Startnotitie inrichten serviceorganisatie

memo
Startnotitie inrichten serviceorganisatie
Achtergrond en aanleiding
De gemeenten in de Regio Zuid-Holland Zuidhebben de intentie uitgesprokenin gezamenlijkheid werk te
gaan maken van de inbedding van nieuwe taken die op de gemeenten afkomen uit de Jeugdzorg. Om de
gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid maximaal te ondersteunen in de uitvoering van taken op het
gebied van Jeugdhulpwordt daarom een serviceorganisatie ingericht. De serviceorganisatie zorgt voor
goede stroomlijning van zorgvraag, zorgaanbod en beheersing van budgetten. De serviceorganisatie is
de ‘luchtverkeersleiding’ die kan zorgen dat nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp in de regio ZuidHolland Zuid goed gaan landen. De serviceorganisatie wordt een apart organisatieonderdeel van de
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd.
De decentralisatie van de taken uit de Jeugdzorg naar gemeenten vraagt vanaf 1 januari 2015 om een
adequate uitvoering van ondersteunende taken en processen. Het gaat op hoofdlijnen om de volgende
taken en processen:
•
inkoop/contractering
•
financieel-administratieve processen
•
monitoring/verantwoording/rapportage
Deze taken organiseren we in de serviceorganisatie. Goede uitvoering van deze ondersteunende taken
en processen stelt hoge eisen aan de manier waarop we de samenwerking, inhoudelijke expertise en
budgetbeheersing organiseren. Om dit goed te beleggen starten we per 1 januari 2014 met de
voorbereiding van de bovengenoemde taken in de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid &
Jeugd als een apart organisatieonderdeel.
In deze notitie beschrijven we de aanpak om de voorbereiding van de serviceorganisatie vorm te geven
met als resultaat het realiseren van de transitie en een definitief inrichtingsplan voor de
serviceorganisatie op te leveren in mei 2014 aan de colleges.
Doel van de startnotitie
Deze startnotitie heeft twee doelen:
1. informeren over de planning en aanpak om de inbedding van de taken van de jeugdhulp voor te
bereiden in de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. De startnotitie geeft
een doorkijk in aanpak, gewenste resultaten, projectorganisatie, planning en financiële
consequenties (voor zowel de inrichting als een doorkijk naar de financiën voor de verrichting).
2. het formuleren van een aantal, in deze notitie genoemde besluitenom de in deze startnotitie
genoemde aanpak en planning uit te voeren.
Doel serviceorganisatie
Het doel van de serviceorganisatie is om de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid maximaal te
ondersteunen in de uitvoering van taken op het gebied van Jeugdhulp. De hiermee verbonden opgaven
zijn groot, inhoudelijk complex en financieel risicovol. Samenwerking in de serviceorganisatie moet voor
de deelnemende gemeenten voordelen opleveren op de volgende onderdelen:
•
kosten: samenwerking moet leiden tot de juiste financiële sturing en beheersing en
kostenvoordelen, door bundeling van budgetten en risico’s en gezamenlijke inkoop en uitvoering
van gestandaardiseerde processen en producten
•
kwaliteit: samenwerking betekent een bundeling van kennis. Deze bundeling is noodzakelijke om
de kwaliteit van alle nieuwe zorgtaken op bovenregionaal te garanderen. Bundeling van kennis
leidt daarnaast tot hoogwaardige dienstverlening en een juiste afweging van belangen op
bovenlokaal niveau.
•
vergroten slagkracht: gemeenten kunnen onmogelijk voldoende slagkracht ontwikkelen om
zelfstandig de benodigde (complexe) expertise en deskundigheid te organiseren. Samenwerking
biedt de mogelijkheid om de benodigde expertise in gezamenlijkheid te organiseren, waardoor je
meer slagkracht kan bewerkstelligen.
