Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Van:
N. de Ridder
Tel nr: 06-35113528
Nummer: 14A.00737
Datum: 7 oktober 2014
Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg
Tekenstukken: Nee
Bijlagen:
0
Afschrift aan:
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Onderwerp: Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage
Advies:
1. Instemmen met de aanvraag voor de landelijk beschikbare Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT);
2. Wethouder Koster mandaat te verlenen een verklaring hiervoor te ondertekenen.
Begrotingsconsequenties
B . e n W. d . d . :
Portefeuillehouder:
wethouder Koster
NEE
Inl ei din g:
Landelijk zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de bezuinigingen op de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en het behoud van werkgelegenheid in de zorg te bevorderen.
Deze landelijke regeling is bekend gemaakt onder de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Voor onze
gemeente is € 176.552,-- beschikbaar, mits wij voor 15 oktober 2014 een verklaring indienen. Deze
verklaring moet ondertekend zijn door één aanbieder en één wethouder. Vervolgens moet voor 1 december
2014 een uitgewerkt plan worden ingediend.
Bev o egd he id:
W ethoud er Kos te r is , na m an da a t v an he t c o l le g e v a n B e n W, be v oe g d d e ze ve rk lar i ng
te o n der t ek en en .
Beo ogd ef fe ct:
Behoud van werkgelegenheid in de thuiszorg.
Ar g um ent en:
1.
Het is nodig om de verklaring nu in te dienen, om de financiële middelen zeker te stellen en voor 1
december 2014 het definitieve plan in te kunnen dienen.
Het plan is nog niet gereed. Een eerste verkenning leert dat er verschillende mogelijkheden zijn om een plan
op te stellen. T zorg, onze grootste aanbieder van Huishoudelijke Hulp (HH), geeft aan mogelijkheden te zien
om inwoners die geen Wmo indicatie krijgen voor HH, via een gereduceerd tarief HH aan te bieden. Dit
zouden ook mantelzorgers kunnen zijn, die naast een Wmo indicatie extra HH willen in zetten. Ook de inzet
van een collectieve voorziening HH, zoals een was- en strijkservice, behoort tot de mogelijkheden.
Met de aanbieders wordt dit verder uitgewerkt.
Kan tte k eni ng:
1.
Door de gekantelde werkwijze bij het toekennen van HH vallen er in Woerden gemeente geen
ontslagen in de thuiszorg.
Onze gemeente werkt al een jaren met een gekantelde aanpak bij de toekenning van HH. Hierdoor is er al
een aantal jaren een daling te zien bij de toekenning van HH en een vermindering van het aantal toegekende
uren. Deze daling heeft niet geleid tot een lagere klanttevredenheid blijkt uit klanttevredenheidsonderzoeken.
Doordat deze daling in toegekende uren al dagelijkse praktijk is, vallen er in 2015 in onze gemeente geen
ontslagen. De huidige contracten HH hebben een looptijd tot 31 maart 2018.
Fin an ci ën:
Voor onze gemeente is € 176.000 beschikbaar. Mogelijk wordt dit via een subsidie aan de aanbieders
beschikbaar gesteld.
Uitv o er ing :
Voor 15 oktober 2014 wordt de verklaring ingediend bij het ministerie van VWS.
Voor 1 december 2014 wordt een uitgewerkt plan ingediend, minimaal ondertekend door één aanbieder van
HH en één wethouder. Na toekenning van de financiële middelen wordt er vanaf 2015 uitvoering gegeven
aan dit plan.
Com mun ic at ie / Web s ite:
Na toekenning van de financiële middelen wordt de uitvoering van het plan, en de mogelijkheden voor
inwoners, samen met de aanbieders gecommuniceerd.
O nde rn em ing s r aad :
N vt .
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g:
Nvt
Bij l ag en: