Klik dan hier

VOORSTELLING PROJECT RECIP-E
Wat is recip-e?
Dankzij Recip-e worden voorschriften (geneesmiddelen ambulant, kinesitherapie, zorgvoorschriften) van de voorschrijvende arts op een beveiligde wijze elektronisch bewaard en afgeleverd aan de zorgverstrekker (apotheker, kine, verpleegkundige, …)
gekozen door de patiënt.
De voorschriften worden opgemaakt in het softwarepakket van de arts (huisarts, specialist
of tandarts), waarbij maximale integratie met het medisch/tandheelkundig dossier wordt
beoogd, waardoor mogelijke incompatibiliteiten of allergieën via dat medisch dossier kunnen gesignaleerd worden.
Op het ogenblik van finalisering (actueel nog afdrukken op papier) van het voorschrift, wordt de elektronische versie in standaardformaat op
beveiligde wijze en ge-encrypteerd doorgestuurd naar de Recip-e server via het eHealth-platform. Deze verzending gebeurt totaal transparant.
Na het opzetten van een eHealth-sessie met de e-id via zijn medisch pakket, worden de voorschriften automatisch elektronisch naar Recip-e
verzonden. Recip-e laat ook enkel bijkomende functies toe aan de voorschrijver:
 oplijsten welke door hem gemaakte voorschriften voor een van zijn patiënten nog niet zijn opgehaald
 de inhoud van een (nog) niet opgehaald voorschrift bekijken
 een niet opgehaald voorschrift terugtrekken (revoke), met opgave van een reden
 feedback van een zorgverstrekker betreffende een voorschrift ophalen.
De uitvoerende zorgverstrekker (vrije keuze van de patiënt: apotheker, kine, verpleegkundige), ontvangt het “token” van het voorschrift
(actueel op papier afgedrukt), waarop de unieke voorschrift-identificatie als barcode staat afgedrukt. Via zijn pakket leest de zorgverstrekker
dit unieke nummer in, waarna het elektronisch voorschrift vanuit Recip-e wordt opgehaald, wordt ontcijferd en wordt aangeboden voor
afhandeling. Indien het voorschrift een item bevat dat terugbetaalbaar is, gebeurt automatisch een opzoeking via MyCareNet en wordt de
verzekerbaarheid van de patiënt weergegeven. Het voorschrift wordt al dan niet bevestigd voor aflevering; als het afgeleverd wordt, verdwijnt
het van de Recip-e server, zoniet is het terug beschikbaar voor latere aflevering.
Recip-e laat ook een bijkomende functie toe aan de uitvoerder: een feedback bericht versturen naar de voorschrijver.
De patiënt zal Recip-e kunnen raadplegen via een beveiligd web-portaal, waarbij hij met zijn web-browser toegang krijgt dankzij zijn e-id en
pincode. Via dit portaal zal hij de voor hemzelf openstaande voorschriften kunnen oplijsten, hun inhoud bekijken en ze desgewenst wegsmijten.
VOORBEELD:
Een patiënt is op consultatie bij zijn huisarts; deze laatste ontdekt via Recip-e dat de vroeger
voorgeschreven medicatie niet werd afgehaald en kan hiermee rekening houden tijdens dit
consult; de vroegere medicatie is wegens het wegvallen van de pijn overbodig, de arts annuleert
dan ook het overeenkomstige elektronisch voorschrift; de patiënt klaagt echter van zware hoest
en hiervoor maakt de huisarts een voorschrift dat hij elektronisch naar Recip-e stuurt tijdens het
afdrukken.
4 - Collegazetje maart 2014
De patiënt gaan naar de apotheker van zijn keuze en haalt de medicatie op; de apotheker ontvangt het elektronisch voorschrift, krijgt daarbij
onmiddellijk de verzekeringsstatus en hij levert de medicatie af. Aangezien de apotheker de patiënt kent en hij weet dat deze “over the counter” hoesttabletten neemt, wenst hij de huisarts hiervan te verwittigen via een “feedback bericht” van Recip-e. De huisarts ontvangt de feedback die toegevoegd wordt aan het dossier van de patiënt.
Presentatie van de functionaliteiten en de voordelen ervan
Recip-e behandelt alle ambulante “niet geadresseerde” voorschriften. Wegens de elektronische identificatie en authenticatie en wegens de
geavanceerde encryptie wordt fraude uitgesloten en zijn er bijkomende functies, beschikbaar terwijl alles wat in de papierwereld kon nog
steeds mogelijk is en bovendien een “zachte transitie” van papier naar elektronisch wordt bewerkstelligd.
De functies zijn:
a. voor de voorschrijver: verzenden en bekijken van de door hemzelf gemaakte voorschriften,
desgewenst intrekken van een elektronisch voorschrift, opvragen van de door hem gemaakte
en nog niet afgeleverde voorschriften, ontvangen van feedback berichten van uitvoerende
zorgverstrekkers (actueel: apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen).
b. voor de uitvoerders van het voorschrift: ophalen van voorschriften, transparant de verzekeringstoestand indien nodig, aangeven van afhandeling of niet van het voorschrift, geven van
feedback aan de voorschrijver.
c. de patiënt kan via een (eID-beveiligde) web-toegang de voor hem bestemde voorschriften
raadplegen en desgewenst wegsmijten.
Voordelen: op korte termijn: voorkomen van fraude (kopiëren/aanpassen van hoeveelheden, …), integratie in het medisch/farmaceutisch
dossier, transparante koppeling met MyCareNet voor de verzekerbaarheid en op middellange termijn mogelijke overgang van de papierstroom
naar de elektronische berichten.
Vooruitzichten
Op korte termijn, worden de pakketten van huisartsen en apothekers met Recip-e uitgerold naar de eindgebruikers toe; actueel zijn voor de
huisartsen +- 95% van de pakketten Recip-e getest en voor de apothekers 40%.
Dit zou tegen midden 2014 100% dienen te bedragen.
Midden 2014 wordt met de uitrol naar tandartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen gestart.
Later komen de aanvragen voor radiografieën, klinische laboratoria en de voorschriften gemaakt door specialisten aan bod.
Contactadressen


Website (vooral met technische informatie voor de betrokkenen): www.recip-e.be
Projectleider: Marc Nyssen  [email protected]
Collegazetje maart 2014 - 5