Modernisering Maasroute 7-23 7 . 7 Doorvaarthoogte 7.7.1 Een

Modernisering
Maasroute
7-23
7 .7
Doorvaarthoogte
7.7.1
Een
niveau
bewerkste11igen
E e n a a n t a l b r u g g e n h e e f t t e w e i n i g d o o r v a a r t h o o g t e v o o r de
h u i d i g e s c h e e p s n o r m , g e l e g d op 7 m.
V e r h o g e n v a n e e n b r u g i s de m e e s t v o o r de h a n d l i g g e n d e
m a a t r e g e l . P e i l v e r l a g i n g k a n i n p r i n c i p e o o k , op k a n a l e n .
Op de r i v i e r i s de m a a t g e v e n d e w a t e r s t a n d e e n m i n o f m e e r
n a t u u r l i j k g e g e v e n . Een v e r r u i m i n g v a n h e t w i n t e r b e d k a n
gevolgen,
v o o r v e r l a g i n g z o r g e n , maar h e e f t v e r s t r e k k e n d e
die moeten worden o n d e r z o c h t .
Knelpunt
Maatregel
te
35
Vaste brug voorhaven w e s t s l u i s Weurt n i e t verhogen,
h o g e s c h e p e n v i a de o o s t s l u i s met h e f b r u g a f h a n d e l e n .
36
Bruggen J u l i a n a k a n a a l verhogen, of p e i l v e r l a g e n .
P e i l v e r l a g i n g met 10 cm i s op h e t p a n d B o r n Maasbracht
e e n r e e l e m o g e l i j k h e i d , op h e t z u i d e l i j k e p a n d i s j u i s t
v e r h o g i n g g e w e n s t vanwege meer d i e p g a n g .
De l a n d h o o f d e n v a n e e n a a n t a l b r u g g e n o v e r h e t
J u l i a n a k a n a a l z i j n a a n v e r v a n g i n g / r e n o v a t i e t o e . I n de
v o o r b e r e i d i n g v o o r b r u g I t t e r e n i s men r e e d s v o o r b i j h e t
s t a d i u m , d a t v e r h o g i n g kan w o r d e n i n g e p a s t . D i t moet b i j
a n d e r e b r u g g e n w e l een r o l s p e l e n .
7.7.2
Aanpassen
aan s c h a a l v e r g r o t i n g
G e s i g n a l e e r d was i n h o o f d s t u k 6, d a t e e n
doorvaarthoogte
v a n 7,75 m g e w e n s t i s op t e r m i j n . De b r u g g e n , d i e m i n d e r
d o o r v a a r t h o o g t e b i e d e n moeten worden aangepakt.
Ondanks
k l a c h t e n h i e r o v e r v o l d o e n de b e i d e b r u g g e n ( v e r k e e r s - e n
s p o o r b r u g ) i n V e n l o a a n de n o r m .
Knelpunt
Maatregel
34
S p o o r b r u g R a v e n s t e i n 0,5 m v e r h o g e n
of h e t w i n t e r b e d v e r r u i m e n .
7.7.3
Aanpassen
Kos t e n
?
aan c o n t a i n e r v a a r t
E e n v e r d e r e v e r g r o t i n g v a n de d o o r v a a r t h o o g t e t o t 8,60 m a
9 m w o r d t v e r l a n g d v o o r de v a a r t met v i e r l a g e n
c o n t a i n e r s . B i j l a g e r e a f v o e r e n d a n de m a a t g e v e n d
g e s t e l d e , h e e r s e n op de r i v i e r l a g e r e w a t e r s t a n d e n ,
w a a r d o o r 9 m v r i j e h o o g t e v e e l a l ( 9 5 % v a n de t i j d )
wel
aanwez i g i s .
De b e n o d i g d e i n g r e p e n z o u d e n d e r h a l v e
kanaalbruggen
b e t r e f f e n . Gezien het concrete p l a n voor
een
c o n t a i n e r t e r m i n a l i n Born gaat het i n e e r s t e i n s t a n t i e
om
de b r u g g e n b i j E c h t , R o o s t e r e n e n I l l i k h o v e n . De k o s t e n
v a n v e r h o g i n g z i j n g e r a a m d op f 20 m i n .
Modernisering
Maasroute
7-24
E e n a l t e r n a t i e f k a n z i j n om de s c h e p e n a a n t e p a s s e n ,
w a a r d o o r de b e h o e f t e n i e t m e e r b e s t a a t . De m o g e l i j k h e d e n
d a a r v a n z i j n o n d e r z o c h t en b l i j k e n
onvoldoende.
7.7.4
Aansluiten b i j Rijnvaarthoogte
Omdat e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n de v l o o t o o k a a n de
R i j n v a a r t d e e l n e e m t i s a a n p a s s i n g t o t een u n i f o r m n i v e a u
e e n l o g i s c h e g e d a c h t e . De v r i j e R i j n v a a r t h o o g t e b e d r a a g t
9,10 m b o v e n de m a a t g e v e n d e w a t e r s t a n d .
H e t A l b e r t k a n a a l i s e v e n w e l o n t w o r p e n op 7 m
d o o r v a a r t h o o g t e , z o d a t geen doorgaande r o u t e zou o n t s t a a n
De v e r b e t e r i n g b e t r e f t d a a r o m de o n t s l u i t e n d e f u n c t i e .
De b e n o d i g d e m a a t r e g e l e n z i j n v e r s t r e k k e n d : b i j n a
alle
b r u g g e n v o l d o e n dan n i e t meer. V e r h o g i n g v a n
bestaande
b r u g g e n met c a 2 m b e i n v l o e d t o o k a l l e t o e l e i d e n d e w e g e n .
Een t u s s e n o p l o s s i n g k a n z i j n h e t i n t r o d u c e r e n v a n
b e w e e g b a r e d e l e n , wat b e z w a r e n o p r o e p t b i j h e t
wegverkeer
7.7.5
Gewenst
eindniveau voor
de
doorvaarthoogte
E e n d o o r v a a r t h o o g t e v a n 7,75 m m o e t 99 % v a n de t i j d t e r
b e s c h i k k i n g s t a a n . D i e maat b i e d t meer m o g e l i j k h e d e n
dan
t h a n s . Ze s l u i t n i e t a a n b i j de v r i j e R i j n v a a r t h o o g t e v a n
9,10 m. A a n p a s s i n g t o t d a t n i v e a u m o e t g e z i e n de b e n o d i g d
i n g r e p e n u i t g e s l o t e n worden geacht.
De e e r s t e s t a p op weg n a a r v e r w e z e n l i j k i n g i s h e t b e l e i d
op k o r t e t e r m i j n v a s t t e l e g g e n i n e e n n o t i t i e e n n a d i e n
effectueren.
De e s s e n t i e v a n d a t b e l e i d m o e t z i j n :
- Huidige knelpunten voor 7 m doorvaarthoogte oplossen.
- S t r e v e n n a a r 7,75 m d o o r v a a r t h o o g t e , w a a r b i j de
Noord-Zuid v e r b i n d i n g p r i o r i t e i t
krijgt.
- A a n p a s s i n g a l s d a a r t o e de g e l e g e n h e i d z i c h v o o r d o e t .
I n de v o o r w a a r d e n s c h e p p e n d e s f e e r v e r d i e n e n a a n p a s s i n g e n
ten behoeve van het gecombineerde v e r v o e r ruime
aandacht.
Op h e t moment v a n h e t u i t b r e n g e n v a n de n o t a z i j n e r n o g
t e v e e l o n d u i d e 1 i j k h e d e n om a l e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n
over e v e n t u e l e aanpassing van
bruggen.
Modernisering
Maasroute
7-25
7.8
Beschikbaarheid
7.8.1
Vaarweg
24
uur
per
dag
beschikbaar
O n d e r k n e l p u n t 10 w e r d de n a c h t e l i j k e s l u i t i n g v a n de
k u n s t w e r k e n v e r s t a a n . V o o r e e n o p t i m a l e e x p l o i t a t i e v a n de
v l o o t i s o p h e f f i n g van d i e n a c h t s l u i t i n g gewenst.
De r e d e r i j e n k u n n e n d i t m i d d e l s a a n p a s s i n g e n i n h e t
w i s s e l e n van bemanning benutten.
Ook v o o r de c o n c u r r e n t i e p o s i t i e t e n o p z i c h t e v a n a n d e r e
v e r v o e r s w i j z e n i s de n a c h t s l u i t i n g a l s k n e l p u n t ( 5 3 ) v o o r
gecombineerd vervoer
aangeduid.
E e n e f f e c t w a t d o o r de p a r t i c u l i e r e s c h i p p e r s w o r d t
g e v r e e s d i s de v e r z w a k k i n g v a n h u n p o s i t i e t e g e n o v e r
de
r e d e r i j e n . In het concept- V a a r t i j d e n b e s l u i t z a l worden
v o o r g e s c h r e v e n d a t op g e z e t t e t i j d e n r u s t m o e t e n g e n o m e n ,
teneinde o n v e i l i g e s i t u a t i e s te voorkomen.
V a n g e h e e l a n d e r e o r d e z i j n de k n e l p u n t e n 65 e n 6 6 , d a t de
s c h u t w a t e r b e h o e f t e van het J u l i a n a k a n a a l n i e t te a l i e n
t i j d e wordt gegarandeerd.
A l s dat i n p r i n c i p e wel het
g e v a l i s , d a n s p e l e n de s t r o o m k o s t e n v a n de g e m a l e n i n de
p r a k t i j k nog een r o l .
Maatregel :
De b e s c h i k b a a r h e i d m o e t n a d r u k k e 1 i j k e r w o r d e n b e t r o k k e n i n
de a f w e g i n g e n v a n b e l a n g e n , t i j d e n s l a a g w a t e r p e r i o d e n ,
zoals i n het Draaiboek Laagwater v a s t g e l e g d . Bezien of
p r o c e d u r e s v o o r de i n z e t v a n de g e m a l e n a a n p a s s i n g
b e h o e v e n . D i t z a l i n e v e n w i c h t met de o v e r i g e m a a t r e g e l e n
v o o r de b e s c h i k b a a r h e i d m o e t e n z i j n .
7.8.2
S t r e m m i n g e n vanwege
onderhoud
en
evenementen
beperken
Een s l e c h t e o n d e r h o u d s t o e s t a n d
z o a l s d i e v a n de
a s f a l t b e k l e d i n g van het J u l i a n a k a n a a l z u l l e n r e p a r a t i e s i n
omvang t o e n e m e n , w a a r d o o r s t e e d s v a k e r een w e e k e i n d e een
s t r e m m i n g moet worden i n g e s t e l d ( k n e l p u n t 5 5 ) .
