voeren.
Als de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ het Uitgewerkt voorstel uit artikel 10.1 niet aanneemt,
dan wijzigt de Overeenkomst of onderliggende Deelovereenkomst(en) niet. Als het gaat om
een Uitgewerkt voorstel voor een nieuwe Deelovereenkomst, dan komt deze niet tot stand.
Als de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ het Uitgewerkt voorstel uit artikel 10.1 aanneemt, dan
biedt de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ de betreffende Overeenkomst of
Deelovereenkomst(en) aan Aanbieders aan. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en Aanbieders
die akkoord gaan wijzigen de Overeenkomst of Deelovereenkomst(en) of gaan een nieuwe
Deelovereenkomst aan. Bij een wijziging van bestaande Overeenkomst of
Deelovereenkomst(en) geldt voor Aanbieders die niet akkoord gaan dat zij uittreden conform
de in de eerdere Overeenkomst of Deelovereenkomst opgenomen bepalingen.
ARTIKEL 11 DEELOVEREENKOMST
Een Deelovereenkomst, zoals genoemd in artikel 1.2 kent in ieder geval de volgende onderwerpen:
a) Naam vertegenwoordiger Serviceorganisatie Jeugd ZHZ;
b) Naam/namen van de deelnemende Aanbieder(s);
c) Welke Jeugdigen onder welke voorwaarden in aanmerking komen voor dienstverlening;
d) Toe- en uittreding Deelovereenkomst voor Aanbieder(s);
e) Activiteiten die de Aanbieder(s) gaat of gaan uitvoeren en de resultaten die de Aanbieder(s)
gaat of gaan leveren;
f) Delen van informatie;
g) Wijze van monitoring van activiteiten, resultaten en prestaties;
h) Wijze van bekostigen en financieren;
i) Looptijd;
j) Social Return on Investment;
k) Indien nodig en gewenst, overige bepalingen.
ARTIKEL 12 BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
12.1.
12.2
Een Partij kan deelname aan de Overeenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen, waarbij
deze een termijn van ten minste 6 maanden in acht moet nemen, rekenend vanaf de datum
van verzenden van het aangetekend schrijven.
Mocht tijdens de looptijd van de Overeenkomst blijken dat een Aanbieder niet meer
voldoet aan de in de Overeenkomst of de in de Deelovereenkomst(en) gestelde
voorwaarden, dan stelt de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ deze Aanbieder bij aangetekend
schrijven in gebreke. Aanbieder krijgt een door Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vast te stellen
redelijke termijn om weer aan de voorwaarden te voldoen. Voldoet Aanbieder binnen de
9
12.3
12.4
12.5.
12.6.
12.5.
12.6.
redelijke termijn niet aan de voorwaarden, dan kan zij de Overeenkomst met die Aanbieder
bij aangetekend schrijven ontbinden. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is in die situatie geen
schadevergoeding of vergoeding van andere kosten verschuldigd.
Mocht tijdens de looptijd van de Overeenkomst blijken dat een Aanbieder niet meer
voldoet aan de in de Overeenkomst of de in de Deelovereenkomst(en) gestelde voorwaarden
en is daarbij sprake van een ingreep door de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg of de Inspectie Veiligheid en Justitie, dan behoudt de Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ zich het recht voor deze Aanbieder eenzijdig en per direct gemotiveerd uit te
sluiten van deelname aan de Overeenkomst door bij buitenrechtelijke verklaring de
Overeenkomst met die Aanbieder te ontbinden. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is in die
situatie geen schadevergoeding of vergoeding van andere kosten verschuldigd. ‘Indien de
Serviceorganisatie Jeugd op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van
de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Aanbieder ten aanzien
van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Aanbieder vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft
verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.’
In de gevallen genoemd in artikel 12 lid 1, lid 2 en lid 3 is de Aanbieder verplicht om per
direct in overleg te treden met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. De Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ initieert in afstemming met de opzeggende Aanbieder overleg met de resterende
Aanbieders over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals personeel en
dienstverlening aan Jeugdigen, voortvloeiende uit de Deelovereenkomst(en) waaraan
opzeggende Aanbieder deelneemt. In geval van (mogelijke) overname behoudt de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ zich het recht voor om een selectie te maken uit de
voornoemde resterende Aanbieders op basis van naar haar oordeel veronderstelde
geschiktheid en hierover eenzijdig te besluiten. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ kan in
redelijkheid resterende Aanbieders niet eenzijdig opleggen om de verplichtingen van de
opzeggende Partij over te nemen. De opzeggende Aanbieder verplicht zich niettemin tot
volledige medewerking aan voornoemde overname. De opzeggende Aanbieder informeert de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ daarbij over de voortgang.
