"Luchtkwaliteit Zuidelijke Ringweg Groningen

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070-456 0000
F 070-456 1111
Ons kenmerk
IENM/BSK-2014/145007
Datum
Betreft
20 augustus 2014
Luchtkwaliteit Zuidelijke Ringweg Groningen
Geachte voorzitter,
In het Algemeen Overleg over het MIRT van 18 juni 2014 heeft het lid Ouwehand
(Partij voor de Dieren) vragen gesteld over de luchtkwaliteit bij het project
Zuidelijke Ringweg Groningen en daarbij mogelijk optredende gezondheidsrisico’s.
Vervolgens heeft het lid Ouwehand in het Verslag Algemeen Overleg van 3 juli
2014 over dit onderwerp een motie ingediend. Die motie is aangehouden nadat ik
had toegezegd u hierover vóór het einde van het zomerreces een brief te
schrijven. Daaraan wil ik bij deze voldoen.
Vooraf merk ik op dat de achtergrondconcentraties aan luchtverontreinigende
stoffen in Noord-Nederland structureel laag zijn, dit in tegenstelling tot grote delen
van het land elders. Voor die delen is het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) van toepassing. Dit programma houdt in dat de Europese
Commissie ons land, in ruil voor een overeengekomen maatregelenpakket, tijdelijk
uitstel heeft verleend voor het voldoen aan de normen van luchtkwaliteit.
De regio Noord-Nederland maakt geen deel uit van het NSL, omdat de
achtergrondconcentraties structureel beneden de wettelijke normen liggen.
Het beeld dat de achtergrondconcentraties in Noord-Nederland laag zijn, wordt
voor de Zuidelijke Ringweg Groningen bevestigd. Uit het onderzoek naar
luchtkwaliteit in het kader van het OTB-MER voor de Zuidelijke Ringweg komt
nadrukkelijk naar voren dat overal ruim onder de wettelijke normen wordt
gebleven voor zowel fijn stof (PM10) als stikstofdioxide (NO2). In de bijlage bij deze
brief vindt u de berekende waarden terug en de geldende normstelling.
Ook is nader gekeken naar de invloed van PM2,5, waarvoor vanaf 2015 een
wettelijke norm gaat gelden. Volgens de meest recente inzichten van het RIVM 1
zijn de PM10- en PM2,5-concentraties sterk gerelateerd. Uitgaande van de huidige
kennis stelt het RIVM dat als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook
aan de grenswaarden voor PM2,5 zal worden voldaan. In Groningen wordt
ruimschoots aan de grenswaarden voor PM10 voldaan.
1
RIVM Rapport 680363002/2014, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland
- Rapportage 2014, p. 55.
Pagina 1 van 3
Verder blijkt uit onderzoek dat, ondanks de verkeerstoename, de kwaliteit van de
lucht in de toekomst geleidelijk beter wordt dan nu al het geval is. Dat is een
landelijke ontwikkeling die te maken heeft met aanscherping van het bronbeleid,
dat leidt tot een verminderde uitstoot door onder andere het wegverkeer.
Vooralsnog worden er geen strengere Europese normen verwacht. Dit zal pas aan
de orde komen als ook het bronbeleid hieraan voldoende kan bijdragen.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ons kenmerk
IENM/BSK-2014/145007
Voor luchtkwaliteitgevoelige bestemmingen (zoals scholen, kinderdagverblijven en
zorginstellingen) regelt het ‘Besluit gevoelige bestemmingen’ de toelaatbaarheid
van deze bestemmingen voor zones langs rijks- en provinciale wegen. Met
betrekking tot rijkswegen mogen deze bestemmingen niet worden gerealiseerd
binnen een zone van 300 meter als daar de grenswaarden worden overschreden.
Als grenswaarden niet worden overschreden maakt de gemeente een eigen
afweging of een school of andere gevoelige bestemming binnen die zone kan
worden gebouwd. Daarbij kan de gemeente advies vragen aan de GGD.
Ook bij aanleg en uitbreiding van wegen geldt dat voldaan moet worden aan
grenswaarden. Daarmee wordt zeker gesteld dat, zoals bij de Zuidelijke Ringweg
Groningen, er geen nieuwe situaties ontstaan waarbij gevoelige bestemmingen
worden blootgesteld aan overschrijding van grenswaarden. Wel zal er in een
stedelijke omgeving onvermijdelijk sprake zijn van een bepaalde mate van
blootstelling. Met name gevoelige groepen kunnen hiervan hinder ondervinden.
Dat betekent echter niet dat er hier sprake is van een onaanvaardbare situatie,
gezien ook het gegeven dat in het noorden van Nederland de situatie gunstiger is
dan elders in het land en waarbij ruimschoots aan de wettelijk vastgelegde norm
wordt voldaan.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Wilma J. Mansveld
Pagina 2 van 3
BIJLAGE
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Tabel: grenswaarden luchtkwaliteitonderzoek OWN en HWN
Stof
Type norm
Grenswaarden in µg/m3
Stikstofdioxide
Jaargemiddelde concentratie
40 (vanaf 1 januari 2010)
Fijn stof
Jaargemiddelde concentratie
40 (vanaf 1 januari 2005)
(PM10 )
24-uurgemiddelde
50 (Mag max. 35 keer per jaar
Ons kenmerk
IENM/BSK-2014/145007
(NO2)
overschreden worden)
arden
Maximum
jaargemiddelde
concentratie (μg/m3)
Gemiddelde
jaargemiddelde
concentratie (μg/m3)
Maximum aantal
overschrijdingen
grenswaarde uurgemiddelde
concentratie
Gemiddeld aantal
overschrijdingen
grenswaarde uurgemiddelde
concentratie
Norm
ZRGII
2030
Project
2030
referenties
ituatie
ZRGII
2021
Project
2021
referenties
ituatie
2012
Tabel: Resultaten NO2 Zuidelijke Ringweg Groningen
40 (vanaf 1
35,4
24,1
33,9
20,4
29,1
23,4
15,8
16,0
13,6
13,9
4
0
4
0
4
0
0
0
0
0
januari 2010)
Mag max. 18
keer per jaar
overschreden
worden
Maximum
jaargemiddelde
concentratie (μg/m3)
Gemiddelde
jaargemiddelde
concentratie (μg/m3)
Maximum aantal
overschrijdingen
grenswaarde 24uurgemiddelde concentratie
Gemiddeld aantal
overschrijdingen
grenswaarde 24uurgemiddelde concentratie
19,6
17,7
19,8
17,3
Norm
ZRGII
2030
Project
2030
referenties
ituatie
ZRGII
2021
Project
2021
referenties
ituatie
2012
Tabel: : resultaten PM10 Zuidelijke Ringweg Groningen
19,9
40 (vanaf 1
januari 2005)
17,8
16,1
16,1
15,5
15,6
7
6
10
6
10
6
5
5
4
4
50 (Mag max.
35 keer per
jaar
overschreden
worden)
Pagina 3 van 3