Maatre g e l :
Vervangen door nieuwe b e k l e d i n g , v o o r d a t
stelselmatig
s t r e m m i n g e n o n t s t a a n . G e z i e n de o n t w i k k e l i n g v a n de
n o o d z a k e 1 i j k e r e p a r a t i e s i n de a f g e l o p e n j a r e n , m o e t d i t
op k o r t e t e r m i j n
gebeuren.
E e n a l g e m e e n u i t g a n g s p u n t m o e t z i j n , d a t de u i t v o e r i n g
o n d e r h o u d s w e r k e n z o d a n i g w o r d t g e o r g a n i s e e r d , d a t de
s c h e e p v a a r t zo min m o g e l i j k w o r d t g e s t r e m d
(knelpunten
s l u i s L i t h , en 5 7 ) . V a a r t v e r m i n d e r i n g en
tijdelijke
(enkele uren) stremmingen z i j n a c c e p t a b e l .
van
56,
Modernisering
Maasroute
7-26
A l s k n e l p u n t 58 i s de s t r e m m i n g e n v a n w e g e e v e n e m e n t e n
v e r m e l d , w a t s c h a d e l i j k i s v o o r de b e d r i j f s v o e r i n g v a n de
s c h i p p e r s . E e n a f w e g i n g t u s s e n d i t p r o f e s s i o n e 1e b e l a n g e n
de v a a k i n de r e c r e a t i e v e s f e e r g e l e g e n v r a a g om
stremming
moet z o r g v u l d i g g e b e u r e n . A l s e r een a l t e r n a t i e v e
locatie
met m i n d e r s c h e e p v a a r t i s , m o e t d a a r o p w o r d e n g e w e z e n .
Terughoudendheid
i s geboden t e n e i n d e een s n e e u w b a l e f f e c t
te voorkomen.
Maatregel:
A a n d r i n g e n op l a n d e l i j k e b e l e i d s u i t s p r a a k , b i j v o o r b e e l d
over het p r i n c i p e , dat hoofdvaarwegen
n i e t voor
e v e n e m e n t e n mogen w o r d e n g e s t r e m d . E n i g e v e r t r a g i n g ,
dan
w e l v o o r z i c h t i g p a s s e r e n moet a a n v a a r d b a a r
zijn.
7.8.3
Tweebaksduwvaart
het
gehele
jaar
mogelijk
T w e e b a k s d u w v a a r t op de M a a s t u s s e n M a a s b r a c h t e n H e u m e n
wcjrdt t h a n s n i e t t o e g e s t a a n b i j a f v o e r e n h o g e r dan
300
m / s . De r e d e n d a a r v o o r i s g e l e g e n i n de v e i l i g h e i d v a n
h e t v e r k e e r i n e n k e l e b o c h t e n , w a a r v a n de b o c h t b i j N e e r
m a a t g e v e n d i s . Genoemde c o n d i t i e komt c a d r i e maanden p e r
jaar voor.
E e n a f s n i j d i n g v a n de b o c h t b i j N e e r m a a k t v e r r u i m i n g v a n
het a f v o e r c r i t e r i u m m o g e l i j k , waardoor
tweebaksduwstellen
g e d u r e n d e e e n g r o t e r d e e l v a n h e t j a a r op de M a a s t e r e c h t
kunnen.
H e t g e b i e d De R i j k e l s e B e m d e n , d a t i n h e t k a d e r v a n de
h e r i n r i c h t i n g v a n g r i n d g a t e n de b e s t e m m i n g n a t u u r g e b i e d
k r i j g t , z a l w o r d e n d o o r s n e d e n . Met d i e m o g e l i j k h e i d w o r d t
b i j de h e r i n r i c h t i n g e c h t e r a l r e k e n i n g g e h o u d e n .
Knelpunt
49
Maatregel
Afsnijding
bocht
van
Neer
Kos t e n
f 18 m i n
Effecten:
V e r b e t e r i n g van het v e r k e e r s a f w i k k e 1 i n g s n i v e a u .
V e r b e t e r i n g v a n de b e s c h i k b a a r h e i d v a n de v a a r w e g met 3
maanden p e r j a a r v o o r
tweebaksduwvaart.
V e r b e t e r i n g v a n de w a t e r a f v o e r .
I n g r e e p i n de R i j k e l s e B e m d e n , met g e v o l g e n v o o r n a t u u r e n
l a n d s c h a p , r e c r e a t i e en w a t e r b e h e e r . I n t e g r a l e p l a n v o r m i n g
moet een z o r g v u l d i g e b e l a n g e n a f w e g i n g g e s t a l t e
geven.
7.8.4
Gewenst
eindniveau voor b e s c h i k b a a r h e i d
Op k o r t e t e r m i j n m o e t e n de ( o n - ) m o g e 1 i j k h e d e n v a n 2 4 u u r s b e d i e n i n g v a n de s l u i z e n w o r d e n b e z i e n , met de i n t e n t i e
d i t te v e r w e z e n l i j k e n . D a a r b i j z a l d u i d e 1 i j k h e i d moeten
k o m e n o v e r de c o n s e q u e n t i e s v o o r h e t b e d i e n e n d p e r s o n e e l .
Modernisering
Maasroute
7-27
Stremmingen vanwege onderhoud
een minimum worden b e p e r k t .
en e v e n e m e n t e n
moeten
tot
V e r r u i m i n g v a n de b o c h t b i j N e e r i s b i j de h u i d i g e
i n t e n s i t e i t v a n t w e e b a k s d u w v a a r t g e w e n s t . D o o r de
b e s t a a n d e k n i k t e r p l a a t s e v a n k m - r a a i 91 a a n t e p a k k e n
k r i j g t de b o c h t a l s g e h e e l e e n v l o e i e n d e r v e r l o o p , w a t h e t
b e v a r e n e e n v o u d i g e r en v e i l i g e r maakt. A f s n i j d i n g w o r d t
n i e t n o d i g g e a c h t . I n de t o e k o m s t z a l d a t w e l h e t g e v a l
k u n n e n z i j n , m e t name a l s e e n d o o r g a a n d e N o o r d - Z u i d r o u t e
t o t s t a n d k o m t . I n de r u i m t e l i j k e p l a n n e n z a l h i e r v o o r de
m o g e l i j k h e i d open moeten
blijven.
Modernisering
Maasroute
7-28
7.9
Betrouwbaarheid van
de
vaarweg
Het b e g r i p b e t r o u w b a a r h e i d l a a t z i c h goed o m s c h r i j v e n a l s
beschikbaarheid die niet voorspelbaar i s . Vooral het
geplande vervoer volgens het Just-In-Time p r i n c i p e i s
d a a r v o o r k w e t s b a a r . Het i s j u i s t d i e vorm van
w a t e r t r a n s p o r t d i e v o o r e e n w i j z i g i n g i n de m o d a l
split
moet z o r g e n . A l s z o d a n i g v o r m t h e t een b e l a n g r i j k e
onderdeel van het b e l e i d .
G e b e l e k e n i s d a t een s t r e m m i n g s d u u r v a n m a x i m a a l 1 dag t e n
g e v o l g e v a n n a t u u r l i j k e c o n d i t i e s v a n i j s , hoog- en
laagwater n i e t kan worden gegarandeerd ( k n e l p u n t 54).
Maatre gel:
O n d e r z o e k e n op w e l k e m a n i e r e n de g e w e n s t e s i t u a t i e k a n
w o r d e n b e r e i k t . E e n m o g e l i j k h e i d i s h e t v e r v a n g e n v a n de
bestaande stuwen door i j s b e s t e n d i g e . G l o b a l e k o s t e n r a m i n g
voor n o o d z a k e 1 i j k e a a n p a s s i n g e n o p s t e l l e n . L a n d e l i j k deze
c o n s e q u e n t i e s v a n h e t S V V - b e l e i d a a n de o r d e s t e l l e n .
B i j de v e r v a n g i n g v a n de b e k l e d i n g e n v a n h e t J u l i a n a k a n a a l
moet een c o n s t r u c t i e w o r d e n g e k o z e n , d i e b e s t a n d i s t e g e n
i j sbreken.
De g e v o l g e n v a n h o o g w a t e r s t r e m m i n g z o u d e n k u n n e n w o r d e n
b e p e r k t , i n d i e n d i t goed kon worden v o o r s p e l d . Het
W a t e r k u n d i g S y s t e e m M a a s b e o o g t e e n v e r b e t e r i n g op d a t
punt .
A l s k n e l p u n t 55 i s g e s i g n a l e e r d d a t h e t o n d e r h o u d a a n de
a s f a l t b e k l e d i n g v a n h e t J u l i a n a k a n a a l s t e r k i n omvang t o e n e e m t , w a a r d o o r de k a n s op s t r e m m i n g v o o r n o o d r e p a r a t i e s
wordt v e r g r o o t .
Maatregel:
V e r v a n g e n d o o r n i e u w e b e k l e d i n g op k o r t e t e r m i j n .
B o v e n s t a a n d e i s o o k op k u n s t w e r k e n v a n t o e p a s s i n g . De
o n d e r h o u d s t o e s t a n d i s de l a a t s e j a r e n a l s g e v o l g v a n t e
lage onderhoudsbudgetten g e l e i d e l i j k v e r s l e c h t e r d . Gevaar
v o o r o n v o o r z i e n e s t r e m m i n g l i j k t nog n i e t d i r e c t a a n w e z i g .
P r i o r i t e i t i s t e r e c h t g e l e g d b i j de v i t a l e o n d e r d e l e n ,
z o a l s b e w e g i n g w e r k e n . R o e s t v o r m i n g omdat n i e t meer k o n
worden g e c o n s e r v e e r d , a c h t e r u i t g a n g b e t o n c o n s t r u c t i e s
waren o n v e r m i j d e l i j k .
Voor het wegwerken van h e t a c h t e r s t a l 1 i g onderhoud i s naar
s c h a t t i n g f 25 m i n g e m o e i d . D a a r n a a s t m o e t h e t o n d e r h o u d s b u d g e t s t r u c t u r e e l w o r d e n v e r h o o g d v a n f 15 m l n / j r t o t
f 25 m l n / j r .
Gewenst e i n d n i v e a u : Onverwachte
een e t m a a l u i t b a n n e n .
stremmingen
van
langer
dan
Modernisering
Maasroute
7-29
7 . 10
Gecombineerd
vervoer
Een a a n t a l m a l e n z i j n m a a t r e g e l e n
ten behoeve van het
g e c o m b i n e e r d e v e r v o e r a a n de o r d e g e k o m e n . D a t was
het
g e v a l b i j de d o o r v a a r t h o o g t e , b i j b e s c h i k b a a r h e i d
(24u u r s b e d i e n i n g ) , en b i j
betrouwbaarheid.
E e n m a a t r e g e l i n d i t k a d e r , w a a r o p de v a a r w e g b e h e e r d e r
r e c h t s t r e e k s i n v l o e d h e e f t , b e t r e f t het t o e l a t i n g b e l e i d .
B e z i e n m o e t w o r d e n o f de m a x i m u m v a a r t u i g b r e e d t e k a n
worden v e r g r o o t , zonder dat b i j i e d e r t r a n s p o r t
b e g e l e i d i n g i s v e r e i s t . ( k n e l p u n t 52) D i t s c h e p t
duidelijk
betere voorwaarden voor gecombineerd vervoer volgens
het
concept.
Roll-On R o l l - o f f
Een s t i m u l a n s moet w o r d e n g e g e v e n aan h e t
beschikbaar
komen v a n v o l d o e n d e o v e r s l a g p u n t e n v o o r c o n t a i n e r v e r v o e r
over water (knelpunt 50).
Maatregel:
P a r t i c u l i e r i n i t i a t i e f s t e u n e n w a a r n o d i g en p a s s e n d i n
h e t v e r k e e r s - en v e r v o e r s b e l e i d . O n t w i k k e l i n g s p e e l t z i c h
a f b u i t e n de d i r e c t e i n v l o e d s s f e e r v a n de d i r e c t i e
L i m b u r g . V o o r t o u w l i g t b i j de P r o v i n c i e .
Gewenst e i n d n i v e a u wordt i n g e g e v e n door m o d a l - s p l i t
w i j z i g i n g . De v a a r w e g m o e t z o d a n i g e
vervoersmoge1ijkheden
b i e d e n d a t g e c o m b i n e e r d v e r v o e r i n een
levensvatbare
omvang p l a a t s v i n d t .
Modernisering
Maasroute
7-30
7.11
Randvoorwaarden c.q.
overige functies
7.11.1 B e p e r k i n g
combinaties
waterverontreiniging
met
door
doelen
de
vanuit
scheepvaart
V a n u i t m i l i e u o o g p u n t moeten w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g z o v e e l
m o g e l i j k w o r d e n v o o r k o m e n . E e n p r o b l e e m w a a r m e e de d i e n s t
d i r e c t mee w o r d t g e c o n f r o n t e e r d i s k n e l p u n t 5 9 , de i n n a m e
v a n o l i e e n a f v a l op s l u i z e n L i t h , B o r n e n P a n h e e l ,
waarvoor m o e i l i j k vergunning i s te k r i j g e n .
Maatregel:
WCAv e r g u n n i n g v e r k r i j g e n , dan w e l v o o r z i e n i n g e n l a t e n
v e r z o r g e n door een
vergunninghouder.
M i n d e r g r i j p b a a r i s h e t o n d e r h o u d a a n de s c h e e p s h u i d , d a t
op h e t w a t e r w o r d t u i t g e v o e r d . T o e z i c h t v e r g r o t e n m o e t
deze b r o n b e s t r i j d e n .
De o v e r s l a g v a n m i 1 i e u - g e v a a r 1 i j k e s t o f f e n i n l a n g s h a v e n s ,
k n e l p u n t 61 v r a a g t e e n z o r g v u l d i g e a a n p a k .
Maatre g e l :
I n v e n t a r i s e r e n , j u r i d i s c h e g r o n d s l a g en i n s t r u m e n t e n
n a g a a n , o v e r l e g v o e r e n met h a v e n b e h e e r d e r s
en - g e b r u i k e r s .
Het v e r v o e r van m i 1 i e u - g e v a a r 1 i j k e s t o f f e n b e t e k e n t b i j
c a l a m i t e i t e n o o k e e n m i 1 i e u - r i s i c o . Om d a t r i s i c o t e
v e r k l e i n e n k u n n e n m a a t r e g e l e n w o r d e n genomen, z o a l s d i e a l
e e r d e r z i j n g e s c h r e v e n i n 7.3.
Om i n h e t g e v a l v a n c a l a m i t e i t e n g o e d t e k u n n e n o p t r e d e n
i s h e t n o d i g op de h o o g t e t e z i j n v a n l a d i n g g e g e v e n s ,
p e r s o n e e l aan b o o r d en d e r g e l i j k e . D a a r i n k a n
g e a u t o m a t i s e e r d e g e g e v e n s i n w i n n i n g (SISMA) v o o r z i e n .
D a a r n a a s t moet een d r a a i b o e k o f c a l a m i t e i t e n p 1 a n
k l a a r 1 i ggen.
7.11.2 D o e l e n
v a n u i t de
natuurlijke
functie
van
de
vaarweg
K n e l p u n t 67 h a n d e l t o v e r p e i l v a r i a t i e s op h e t p a n d
B o r g h a r e n t e n b e h o e v e v a n c o n s t a n t e ( r e ) a f v o e r op de
G r e n s m a a s . D i t k a n t e n k o s t e g a a n v a n de d o o r v a a r t h o o g t e ,
d a n w e l de d i e p g a n g . De o m v a n g v a n de e f f e c t e n i s n o g n i e t
g e h e e l d u i d e l i j k . Een k e e r s l u i s i n L i m m e l z o u meer
speelruimte bieden voor het p e i l b e h e e r .
M a a t r e ge1:
I n h e t o n d e r z o e k de e f f e c t e n op de k o s t e n v o o r h e t
s c h e e p s t r a n s p o r t ( b i j v . door e x t r a w a c h t t i j d ) b e t r e k k e n .
Verder beschouwen i n het kader van het p r o j e c t V e r g r o t i n g
Diepgang Limmel/ P e i l b e h e e r Borgharen.
Modernisering
Maasroute
7-31
7.11.3 G e w e n s t
eindniveau
H e t v e r v o e r o v e r w a t e r z a l p l a a t s m o e t e n v i n d e n op e e n
w i j z e d i e a f g e s t e m d i s met de o v e r i g e f u n c t i e s . De v a n
scheepvaart
a f k o m s t i g e w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g moet s t e r k
worden gereduceerd.
7.12
de
Bediening
Als
k n e l p u n t e n 61 e n 62 w a r e n de
arbeidsomstandigheden
g e n o e m d . D o o r h e t w e g v a l l e n v a n de b e d i e n i n g v a n de
h e f b r u g op s l u i s Heumen v e r l o o r de t a a k e e n d e e l v a n
zijn
i n h o u d , w a a r d o o r d i e nu b e p e r k t i s t o t h e t h a n d m a t i g
r e g e l e n v a n h e t s c h e e p v a a r t v e r k e e r d o o r de
(veelal
openstaande) s l u i s .
Maatregel:
V e r k e e r s r e g e l i n g a u t o m a t i s e r e n . D i t o p e n t t e v e n s de
m o g e l i j k h e i d om 's n a c h t s de v a a r t t e l a t e n
doorgaan.
B i j e v e n t u e l e c a p a c i t e i t s p r o b l e m e n i n de t o e k o m s t k a n de
bouw v a n e e n n i e u w e ( k e e r - ) s l u i s w o r d e n o v e r w o g e n ( k o s t e n
f 20,4 m i n ) . D a a r n a a r i s n a d e r o n d e r z o e k t e z i j n e r
tijd
gewenst.
Als
t w e e d e o n d e r w e r p a a n g a a n d e de
arbeidsomstandigheden
was g e n o e m d : de h a n d e l i n g e n met h e t p o i r e e - g e d e e l t e v a n de
s t u w e n . D i t h a n g t o o k s a m e n met de n a u w k e u r i g h e i d v a n h e t
p e i l b e h e e r , v o o r a l i n n a c h t e l i j k e uren a l s er geen
p e r s o n e e l a a n w e z i g i s . D i t g e l d t i n p r i n c i p e ook v o o r s t u w
Grave.
Maatregel:
Onderzoek doen naar a u t o m a t i s c h p e i l b e h e e r .
In h e t j a a r l i j k s o n d e r h o u d worden v e r b e t e r i n g e n i n h e t
k a d e r v a n de A R B O - w e t m e e g e n o m e n .
M e t o m v a n g r i j k e m a a t r e g e l e n z o a l s h e t v e r v a n g e n v a n de
p o i r e e - g e d e e 1 1 e n v a n de s t u w e n ( i n c l G r a v e ) w o r d t
v o o r l o p i g geen r e k e n i n g gehouden. D i t kan te z i j n e r
tijd
w e e r a a n de o r d e k o m e n .
Als
k n e l p u n t 69 i s de c o n t i n u i t e i t v a n de b e d i e n i n g a a n de
o r d e g e s t e l d . D e z e m o e t met b e p e r k t e p e r s o n e e 1 s i n z e t
worden gewaarborgd.
Maatre g e l :
C e n t r a l e b e d i e n i n g en a f s t a n d s b e d i e n i n g i n v o e r e n w a a r d a t
moge1ij k i s .
Op h e t v l a k v a n s e r v i c e v e r l e n i n g a a n de s c h e e p v a a r t i s h e t
o p v r a g e n v a n s c h e e p s g e g e v e n s op i e d e r e s l u i s w e e r o p n i e u w
w e i n i g k l a n t v r i e n d e l i j k . D o o r de i n w i n n i n g t e
a u t o m a t i s e r e n e n de s l u i z e n o n d e r l i n g t e k o p p e l e n k a n d i t
worden vermeden.
G e w e n s t n i v e a u : Met een e f f i c i e n t e i n z e t v a n p e r s o n e e l
moet een h o o g s e r v i c e n i v e a u w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
De
b e s c h r e v e n m a a t r e g e l e n moeten worden u i t g e v o e r d .
Modernisering
Maasroute
7-32
7.13
Relaties
tussen
thema's
In het voorgaande
i s p e r thema h e t gewenste e i n d n i v e a u
a a n g e g e v e n . E r b e s t a a n d u i d e l i j k e r e l a t i e s t u s s e n de
t h e m a ' s , d i e de k e u z e n o g k u n n e n b e i n v l o e d e n . H e t b e t r e f t
de v o l g e n d e t h e m a ' s :
- t o e g a n k e l i j k h e i d qua h o r i z o n t a l e
scheepsafmetingen
-diepgang
-doorvaarthoogte
-beschikbaarheid
De e i n d n i v e a u s v o o r de o v e r i g e t h e m a ' s z i j n n i e t z o s t e r k
g e k o p p e l d , en z i j n v o l d o e n d e i n h e t v o o r g a a n d e
behandeld.