Resultaat opdracht
Als resultaat leveren we een inrichtingsplan op voor de serviceorganisatie, waarin we aandacht hebben
voor:
•
algemene kaders/uitgangspunten voor de sturing op en de inrichting van de serviceorganisatie;
•
Beschrijving lokale en over tedragen bevoegdheden (mandaat of delegatie);
•
Beschrijving van het sturingsmodel, de inrichtingsprincipes en de juridische positionering van de
nieuwe organisatie;
•
Beschrijving van de bijbehorende processen (procesontwerp administratieve organisatie);
•
organisatieontwerp (bezetting, aantal teams/afdelingen);
•
ICT en systeeminrichting;
Aanpak en resultaten
Onze aanpak is er op gericht om de gemaakte inrichtingskeuzes voor de serviceorganisatie (schaalkeuze
en inbedding in gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd) te vertalen naar de praktijk.
Dat betekent vertalen naar (bedrijfs)processen om te zorgen dat duidelijk is wat er gedaan moet
worden, tot welke besluiten dat leidt en welke (stuur, beleids, verantwoordings- en
bedrijfsvoerings)informatie moet worden opgeleverd. Een duidelijke verdeling naar de verschillende
schaalniveaus en helderheid over de relatie tussen gemeenten – regio – serviceorganisatie is nodig om
te zorgen dat werkprocessen soepel lopen, gemeenten regie kunnen voeren op hun wettelijke taak en
kunnen sturen op omvang/volumes. Hieronder werken we pertaak/procesuit welke resultaten we in
2014 willen bereiken.
Inkoop en contractering:
Het gewenste resultaat voor 2014 is ten eerste het doorzetten van de contractvormen zoals die nu ook
door de huidige financiers worden gehanteerd. Voor de voormalig provinciale aanbieders betekent dit
dat de serviceorganisatie subsidie als contractvorm hanteert.
Dit geldt ook voor de taken die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nu uitvoert in het
kader van de JeugdzorgPlus.
Voor de aanbieders die nu worden ingekocht door zorgkantoor zullen we in het eerste jaar ook inzetten
op het doorzetten van de huidige contractvormen. Hierbij geldt dat er een ondersteuningsdeal wordt
gesloten met VGZ om kennis, advies en systemen naar de serviceorganisatie te halen. Voor de
aanbieders en zorgvormen die vanuit de zorgverzekering over komen is van toepassing dat landelijk de
zorgverzekeraars nog voor de gemeenten zullen blijven inkopen. Hierover lopen nu landelijk en
regionaal de eerste gesprekken met de vier grote verzekeraars.
Informatiebehoefte en ICT
Het gewenste resultaat in 2014 is dat we het kort cyclisch monitoren mogelijk maken. De grootste ICT
opgave in dit jaar (2014) is het verbinden van de ICT systemen van de aanbieders om op die manier tot
gezamenlijke managementinformatie van het hele veld te komen.
In de transitiefase (een fase waarin de huidige taken en verantwoordelijkheden worden overgenomen)
zullen er nagenoeg geen aanpassingen worden gemaakt in de infrastructuur en systemen. Er wordt
zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande systemen waar de serviceorganisatie overkoepelend
haar informatie uit haalt. Het betreft hier de infrastructuur en systemen die nu al operationeel zijn
binnen instellingen. Mogelijke kosten op infrastructuur en systemen kunnen in de transitiefase ontstaan
2
als gevolg van aanpassingen van contracten met derden zoals bijvoorbeeld de (extra) aanschaf van
licenties als gevolg van benodigde lees/schrijfrechten in systemen.
Administratieve organisatie
Het gewenste resultaat is dat we in 2014 scherp hebben welke werkprocessen beschreven moeten
worden. Daarbij kijken we kritisch welke administratieve werkprocessen door de serviceorganisatie
gedaan moeten worden en wat efficiënter is om uit te besteden .
