meer

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
>
Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag
Directie Gezond en Veilig
Werken
Aan geadresseerde
Afdeling Gezond Werken
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nI
Contactpersoon
mw. drs. E.C. van den Aker
T 070 333 48 78
F 070 333 40 62
[email protected] nszw. ni
Datum
Betreft Grenswaarden
Onze reterentie
20 14-0000 102685
Geachte mevrouw, mijnheer,
Op 17 juli zijn voor een viertal stoffen nationale wettelijke grenswaarden in de
Staatscourant gepubliceerd.
Deze grenswaarden worden ingevoerd in verband met een actualisatie van bijiage
XIII van de Arbeidsornstandighedenregelfng, gezien het door het Ministerie van
Sociale zaken en Werkgelegenheid ingenomen standpunt dat in EU-richtlijnen
vermelde grenswaarden in bijiage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling
opgenomen horen te worden (als wettelijke grenswaarde).
Het gaat om de volgende 4 stoffen:
ISO-naam van de
stof
CASnummer
Azijnzuur
Calciumdihydroxide
Kresol (aIle
iso mere n)
Picrinezuur
64-19-7
1305-62-0
13 19-77-3
88-89-1
TGG 8
uur
mg/rn3
25
5
22
0.1
C TGG 15
mm
mg/rn3
—
—
—
-
—
-
—
-
—
H
-
H
—
In het verleden waren voor deze 4 stoffen al bestuurlijke grenswaarden van
kracht, tot 2005 (voor azijnzuur, calciumdihydroxide en picrinezuur)
respectievelijk 2007 (voor kresol).
De wettelijke grenswaarden worden van kracht per 1 oktober 2014. 1k ga er van
uit dat dit voldoende tijd geeft, ook gezien het felt dat werkgevers die met deze
stoffen laten werken op dit moment al een private grenswaarde voor deze stoffen
moeten hanteren. Zij moeten daarbij flu ook al rekening houden met onder rneer
de indicatieve grenswaardenlijst van de EU en de informatie over de vroegere
bestuurlijke grenswaarden.
Pagina 1 van 2
1k wil u verzoeken om, indien relevant, bij uw activiteiten en in de
informatievoorziening naar uw achterban, rekening te houden met het vaststellen
van de wettelijke grenswaarden voor deze 4 stoffen.
Directie Gezond en Veilig
Werken
Mdeling Gezond Werken
Hoogachtend,
Datum
e.tj ve(
Onze
2014-0000 102685
drs. E.E. de Kleuver
Directeur
Pagina 2 van 2