E e n m a a t r e g e l u i t h e t ene t h e m a k a n de h a a l b a a r h e i d v a n
een a n d e r e thema i n p o s i t i e v e en n e g a t i e v e z i n
b e i n v l o e d e n . Ook b e s t a a n e r k o p p e l i n g e n i n de t i j d , d i e
doorwerken i n het u i t e i n d e l i j k e uitvoeringsprogramma.
U i t g a n g p u n t i s d a t de v a a r w e g t e n m i n s t e i n z i j n h u i d i g e
v o r m en g e b r u i k s m o g e l i j k h e d e n moet w o r d e n
gehandhaafd
( v o o r k d m e n a c h t e r u i t g a n g ) . D a a r n a a s t m o e t op
o n t w i k k e l i n g e n worden i n g e s p e e l d door t i j d i g e a a n p a s s i n g ,
m a a r o o k soms d o o r v o o r w a a r d e n t e s c h e p p e n .
1
Diepgang
en
doorvaarthoogte
V o o r g e s t e l d i s om de d i e p g a n g t e v e r g r o t e n t o t 3,40 m
k l a s s e V s c h e p e n e n t o t 3,20 m v o o r
tweebaksduwvaart.
De M a a s v a n L i n n e t o t R o e r m o n d w o r d t n i e t
aangepast.
voor
D i e p g a n g v e r g r o t i n g op de s t u w p a n d e n G r a v e , S a m b e e k e n
B o r g h a r e n l i j k e n nu r e e d s r e n d a b e l .
P e i l v e r h o g i n g e n k u n n e n b e l a n g r i j k e g e v o l g e n h e b b e n v o o r de
o m g e v i n g v i a de g r o n d w a t e r s t a n d e n e n v o o r de a f w a t e r i n g .
Deze e f f e c t e n v e r e i s e n een n a u w k e u r i g e i n v e n t a r i s a t i e ,
ook
wat b e t r e f t k o s t e n a l v o r e n s t o t een d e r g e l i j k e i n g r e e p t e
besluiten.
P e i l v e r h o g i n g op h e t p a n d B o r g h a r e n l e v e r t v a n w e g e e e n
a n d e r thema b e z w a r e n op: h e t b e t e k e n t n a m e l i j k een
b e p e r k i n g v a n de d o o r v a a r t h o o g t e .
De bouw v a n e e n n i e u w e , d i e p e r e ( k e e r ) s l u i s t e L i m m e l z o u
v a n u i t d a t o o g p u n t e e n b e t e r e o p l o s s i n g z i j n . O n d a n k s de
a a n z i e n l i j k e k o s t e n , f 26 m i n , b l i j f t h e t t o t a l e p a k k e t
m a a t r e g e l e n r e n d a b e l . A l s de i n v e n t a r i s a t i e u i t w i j s t d a t
met p e i l v e r h o g i n g v e r g e 1 i j k b a r e k o s t e n z i j n g e m o e i d ,
v e r d i e n t h e t a a n b e v e l i n g om e e n k e e r s l u i s t e k i e z e n .
V e r g r o t i n g v a n de d i e p g a n g l i j k t e e n o p t i e d i e g o e d e
k a n s e n b i e d t . N a d e r e u i t w e r k i n g op k o r t e t e r m i j n i s
gewenst.
Modernisering
Maasroute
7-33
2 Veiligheid
afmetingen
en t o e g a n k e l i j k h e i d
qua h o r i z o n t a l e
De a a n l e i d i n g v o o r v e r r u i m i n g v a n h e t J u l i a n a k a n a a l v o r m t
de t e g e r i n g e b r e e d t e v o o r k l a s s e V s c h e p e n . H e t h u i d i g e
d w a r s p r o f i e l s t e m t o v e r e e n met e e n k l a s s e I I I v a a r w e g
v o l g e n s CVB- r i c h t l i j n . M e t name i n de t o e k o m s t z o u d e n t e
veel onveilige situaties ontstaan (schaalvergroting
/intensiteit).
B i j de v r a a g n a a r de t e r e a l i s e r e n b r e e d t e s p e l e n n o g
a n d e r e m o t i e v e n e e n r o l : de s t r u c t u u r v a n h e t v a a r w e g e n n e t
e n h e t e i n d n i v e a u w a t b e t r e f t de h o r i z o n t a l e
s c h e e p s a f m e t i n g e n . V e r b r e d i n g t o t een maat, d i e
tweebaksduwvaart
m o g e l i j k maakt vormt een o n t b r e k e n d e
s c h a k e l t u s s e n B e l g i e / Z u i d Limburg - D u i t s l a n d / Noord
N e d e r l a n d ) en i s daarmee ook
voorwaardenscheppend.
Ook k u n n e n , n a a f b o u w v a n de g r i n d w i n n i n g i n L i m b u r g i n
2005, g r i n d v e r v a n g e n d e m a t e r i a l e n met t w e e b a k s d u w s t e l l e n
e f f i c i e n t en tegen l a g e v e r v o e r s k o s t e n worden aangevoerd.
De i n p a s b a a r h e i d v a n e e n v e r r u i m i n g v a n h e t J u l i a n a k a n a a l
h a n g t mede a f v a n a n d e r e o n t w i k k e l i n g e n , d i e s p e l e n i n h e t
g e b i e d : n a t u u r o n t w i k k e l i n g i n de G r e n s m a a s v a l l e i ,
o n t g r o n d i n g e n . I n s a m e n h a n g m e t de a n d e r e b e l a n g e n k a n e e n
i n t e g r a a l p l a n worden o n t w i k k e l d .
Gewenst
eindniveau: breedte
geschikt
voor
tweebaksduwvaart
F a s e r i n g i n de t i j d i s n o o d z a k e l i j k v o o r e e n d e r g e l i j k e
i n g r e e p . P r i o r i t e i t l i g t b i j h e t o p l o s s e n v a n de
v e i 1 i g h e i d s k n e l p u n t e n e n v e r v o l g e n s b i j de v e r g r o t i n g v a n
de t o e g a n k e l i j k h e i d . V o l g o r d e :
1
v e r k e e r s r e g e l i n g bocht van E l s l o o ; Het J u l i a n a k a n a a l
wordt dan tevens i n p r i n c i p e bevaarbaar geacht voor
lange eenbaksduwstellen.
2
v e r r u i m i n g L i m m e l - B o r n , w a a r b i j de b r u g g e n
voorlopig
kunnen worden
gehandhaafd;
3
v e r l e n g e n s l u i z e n M a a s b r a c h t en Born
4
v e r r u i m e n L i m m e l - B o r n t e r p l a a t s e v a n de b r u g g e n
De e e r s t d r i e f a s e n z o u d e n i n 2 0 0 5 g e r e e d m o e t e n z i j n .
De r e a l i s a t i e v a n de 4e f a s e i s m e d e a f h a n k e l i j k v a n h e t
b e l e i d m e t b e t r e k k i n g t o t de d o o r v a a r t h o o g t e . W e n s : 2 0 1 0
gereed.
3
B e s c h i k b a a r h e i d en t o e g a n k e l i j k h e i d
tweebaksduwvaart
voor
A a n l e i d i n g v o o r a f s n i j d i n g v a n de b o c h t b i j N e e r i s het.
g e g e v e n d a t de M a a s b i j r i v i e r a f v o e r e n h o g e r d a n 3 0 0 m / s
n i e t beschikbaar voor tweebaksduwstellen ( c a 3 mnd/jr).
Modernisering
Maasroute
7-34
A l s de g e h e l e M a a s r o u t e g e s c h i k t w o r d t g e m a a k t v o o r
t w e e b a k s d u w v a a r t , vormt deze o m s t a n d i g h e i d een g r o t e
b e p e r k i n g v a n de g e b r u i k s m o g e l i j k h e d e n , d i e h e t r e n d e m e n t
v a n de i n v e s t e r i n g e n s t e r k a a n t a s t . A f s n i j d i n g h e e f t
v e r d e r a l s g e v o l g e n : v e r b e t e r i n g v a n de v e i l i g h e i d e n h e t
verkeersafwikkelingsniveau.
De g e v o l g e n v a n e e n b o c h t a f s n i j d i n g z i j n l o c a a l v r i j
i n g r i j p e n d . B i j de m o m e n t e e l u i t g e v o e r d e h e r i n r i c h t i n g v a n
het te d o o r s n i j d e n gebied wordt reeds r e k e n i n g gehouden
met e e n b o c h t a f s n i j d i n g , h e t g e e n l a t e r i n p a s s i n g
eenvoudiger
maakt.
T e r m i j n v o o r r e a l i s a t i e : g e l i j k met h e t g e r e e d k o m e n v a n de
doorgaande Noord-Zuid v e r b i n d i n g voor tweebaksduwvaart.
4 Veiligheid, capaciteit,
voor tweebaksduwvaart
diepgang
en t o e g a n k e l i j k h e i d
De v e i l i g h e i d op h e t t r a j e c t L i n n e - R o e r m o n d i s e r b i j
gebaat dat doorgaand v e r k e e r g e b r u i k maakt van h e t
L a t e r a a l k a n a a l Linne-Buggenum. D i t i s thans
alleen
m o g e l i j k v o o r k l a s s e V s c h e p e n , maar n i e t v o o r
tweebaksduwstellen.
A l s e r een d o o r g a a n d e Noord- Z u i d
v e r b i n d i n g v o o r t w e e b a k s d u w v a a r t i s , z a l de t o e n e m e n d e
i n t e n s i t e i t de v e i l i g h e i d s t e r k a a n t a s t e n . B o v e n d i e n i s
h e t b o c h t i g e t r a j e c t n i e t z o n d e r p r o b l e m e n qua b r e e d t e
en
u i t z i c h t . Het L a t e r a a l k a n a a l Linne-Buggenum k e n t d i e
p r o b l e m e n n i e t , i s k o r t e r en t e l t een s l u i s m i n d e r . B e i d e
o v e r w e g i n g e n v o r m e n de d i r e c t e a a n l e i d i n g v o o r h e t
v e r l e n g e n van een s l u i s b i j H e e l .
E r w o r d e n e c h t e r m e e r d e r e d o e l e n g e d i e n d . De v e r k e e r s b e l a s t i n g v a n h e t c o m p l e x H e e l i s na L i t h h e t h o o g s t
van
de M a a s s l u i z e n . U i t b r e i d i n g v a n de c a p a c i t e i t i s n i e t
d i r e c t n o o d z a k e l i j k , maar n i e t onwelkom.
B e l a n g r i j k e r i s de v o o r w a a r d e n s c h e p p e n d e c o m p o n e n t v a n de
i n g r e e p t e n a a n z i e n v a n de d i e p g a n g v o o r t w e e b a k s d u w v a a r t .
M a a t r e g e l e n t e r v e r g r o t i n g v a n de d i e p g a n g r i c h t e n z i c h op
h e t t r a j e c t v a n W e u r t t o t aan R o e r m o n d en h e t l o k a l e
k n e l p u n t L i m m e l . I n g r e p e n b e t r e f f e n d e de p e i l e n v a n de
s t u w e n Roermond en L i n n e z o u d e n a l l e e n t e n goede komen aan
tweebaksduwstellen
e n b e s t e m m i n g s v e r k e e r . De o m v a n g v a n de
scheepvaart die
m o g e l i j k z a l p r o f i t e r e n i s een f a c t o r 4 a
5 k l e i n e r d a n op de M a a s r o u t e b i j S a m b e e k e n B e l f e l d .
D a a r d o o r i s de v e r h o u d i n g t u s s e n m o g e l i j k e b a t e n e n de
k o s t e n v a n de i n g r e e p v e e l o n g u n s t i g e r . H i e r v a n m o e t d a n
o o k w o r d e n a f g e z i e n . De d i e p g a n g b l i j f t g e h a n d h a a f d op
2,80 m. ( D i e p g a n g a f h a n k e l i j k s t e l l e n v a n de w a t e r s t a n d i s
w e l een m o g e l i j k h e i d t o t v e r b e t e r i n g . )
Door h e t v e r l e n g e n van een s l u i s b i j H e e l w o r d t deze
d r e m p e l v o o r t w e e b a k s d u w v a a r t u i t de r o u t e g e h a a l d . I n
p l a a t s v a n 2,80 m i s d a n e e n d i e p g a n g v a n 3,20 m m o g e l i j k .
Modernisering
Maasroute
7-35
5 Gecombineerd vervoer,
en
doorvaarthoogte
beschikbaarheid,
betrouwbaarheid
De v e r w a c h t e o n t w i k k e l i n g e n i n h e t w e g v e r k e e r z i j n
a a n l e i d i n g v o o r de w e n s om de m o d a l s p l i t t e w i j z i g e n .
W a t e r e n r a i l m o e t e n i n de t o e k o m s t m e e r v a n de t o t a l e
v e r v o e r s s t r o o m v o o r h u n r e k e n i n g n e m e n . D a a r t o e m o e t e n de
v e r v o e r s d r a g e r s dan w e l t o e g e r u s t z i j n . C a p a c i t e i t i s v o o r
de v a a r w e g M a a s g e e n p r o b l e e m . V o o r h e t v e r v o e r o v e r w a t e r
m o e t e c h t e r w e l e e n v e r b e t e r i n g v a n de b e s c h i k b a a r h e i d
w o r d e n n a g e s t r e e f d . De a u t o w e g e n z i j n o o k 24 u u r p e r
dag
o p e n . H e t t o c h a l t r a g e r e s c h i p o n d e r v i n d t i n de
c o n c u r r e n t i e p o s i t i e t e n o p z i c h t e v a n de v r a c h t w a g e n
d u i d e l i j k n a d e l e n d o o r de n a c h t s l u i t i n g v a n v a a r w e g e n .
B e l a n g r i j k i s o o k d a t t e g e l i j k de b e t r o u w b a a r h e i d
wordt
verbeterd.
Een d o o r v a a r t h o o g t e
van 9 m maakt een h o g e r e
be l a d i n g s g r a a d v a n c o n t a i n e r s c h e p e n m o g e l i j k e n
daardoor
e e n e c o n o m i s c h e r b e d r i j f s v o e r i n g . De i n v e s t e r i n g e n v o o r
v e r g r o t i n g v a n de d o o r v a a r t h o o g t e
zijn aanzienlijk, als
o o k de b r u g g e n o v e r de M a a s z e l f m o e t e n w o r d e n v e r h o o g d .
8
8 .1
Samenvatting.
conclusies
en
aanbevelingen
Samenvatting
De M o d e r n i s e r i n g M a a s r o u t e i s e e n l a n g e t e r m i j n
b e l e i d s v i s i e v o o r de s c h e e p v a a r t w e g e n
i n b e h e e r b i j de
d i r e c t i e L i m b u r g , m e t name de M a a s .
I n d e z e n o t a w o r d t e e r s t de h u i d i g e s i t u a t i e v a n
s c h e e p v a a r t en i n f r a s t r u c t u u r b e s c h r e v e n . T o e t s e n d aan
l a n d e l i j k e b e l e i d s d o e 1 s t e 1 1 i n g e n w o r d e n de b e s t a a n d e
gesignak n e l p u n t e n v o o r de s c h e e p v a a r t op de M a a s r o u t e
l e e r d . V e r v o l g e n s worden o n t w i k k e l i n g s p e r s p e c t i e v e n
genoemd.
D a a r i n z i j n k w a l i t e i t s n i v e a u s t e o n d e r s c h e i d e n w a a r a a n de
v a a r w e g i n de t o e k o m s t z o u k u n n e n v o l d o e n .
T e n s l o t t e wordt een v o o r s t e l gedaan voor een gewenst,
u i t e i n d e l i j k te b e r e i k e n , niveau, passend i n het
v e r k e e r s - e n v e r v o e r s b e l e i d e n de m a a t r e g e l e n d i e n o d i g
z i j n om d a t n i v e a u t e b e r e i k e n . Ook de g l o b a l e
c o n s e q u e n t i e s w o r d e n u i t e e n g e z e t . De p l a n p e r i o d e l o o p t
t o t 2 0 1 0 . De e i n d n i v e a u s k u n n e n d a a r v o o r b i j s t r e k k e n .
H e t b e l e i d t e n a a n z i e n v a n de r e c r e a t i e v a a r t z a l i n e e n
a p a r t e n o t a w o r d e n b e h a n d e l d . I n de n u v o o r l i g g e n d e n o t a
w o r d e n de r a a k v l a k k e n a a n g e d u i d , w a a r d a t v a n b e l a n g i s .
Huidige knelpunten
I n de h u i d i g e s i t u a t i e b e s t a a t e e n b e p e r k t a a n t a l
k n e l p u n t e n , t e w e t e n de c a p a c i t e i t v a n de s l u i s b i j L i t h
e n t e k r a p p e d w a r s p r o f i e l e n v a n h e t J u l i a n a k a n a a l op h e t
t r a j e c t L i m m e l - B o r n e n m e t name i n de b o c h t b i j E l s l o o ,
(de v a a r w e g i s e v e n b r e e d a l s e e n k l a s s e I I I v a a r w e g ) en
de M a a s b o c h t e n b i j N e e r - B e e s e l , S t e y l e n V e l d e n .
Te g e r i n g e b r e e d t e d o e t a f b r e u k a a n de v e i l i g h e i d e n
v l o t h e i d v a n de v a a r t e n l e g t b e p e r k i n g e n op a a n de
maximaal toe te l a t e n v a a r t u i g a f m e t i n g e n .
Het handhaven v a n h e t b e s t a a n d e v o o r z i e n i n g e n n i v e a u
o n d e r v i n d t v o o r w a t b e t r e f t de d i e p g a n g
moei1ijkheden
v a n w e g e de b a g g e r p r o b l e m a t i e k . V e r o n t r e i n i g i n g v a n de
b a g g e r s p e c i e s t e l t e i s e n a a n de b a g g e r t e c h n i e k e n v o o r a l
o o k a a n de s t o r t l o c a t i e .
O n t w i k k e l i n g e n i n h e t vervoer over water
H e t a l g e m e n e b e e l d v a n h e t g o e d e r e n v e r v o e r o v e r de M a a s ,
z o a l s d a t n a h e t b e s l u i t om de g r i n d w i n n i n g t e s t o p p e n
was o n t s t a a n , v e r o n d e r s t e l d e e e n d u i d e l i j k
dalende
t e n d e n s . De v e r w a c h t i n g e n t e n a a n z i e n v a n de g r o n d s t o f f e n v o o r z i e n i n g en g r i n d v e r v a n g e n d e
goederenstromen
z i j n d o o r de D i e n s t V e r k e e r s k u n d e
doorgerekend.
Modernisering
Maasroute
8-2
Laatstgenoemde
s t r o o m z a l r o n d 2 0 0 5 g o e d op g a n g k o m e n ,
e n m o g e l i j k n o g e e r d e r a l s de g r i n d w i n n i n g n o g s n e l l e r
wordt b e e i n d i g d .
De m o d e l u i t k o m s t e n g e v e n a a n , d a t v a n e e n d a l i n g g e e n
s p r a k e i s e n d a t r e k e n i n g g e h o u d e n m o e t w o r d e n met
een
l i c h t e g r o e i v a n h e t v e r v o e r ( i n 2010 c a 20% h o g e r dan
thans).
De M a a s b e n e d e n H e u m e n z a l o o k i n de t o e k o m s t v e e l
v e r k e e r v a n en n a a r o n t g r o n d i n g e n k e n n e n . I n h e t komende
j a a r w o r d e n l o c a t i e k e u z e s v e r w a c h t v a n de p r o v i n c i e s
Noord- B r a b a n t en G e l d e r l a n d v o o r g r o o t s c h a l i g e
zandwinningen.
D o e l e n v a n de
vaarweg
Op b a s i s v a n de l a n d e l i j k e b e l e i d s n o t a ' s
v o o r de M a a s g e f o r m u l e e r d .
worden
de
doelen
Doel
1:
V l o t en v e i l i g v e r v o e r o v e r w a t e r o n d e r o p t i m a l e
b e n u t t i n g v a n de b e s t a a n d e
infrastructuur
Doel
2:
A a n p a s s i n g a a n s c h a a l v e r g r o t i n g met
handhaving
v a n h e t v e i l i g h e i d s n i v e a u e n h e t b e p e r k e n v a n de
gevolgen van c a l a m i t e i t e n .
Doel
3:
Goede v o o r w a a r d e n
Doel
4:
C o m b i n e r e n met b e l e i d s d o e l e n v a n u i t a n d e r
s e c t o r e n , s a m e n h a n g e n d met de o v e r i g e f u n c t i e s
d i e de v a a r w e g e n v e r v u l l e n
voor
nieuwe
vormen van
tranport
R e c e n t e p o l i t i e k e k e u z e s v r a g e n om a c c e n t v e r l e g g i n g n a a r
v e r s c h u i v i n g v a n de m o d a l s p l i t , t e n e i n d e de v e r w a c h t e
s t e r k e g r o e i van het wegvervoer te temperen.
