MR JAARVERSLAG 2013 – 2014 - Het Spectrum

MR JAARVERSLAG 2013 – 2014 Bezetting; De MR bestond in het schooljaar van 2013 – 2014 uit de volgende leden (in alfabetische volgorde); • Oudergeleding; Janneke Hoogstede (tevens notulist), Liselotte Klijn, Garry Meulendijks, Maarten Plasman en Lex Ruyssenaars (tevens voorzitter). • Personeelsgeleding; Els Brons, Don van Geenen, AnneMarie Sierag, Anda Smidt en Inge van der Veldt. Vergaderingen; De MR kwam dit schooljaar 10 keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Deze vergaderingen werden door de directie – of een deel daarvan – bijgewoond. De MR hield notulen en een actieregister bij. Speerpunten; De MR heeft zich gericht op diverse speerpunten: • Begroting • Passend Onderwijs • IKC • Formatie Daarnaast heeft de MR aandacht gehad voor: • Jaarplan • Schoolgids • BMC rapport • Nieuwe rekenmethode • Medewerkers Tevredenheidonderzoek • Sfeer op school Begroting; Net als ieder jaar heeft de MR ook dit jaar niet ingestemd met de begroting. Er zijn te veel onduidelijkheden. De MR heeft aan de clusterdirecteur verzocht om de restschuld van het vorig schooljaar kwijt te schelden, maar hier heeft de clusterdirecteur niet mee ingestemd. Passend Onderwijs; Vanwege nieuwe landelijke regels, wordt de gemeente Almere verplicht gesteld om per augustus 2014 Passend Onderwijs op scholen aan te bieden. Iedere wijk zorgt voor een Schoolondersteuningsprofiel, waarin wordt beschreven welke voorzieningen de school treft voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Dit profiel wordt door de school opgesteld en samengevoegd met de profielen van de andere scholen uit de wijk. De MR heeft het profiel kritisch gelezen en haar opmerkingen en aanvullingen kenbaar gemaakt. Het Spectrum beschrijft in het profiel hoe zij zich zal richten op de TOS-­‐leerlingen (Taal Ontwikkeling Stoornis). IKC; De MR heeft een presentatie bijgewoond waarin de directeur, Bart Kuipers, uiteen heeft gezet welke plannen en ideeën er zijn met betrekking tot de toekomst van OBS het Spectrum. Bart Kuipers heeft advies ingewonnen bij Mark van der Pol van Onderwijsadviesbureau APS om hem en het team te begeleiden in dit proces. Voor de medewerkers is er een studiedag georganiseerd en voor ouders en belangstellenden is er een informatieavond georganiseerd. De MR staat kritisch tegenover dit plan en benadrukt dat zij direct betrokken wil blijven bij de ontwikkelingen. Formatie; Ook in dit schooljaar werd het Spectrum geconfronteerd met bezuinigingen, met afvloeiing van medewerkers tot gevolg. Daarnaast nam ook het aantal leerlingen wederom af en dit baarde de MR zorgen. Er is tussen de MR en de directie discussie ontstaan over het invullen van het formatieplan. Ondanks oproepen uit voorgaande schooljaren om documenten tijdig aan te leveren, is de MR van mening dat dit wederom te laat is gebeurd. Tegenover het conceptplan wat Bart Kuipers heeft ingediend bij de ASG, heeft de MR alsnog een ander voorstel ingediend. Daarnaast heeft de MR bij ASG verzocht om een tegemoetkoming in de kosten, om zodoende o.a. een 3e kleutergroep te kunnen starten. Uiteindelijk is er door de ASG besloten dat er geen tegemoetkoming in de kosten komt en dat afvloeiing van enkele collega’s onvermijdelijk is. Jaarplan en schoolgids; De MR heeft dit schooljaar de schoolgids en het jaarplan, met uitsluiting van het financiële gedeelte, goedgekeurd. De MR verbaast zich wederom over het feit dat de ASG geen actie onderneemt op het gegeven dat deze MR herhaaldelijk aan het financiële gedeelte geen goedkeuring verleent. BMC; Uit het laatste BMC-­‐rapport blijkt dat de school op de goede weg is, maar dat er nog een aantal aandachtspunten is. De MR volgt deze nauwkeurig en heeft de directeur om opheldering gevraagd. Er is naar voren gekomen dat vooral het pedagogisch handelen centraal staat in de evaluatiefase van BMC. Nieuwe rekenmethode; Om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verbeteren, heeft de directie besloten op zoek te gaan naar een nieuwe rekenmethode. Deze kwaliteitsverbetering is een onderdeel van de studie (“Schoolleiders die er toe doen”) die de directie volgt. Medewerkers Tevredenheidonderzoek; Het medewerkersrapport voor het Spectrum is ingevuld en gepresenteerd. De MR heeft vragen gesteld en haar aandachtspunten kenbaar gemaakt. Een aantal zaken die uit het rapport naar voren is gekomen, zal verwerkt worden in het jaarplan 2014-­‐2015. Sfeer op school; Dit schooljaar kwam het pedagogisch klimaat hoog op de prioriteitenlijst te staan. Er heeft zich een aantal incidenten op school afgespeeld en de MR wil graag inzicht in de procedures en protocollen die het Spectrum heeft om met deze incidenten om te gaan. Hier valt een grote stap te maken en daar is de directie zich van bewust. Ook in het volgend schooljaar zal de MR dit onderwerp nauw volgen. Tot slot; Aan het einde van het schooljaar zijn er 3 leden van de oudergeleding afgetreden, te weten; Garry Meulendijks, Maarten Plasman en Lex Ruyssenaars. Helaas is Anda Schmidt van de personeelsgeleding langdurig ziek en zij zal niet meer aanblijven als MR-­‐lid.