17/04 IC begroting - Regionale Intensive Care Opleiding Nijmegen

De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud
17 april 2014
Anne-Miek Broods
bedrijfsleider
De financiële bedrijfsvoering van de IC
én MC
 Historie
 Proces 2014
 De cijfers
Strategy Deployment
Raad van Bestuur - Concernstaven
Radboud manier van werken
IWKV, CS Kwaliteit & Veiligheid,
Reshape initiatieven
Taskforce Projecten
Taskforce Doelmatigheid
Werkgroep Doelmatigheid
X-team Onderzoek
Werkgroep Kwaliteit
X-team Kwaliteit
Werkgroep Innovatie
X-team Leiderschap
Mei 2011
Presentatie visie
tijdens strategiedag
December 2011
Sep 2012
Mei 2012
Start X-teams
Speerpunten:
- Aantoonbaar
onderscheidende kwaliteit
- Patiënt als partner,
personalized medicine
- Doelmatigheid
- Netwerkorganisatie
•Communities
•Radbouddossier
•Kwaliteitssytemen
X-team Nieuwe Bachelor
X-team Netwerk
Kaderbrief
2013
November 2012
Strategisch dag :
- Uitkomsten X-teams
- Nieuwe X-teams
- Vervolg
Afdelingsplannen 2013 (2012)
Afdelingen - Servicebedrijf
Vervolg Strategy
Deployment
Beleidsplan en begroting 2014
Het vervolg:
 Van praten naar doen
 Op afdelingsniveau invulling geven aan de strategie
 Concrete activiteiten
 Concrete resultaten
 In samenhang met de andere afdelingen
De vorm:
 One-paper-strategy (beleidsplan)
 Begroting 2014
De prodecure:
Kaders
September
Oktober
November
: mei 2013
: deadline
: presentatie aan RvB, afdelingsleidingen én 3
eigen medewerkers
: gesprek met RvB over Q3 2013 en begroting 2014
One-paper-strategy
Missie:
Hoe ?
Visie:
Succesbepalende factoren:
Doelstellingen:
Verbeteren en vernieuwen
Missie Intensive Care
De afdeling Intensive Care levert excellente
zorg op maat voor patiënten met
levensbedreigende maar in principe
reversibele aandoeningen. De zorg is
gebaseerd op de hoogste graad van
bewijsvoering met specifieke aandacht voor
preventie en veiligheid
Visie Intensive Care
ONE-PAPER-STRATEGY IC
Persoonsgerichte zorg:
 Start “voeding op maat” voor de patiënt
 Oefenbad tenminste 50 patiënten andere afdelingen
Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit:
 Project “excellente zorg”: optimale registratie
 Start speciale NExCOB unit
 Profilering van de beste verpleegkundige zorg naar de regio en het land
Duurzaam netwerken:
 Samenwerking met netwerkpartners verder vormgeven
Doelmatig:
 Plan toekomstige quarantaine situaties
 Reorganisatie medische organisatie
Begrotingskader 2014 (1)
Algemeen:
 Begroting 2013 is uitgangspunt voor 2014
 2 % resultaat = € 19 miljoen
 Intern = extern = DOT
Baten:
 Patiëntenzorgproductie:
 1 % prijs, 0 % volume
 2 % volume: o.b.v. specifieke aanvragen
 Overige opbrengsten:
 2 % volume, 2 % prijs
DOT omzet in begroting
Complex proces:





Geen inzicht in reële productiehoeveelheid per afdeling en op UMC niveau
Onderhandelingen 2013 in afrondende fase
DOT omzet afdelingsbegrotingen 2013 boven afspraken zorgverzekeraars
Start onderhandelingen 2014, resultaat wordt later verwerkt
Onderhandelingsresultaten 2013 in begroting 2014
 Informatieve waarde DOT begroting en realisatie voor vaststelling resultaat
beperkt
 Sturen op lastenontwikkeling cruciaal
Begrotingskader 2014 (2)
Lasten:
 Personeel : + 2,5 %
 Materieel : + 1,5 %
Interne doorbelastingen:
 Centrale overhead: - 1 %
 Servicebedrijf: 0 %
 IMD prijzen: + 1 %
Doelmatigheid:
• Algemene efficiency voordelen BC Beter 2.0 / EPIC