I n de t o e k o m s t t e v e r w a c h t e n k n e l p u n t e n
B e l a n g r i j k v o o r d o e l 1 z i j n de o n d e r h o u d s t o e s t a n d ,
i n r i c h t i n g v a n de v o o r h a v e n s a l s m e d e h e t t e s m a l l e
J u l i a n a k a n a a l e n de c a p a c i t e i t v a n s l u i s L i t h .
V o o r d o e l 2 k a n genoemd w o r d e n :
De b e h o e f t e a a n v e r g r o t i n g v a n de m a x i m a a l
d i e p g a n g e n de l e n g t e v a n v a a r t u i g e n .
De i n d o e l 3 b e d o e l d e
b e s c h i k b a a r h e i d e n de
de o r d e . I n d a t k a d e r
t o t 24 u u r p e r d a g e n
overs1agmoge1ijkheden
d i e weg w o r d t r u i m t e
d e e l v a n de g r o e i v a n
toe
te
de
laten
v o o r w a a r d e n s t e l l e n h e t n i v e a u de
b e t r o u w b a a r h e i d v a n de v a a r w e g
aan
p a s t u i t b r e i d i n g v a n de b e d i e n i n g
het bevorderen van
v o o r gecombineerd v e r v o e r . Langs
g e s c h a p e n op de v a a r w e g e n om e e n
h e t w e g v e r v o e r op t e v a n g e n .
Modernisering
Maasroute
8-3
O n d e r d o e l 4 k o m t e e n a a n t a l a f w e g i n g e n a a n de o r d e
t u s s e n v e r s c h i l l e n d e f u n c t i e s v a n de v a a r w e g a l s m e d e de
randvoorwaarden
die gelden voor het gebruik a l s
s c h e e p v a a r t w e g . I n z i j n a l g e m e e n h e i d neem de
aandacht
voor het m i l i e u toe.
Programma van m a a t r e g e l e n
Om de g e f o r m u l e e r d e d o e l s t e l l i n g e n t e r e a l i s e r e n d i e n e n
de k n e l p u n t e n t e w o r d e n o p g e l o s t . De m a a t r e g e l e n d i e
h i e r t o e g e n o m e n m o e t e n w o r d e n z i j n o n d e r s c h e i d e n i n de
volgende thema's: v e i l i g h e i d , c a p a c i t e i t ,
diepgang,
t o e g a n k e l i j k h e i d qua h o r i z o n t a l e
scheepsafmetingen,
doorvaarthoogte, beschikbaarheid, betrouwbaarheid,
g e c o m b i n e e r d v e r v o e r , b e d i e n i n g en r a n d v o o r w a a r d e n v a n u i t
de a n d e r e
functies.
P e r t h e m a w o r d e n g e w e n s t e e i n d n i v e a u s v o o r de
vaarwegt r a j e c t e n aangegeven. Daarna worden verbanden g e l e g d
t u s s e n de t h e m a ' s e n w o r d e n de u i t e i n d e l i j k t e r e a l i s e r e n
niveaus voorgesteld.
Na v a s t s t e l l i n g z i j n de e i n d n i v e a u s r i c h t i n g g e v e n d v o o r
het vaarwegbeheer
e n v o o r de p l a n o n t w i k k e 1 i n g .
V e r w e r k e 1 i j k i n g v a n de n i v e a u s v e r e i s t de u i t v o e r i n g v a n
m a a t r e g e l e n , d i e nog n a d e r i n p r o j e c t s t u d i e s moeten
worden u i t g e w e r k t . D a a r i n d i e n t een v e r d e r e a f w e g i n g
p l a a t s t e v i n d e n t u s s e n i n v e s t e r i n g , b e o o g d e f f e c t en
e f f e c t e n b u i t e n de s c h e e p v a a r t . D a t z a l i n
overeenstemming
m o e t e n z i j n met de p r i n c i p e s v a n de
integrale
watersysteem-benadering.
Het p r o g r a m m a v a n u i t t e v o e r e n a k t i v i t e i t e n en w e r k e n i s
s a m e n g e v a t i n t a b e l 8.1. H i e r i n z i j n t e v e n s de g e w e n s t e
f a s e r i n g e n de k o s t e n a a n g e g e v e n
8 .2
C o n c l u s i e s en
aanbevelingen
Algemene e i n d n i v e a u
V o o r de g e h e l e M a a s r o u t e v a n T e r n a a i e n t o t W e u r t e n de
b e n e d e n M a a s m o e t w o r d e n v o l d a a n a a n de a l g e m e n e
d o e l s t e l l i n g e n v o o r de h o o f d v a a r w e g e n :
v e i l i g e en v l o t t e
v a a r t , met e e n h o o g n i v e a u v a n b e s c h i k b a a r h e i d e n
be t r o u w b a a r h e i d .
Modernisering
Maasroute
8-4
Gewenste
1
eindniveau
en
benodige
maatregelen
per
thema
Ve i 1 i ghe i d
G e w e n s t n i v e a u : h a n d h a v e n h u i d i g e n i v e a u met o p l o s s i n g
v a n de b e s t a a n d e k n e l p u n t e n . D a t h o u d t t e v e n s i n , d a t
v e r s l e c h t e r i n g v a n w e g e de o n t w i k k e l i n g e n i n h e t
s c h e e p v a a r t v e r k e e r moet w o r d e n g e c o m p e n s e e r d .
Maatregelen:
I n v e r b a n d met de o n d e r h o u d s s i t u a t i e e n de
verwachte
s c h a a l v e r g r o t i n g m o e t e n de v o o r h a v e n s
op k o r t e t e r m i j n
w o r d e n v e r b e t e r d . H i e r b i j d i e n e n ook v l u c h t h a v e n s en
d w a n g h a v e n s a a n de o r d e t e k o m e n . De t o t a l e k o s t e n z i j n
g e s c h a t op c a f 50 m i n .
E e n t w e e d e o n d e r w e r p i n v e r b a n d met de v e i l i g h e i d h a n d e l t
o v e r de a a n s l u i t i n g e n op v a a r w e g e n . I n v e n t a r i s a t i e v a n de
z i c h t s i t u a t i e b i j de a a n s l u i t i n g v a n h a v e n s e n
uitvaartopeningen i s nodig.
V o o r de v a a r w e g v a k k e n i s d r i n g e n d b e h o e f t e a a n u i t s p r a k e n
o v e r de c a p a c i t e i t v o o r de r e c r e a t i e v a a r t , met name op
h e t t r a j e c t L i n n e - R o e r m o n d . D i t z a l i n de op t e s t e l l e n
b e l e i d s n o t a r e c r e a t i e v a a r t g e s t a l t e moeten k r i j g e n .
In het kader van compensatie van n e g a t i e v e i n v l o e d e n p a s t
h e t v e r l e n g e n v a n e e n s l u i s b i j H e e l , w a a r d o o r de
t w e e b a k s d u w v a a r t g e b r u i k kan gaan maken v a n h e t L a t e r a a l
k a n a a l L i n n e - B u g g e n u m . K o s t e n f 26,1
min.
T e r m i j n i s g e k o p p e l d aan h e t o p t r e d e n van c.q.
v o o r w a a r d e n s c h e p p e n v o o r een d o o r g a a n d e v e r k e e r s s t r o o m
aan
tweebaksduwstellen.
Het J u l i a n a k a n a a l z a l van Limmel t o t B o r n v e r b r e e d moeten
w o r d e n . I n de b o c h t v a n E l s l o o k a n v o o r a l s n o g w o r d e n
v o l s t a a n met e e n v e r k e e r s r e g e l i n g w a a r d o o r g e v a a r l i j k
v e r k e e r s s i t u a t i e s worden u i t g e s l o t e n .
De k o s t e n b e l o p e n i n t o t a a l f 176 m i n v o o r de v e r b r e d i n g
e n c a f 2 m i n v o o r de v e r k e e r s r e g e l i n g .
T e r m i j n : U i t e r l i j k 2 0 0 5 g e r e e d . V a n w e g e de l a n g e
v o o r b e r e i d i n g s t i j d v a n d i t s o o r t w e r k e n m o e t met
de
s t u d i e s op k o r t e t e r m i j n w o r d e n w o r d e n a a n g e v a n g e n .
Kleine zomerbedaanpassingen (verruimen bochten
S t e y l ; o p r u i m e n van k r i b b e n ) v e r g e n een b e d r a g
f 4 min. T e r m i j n : b i n n e n e n k e l e j a r e n .
van
van
Neer/
bijna
B i j v e r v a n g i n g v a n de s p o o r b r u g t e Mook m i d d e n p i j l e r
l a t e n v e r v a l l e n . T e r m i j n i s a f h a n k e l i j k van
planvorming
bij
NS.
De t o t a l e k o s t e n v a n m a a t r e g e l e n b i n n e n h e t t h e m a
v e i l i g h e i d b e d r a g e n r u i m f 200
min.
Modernisering
Maasroute
8-5
2
Capaciteit
Gewenst n i v e a u :
mag m a x i m a a l 30
De g e m i d d e l d e w a c h t t i j d
minuten bedragen.
b i j kunstwerken
Maatregelen:
De c a p a c i t e i t v a n s l u i s L i t h d i e n t d r i n g e n d t e w o r d e n
v e r g r o o t . D a a r t o e d i e n t een nieuwe s l u i s gebouwd t e
worden. G e z i e n het gewenste n i v e a u voor h o r i z o n t a l e
scheepsafmetingen
d i e n t de s l u i s g e s c h i k t t e z i j n v o o r
tweebaksduws t e 1 l e n .
De c a p a c i t e i t v a n de s l u i z e n H e e l , G r a v e , S t A n d r i e s e n
H e u m e n a l s m e d e v a n de b o c h t v a n E l s l o o d i e n t k r i t i s c h t e
worden gevolgd.
V o o r l o p i g l i j k t u i t v o e r i n g b i n n e n de p l a n p e r i o d e n i e t
aan
de o r d e .
T o t 2010 i s a l l e e n een t w e e d e s l u i s b i j L i t h n o d i g ,
k o s t e n f 60 m i n . T e r m i j n : v o o r b e r e i d i n g d i r e c t s t a r t e n ,
uitvoering aansluitend.
3
Diepgang
G e w e n s t n i v e a u : De t o e l a a t b a r e d i e p g a n g w o r d t v e r g r o o t
tot
3,40 m v o o r k l a s s e V s c h e p e n .
