09. Bijlage VI concepttekst publicatie Overeenkomst

Bijlage VI
Kennisgeving gesloten anterieure overeenkomst voor het “Bouwplan De Groene Linten” Jan
Sluyterslaan te Parkwijk in Haarlem
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet op de ruimtelijke ordening alsmede
6.2.12. Besluit op de ruimtelijke ordening delen Burgemeester en wethouders mede dat zij op
………….(datum sluiten overeenkomst, wordt later pas ingevuld) een anterieure
overeenkomst hebben gesloten voor het “Bouwplan De groene Linten” aan de Jan
Sluyterslaan te Haarlem, gelegen op meerdere percelen: kadastraal bekend gemeente
Haarlem, sectie P nummers 2928, 2929, 2930, 2931, 3060, 3209.en 3413 alle geheel of
gedeeltelijk.
De overeenkomst betreft de realisatie van een bouwplan inhoudende de sloop van de huidige
bebouwing en nieuwbouw van ca.193 eengezinswoningen, 14 garages en een bedrijfsruimte..
De gemeente faciliteert het bouwplan middels vaststellen van het bestemmingsplan
Zomerzone Noord Eerste Partiële Herziening.
De overeenkomst met bijlagen is te raadplegen op het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS)
van de gemeente Haarlem, www.haarlem.nl.
Met ingang van …….(wordt tzt datum na publicatie Stadskrant of vermelding in GVOP) ligt
gedurende zes weken een overzicht met de zakelijke inhoud van de overeenkomst voor een
ieder ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Zijlvest 39 te Haarlem.
Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.