Resultaat IC 2013
Realisatie 2013
Resultaat
Herverdelen winst MC naar afnemers
Definitief resultaat 2013
€ 176.246
€ -155.683
€ 20.563
Begrotingskader Intensive Care 2014
Algemeen:
•
•
Gelijke productie IC
Hogere productie MC
•
Bijdrage Amalia kinderzkhs: euro 20.000
•
•
Taakstellend : euro 460.000
Tekort FZO
: euro 240.000
: 1% prijsverhoging
: 1% prijsverhoging > lagere dagprijs
Realiseren taakstelling
Taakstelling: € 740.000
Reductie fte fellows en anios
:
Tekort indexering personeel in begroting:
Effect :
Tekort
Akkoord RvB
Oplossen
€ 660.000
€ 250.000
€ 390.000
: € 350.000
:-/- €280.000
: € 70.000
Baten begroting 2014
Begroting 2013
Add-ons: Dure en weesgeneesmiddelen
Add-ons: IC
Onderzoek
Onderwijs
Opleiding
Overige baten 1e geldstroom
Overige baten overige geldstromen
Externe baten
Baten IMD
Baten services
Baten centrale overhead
Interne baten
Totale baten
begrote
batengroei o.b.v.
volume 2014
begrote
batengroei
o.b.v. inflatie
2014
Kaderbegroting
2014
Afdelingsbegroting 2014
€ 307.513
€ 37.961.162
€ 570.000
€ 259.000
€ 1.178.000
€ 928.000
€0
€ 41.203.675
€0
€0
€ 5.973
-€ 12.970
-€ 282.427
€ 18.560
€0
-€ 270.864
€0
€ 379.612
€0
€0
€0
€ 18.931
€0
€ 398.543
€ 307.513
€ 38.340.774
€ 575.973
€ 246.030
€ 895.573
€ 965.491
€0
€ 41.331.354
€ 307.513
€ 38.340.774
€ 575.973
€ 246.030
€ 895.573
€ 911.459
€ 298.000
€ 41.575.322
€ 3.825.338
€ 65.000
€0
€ 3.890.338
€0
€0
€0
€0
€ 39.133
€0
€0
€ 39.133
€ 3.864.471
€ 65.000
€0
€ 3.929.471
€ 4.017.101
€ 201.906
€0
€ 4.219.007
€ 45.094.013
-€ 270.864
€ 437.676
€ 45.260.825
€ 45.794.329
Intensive Care
229
bedrag bedrag
per uur per uur
NMS
MS
Bedrag
0,088 0,074
# uren
€
20
# uren
€
€
€
# uren
€
€
# uren
43
4
60
29
50
4
14
82
Master
€ € # uren
€
7
2
71
141
29
€
1,0
29
€
€
29
1,0
9
79
88
Eindtotaal
Infrastructuur
Afdelingshoofden
9
# fte
Subtotaal Onderwijsontwikkeling
en Overig
# fte
Subtotaal Prestaties en
Nieuw Talent
Regelnummering
Junior onderzoeker
Researchmaster
Regelnummering
Subtotaal Uitvoering Onderwijs
NWP ondersteuning
BMW
Bachelor/master, exclusief
Bachelor/master, exclusief
stages
GNK
onderzoekstages
Bachelor/master, exclusief
stages + nieuw mentoraat
onderzoekstages
bedragen in 1.000 euro
senior en keuze
Master exclusief stages
Bachelor
Onderwijs financieringsmodel
THK MMD
258
#
Intensive Care
110
€
1,0 110
#
170
150 200
1
1
1
25
50
50
#€
1,0
20
125 150
20
#
€
2,0
40
154
304 24
NMS
MS
Subtotaal Prestatiedeel
MS
NMS
MS
100
170
50% 50%
42
42
100%
100%
25
25
15
15
38
55
57
29
#
#
#
€
#
1,0
57
1,0
€#
29
170
5%
9
86
#
€
1
9
Afdelingshoofd
9
399
177
Infrastructuur
186
Eindtotaal
Subtotaal Technology en Overig
Subtotaal excl. infra
Subtotaal Overhead excl. infra
MS
Subtotaal Nieuw Talent
Junior onderzoeker
Researchmaster
UMC fellow
Junior onderzoeker
Recent benoemde
hoogleraar
Regelnummer
"BONZO"
Promotie premie
PI *
PI
Onderzoek financieringsmodel 2014
bedragen x 1.000 euro
576
Detail onderzoek financieringsmodel
Gemiddelde aantal promoties per afdeling
Onderzoeksmodel
Totale promoties per jaar
2014
2013
2012
2011 gemiddel
2009 gemidde
2010
gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld d 2006 - ld 2007 Afdelingsnaam 2011- 2012 2010 - 2011 2009 - 2010 2008- 2009 2007 2008 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Intensive Care
2,0
2,0
1,5
0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0
3,0 1,0 3,0
Productie 2014
Intensive Care = DOT:
Totaal
Zorgproduct
Aantal
Tarief
Omzet
190129 IC CONSULT. INTERCOLLEGIAAL CONSULT BUITEN DE IC, SPOED EN NIET-SPOED.
1000
€ 65,06
€ 65.060,00
190132 Micu transport < 2 uur.
100
€ 1.759,02
€ 175.902,00
190133 Micu transport >= 2 uur.
250
€ 1.984,27
€ 496.067,50
190141 IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is
12130
geweest van
€ 2.148,70
medische€behandeling
26.063.731,00van een patiënt o
190142 IC OPNAMETOESLAG GROEP 3. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG.
2600
€ 540,58 € 1.405.508,00
190143 IC BEADEMINGSTOESLAG GROEP 3
7750
€ 427,04 € 3.309.560,00
190144 IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien 700
op een IC behandeldag
€ 322,02 op
€ 225.414,00
enig moment sprake is van
190150 Neonatale IC.
80
€ 2.349,44
€ 187.955,20
190151 Pediatrische IC.
2603
€ 2.462,47 € 6.409.809,41
€ 38.339.007,11
Productie 2014
Medium Care: = interne doorbelasting = IMD € 4.015.924, 11 bedden
 85% bezetting
 3.412 dagen per jaar = 284 dagen pm
 Prijs per dag: à € 1.177
Aantallen 2014
Som van Totaal
Kolomlabels
Rijlabels
Kostenplaats
1
ALGEM INWENDIGE ZIEKTEN
005400
5
CARDIOLOGIE
017800
5
CARDIO-THORACALE CHIRURGIE
017450
72
HEELKUNDE
015450
67
HEMATOLOGIE
005799
INTENSIVE CARE
003610
KEEL-, NEUS-,OORHEELKUNDE
024900
11
LONGZIEKTEN
018100
9
MAAG-, DARM- EN LEVERZIEKTEN
006399
21
MEDISCHE ONCOLOGIE
006725
MOND-KAAK-AANGEZICHTSCHIRURGIE025450
2
NEUROCHIRURGIE
027000
41
NEUROLOGIE
026500
18
NIERZIEKTEN
006125
1
ORTHOPEDIE
016225
6
REUMATISCHE ZIEKTEN
006825
UROLOGIE
016600
4
Eindtotaal
262
2
13
87
50
21
15
2
2
32
15
18
15
8
278
3 Eindtotaal
12
30
0
5
25
184
118
235
2
2
3
3
32
6
30
17
40
1
1
4
22
95
28
61
8
27
13
34
1
1
14
26
270
810
899
Productie MC Q1 2014
Productie aantallen MC dagen vs begroting
295
285
278
Aantallen
275
270
265
262
Productie Aantallen
255
Begroting
245
235
225
1
2
3
4
5
6
7
Maand
8
9
10
11
12
Begroting 2014
Begroting 2013
begrote
batengroei o.b.v.
volume 2014
begrote
batengroei
o.b.v. inflatie
2014
Kaderbegroting
2014
Afdelingsbegroting 2014
Totale baten
€ 45.094.013
-€ 270.864
€ 437.676
€ 45.260.825
€ 45.794.329
Personeelslasten
Taakstelling 2014
€ 24.531.000
€0
-€ 270.864
-€ 458.915
€ 412.040
€0
€ 24.672.176
-€ 458.915
€ 24.925.153
€0
Materiele lasten
Doorbelasting IMD
Doorbelasting prestatiedeel services : overig
Doorbelasting contributie services en gebouwen
Doorbelasting prestatiedeel services: huisvesting
Doorbelasting services
Doorbelasting centrale overhead
Rendement
Overige lasten
€ 6.684.000
€ 2.563.648
€ 1.080.000
€ 4.281.000
€ 2.563.000
€ 7.924.000
€ 1.160.000
€ 292.000
€ 11.939.648
-€ 458.915
-€ 401.083
€0
-€ 333.364
€0
-€ 333.364
-€ 11.600
€0
-€ 746.047
€ 108.151
€ 25.636
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 25.636
€ 6.333.236
€ 2.188.201
€ 1.080.000
€ 3.947.636
€ 2.563.000
€ 7.590.636
€ 1.148.400
€ 53.661
€ 10.980.899
€ 6.867.848
€ 2.170.390
€ 1.533.500
€ 3.947.636
€ 2.555.194
€ 8.036.330
€ 1.148.400
€ 53.661
€ 11.408.782
Totaal lasten
€ 43.154.648
-€ 1.475.825
€ 545.827
€ 41.986.311
€ 43.201.782
Verevening
-€ 1.939.086
€0
€0
-€ 3.275.514
-€ 2.872.956
-€ 1.000
-€ 280.409
Resultaat
€ 279
Realisatie Q1 2014
Materiële lasten
Code
Omschrijving
Jan
Feb
Mrt
Realisatie t/m Realisatie t/m Begroting 2014 Lineaire Prognose in Realisatie Prognose -/maand huidig maand vorig
extrapolatie
GL
totaal vorig Begroting
jaar
jaar
jaar
132.192
371.297
518.818
1.632.301 1.485.187
1.632.301
1.847.207
0
VV0201 Genees- en behandelingsmiddelen
120.503
118.602
VV0202 Onderzoeksfuncties
13.095
8.352
32.166
53.614
35.542
150.000
214.455
150.000
151.638
0
VV0203 Bloed
89.353
84.152
84.345
257.850
343.505
1.250.000
1.031.401
1.250.000
1.011.507
0
VV0204 Hulpmiddelen, protheses en implantaten
5.234
4.659
2.162
12.055
11.921
49.000
48.221
49.000
49.653
0
VV0205 Overige Patiëntgebonden kosten
99.703
99.661
97.216
296.581
413.290
1.350.000
1.186.324
1.350.000
1.397.985
0
VV0301 Beheerskosten
13.954
6.241
16.758
36.952
27.236
140.000
147.810
140.000
248.651
0
3.423
VV0302 Huisvestingslasten, afschrijving gebouwen/terreinen en0onderhoudskosten
3.112
6.535
15.576
30.000
26.142
30.000
58.695
0
VV0303 Afschrijving apparatuur
68.119
67.991
54.376
190.486
192.285
815.848
761.945
815.848
715.352
0
VV0304 Kleine aanschaffingen
7.965
4.051
3.781
15.798
16.632
71.000
63.191
71.000
77.333
0
VV0305 Overige materiële kosten
39.430
35.578
15.524
90.532
87.094
400.000
362.127
400.000
350.664
0
Realisatie Q1 2014
IMD Lasten
Anesthesiologie
Apotheek
1,00
2,00
0
4.642
2.321
6.963
46.627
51.394
55.391
172
Cardiologie
3,00 Realisatie Extrapolatie
Begroting
Prognose
Extrapol vs begr.
27.852
27.850
27.850
-2
153.412
613.648
499.580
499.580
-114.068
172
688
-688
Centraal Dierenlaboratorium
0
8
3.771
3.778
15.114
2.000
2.000
-13.114
Heelkunde
0
0
0
0
0
0
0
0
Intensive Care
0
0
0
0
0
46.000
46.000
46.000
Kindergeneeskunde
1.489
1.489
1.489
4.467
17.868
37.863
37.863
19.995
Laboratoriumgeneeskunde
2.941
7.529
9.733
20.203
80.812
182.169
182.169
101.357
0
0
0
0
0
31.751
31.751
31.751
Longziekten
Maag-Darm-Leverziekten
Medische Microbiologie
Medische Psychologie
Neurologie
Nucleaire Geneeskunde
117
78
546
741
2.964
18.000
18.000
15.036
7.539
12.051
8.420
28.010
112.039
119.396
119.396
7.357
726
570
1.126
2.423
9.691
86.198
86.198
76.507
0
0
1.952
1.952
7.808
2.500
2.500
-5.308
867
867
2.250
3.984
15.938
4.500
4.500
-11.438
Orthopedie
1.917
33
672
2.623
10.491
334.679
334.679
324.188
Pathologie
0
0
0
0
0
25.855
25.855
25.855
Radboud Zorgacademie
0
0
0
0
0
380.058
380.058
380.058
Radiologie
2.462
5.250
4.591
12.303
49.213
59.755
59.755
10.542
Revalidatie
697
531
2.299
3.528
14.110
225.936
225.936
211.826
65.383
84.443
94.733
244.559
978.237
2.084.090
2.084.090
1.105.853
6.076
6.266
6.308
18.649
74.598
43.000
43.000
-31.598
59.307
78.178
88.425
225.910
903.639
2.041.090
2.041.090
1.137.451
Som:
IMD lasten MC Apotheek
IMD lasten IC 1e GS
Realisatie Q1 2014
Services:
IC + MC
Begroting 2014
Realisatie t/m Extrapolatie Verschil met 2013
maart
begroting
Kosten Additionele services ICT
260.000
63.115
252.459
Kosten Contributie Kapitaalslasten
2.555.194
653.091
Kosten Contributie services
3.947.636
265.256
12.797
2.612.364
-57.170 2.573.493
-38.871
986.910
3.947.640
-4 3.533.759
-413.881
10.000
17.889
71.557
Kosten prestatiefinanciering SB
1.263.500
352.664
Totaal excl. IOD
8.036.330
2.073.669
Kosten ID services
7.541
2013 vs
extrapolatie
-61.557
69.192
-2.365
1.410.654
-147.154 1.334.403
-76.251
8.294.674
-258.344 7.776.103
-518.571
Realisatie 2014
Begroting 2013
begrote
batengroei o.b.v.
volume 2014
begrote
batengroei
o.b.v. inflatie
2014
Kaderbegroting
2014
Afdelingsbegroting 2014
Totale baten
€ 45.094.013
-€ 270.864
€ 437.676
€ 45.260.825
€ 45.794.329
Personeelslasten
Taakstelling 2014
€ 24.531.000
€0
-€ 270.864
-€ 458.915
€ 412.040
€0
€ 24.672.176
-€ 458.915
€ 24.925.153
€0
Materiele lasten
Doorbelasting IMD
Doorbelasting prestatiedeel services : overig
Doorbelasting contributie services en gebouwen
Doorbelasting prestatiedeel services: huisvesting
Doorbelasting services
Doorbelasting centrale overhead
Rendement
Overige lasten
€ 6.684.000
€ 2.563.648
€ 1.080.000
€ 4.281.000
€ 2.563.000
€ 7.924.000
€ 1.160.000
€ 292.000
€ 11.939.648
-€ 458.915
-€ 401.083
€0
-€ 333.364
€0
-€ 333.364
-€ 11.600
€0
-€ 746.047
€ 108.151
€ 25.636
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 25.636
€ 6.333.236
€ 2.188.201
€ 1.080.000
€ 3.947.636
€ 2.563.000
€ 7.590.636
€ 1.148.400
€ 53.661
€ 10.980.899
€ 6.867.848
€ 2.170.390
€ 1.533.500
€ 3.947.636
€ 2.555.194
€ 8.036.330
€ 1.148.400
€ 53.661
€ 11.408.782
Totaal lasten
€ 43.154.648
-€ 1.475.825
€ 545.827
€ 41.986.311
€ 43.201.782
Verevening
-€ 1.939.086
€0
€0
-€ 3.275.514
-€ 2.872.956
-€ 1.000
-€ 280.409
Resultaat
€ 279
Intensive Care