Tweebaksduwstellen
p r o f i t e r e n d a a r v a n mee:
3,20 m v a n W e u r t t o t a a n
sluis
Roermond.
Maatregelen:
Om de M a a s o o k
d i e n t op k o r t e
beschikbaar te
i n de n a b i j e t o e k o m s t op
t e r m i j n een s t o r t l o c a t i e
komen.
d i e p t e te houden
voor
baggerspecie
Als
verbeteringsmaatregelen zijn voorzien: peilverhoging
op de s t u w p a n d e n G r a v e e n S a m b e e k ; de b o u w v a n e e n k e e r s l u i s b i j L i m m e l . De t o t a l e k o s t e n z i j n g e r a a m d op
c a f 52
min.
De k o s t e n v a n h e t s c h e e p s t r a n s p o r t z u l l e n d a l e n , n a a r
v e r w a c h t i n g met f 2,4 m i n p e r j a a r .
4
T o e g a n k e l i j k h e i d qua
horizontale
scheepsafmetingen
G e w e n s t n i v e a u : M a a s r o u t e v a n T e r n a a i e n t o t W e u r t op h e t
n i v e a u v a n t w e e b a k s d u w v a a r t . Maas l a n g s L i n n e en R o e r m o n d
d i e n t u i t s l u i t e n d b e s t e m m i n g s v e r k e e r en
blijft
t o e g a n k e l i j k voor tweebaksduwstellen.
De M a a s b e n e d e n
Heumen i s t o t 2010 v o o r z i e n op n i v e a u k l a s s e V, met
de
m o g e l i j k h e i d o p e n om l a t e r a l s n o g t w e e b a k s d u w v a a r t t e
realiseren.
Modernisering
Maasroute
8-6
Maatregelen:
Het e i n d n i v e a u v e r e i s t o n d e r meer een v e r b r e d i n g v a n h e t
J u l i a n a k a n a a l v a n L i m m e l t o t B o r n , i n c l u s i e f de b o c h t b i j
E l s l o o , e n h e t v e r l e n g e n v a n de
s l u i z e n B o r n en
M a a s b r a c h t . De a a n p a s s i n g e n m o e t e n g e r e a l i s e e r d z i j n
zodra g r i n d v e r v a n g e n d e m a t e r i a l e n moeten worden
a a n g e v o e r d u i t B e l g i e . De t e r m i j n w o r d t g e l e g d b i j h e t
m o m e n t , w a a r o p de g r i n d w i n n i g z a l z i j n a f g e b o u w d :
omstreeks 2005.
De i n v e s t e r i n g e n z i j n g r o f g e r a a m d op f 126 m i n .
Het L a t e r a a l K a n a a l wordt b e v a a r b a a r gemaakt v o o r
tweebaksduwvaart
door h e t v e r l e n g e n van een s l u i s b i j
H e e l mede v a n w e g e v e i l i g h e i d e n d i e p g a n g .
De a f m e t i n g e n v a n de g e p l a n d e 4e s l u i s i n T e r n a a i e n , d i e
i n andere k a d e r s wordt overwogen, s l u i t e n n i e t aan b i j
d e z e v i s i e op de a a n s l u i t e n d e N e d e r l a n d s e
vaarweg,
n a m e l i j k een vaarweg v o o r t w e e b a k s d u w v a a r t .
Gedacht
wordt
aan een s l u i s g e s c h i k t v o o r v i e r b a k s d u w v a a r t .
B i j r e a l i s a t i e van een nieuwe s l u i s i n T e r n a a i e n i s er
geen b e h o e f t e meer aan h e t C a b e r g k a n a a l .
De N e d e r l a n d s e v i s i e op de a f m e t i n g e n v a n de s l u i s e n de
n o o d z a a k v a n h e t C a b e r g k a n a a l z o u d e n i n h e t o v e r l e g met
B e l g i e a a n de o r d e g e s t e l d m o e t e n w o r d e n .
B i j v e r n i e u w i n g o f a a n p a s s i n g v a n k u n s t w e r k e n en v a a r w e g v a k k e n i n de M a a s b e n e d e n Heumen d i e n t de o p t i e v o o r
tweebaksduwvaart n i e t te worden g e b l o k k e e r d .
5
Doorvaarthoogte
G e w e n s t n i v e a u : 7,75 m a l s b e l e i d s u i t g a n g s p u n t b i j de
a a n l e g en v e r v a n g i n g v a n b r u g g e n .
Maatregelen:
Als maatregel i s het verhogen van bestaande bruggen
aan
de o r d e . De k o s t e n z i j n n i e t g e i n v e n t a r i s e e r d . E e r s t e
b e s c h o u w i n g l e e r t , d a t de m e e s t e b r u g g e n o v e r de M a a s e n
Maas-Waalkanaal
n i e t aangepast behoeven te worden, zodat
de a a n d a c h t v o o r a l i s g e r i c h t op de b r u g g e n o v e r h e t
J u l i a n a k a n a a l . D e z e s p e l e n e e n g r o t e r o l i n de
mogelijkheden voor gecombineerd vervoer naar Born.
Modernisering
Maasroute
8-7
6
Beschikbaarheid
Gewenst n i v e a u :
s che e p v a a r t .
24
uur
per
dag
openstelling
voor
de
Maatregelen:
B i j aangetoonde behoefte
bedienen. Tussenstap kan
te doen.
de M a a s s l u i z e n d a g
z i j n om d i t a l l e e n
en
op
nacht
werkdagen
De b e s c h i k b a a r h e i d v o o r t w e e b a k s d u w v a a r t
wordt v e r g r o o t
d o o r h e t a f s n i j d e n v a n de b o c h t v a n N e e r .
K o s t e n : f 18 m i n .
T e r m i j n : G e r e e d a l s de n o o r d - z u i d v e r b i n d i n g b e v a a r b a a r i s
voor tweebaksduwvaart,
i n 2005.
S t r e m m i n g v a n de v a a r w e g a l s g e v o l g e v e n m e n t e n e n
onderhoud d i e n t z o v e e l m o g e l i j k te worden b e p e r k t .
t e r z a k e moet nader worden g e f o r m u l e e r d .
7
Betrouwbaarheid
van
de
Beleid
vaarweg
Gewenst n i v e a u : Onverwachte stremmingen
een e t m a a l moeten worden u i t g e b a n n e n .
van
langer
dan
Maatregelen:
De b a s i s v o o r de o n d e r h o u d s s t r a t e g i e i s v e r g r o t i n g v a n de
b e t r o u w b a a r h e i d . Concreet b e t e k e n t dat het wegwerken van
h e t a c h t e r s t a l 1 i g o n d e r h o u d b i j k u n s t w e r k e n , en d o o r
v e r v a n g i n g v a n de a s f a l t b e k l e d i n g v a n h e t J u l i a n a k a n a a l .
De k o s t e n d a a r v o o r b e d r a g e n c a f 58 m i n .
Daarnaast d i e n t het onderhoudsbudget
s t r u c t u r e e l te
w o r d e n v e r h o o g d v a n f 15 m i n n a a r f 25 m i n p e r j a a r .
8
Gecombineerd
vervoer
G e w e n s t n i v e a u : de v e r v o e r s m o g e l i j k h e d e n d i e n e n v o l d o e n d e
te z i j n v o o r g e c o m b i n e e r d v e r v o e r i n een l e v e n s v a t b a r e
omvang.
Maatregelen:
V e r e i s t z i j n : het s t i m u l e r e n van i n i t i a t i e v e n voor
o v e r s l a g p u n t e n , b e s c h i k b a a r h e i d v a n 24 u u r p e r d a g ,
v o l d o e n d e d o o r v a a r t h o o g t e en c a p a c i t e i t
(vlotheid)
Modernisering
Maasroute
8-8
9
Randvoorwaarden
andere
functies
c.q.
combinaties
met
doelen
vanuit
G e w e n s t n i v e a u : s c h e e p v a a r t v i n d t p l a a t s op e e n w i j z e d i e
a f g e s t e m d i s met de o v e r i g e f u n c t i e s . De v e r o o r z a a k t e
waterverontreiniging i s sterk gereduceerd.
Maatregelen:
I n h e t v a a r w e g b e h e e r en b i j h e t o n t w i k k e l e n v a n p l a n n e n
d i e n t a a n d a c h t t e w o r d e n b e s t e e d a a n de m o g e l i j k h e d e n
om
w a t e r v e r v u i l i n g / c a l a m i t e i t e n d o o r de s c h e e p v a a r t z o v e e l
m o g e l i j k te beperken.
Te o n t w i k k e l e n p l a n n e n v o o r a a n p a s s i n g / v e r r u i m i n g v a n de
v a a r w e g m o e t e n t i j d i g e n z o v e e l m o g e l i j k op e l k a a r
a f g e s t e m d w o r d e n . D i t g e l d t ook v o o r p l a n n e n o p g e s t e l d
v a n u i t de a n d e r e
fucties.
10
Bediening
G e w e n s t n i v e a u : Met een e f f i c i e n t e
moet een h o o g s e r v i c e n i v e a u w o r d e n
i n z e t van p e r s o n e e l
gerealiseerd.
Maatregelen:
A u t o m a t i s e r e n v a n d a a r v o o r g e s c h i k t e t a k e n , z o a l s de
v e r k e e r s r e g e l i n g op s l u i s H e u m e n .
De a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n v a n de h a n d e l i n g e n met de s t u w e n
met j u k k e n e n s c h u i v e n v o l g e n s h e t s y s t e e m P o i r e e k u n n e n
a a n l e i d i n g z i j n om a a n p a s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
De r e g i s t r a t i e v a n s c h e e p v a a r t g e g e v e n s
wordt
k l a n t v r i e n d e 1 i j k e r door een g e k o p p e l d
geautomatiseerd
i n w i n s y s t e e m SISMA.
De k o s t e n v o o r de e e r s t e e n d e r d e m a a t r e g e l
bedragen
c a f 2,7
min.
Reserveringen
I n de r u i m t e l i j k e p l a n n e n m o e t r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n
met de w e r k e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n om de a a n g e g e v e n
e i n d n i v e a u s t e b e r e i k e n . I n g r e p e n w a a r v a n u i t v o e r i n g pas
op l a n g e t e r m i j n n o d i g k a n z i j n d i e n e n n i e t t e w o r d e n
geblokkeerd.
