Religie – christelijk geloof – de moderne secularisatie

Geloof als roeping, kerkgemeenschap
van geroepenen, en initiatie
Een geruststelling
• “Een “positief succesverhaal” van “zo moet
het anders” werkt niet, daarmee kan men
niets in de eigen parochie.” Geen ‘oplossing’!
• ‘Waarom we niets fout hebben gedaan in het
verleden, en toch veel anders zullen gaan
doen…’
• Niet al te concreet: we zijn in het tijdperk van
uitproberen
Geloven, geloofsgemeenschap,
geloofsoverdracht
De situatie van het geloof in een (post-)moderne cultuur
is heel anders dan in de cultuur van de 'christenheid'. Ook
al is deze overgang al vaak beschreven, hij blijft actueel
en is niet verworven in ons pastoraal handelen. Al wat in
de kerk te doen is rond 'nieuwe evangelisatie' is nog erg
‘nieuw’: de nieuw opgerichte pauselijke raad, de synode,
nieuwe katholieken, nieuwe parochies...
Ik wil deze overgang nogmaals schetsen om te tonen dat
we evolueren van christen zijn door geboorte naar
christen worden door 'roeping' (in de ruimste zin van het
woord: als we persoonlijk door God worden
'aangesproken').
Geloven, geloofsgemeenschap,
geloofsoverdracht
2. De nieuwe situatie van het geloof vergt een
nieuw type kerkgemeenschap. De overgang van een
cultuurchristendom naar een missionaire kerk laat
zich op alle domeinen van het kerkelijk leven
concretiseren: in het type kerk, de
geloofscommunicatie, de omgang met de (vooral
initiatie-)sacramenten, de kerkopbouw... Daarom
zei het instrumentum laboris voor de synode
terecht dat het bij de nieuwe evangelisatie niet gaat
om strategieën of doelgroepen, maar om een
probleem van de kerk zelf: ecclesiologisch en
spiritueel.
Geloven, geloofsgemeenschap,
geloofsoverdracht
3. De problemen van de geloofsoverdracht in de
catechese zijn minder catechetische problemen,
dan problemen die te maken hebben met de
context van geloof en kerk. De crisis van de Kerk,
die vooral een crisis is van de initiatie, hangt
grotendeels samen met de geschetste overgang.
In dit derde punt zal ik vooral schetsen hoe een
levendige kerkgemeenschap zelf de eerste en
voornaamste catechese is.
Geloof als roeping
Religie – christelijk geloof –
de moderne secularisatie
- Culturele, heidense, psychologische… religie: de mens wil zich
vergoddelijken – met als voorbeeld de oude Grieken:
- filosofie: kennen als de goden
- Olympische Spelen: kunnen als de goden
- ter vergelijking: een hedendaagse krant…
- Het christendom als geloofsreligie (A. Vergote): God
vermenselijkt zich (om ons te vergoddelijken)
- de farao is niet god
- alleen God is God (monotheïsme)
- de transcendente God ‘spreekt’: in de schepping (Gen
1), in de openbaring, in zijn Zoon (Joh 1), in de Kerk, …
- Jezus: beeld van de onzichtbare God
Religie – christelijk geloof –
de moderne secularisatie
- christenheid: de geloofsreligie tot culturele religie geworden,
via een consensus over het geloof
- Secularisatie: einde van het christendom als culturele religie
- Wij ontdekken dat je het geloof dient te geloven…
- De prille ontdekking van wat initiatie in het geloof betekent:
van ‘het geloof vooronderstellen’ naar ‘het geloof voorstellen’
- (Ook buiten Europa deden wij meer aan plantare ecclesiam
dan aan initiatie)
- ‘Nieuwe religiositeit’ ?
Postmoderniteit:
terugkeer van de religie?
De zogenaamde postmoderniteit – terugkeer van
het religieuze – terugkeer van het geloof…?
• ‘Religion ja, Gott nein’ (J.-B. Metz)
• Terugkeer van het religieuze: „Ik ken de
waarheid, maar soms doe ik alsof God
bestaat…“ (Sofie Verdoodt (17 j.), 1999)
• God in dienst van het subject
(instrumentalisering religie), of de mens in
dienst van God (figuur van de roeping)
Postmoderniteit:
terugkeer van de religie?
• Terugkeer van de antieke wijsheden (bvb; S. Ijsseling,
Apollo, Dionysus, Aphrodite en de anderen. Griekse
goden in de hedendaagse filosofie, Leuven, 1998, 200
pp.)
• Psychologisering, emotie i.p.v. waarheid (o.a. veel Am.
literatuur)
• Respect-op-afstand in de filosofie voor de wijsheid van
het christendom
• Spiritualiteit zonder Kerk en subject-gecentreerd
veeleer dan ontmoeting-gecentreerd
• Een mogelijke ommekeer als bekering, die God in het
centrum plaatst en het subject decentreert?
De heilige berg:
van pre- tot postmodern
• De heiden aanbidt de berg
• De culturele christen plaatst een kapel op de
berg
• De moderne mens wil de berg bedwingen, uit
de weg ruimen, afgraven voor grondstof…
• De postmoderne mens wil de berg
beschermen om er te verblijven en er zich te
verzoenen met de eindigheid…
Roeping in het hart van het geloof
- Het belangrijkste woord in de Schrift:
wajiqra – JHWH riep Mozes (Lev 1,1)
- Het moeilijkste woord in onze
cultuur…?
- Herbronning van de kerkgemeenschap
in de figuur van de roeping
- “Vandaag is de situatie anders dan vroeger. Dat biedt
nieuwe mogelijkheden. Geloven in God die zich
persoonlijk heeft te kennen gegeven; zijn leven richten
naar Jezus die zijn verlossingswerk verderzet in de Kerk
en leven volgens het evangelie: is dat zo
vanzelfsprekend? Kan het verlies van die
vanzelfsprekendheid geen genade zijn voor het geloof?
Is het geen kans om opnieuw de vreemdheid en dus ook
de nieuwheid van het christendom te ontdekken? En te
ontdekken hoe het ten langen laatste altijd een
persoonlijke en vrije keuze is, ja ten diepste toe een
persoonlijk antwoord op Gods woord dat het hart van
een mens geraakt heeft?” (Volwassen worden in geloof
– catechese in het leven van de Kerk, 9)
- Een persoonlijke Godsrelatie is niet iets voor de
happy few! Aan een geïndividualiseerde
samenleving beantwoordt noodzakelijkerwijs
een gepersonaliseerd geloof:
“Precies omdat de vanzelfsprekende religieuze
socialisatie veel kleiner is geworden, moet het
accent wel gelegd worden op het geloof als een
persoonlijke en gefundeerde keuze. De toekomst
van de Kerk hangt af van mensen die God in hun
leven hebben ontdekt, Christus hebben ontmoet
en voor wie het evangelie een woord van leven is
geworden.” (VG 36)
Mgr. De Kesel: "Er zijn verschillende redenen aan
te geven voor de roepingencrisis: secularisatie en
seculier levensgevoel; crisis van de kerk en
vermindering van het aantal christenen;
marginalisering van de religie. Het is niet de
bedoeling hier op in te gaan. Ik wil alleen de
aandacht vestigen op het volgende fenomeen of
mentaliteit binnen de kerk: het wegdeemsteren
van 'roeping' binnen de religieuze ervaring. In een
multireligieuze context wordt het christendom
bijna spontaan als één van de mogelijke
levensbeschouwingen of religieuze overtuigingen
gezien.
Op zich is daar niets aan: van buiten af bekeken is het
christendom dat ook. Anders wordt het als ook de
christenen zelf het christendom zo gaan bekijken en
beleven. We zijn die benadering van buiten af gaan
interioriseren. Dan verliest het geloof juist zijn uniciteit:
het wordt een levensbeschouwing tussen de andere. Dat is
natuurlijk niet erg: van buitenaf bekeken is het dat ook. Erg
wordt het als het ook zichzelf alleen maar gaat zien en
beleven als… wereldbeschouwing! Concreter: de noties
openbaring en uitverkiezing verliezen hun betekenis. De
kerk is niet meer de gemeenschap die een heel bijzondere
roeping heeft ontvangen van Godswege. En dus ook geen
'geloofswerkelijkheid'. Ze is een religieuze instelling en de
kwestie van de 'roepingen' een functionele zaak van
taakverdeling.
Dat lijkt me de crisis van de kerk en van de roepingen: dat
het bijbels besef van 'uitverkiezing' (in de echt bijbelse
betekenis) is verloren gegaan. (…) Ik denk dat daar onze
onmacht ligt vandaag. Niet om roepingen te zien als een
kwestie ven personeelsbeleid. Vanuit die kant worden wel
oplossingen geformuleerd en is er trouwens groot onbegrip
waarom de kerk er niet op ingaat. Het gaat om een andere
onmacht: dat God mij roept, persoonlijk, omdat hij in mij
geïnteresseerd is, met mij leven en lot wil delen, en dat hij
langs mij een teken zoekt om zijn aanwezigheid en zijn
liefde aan de mensen bekend te maken. Zoals er een
Godsverduistering en Godsvervaging is, zo is er ook een
roepingenverduistering en vervaging. De roepingencrisis is
de crisis van de kerk zelf: het zich niet meer 'geroepen en
uitverkoren' weten.
kerkgemeenschap als
geloofsgemeenschap
D. Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La
religion en mouvement (1999)
• “Geen enkele institutie kan op duurzame wijze, in een
modern universum gekenmerkt tegelijk door de
versnelling van sociale en culturele verandering en
door de autonomie van het subject, aan individuen en
aan de samenleving een gezamenlijke code van
zin/betekenis voorschrijven, en nog minder hen de
autoriteit opleggen van normen die daaruit worden
afgeleid, (p. 53)
• “Onze samenlevingen zijn vreemd geworden, minder
aan het geloof hechten “aan goden en profeten” dan
aan de specifiek religieuze wijze om in hen te geloven,
die er in bestaat het geloof te laten steunen op de
legitimerende autoriteit van een traditie.” (p. 68, hfst.
‘Het einde van de overgeërfde religieuze identiteiten)
Een kerkmodel aansluitend bij een
geroepen christelijke gemeenschap
• Aan een geroepen christen zijn dient nu ook een geroepen
kerkgemeenschap te beantwoorden.
• De openingszin van ‘Volwassen worden in geloof’: Fiunt, non
nascuntur christiani, = grondwet van ons pastorale handelen
voor minstens nog een decennium (zeg ik sinds 2007…)
• Wij lijken verandering te willen zonder dat er iets verandert…:
- Wij hebben geaccepteerd dat we niet als christen
worden geboren. (‘we willen verandering’)
- Hebben we in de pastorale praktijk al geaccepteerd dat
we christen dienen te worden…? Is onze prereflexieve ‘mindset’
al omgeslagen naar een missionaire kerk? (‘we willen geen
verandering’…)
De beide ecclesio-logica’s in juxtapositie: pleidooi voor het
erkennen van een paradigmawissel
CHRISTEN DOOR GEBOORTE - CHRISTEN DOOR ROEPING
Kerk- en geloofstype
Kerkopbouw
Geloofscommunicatie
Initiatie en sacramenten
Kerk- en geloofstype:
trad. samenleving: vertrouwdheid
geïndiv. slv.: vertrouwen te winnen (= geloof)
Logica van overerving
logica van initiatie
Het geloof vooronderstellen
het geloof voorstellen
‘thuis in geloof’, gelovig zijn
op weg naar/in geloof, geloof als weg, gelvg. worden
Volkskerk
missionaire kerk (centripetaal en centrifugaal)
Moeilijkheid: de idee van het massachristendom écht opgeven, de secularisatie aanvaarden
Geloofscommunicatie:
Soc.atie in christenheid, (soc. Catechum.)
initiatie in christelijk geloof
Geloof door vanzelfsprekende overdracht
geloof dr. persoonlijke ‘keuze’ (- soms gezin…?)
Nauwelijks bewust leerproces
levenslang leerling
culturele symbiose (geloof soc. waarschijnlijk) moeilijkheid ‘tweede socialisatie’ (onwaarschijnlijk)
geloof als moedertaal (niet) leren
geloof als vreemde taal leren
Catechese voor kinderen
catechese voor volwassenen, gemeenschapscat.
Catechismus: lering bij (bestaande) ervaring
décloisonnement: initiatie in geloof en kerk
Moeilijkheid: 1) ‘initiatie’ accepteren als op weg gaan met mensen, versus geloof vooronderstellen in
positieve zin (lakse opstelling) of negatieve zin (verstrengde opstelling); 2) te gemakkelijke
overbrugging (aanpassing) of niet-overbrugging (getto van christenheid) van de afstand tussen geloof
en cultuur
(initiatie-)sacramenten:
Zuigelingendoop
catechumenaat voor of na(!) de doop (CKK 1231)
Initiatiesacramenten op 0j, 7j, 12j
initiatiesacr. vlg. ingroei in geloof (Fr. website!)
Sacramenten ‘onmiddellijk’
sacramenten na verkondiging als trap in initiatie
Vormsel belangrijkst (‘volwassen geloof’)
doop, eucharistie en eenheid initiatie belangrijkst
Moeilijkheid: 1) de bediening van de initiatiesacramenten laten aansluiten bij een missionaire
wending in de catechetische initiatie (volgorde!) 2) de liturgie als initiatiegebeuren ontdekken
Pleidooi voor een initiërende
pastoraal van de initiatiesacramenten
‘Op weg gaan met mensen naar aanleiding van de vraag om een sacrament’ (Texte national…)
• Doop: van een familiegebeuren (logica overerving) naar een
verkerkelijking (gezamenlijk, eerste verrijzenis en opname in de kerk) en
catechumenale dooppastoraal
• Vormsel: van sacrament van geloofsvolwassenheid middels de ‘lering’
(logica overerving) naar initiatiesacrament: bevestiging van het doopsel en
versterking van het gelovig zijn door kennismaking met en verdere ingroei
in de kerkgemeenschap
• Communie: van het feest van de kinderen (logica overerving) naar een
onthaal van het gezin met hun kind in de zondagsviering; onderscheid
eerste communie in gelovig gezin (7j) en communiefeest; herstel van
communie na het vormsel
• Focus van de hele initiatie op de eenheid en de voltooiing in de eucharistie
(‘voortaan wekelijks’, vss. het vormsel als ‘afsluiting’ van de
geloofsopvoeding)
• Huwelijk als ‘initiërend sacrament’ én sacrament van kerkopbouw: het
geloof voorstellen bij gelegenheid van de vraag naar het huwelijk
Kerkopbouw:
Kerk van twee standen (geboren-geroepen)
kerk is gemeenschap van geroepenen
Kerkgemeenschap (territoriaal verbonden)
kerkgemeenschap (eucharistisch, dr doop verbonden)
Moeilijkheid: 1) Samenspel vinden in kerkopbouw van doopsel, gewijd ambt, gelofteleven, en
huwelijk…: ‘Alle sind sie Priester, aber nicht alle sind sie Pfarrer’ (Luther, beide kanten te
beobachten!); 2) de band tussen kerk en dorp/wijk loslaten: het territoriaal karakter van de kerk
integreren in haar eucharistisch karakter i.p.v. omgekeerd.
Gewaagde bijgedachten
• Parochie van ‘territoire’ naar ‘terroir’ (A. Borras)
• Om de territoriale logica echt te verlaten: geen geografische
aanduiding als naam
• Suggestie: geen pastorale werkers of priesters meer alleen
benoemen (van Augustinus over seminarierectoren tot kard.
Kasper: deze suggestie)
• Enkel wanneer wij radicaal fuseren, zullen wij opnieuw een
‘plaatselijk niveau’ creëren. Alle tussenvormen met spreiding
over kerkgebouwen, lokale gemeenschappen en vieringen gaan
m.i. niet ver genoeg.
• De niet-georganiseerde diaconie is een taak van elke christen
daar waar hij leeft. De georganiseerde diaconie kan ook worden
georganiseerd vanuit de nieuwe parochie.
• Wij moeten ons doorlopend niet enkel de vraag stellen naar
pastoraal werkenden (priesters), maar ook naar de
gemeenschappen: kunnen die nog parochie zijn?
• Een vervoerdienst organiseren voor wie zich niet zelf kan
verplaatsen, is ook een vorm van diaconie
Gewaagde bijgedachten
• De criteria waaronder we dienen over te gaan tot woorden communiediensten, laten zich lezen in spiegelbeeld
met een eucharistische visie op parochie. Wanneer
binnen een redelijk, dus niet te groot territorium alle
beschikbare priesters in drie vieringen per weekend
voorgaan – gewoonlijk niet meer, zo vraagt de kerk,
opdat priesters authentiek en biddend kunnen voorgaan
– en wanneer dan nog gelovigen overblijven die door
afstand, tijdstip of volzette vieringen niet kunnen
meevieren, dan is de woord- en communiedienst de
aangewezen weg. Dan wordt hij een waarachtig en m.i.
noodzakelijk geschenk voor de kerkgemeenschap.
• Wanneer gelovigen zich echt niet kunnen verplaatsen
(bejaardenhuizen, ziekenhuizen, gevangenissen): een
ander verhaal, maar hoe veel emeriti zijn daarvoor nog
beschikbaar in de komende tijd?
Algemene weerstanden
– omzeilingen - …
• Aanmodderen (versus « Er zijn zaken die wij moeten
veranderen, en niet onze opvolgers ! ») : het geloof
‘veronderstellen’…, alsof-pastoraal; variante: traagheid…
Waarschuwing: de trad. initiatie bestaat ‘nog’ (het woord
komt telkens terug), maar werkt niet langer initiërend! Wat
baat het…? Cfr “Wacht niet om ‘nog niet’ te veranderen tot je
het ‘niet meer’ kunt!”
• Aanpassing : verlies van het in persona ecclesiae, ‘van de
oude pastoor mocht alles’. De parochie ‘draait’, maar doet ze
dat voor Christus of in een soort zelf-idolatrie?
• Rigorisme: het geloof willen veronderstellen
• Traditionalisme : christenheid op (heel) kleine schaal;
missionair is dialoog met de wereld aangaan, geen ghetto
vormen; geen ‘te fier’ heilige-rest-katholicisme
Een inschatting: de nieuwe evangelisatie is de
evangelisatie van altijd, met erkenning van de
gewijzigde plaats van het geloof in de cultuur
(als relatie, als roeping, niet langer als
voorgegeven mentaliteit) en met een daaraan
aangepaste gestalte van de Kerk. Dat probeerde
ik te verhelderen in punten 1 en 2. Enkel in deze
‘grond’ kan vernieuwde catechese ‘logisch’
aarden, al kan ze er wel ‘chronologisch’ de
motor van zijn.
Geloofsoverdracht als initiatie
Catechese algemeen
• www.rkdocumenten.nl :
- geloofscommunicatie: 0 vermeldingen
- geloofsoverdracht: 8 vermeldingen
- catechese: 529 vermeldingen
concilies: 13 (1 x Trente, 12 x Vat II)
veelbetekenend bij de pausen: 313
Voor Vat II: vooral ‘catechismus’
Pius X: 2
Pius XII: 1
Johannes XXIII: 0
Paulus VI: 14 (Evangelii nuntiandi: mijlpaal!)
Johannes-Paulus I: 1
Johannes-Paulus II: 135
Benedictus XVI: 151
Franciscus: 9
Catechese algemeen
• - 1975: Evangelii nuntiandi - Over de evangelisatie in
de moderne wereld
• Commentaar ADC nr. 4: “een beslissende mijlpaal
voor de catechese. (…) Naast andere zaken wordt in
dit document een bijzonder belangrijk beginsel
uitgesproken, dat namelijk de catechese een
evangelisatiegebeuren is binnen het ruime kader van
de zending der kerk. Voortaan moet catechese
beschouwd worden als een van de punten die in de
missionaire opdracht van de kerk voor onze tijd
voortdurende zorg en aandacht vereisen.”
