stedenbouwkundige voorschriften bij de aanvraag

VOOREENVERKAVELINGSVERGUNNING
BIJ DEAANVRAAG
VOORSCHRIFTEN
STEDENBOUWKUNDIGE
1. VOORSCHRIFTEN
BESTEMMING
1.1,BESÍEMMING
HOOFDGEBOUW(EN)
1.1.A.
HOOFDBESTEMMING
HOOFDGEBOUW(EN)
Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
omgeving.
Er zijn meerdan voldoendevoorzieningen
in de onmiddellijke
Verkeersgenererende
activiteitenzijn hier ongewenst,en de percelenin
Daaromwordthier
de onmiddellijke
omgevingzrlneengezinswoningen.
voor een
Voorzieningen
ook geopteerdvoor eengezinswoningen.
inwonendehulpbehoevenden
zijn toegelatenvoor zoverze niet
wordt
afsplitsbaar
zijnvan de woning.Voor de definitievan zorgwoningen
veruezennaarde VlaamseCodexRuimtelijke
Ordening.
worden
Enkeleengezinswoningen,
met inbegripvan zorgwoningen
toegelaten.
1 . 1 . 8 .N E V E N B E S T E M M T H
NO
GO F D G E B O U W ( E N )
Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
Woningsplitsing
is niettoegelaten,
evenalsnevenbestemmingen
vreemdaan de woonfunctiezelf.
Enkelfuncties,complementair
aan het wonen,zoals kantoorfunctie,
vrijberoep,handel,horeca,dienstverlening
en ambachtzijn
toegelaten,
mitsaan allevan de volgendevereistenvoldaanis:
Slechtseen beperktgedeeltevan de woningkan ingerichtwordenals
nevenbestemming.
Het accentvan de verkavelingligt immersop
'wonen'.
1" de woonfunctieblijftbehoudenals hoofdfunctie;
2' de complementaire
functiebeslaateen geringereoppervlaktedan
van 100
de woonfunctie
met een totalemaximalevloeroppervlakte
vierkantemeter.
1 . 2 .B E S T E M M I N N
G I E TB E B O U W DG E D E E L T E
Toelichting
Binnende verkavelingwordt bewustgeopteerdvoor een dieptewerking
grenzen
ten voordelevan de privacy.lmmers,doorde zijdelingse
tussende kavelshardte definiëren,
doorde kavelssmalte makenen
doorvoldoendediepetuinenmogelijkte maken,kan elkewoning
optimaalgeëntwordenop haartuinzonderdat de privacyin het
gedrangkomt.Er wordenenkeltuinentoegestaanom het residentiële
karaktervan de verkaveling
te waarborgen.
Stedenbouwkundig voorschrift
Privatetuinen
2. VOORSGHRIFTEN
GEBOUWEN
2.1. VOORSCHRTFTEN
HOOFDGEBOUW(EN)
2.1,AT
. YPOLOGIE
Toelichting
Binnende verkaveling
wordtgekozenvoor het type 'openbebouwing'.
Dit betekentdat er 1 open bebouwinggecreëerdwordt.
Stedenbouwkundig voorsch rift
Open bebouwinq:Opgerichtmet 4 vrijstaandegevels,in te plantenop
min.3mvan de lateraleperceelsgrenzen.
2 . 1 . 8 .I N P L A N T I N G
Toelichting
Stedenbouwkund ig voorschrift
Van deze maat kan niet afgewekenwordenomdatze een
Ze zorgtvoor
belangrijke
constantevormtbinnende verkaveling.
een bewustgewildritme.
Op het verkavelingsplan
wordt de zone voor het hoofdgebouw
vastgesteld
:Gelijkvloers:max. 15m diep/ Verdieping: max. 12m
diep.
Max. breedteop verkavelingsplan
weergegeven,niet verplicht
volledigte bebouwen.Bouwvrijezijstrookmin. 3m (zie plan)
2 . 1 . C .B O U W V O L U M E
Stedenbouwkundig voorschrift
Doordathet hoofdvolumevast is voor elke kavelontstaateen ritmiek
van variatiesop een zelfdethema.