Onverlet de bevoegdheid genoemd in artikel 12.2 en 12.3, heeft de Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ de bevoegdheid deelname van een Aanbieder aan de Overeenkomst op te schorten, als
aantoonbaar blijkt dat de Aanbieder niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst en/of
onderliggende Deelovereenkomst(en) voldoet.
In het geval de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ gebruik maakt van het recht van opschorting
zoals genoemd onder artikel 12.4, ontzegt zij de Aanbieder de deelname aan het
Inkoopnetwerk Jeugd. De Partij blijft wel gebonden aan de ingebrachte en aangenomen
Uitgewerkte voorstellen die van invloed zijn op de door de betreffende Partij
overeengekomen Deelovereenkomsten. Daarnaast is de Aanbieder verplicht om binnen drie
maanden na de ingangsdatum van de opschorting aan te tonen dat hij weer aan de
voorwaarden voldoet.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ heft de opschorting van deelname conform artikel 12.4. op
zodra de Aanbieder heeft aangetoond weer te voldoen aan de voorwaarden die ten
grondslag lagen aan het opleggen van de opschorting.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ heeft in ieder geval de bevoegdheid de Overeenkomst en
onderliggende Deelovereenkomst(en) met een Aanbieder direct te ontbinden:
a) als de Aanbieder na een opgelegde opschorting conform artikel 12.4 niet binnen drie
maanden weer aan de voorwaarden voldoet of;
b) als de Aanbieder tweemaal een opschorting opgelegd heeft gekregen en na
opheffing van deze twee opschortingen wederom niet voldoet aan de voorwaarden
zoals bepaald in artikel 12.4.
10
12.7.
Een verzoek tot deelname aan de Overeenkomst van de Aanbieder als bedoeld in artikel 12.6
lid b zal gedurende twee jaar niet door de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ in behandeling
worden genomen, als deze Aanbieder in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout
begaat, vastgesteld op een grond die de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ aannemelijk kan
maken.
ARTIKEL 13 OVERDRACHT
1.
2.
Aanbieders verplichten zich ertoe dat bij de overdracht aan een derde van hun onderneming,
de zeggenschap over hun onderneming of de activiteiten zoals in de Overeenkomst of in
Deelovereenkomst(en) beschreven, die derde de rechten en verplichtingen zoals vastgelegd
in de Overeenkomst en de Deelovereenkomst(en) ongewijzigd overneemt. Aangezien de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ de genoemde rechten en plichten op basis van de
Overeenkomst moet kunnen afdwingen bij de derde, geldt voor gemaakte (extra) kosten
door de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, te relateren aan het zorg dragen voor het nakomen
van deze verplichting door derde, volledige aansprakelijkheid voor de overdragende
Aanbieder.
Aanbieders die hun onderneming, de zeggenschap over hun onderneming of de activiteiten
zoals in de Overeenkomst of in de Deelovereenkomst(en) beschreven overdragen aan een
derde, zijn verplicht de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ hier vooraf en tijdig over te informeren.
ARTIKEL 14 NIEUWE AANBIEDER(S)
Per 1 januari 2016 kunnen nieuwe Aanbieders zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst
aanmelden bij het Inkoopnetwerk Jeugd ZHZ. Zij zullen gefaseerd worden toegelaten. De
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ toetst of de nieuwe Aanbieder voldoet aan de eisen gesteld in artikel 5
van de Overeenkomst. Als de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ besluit tot toelating, sluit zij de
Overeenkomst, inclusief de conform de Overeenkomst tussen Partijen overeengekomen wijzigingen,
met de nieuwe Aanbieder. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ communiceert dit met de andere
deelnemende Aanbieders.
ARTIKEL 15 BEVOEGDHEID GEMEENTEN
15.1. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd
heeft mandaat te besluiten tot het aangaan van de Overeenkomst en Deelovereenkomsten
namens de Regio ZHZ. De voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid
en Jeugd is gemachtigd om de Overeenkomst en de Deelovereenkomsten namens de
gemeenten te ondertekenen.
15.2. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling mag alleen besluiten een
Overeenkomst of Deelovereenkomst aan te gaan als daarover een positief advies van de
Stuurgroep Jeugd gegeven is.
15.3. Het genoemde mandaat en de volmacht vervallen:
a)
op het moment dat de Gemeenschappelijke Regeling is gewijzigd en in werking is
getreden en de taken in het kader van de Overeenkomst en Deelovereenkomsten
aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn gedelegeerd.
b)
op het moment dat de Regio ZHZ het mandaat of de volmacht intrekken.
ARTIKEL 16: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID
Indien de Overeenkomst of enige bepaling daarin nietig is of vernietigd wordt, dan past dit de
geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen vervolgens met elkaar in overleg
treden om te trachten overeenstemming te bereiken over aanpassing van de Overeenkomst zodanig
dat deze niet langer nietig of vernietigbaar is dan wel om overeenstemming te bereiken over een
bepaling, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, die voor wat betreft aard en strekking
zo dicht mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.