Omvang organisatie
Op basis van de huidige situatie bij de financiers, ervaringen en een analyse van de nieuwe taken is een
inschatting gemaakt van de benodigde formatie:
Taak
Contractering en
inkoop
Administratieve
organisatie
Juridische zaken
Management en
ondersteuning
Communicatie
Faciliteren budget
bewaking
Adviseringsopgave 17
gemeenten
Functies
budget toekenner
inkoop
contractbeheer
informatie vz
financieel beheer
Formatie
2 fte
1 fte
3 fte
3 fte
1 fte
2 fte
1 fte
1 fte
2 fte
Dit komt op 16 fte. Gezien het feit dat dit voor gemeenten nieuwe taken zijn en het feit dat de
gemeenten een kleiner gebied bedienen dan de huidige financiers is deze inschatting voorzichtig. Om
deze reden schatten we in dat zeker in de beginperiode extra capaciteit nodig is: voorlopig wordt
uitgegaan dat het geheel met 15 – 20 fte moet kunnen worden gerealiseerd. Nog niet opgenomen zijn
de extra taken (toezicht, controle op indicaties etc.) omdat dit ook deels nog afhankelijk is van
(bestuurlijke) keuzen en helderheid.
Planning
Het recentelijk opgeleverde beleidsplanis richtinggevend voor het jeugdhulpbeleid in 2015-2018. In mei
2014 worden aan de gemeenteraad nader uitgewerkte beleidskaders ter vaststelling aangeboden. Deze
bestaan uit het beleidsrijke transitiearrangement en het inrichtingsplan voor de serviceorganisatie. In
bijlage 1 zijn zowel de bestuurlijk als ambtelijk mijlpalen weergegeven.
Financiën
In bijlage 2 is een eerste grove indicatie van de benodigde (financiële) middelen opgenomen. Daarbij
gelden de volgende uitgangspunten:
•
•
De informatie is gebaseerd op de nu beschikbare informatie, maar deze zijn nog aan veranderingen
onderhevig;
Essentie van de ramingen is: “wat is er nodig om voor de nieuwe overgekomen taken de winkel op
tijd open te krijgen (incidenteel) en ook voor de nieuwe taken open te houden (structureel)”. De
ramingen beperken zich dan ook (nog) tot de transitiefase.
3
•
•
Onderstaand overzicht bevat nog niet de inspanningen die geleverd worden ten aanzien van de
beleidsontwikkeling, maar alleen om de serviceorganisatie in detransitiefase vorm te geven.
Het kostenplaatje is een raming tot 2016, maar kan wijzigen op het moment dat de transformatie
ter hand zal worden genomen en een rationalisatie/optimalisatie zal moeten worden doorgevoerd
9.Projectstructuur en –samenstelling
De projectstructuur (bijlage 3) is een tijdelijke structuur, bedoeld om het definitieveinrichtingsplan op te
kunnen leveren. Dat betekent dat deze structuur in principe na de vaststelling van het transitieplan
(voorjaar 2014) herijkt zal worden. De structuur en samenstelling van groepen zal dan gaan wijzigen. In
bijlage 3 is schematisch weergegeven op welke wijze de samenhang tussen de verschillende onderdelen
en taakgebieden momenteel is belegd.
Gevraagde besluiten
Hoewel we met deze operationele aanpak een eerste stap hebben gezet, is er nog veel werk te
verzetten. Om die voorbereidingen verder vorm te kunnen geven is het van belang dat een aantal
besluiten nu al wordt genomen op basis van de nu beschikbare informatie.
De volgende besluiten zijn nodig en zijn voor besluitvorming opgenomen in het collegevoorstel:
1.
2.
instemmen met het beschikbaar stellen van een eerste tranche aan de Dienst Gezondheid en
Jeugd van totaal € 500.000 voor het opstellen van het inrichtingsplan
In te stemmen met het per 1 januari 2014 het voorbereiden van de serviceorganisatie binnen
de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd en het dagelijks bestuur van
deze regeling opdracht te geven om:
e
a. het inrichtingsplan van de serviceorganisatie op te stellen en deze in het 2 kwartaal
2014 op te leveren en voor te leggen aan de colleges van Zuid Holland Zuid;
b. een onderzoek te doen naar de meest effectieve wijze (afweging op kwaliteit en
kosten) van facilitaire ondersteuning bij de bedrijfsvoering van de serviceorganisatie
en dit ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling;
c. het inkoopproces te mogen voorbereiden bij aanbieders conform eerste kaders uit
het beleidsplan Jeugd ZHZ en het Transitiearrangement (exclusief het aangaan van
contracten met aanbieders) en onder de ontbindende voorwaarde van bestuurlijke
goedkeuring;
d. over te gaan tot tijdelijke bemensing van de serviceorganisatie binnen de kaders van
het plan van aanpak en het in besluit punt 4 opgenomen krediet.