GABARIT
Kroonlijsthoogte
: Hoofdgebouw: max 6m / Aanbouw: max.3m
Nokhoogte: Hoofdgebouw
: max. 12m
VLOERPEIL
Max. 0.35 meter bovenstraatniveau
2 . 1. D .V E R S C H I J N
NIG S V O R M
Toelichting
Er wordt in het concepterg veel belanggehechtaan het kader
waarbinnen
de woningentot standkunnenkomen.Dat betekentdat
initiatieftot het creërenvan architectuurde drijfueerzal zijn om deze
verkavelingtot een kwalitatieve
woonomgevingte latenworden.
Het conceptvan de verkaveling
is dusdanigdat binneneen minimum
aan grenzeneen maximumaan architecturale
vrijheidwordt voorzien.
Stedenbouwkundig voorschrift
GEVELMATERIALEN
Vrij te kiezen.
DAKHELLING
H o o f d g e b o u wm: i n .0 ' - m a x .4 5 "
Aanbouw: platdak.
Zonnepanelen
toegelaten
BOUWSTIJL
Vrijte kiezen
2. 2.VOORS CHRI F T EDU
N U R Z AA MBOU WE NEN K WA L ITE ITS A S P E C TE N
Toelichting
De gewestelijkeverordeninghemelwatermoet uiteraardnageleefd
worden.Bijkomendwordener maatregelengetroffeninzakede aan te
leggenverhardingen.
Zaken inzakeduurzaamheiddie volgenuit het verkavelingsconcept
en
niet moetenvastgelegdwordenin de voorschriften
zijn het zongericht
bouwen.
Stedenbouwkundig voorsch rift
Alle verhardingendienente gebeurenmet waterdoorlatende
materialen
of materialentoegepastmet een bredevoeg.Waterdichtevlakkenzijn
enkel voor de verhardingenvan de terrassentoegelaten(max.40 m'z)
mits ze afwaterennaar de tuin en mits een onmiddellijkebezinking
mogelijkis.
3. NIET.BEBOUWD
GEDEELTE
3 . 1. R E L I E F W I J Z I G I N G E N
Toelichting
Het gaat om een lichthellendterrein,waar grote reliëfwijzigingen
niet
wenselijkzijn.
Stedenbouwkundig voorsch rift
Kleineen niet aanmerkelijkereliefwijzigingen
wordentoegestaan.
3 . 2 .V E R H A R D I N G E N
Toelichting
Het is de bedoelinghet groenekaraktervan de verkavelingte
bewaren.Geziende groteperceelsoppervlakten
is het mogelijk
verhardingenbuitende bouwzonesbeperkttoe te laten,evenalsde
volledigeachtertuindientmet groenaangelegdte worden.
Stedenbouwkundig voorsch rift
Verhardingenmoetenniet beperktblijventot de bouwzonevoor bij- en
hoofdgebouwen.
10oÁvande tuinoppervlakte
mag verhardworden.
Noodzakelijke
voorzieningen
voortuinpadenen opritmogenvoorzien
worden,omranddoorgroenaanleg.
Buitendeze bouwzonesdientde tuin aangelegdte wordenmet
groenaanplantingen.
3 . 3 .I N R I C H T I N G S E L E M E N T E N
Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
Het groenekarakterdient
optimaalgevrijwaardte worden.
Binnende zonevan de achtertuinmag een tuin-,fietsberging,
garageopgerichtwordenmet een max. oppervlakte
serre,vrijstaande
van 30 m2
Voor de materialenzijn toegelatendeze van het hoofdgebouw,hout,
glas of metaal,in te plantenmin.2m van de scheidingof op de
scheidingmits schriftelijke
toelatingvan de buur .
De totalehoogtemag echterniet meer dan 3m bedragen.
3 . 4 .A F S L U I T I N G E N
Toelichting
Geziende tamelijkegroteoppervlakte
van de tuinenzijnvoldoende
hoge afsluitingennodigom voldoendeprivacyte garanderen
Stedenbouwkundig voorsch rift
AARD
Voortuinstrook:
Doorlevendehagenen/of muurtjestot een max. hoogte
van 40cm.
Tuinstrook:Levendehagen, gebeurtelijkversterktmet kolommenof
palen,maxhoogte: 2m
AFMETINGEN
maximalehoogte2 meter