Catechese algemeen
- 1977: synode over de catechese
- 1979: Catechesi tradendae - Over de catechese in onze tijd
- 1992: Catechismus van de Katholieke Kerk
- 1997: Algemeen directorium voor de catechese (grondige
herwerking van versie 1971)
- 2007: Compendium van de catechismus
- 2008: synode over het Woord Gods
- 2011: Verbum Domini ‘over het Woord van God in het
leven en de zending van de Kerk’
- 2012 synode ‘nieuwe evangelisatie voor het overdragen
van het christelijk geloof’
- Synode 2014 en 2015: De pastorale uitdagingen voor het
gezin in de context van de evangelisatie
Catechese algemeen
• - brieven over de catechese van verschillende
bisschoppenconferenties: Frankrijk, Duitsland,
Nederland (, België (2006), Italië, Spanje, USA,
Québec, Chili, Brazilië
• B: ‘Volwassen worden in geloof’
• heroriëntatie ICPC naar ICC + secretaris
• NL: ‘De glans van Gods Woord’ –
oriëntatietekst parochiecatechese (2009)
Catechese algemeen
• 2010: oprichting pauselijke raad voor de
bevordering van de nieuwe evangelisatie
• Vooral voor de geseculariseerde landen van
‘oude christenheid’
• Verder werkend op de brieven ter zake van
bisschoppenconferenties
• Catechese is ‘verhuisd’ van de congregatie
voor de clerus (verkondiging) naar deze
pauselijke raad
Catechese algemeen
• Catechese als (veel) meer dan catechismus is
geloofscommunicatie
• Catechese: Gods spreken ‘laten weerklinken’
• Catechese als bijvoeglijk naamwoord, als kleur
van ons pastorale handelen: catechetische
pastoraal (décloisonnement)
• Werkomschrijving van
catechese/geloofscommunicatie:
“alles wat bijdraagt om de ontmoeting met Jezus
Christus persoonlijk en in de Kerkgemeenschap
mogelijk te maken en te begunstigen”
Catechese algemeen
• situering catechese in ons tijdsgewricht door Franse
bisschoppen:
“Het woord catechese heeft alle soorten evoluties ondergaan
in de loop der eeuwen, in functie van de gesitueerdheid van
de kerk in de samenleving, van culturele veranderingen of van
de geschiedenis zelf van de Kerk. Gevolg gevend aan de
universele normen waarvan hij de toepassing is voor Frankrijk,
en omdat de vernieuwing van de catechese in ons land niet
los kan worden gezien van een vernieuwing van de christelijke
gemeenschappen, benadrukt de voorliggende tekst bijzonder
de kerkelijke dimensie van het catechetisch handelen. (Texte
national pour l’orientation de la catéchèse en France, p. 61)
De kerkgemeenschap is
de eerste catechese
• Kerkervaring is de eerste catechese: “De
christelijke gemeenschap is in zichzelf een
levende catechese. Gevolg gevend aan wat ze
is, verkondigt ze, viert ze, handelt ze en blijft
steeds de vitale, onontbeerlijke en eerste
plaats van de catechese.” (Algemeen
Directorium voor de Catechese nr. 141)
De kerkgemeenschap is
de eerste catechese
• Het leven zelf van de Kerk (in al haar gestalten) doet
Gods spreken weerklinken, begunstigt de ontmoeting
met Jezus Christus: “Elke christelijke gemeenschap,
en vooral de parochie, “draagt het evangelie (uit)”
door zich in te spannen om de gelovigen te
verzamelen, door al haar leden uit te nodigen hun
bestaan bloot te stellen aan de kracht tot
verandering van het Evangelie, door bij haar leden
aan te dringen dat zij in gesprek treden met de
mensen in hun omgeving en verantwoording
afleggen over hun geloof, door de liturgie te vieren.”
(Texte national…)
De kerkgemeenschap is
de eerste catechese
• Initiatie komt tot stand door kerkervaring. R. Bieringer: “Dit
betekent in de eerste plaats dat het doopsel en de christelijke
initiatie een persoonlijke ontmoeting bevat met de persoon
Jezus Christus via de gemeenschap die zich begrijpt als het
lichaam van Christus. Dit gebeurt door het volgen van een
weg, het binnentreden in een christelijke manier van leven. In
de christelijke initiatie staat daarom de persoon van Jezus
Christus en de kerkgemeenschap centraal, niet een boek
(noch de Bijbel, noch de Katechismus, noch gelijk welk
handboek of map).”
De kerkgemeenschap is
de eerste catechese
• Nog anders : catechese moet worden ondergedompeld
(gedoopt) in het ‘bad’ van het kerkelijk leven: “Als de
evangeliserende dynamiek van de Kerk gegrondvest is op de
missionaire gemeenschap, heeft het catechetische handelen,
om uitgeoefend te kunnen worden, nood aan wat men zou
kunnen noemen een “bad” van kerkelijk leven. Deze
uitdrukking - die niet beperkt mag worden tot enkel maar een
sociologische connotatie - verwijst naar de doopsymboliek en
naar de vitale plaats die de Kerk van Christus is voor elke
catechese, in de eenheid van haar leden en haar
gemeenschappen.” (Texte national…)
De kerkgemeenschap is
de eerste catechese
• Catechese kan zich niet beperken tot het verstaanbaar
maken van het christelijke geloof. Niet dat een goede
didactiek onbelangrijk is. (…) Maar didactische
inspanningen alleen volstaan niet. (…) Velen worden door
het geloof pas echt gefascineerd, als ze uitdrukkelijk in
contact komen met een vitale geloofsgemeenschap. Je
wordt christen door de doop en de onderdompeling in het
water. Maar je leert het geloof pas echt smaken, wanneer
je ook ‘ondergedompeld’ wordt in het leven van de Kerk.