11
ARTIKEL 17 GESCHILLEN
17.1.
Partijen committeren zich aan een ‘no blame-cultuur’ voor wat betreft conflicten, geschillen,
vergissingen, slechte prestaties en andere zaken die zich kunnen voordoen.
17.2. Partijen committeren zich aan het direct en wederzijds oplossen van conflicten en geschillen
binnen het raamwerk dat de Overeenkomst instelt. Alvorens een zaak aan de rechter voor te
leggen kunnen Partijen besluiten eerst een bemiddelingspoging te ondernemen. Daartoe zal
iedere Partij één persoon afvaardigen. Deze personen benoemen gezamenlijk een
onafhankelijke voorzitter. Aan de onafhankelijke voorzitter wordt gevraagd om tot een
oplossing te komen die de goedkeuring van alle Partijen kan dragen. Wanneer dit niet
mogelijk blijkt staat een gang naar de bevoegde rechter bij de rechtbank Rotterdam open.
17.3 Bij geschillen die betrekking hebben op het uitvoeren van een Deelovereenkomst in het
kader van dienstverlening aan een Jeugdige leggen Partijen hun geschil voor aan de
bevoegde rechter bij de rechtbank Rotterdam.
17.4 Op de Overeenkomst en daaruit voorkomende Deelovereenkomst(en) is het Nederlands
recht van toepassing.
OP DEZE WIJZE kwamen Partijen tot de Overeenkomst.
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
[naam Aanbieder]
______________________________
De heer/mevrouw [naam]
[Functie]
Plaats:
Datum:
______________________________
De heer/mevrouw:
Functie:
Plaats:
Datum:
12
BIJLAGE 1
OVERZICHT AANBIEDERS
Deze lijst wordt gevuld met aanbieders die de procesovereenkomst hebben ondertekend.
13
BIJLAGE 2
Beleidsdocument Jeugdhulp
Bijgevoegd als pdf format.
14
BIJLAGE 3
EIGEN VERKLARING VOOR AANBESTEDINGSPROCEDURES VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN
Bijgevoegd als pdf format.
Ook via internet in te zien op:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2013/03/22/eigen-verklaringaanbestedingsprocedure-aanbestedende-diensten.html
15
Bijlage 4:
SAMENSTELLING INKOOPNETWERK JEUGD
ASVZ
Sigrid Schopman
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
Henk Salet
Coöperatie vrijgevestigde GGZ regio AV
Jan Glimmerveen
Coöperatie vrijgevestigde GGZ regio
Drechtsteden/Hoekse Waard
Gerrie Ouwehand - van der Harst
De Hoop GGZ (SGJ en Eleos)
Johan van der Veer
E. Bos Orthopedagogiek
Matthijs Goedegebuure
Eddee Zorgverlening B.V.
Nathan Gorter
Gemiva-SVG
Bianca Huizer-Koenderman
Horizon
Thomas Meijer
Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
Christine Eskes
Parnassia Groep (Lucertis)
Bert Mos
MEE Plus Groep
Hans Blom
Rivas Zorggroep
Douwe Brik
Syndion
Annemieke van Mackelenbergh
TriviumLindenhof
Casper Dunker
Virenze-boba
Liesbeth Palit
Yulius
Ellen Hoogervorst
16
BIJLAGE 5
BESLUITVORMING (SCHEMATISCH)
Alle Partijen in het Inkoopnetwerk kunnen een
voorstel voor een Resultaatovereenkomst
indienen of een signaal afgeven via de website
Voorstellen en signalen worden geagendeerd
door de Serviceorganisatie voor de Werkgroep
Deelnemers aan de Werkgroep bespreken de
voorstellen en signalen en werken deze, voor
zover mogelijk, uit in 'Voorlopige voorstellen' voor
besluitvorming
De werkgroep legt de 'Voorlopige voorstellen' voor
aan het Inkoopnetwerk via de website
Op basis van input via de website en/of het
gevoerde overleg met het Inkoopnetwerk wordt of
door Partijgen gezamenlijk door of de
Serviceorganisatie alleen besloten een 'Voorlopig
voorstel' om te zetten in een 'Uitgewerkt voorstel'
Het 'Uitgewerkt voorstel' wordt voorgelegd aan het
bestuur van de Serviceorganisatie. Is de
Serviceorganisatie akkoord, dan wordt het
voorstel aangenomen. Is deze niet akkoord, dan
eindigt het besluitvormingsproces hier
Aanbieders besluiten wel of niet het voorstel dat
de Serviceorganisatie heeft aangenomen ook aan
te nemen. De Aanbieders die dat wel doen, gaan
het voorstel ook uitvoeren. De Aanbieders die dat
niet doen, doen dit niet.
17