e. de stuurgroep Jeugdzorg Zuid Holland Zuid ten alle tijden te consulteren voordat
besluitvorming over besluitpunten 2a t/m d plaats vindt (het advies van de
stuurgroep wordt in alle voor te leggen besluiten over de serviceorganisatie aan het
Algemeen Bestuur opgenomen);
4
Bijlage 1: ambtelijke en bestuurlijke planning 2014
5
Bijlage 2: Financiën
Incidenteel
Projectorganisatie
Plan van aanpak
Transitieplan
Transitiekosten
Transformatieplan
Kwartiermaker
Bedrijfsvoering
€66.667
€-
€402.667
€-
Bedrijfsprocessen
communicatie
Juridische ondersteuning
Inkoop
Financiën
Governance
Organisatie en formatie
Werving en selectie
Huisvesting en werkplekken
€500.000
€56.500
€20.000
€133.000
€33.000
€€€30.000
€-
€€40.000
€31.000
€370.000
€136.000
€15.000
€1.000.000
€€90.000
€50.000
€-
Subtotaal
€822.500
€1.682.000
Gegevenskwaliteit en beschikbaarheid
€200.000
€-
Ketenanalyse
Infrastructuur en systemen
€€€-
Subtotaal
Competenties, opleidingen en trainingen
Informatisering
Structureel
€50.000
€100.000
€150.000
€36.000
PM
€-
Subtotaal
€200.000
€-
Contract met VGZ
Contract met CZ
Contract met software leverancier
Systeemaanpassingen
Migraties
Implementaties
€€€€50.000
PM
€130.000
€200.000
PM
€€€PM
PM
PM
Subtotaal
€180.000
€200.000
Onvoorzien
€160.517
€188.200
€1.765.684
€2.070.200
Beheerorganisatie
Totaal
6
Bijlage 3: Projectorganisatie
Structuur tijdens opstellen definitief inrichtingsplannen 01-2014
t/m 06-2014
SG Jeugd ZHZ
DB/AB DG&J
Bestuurlijk Opdrachtgever
Voorzitter Harry Wagemakers
Michiel van der Vlies
Ambtelijke Stuurgroep Service Organisatie Jeugd
Ambtelijk
Opdrachtgever
Stuurgroep
Samenwerke
nde
aanbieders
JZ- ZHZ
Directeur regeling
G&J
Nico van der Poel
Programmamanag
er JZ ZHZ
Evert Peereboom
Producten
Opdrachttea
m ZHZ
FransiscaRoza (AV)
Andre Struijs (AV)
Margriet Rietveld
(HW)
Anja Monster (HW)
1. Def. Beleidsrijk
TA (0413)
2. Beleidskader
(JZ 0613)
3. Verordening (JZ
0613)
Kwartiermaker SO
ZHZ
Vacature
•
Def.
Inrichtingsplan
SO
Processen;
Administratie;
ICT;
P&O
Etc;
Toelichting:
•
Oranje: betreft alle beleidsrijke activiteiten
•
Blauw: de feitelijke inrichting van de serviceorganisatie.
•
Tussen blauw en oranje bestaat een continu proces van afstemming. Oranje stelt beleidskaders.
Blauw toetst actief of deze realiseerbaar zijn.
• Roze: twee blokken waar er ingezet wordt op afstemming en overeenstemming met aanbieders en
de ambtelijke collega’s uit de subregio.
7