Catechesemomenten gaan dus best samen met een
concrete kennismaking met het leven in de plaatselijke
geloofsgemeenschap, in het bijzonder met haar liturgie en
haar daadwerkelijke zorg voor mensen. (VG 64-65)
De kerkgemeenschap is
de eerste catechese
• In synthese : “Je wordt geen christen louter en
alleen door een leer te aanvaarden. Je wordt
het door leerling van Jezus te worden en aan
te sluiten bij zijn gemeenschap. Een
gemeenschap die daarom nieuw en anders is,
omdat ze het leven met Jezus deelt.”
(Volwassen worden in geloof, nr. 14)
De kerkgemeenschap is
de eerste catechese
• “Het is essentieel het geheel van de gemeenschap voor de
catechese verantwoordelijk te maken, door haar opstelling.
Men kan bvb. aan de christenen die regelmatig naar de
zondagsmis komen signaleren dat misschien nieuwe gezinnen
de gemeenschap gaan vervoegen; en de manier waarop de
‘habitués’ hen zullen ontvangen, op de gebeden antwoorden,
voorlezen uit de Schrift, actief deelnemen, zal een grote
catechetische draagwijdte hebben. Al deze groepen worden
dus ook dragers en verantwoordelijken van de catechese voor
de anderen.” (Luc Aerens)
• En daarvoor hebben we de ‘nieuwe parochies’ nodig, in
dienst van de ‘nieuwe evangelisatie’.
(Orientatie en) organisatie van de
catechese in Frankrijk
• Kerkelijk bij mensen aanwezig zijn en hen samenbrengen met
leeftijds- of ervaringsgenoten in de verschillende fasen van
het leven (van ‘kleine kinderen in huis’ over pubers opvoeden
en ‘het lege nest’ tot ziekte en naderend levenseinde)
• Eerste verkondiging in antwoord op vragen die mensen vanuit
levenssituaties stellen op de plaatsen waar mensen komen
en het leven zich afspeelt, met name vooral in het gezin en de
school, maar ook door missionaire aanwezigheid in allerlei Cof K-instellingen
• Catechetische en kerkelijke uitbreiding van de zondagsviering,
en de beleving van het liturgisch jaar intensiveren (vele
modellen)
• Op weg gaan met mensen bij de vraag naar sacramenten:
bvb. de gefaseerde omgang met de zuigelingendoop in
Duitsland, bvb. de vormselcatechese heroriënteren als
consequent een jaar van kennismaking met het leven van de
parochie
Tien overgangen
Luc Aerens
1. Van een catechese die zich enkel tot kinderen richt,
naar een catechese die zich tot alle leeftijden richt
2. Van een exclusief notionele catechese naar een
catechese die beroep doet op de zintuigen, de ervaring
en symbolen
3. Van een catechese die louter voorbereidt op de
sacramenten, naar een permanente catechese
4. Van een onderhoudscatechese (supposant la foi) naar
een missionaire en dialogale catechese (proposant la foi)
5. Van een catechese enkel georganiseerd volgens
leeftijdsgroepen, naar een gemeenschapscatechese met
alle leeftijden samen (intergenerationeel)
6. Tien overgangen
Luc Aerens
6. Van een catechese geïsoleerd van het gemeenschapsleven,
naar een catechese die heel de gemeenschap samen
aanbelangt
7. Van een catechese toevertrouwd aan enkele catechisten,
naar een catechese die de zaak van allen is, en vervolgens van
enkelen die specifieke taken opnemen
8. Van een catechese geïsoleerd van de andere voornaamste
pastorale sectoren (liturgie en diaconie), naar een catechese
die wil initiëren in alle componenten van het christelijk leven
9. Van een catechese die gezinnen, scholen en bewegingen
miskent, naar een catechese die de banden begunstigt tussen
de verschillende plaatsen waar wordt geleefd
10. Van een catechese die verplicht is, uniform, vooraf
bepaald, naar een catechese van op weg gaan die ruimte laat
voor vrijheid en verantwoordelijkheid