Presentatie 29 november 2014

HERONTWIKKELING TERREIN GGZ INGEEST
PARK VOGELENZANG
Informatiebijeenkomst 29 november 2014
De gemeente en GGZ inGeest werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van Park
Vogelenzang. Er is een begin gemaakt met een proces dat enige jaren zal duren.
Stappenplan
2014
Input bewoners
informatiebijeenkomst
(29-11-2014)
DPO AH locatie GGZ
Wettelijke kaders+
beleidskaders
SPVE
Begin 2015
SPVE naar Gemeenteraad
Actie Gemeente
Vaststelling Gemeenteraad
Actie GGZ inGeest
Actie Gemeente + GGZ inGeest
Begin 2015
Ontwikkeling
Stedenbouwkundig Plan
Bomeninventarisatie +
landschapsanalyse;
Beeldkwaliteitplan;
Inrichtingsplan etc.
Presenteren
Stedenbouwkundig Plan
bewoners
Medio 2015
Vaststellen
Stedenbouwkundig Plan
gemeenteraad
Start bestemmingsplan
procedure
Begin 2016
Actie Gemeente
Actie GGZ inGeest
Actie Gemeente + GGZ inGeest
Het SPvE is geen stedenbouwkundig plan en dus geen
definitieve blauwdruk voor de uiteindelijke
herontwikkeling. De uitgangspunten en spelregels die in
het SPvE benoemd zullen worden leiden tot een
eisenpakket waarbinnen herontwikkeling mogelijk is.
GGZ inGeest zal een stedenbouwkundig plan moeten
opstellen wat aan dit pakket van eisen voldoet. Na het
stedenbouwkundig plan wordt het bestemmingsplan
opgesteld.
Naast het eisenpakket waaraan de herontwikkeling
moet voldoen biedt het SPvE ook een ambitielijst.
Deze ambities dienen ter inspiratie van de
herontwikkeling en voor het toekomstig
stedenbouwkundig plan. Op deze manier wordt er een
duidelijk verschil gemaakt tussen wat móet en wat
mág.
De gebouwen aan de as van het terrein zijn op
campusachtige wijze geplaatst, waarbij de nieuwere
bebouwing in een lus hierom heen ligt. Hierbij is de nadruk
gelegd op de landschappelijke eigenschappen van het
terrein. Door dit landschappelijke ontwerp te versterken
kan de kwaliteit van het terrein verbetert worden.
De gemeente Bloemendaal heeft op 21 augustus 2007
besloten een gedeelte van het grondgebied van Park
Vogelenzang aan te wijzen als gemeentelijk
monument en opgenomen op de gemeentelijke
monumentenlijst. Dit geldt enerzijds voor het
historische gebied als geheel en anderzijds voor losse
panden en de landschappelijke inrichting.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het
voornamelijk van belang dat de
monumentaliteit van de hoofdas het
centrale planonderdeel blijft. Het heeft dan
ook de voorkeur wanneer de uitstraling van
deze monumenten versterkt wordt volgens
de uitgangspunten van het oorspronkelijke
ontwerp. De symmetrie van de bebouwing
is hierbij een van de belangrijkste
kenmerken.
Om het landschappelijke karakter te bewaren ligt het
voor de hand niet het volledige bouwmogelijkheden
te benutten. Aan de andere kant moet er wel
voldoende ruimte zijn om ontwikkelingen mogelijk te
maken die het terrein ook in de toekomst van de
gewenste kwaliteit kan voorzien.
GGZ inGeest en de gemeente
Bloemendaal zijn van plan het
gebied geleidelijk te ontwikkelen
over een periode van 10 tot 15
jaar. Er mag daarom vanuit
worden gegaan dat de
herontwikkeling medio 2030 zal
zijn afgerond.
Nieuwbouw aan weerszijden
van de centrale as dient op
elkaar te worden afgestemd
zodat het monumentale
karakter van het terrein
wordt benadrukt. Dit kan
bijvoorbeeld door de
symmetrie herkenbaar terug
te laten komen en zo nodig te
versterken.
Onderzocht moet worden of het
mogelijk is een supermarkt op de
locatie te ontwikkelen. Indien een
supermarkt onderdeel wordt van
het plan, dan is het toegestaan
om een gebouwde
parkeervoorziening aan te leggen
en om appartementen te bouwen
op de supermarkt. In totaal
mogen hier maximaal vier
bouwlagen bovenop.
Door het realiseren van een
fietsverbinding kunnen bewoners
van de Leidsevaart beter gebruik
maken van het bosgebied. Ook
kunnen mensen via het terrein
richting de duinen fietsen.
Naast de woon- en zorgfunctie
van het gebied is er ook
ruimte voor lichte vormen van
detailhandel of horeca. Qua
horeca moet dan bijvoorbeeld
gedacht worden aan een
restaurant, café of kleinschalig
hotel. Andere horecafuncties
zijn ook mogelijk mits zij
passen binnen de
monumentale status van het
terrein en de recreatieve
functie versterken.
Via een lus om het middenterrein
is het terrein zelf ingericht op het
autoverkeer. Er komt geen
nieuwe, directe ontsluiting naar
de Zwarteweg, maar er wordt
gebruik gemaakt van de
bestaande toegangen langs de
Rijksstraatweg.
Er worden ook uitgangspunten opgenomen
vanuit de andere beleidsvelden