^ 3
•tjjtt.
wurt
tluil tt. andrie
1
#
•
\—^^crrr"
stuwpand
grave
peilverhogen
1995
s t u w p a n d sambeek
peilverhogen
1995
verklaring
object
maatregel
gereed
voor....
bocht neer
afsnijden
julianakanaal
asf a l t b e K i ecmg
1995
sluis
maasbracht
verlengen
j
julianakanaal
verruimen
••' \ f
terminal born
verhogen
bruggen
bocr.t eisioo
correcrie
r. J \ vs le uri ls e n gb eo nr n
2005
2005
2005
200O/2010
2005
'
sluis limmel
nieuwe keersluis
tlun
bonchivld
y
iluia
2000
borgharen
MAASTRICHT
sluis ternaaien
duwvaartsluis
rijkswaterstaat
directie
2005
getekend
gecontr
accoord
gewi|zigd
limburg
Toekomstvisie
Overzichtskaarf
•Maatregelen tot
M a a s
plangebied
schaal
fig. 8.1
2010
A 4
L B A N 1990-11046
u
OJ
p
CO
VD r~
CN •
VO
•
B
cn
o
ft
•<*
r*» CM
VD VD
B
ft
H r-
CM
CT\ CN
o
VO
in
ON
in co
o
B
ft
H ON
B
ft
H
B
ft
H vo
in co
o
in co
in co
B
ft
in
o
B
ft
T3
H
3
CP
ro
in
in
o
•tf
o
in
r-~ co
CN CO
in
m vo
<N O
in
t~> H
H CO
•tf
O
c
rH
B
I-
in
in
o
in
c
cu
a)
rH
in
in
CO
VO
>
P
o
B
ft
<H
03
Cn
B
in
CN
O
CN
in ^
CO vo
•tf
in
in en
c
c
cu
CN
Cn
(0
P
TJ
CO CN
•tf
m
CU
CQ
H
•tf
CN
CO
Tt
fTl
CO
in
in ro
ro in
CM
CO
in
ro
ON CO
CO
rH
CN
vo
ro
in
CO ON
ro r~
CN
CN
CN
CN
00
O VO
CO 'tf
CN
CO
•tf vo
•tf H
o
CN
•tf
o
CN
CN
in vo
co
H
CN
-zO
CN
co
w
u
55
H
o
rH
in vo
in
CO
vo
o
in vo
in
-fH "
CN
vo r~
vo
ON CN
in H
w
m
s
CN
vo
Tt
CN
CM in
o
rU
co
co
H
ON
K
>
in vo
-cort
w
w
S
-oco
w
CN
vo in
vo
O ON
CN CN
o
H
OJ
in co
CN
CN
m in
o
oo co
i-3
O
C H
0) O
P CM
ui
o
\
CN vo
O
in
in
CN vo
CM
e
•<-
o
in
CN
B
* 4J
ft
ft
p
S-i
>
cu
•r-i
Q
H
w
tfl
O
H
P)
H
w
rH
a) P
ui co
w P
(0 QJ
H
— S-l
O CJ
P
o a>
S-l Tl
> > <: > i
CN CO
c
cu
H 55
UI
«
h3
O h
rH
W
P
Xi
o
c P
o
p c « *
rs a
43 43
o o
a> W c cu c
UI S-l ^ 0) > H ca
C 0 K4J
6 I XI E CN
•H
a> a) > c 0 " H H
3
QJ rH 3 •
> S-l fcn 3 0
s-i
e
O
S-i ft
cd . OJ ftrH
X P rH
43 r—I S I—I Ul S-l
0)
Q) m
0)
0 S-l 0J H
J-l 1
c
C B C W > J
o cfl (0 «
«
o
H
VO
CN
E
>
>1
cu
p
CO
c
0)
p
43 <H
O P
o m
m >
• •
H in
in r-
EH
VO
S3
o
N
H
«
O
-tfl
<
CO
rH
B
ft
B
ft
p
—
i-3 P3 C
a)
N p
•H X!
3 U
rH CO
c
cu
T)
p
P
i
Tl
c
1
a
rH
p
1
OJ
o co
a
i1
asc
C H H
CQ eg
C
O
S
l
o
H
fl) rH OJ P
1 43 B
43 O
U
cn a> i o
fl)
1 P 3
O W E
3 tn U) rH C p
ft
1 -H CU
ai
Tl
B
n
)
ID
1 h JW
U)•H (0 rH
Tl
1 H
o as ai
p
CnS W
1 H 10 10 53
(0 C S .
3
> fl) M oi
fl)
P p p
H
43
-H
Xi
1 B-i
1
H 3 - H3 - H
rH C 43 P 43
o • H E 3 Cn
Cn
fl)
1 U H H OH fl) CO H CO o c a) P P O fl) U
1 < CO UI W ftCO U) 43
1rt1 1
H ro 5 0J o o > o
H
1 1 1 QH rHI IP > pq rn • 43I
1 u<
a
1
1
I Tt
1 CN
C n
i <
r o
C n
vo r>
o
CN
CO
CO
U)
c fl)
a) -H
H P
E
fd T)
(0 c
C
«w
C
3 3 I
I
CO CO I
I
fl) fl) I
•tf CN I
I I I
i a)
i 3B
1 fl)
tfl
o
>
>
a
rt
w
W rH
53 CO
U
VD
1
tn
C
•r-i
C
PI w
W H
O
H
a
U
55
OJ
c
p
o
CQ
H
C
m -H
£
B
O P
CJ <u
W P
rH rH
55
W CO
c
rt
w
•H UI
10
r- C <H
H 1 * a) ra
O 1
-H
O1
Tl P
O1
fl) fl)
UI U) I tfl 1 43 0)
-H -H I EH 1
W
B
ft
ft
0)
Tl
•n
tn-H
p
o
c
VO
CN H
B B
ft ft
C
u
P
s
B
ft
co
ft
o
cd
in
CN
p
-r-i
rH
C
fl)n
P
CD to
53 P
H fl)
53 fl)
n
a)
43
OJ
rH
10
4 p
WX £ p
H P CO c
Q 0J H cu
W > CO u
I CQ
I
I CM
1 1
1
EH O
W b
s
Cn
c
w
55 rt
w w
«
a
W 55
53 3
H
CQ
s
o
o
rt
o
o
>
W
H
EH
1 P3
*s
1 3
1 <
1 E-iR
1
OO
1 EH
•H
T3
•H
0)
p
cu
43
P
o
o
>
Modernisering
Maasroute
B I J L A G E N
1
Stuwen
2
Overzicht sluizen
3
Bruggen.
O v e r z i c h t v a n de
doorvaartwijdten
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
i n de
Maas.
i n de
Maas en
kanalen.
beschikbare doorvaarthoogten
( i n bewerking)
en
H a v e n s l a n g s de
Maasroute.
O v e r z i c h t van afmetingen, t o e l a a t b a r e diepgang
en
beheerders
L a d i n g e n en l o s s i n g e n i n L i m b u r g s e g e m e e n t e n ( 1 9 8 6 )
G o e d e r e n n a a m l i j s t v o l g e n s de NSTR
Beheersaspecten
Reglementering
Maasroute
Maximaal t o e l a a t b a r e afmetingen van v a a r t u i g e n
( b i j v e r g u n n i n g , n i e t c o n f o r m de
reglementen)
Beheersinspanning
De m a a t g e v e n d e w a t e r s t a n d
Scheepvaartstatistiek
7
Ongevallenstatistiek,
8
Relatie
9
Toetsing huidige
10
Overzicht scheepstypen volgens
(diepgang i s verouderd)
11
O v e r z i c h t van
12
A a n v u l l e n d e b e r e k e n i n g v a n de b e n o d i g d e b r e e d t e v o o r
v e r k e e r s s i t u a t i e met l a n g e e n b a k s d u w s t e l
(137m)
13
Samenvatting
14
Samenstelling projectgroep
met
andere
lokaties
en
1987
functies
situatie
maatgevende
van
i n 1986
de
CEMT,
1954
verkeerssituaties
Toekomststudie
Economie
een
Bijlage
Tabel
1
2.2
plaats
Stuwen
in
stuw-
soort
bouw-
peil
stuw
jaar
1)
2)
de
Maas
scheepvaartopening
breedte
hoogte
drempeldiepte
1)
1)
Borgharen
44,00
S
1926
30 m
49,46
38,50
Linne
20,80
S,P
1920
60 m
vrij
15,95
Roermond
16,75
S,P
1921-24
68 m
vrij
11 , 6 0
Belfeld
14,00
S,P
1924-27
63 m
vrij
8,05
Sambeek
10,75
S , P
1925-27
63 m
vrij
4,80
2,70
Grave
7,50
p
1926-28
60 m
14,75
Lith
5,00
s
1932-34
38 m
13,45
1)
i n meters
2)
S = stuw
P
t.o.v.
met
= systeem
NAP
-
2,50
(streefpeil)
Stoney-schuiven
met
verwijderbare
schotten
Poiree
of
vergelijkbaar
pfi
(M 1
CQ
1
C
j
5
T3
"ou
3-
A4
schaal
c
ui
ro
ro
3
CO
CO
er
L
bur
•
accoord
r
gee
-«J»
i
cn
+-> E
CO
CU
uj
">
U)
E
o
$ •
(0
JJC:
o
cu
•
.o
fa* ! Z •5
e
>
Ui
Doorsnede
principe
over
stuw
v.d. r e g e l m o g e l i j k h e d e n
t.p.v. STONEY SCHUIFDEUREN
(fijnregeling a f v o e r - o p e n i n g )
waterhoogte = 3,10 m
NORMAAL
IN
GEBRUIK
rijkswaterstaat
getekend
gecontr.
accoord
directie limburg
schaal
Toekomstvisie
Maas
Doorsneden over de stuw ; recjelrnogelijkheden
A4
|f'9
B
1.3
gewijzigd
Modernisering
Maasroute
Bijlage
2
Overzicht
sluizen
i n de
Maas
en
kanal
Bijlage
2
Overzicht
sluizen
in
de
Maas
en
kanalen
kolk
vaarweg
sluis
1)
lengte
breedte
boven-
beneden
aantal
bouw-
m
m
dorpel
dorpel
kolken
jaar
136
136
16
kp-3.60
kp-3.60
2
1935
14
kp-3.60
kp-3.60
1
1935
142
16
kp-4.00
kp-4.00
2
1962
Maasbracht
142
16
kp-7.90
sp-4.00
3
1966
Linne-Buggenum
Heel
142
16
sp-4.40
sp-4.00
2
1970
Maas
Linne
260
14
sp-4.20
sp-3.30
1
1923
Maas
Roermond
260
14
sp-4.85
sp-3-30
1
1924
Maas
Belfeld-o
260
14
sp-5.55
sp-3-30
1
1928
-n
142
16
sp-6.75
sp-3-50
2
1968
Sambeek-o
260
14
sp-5.55
sp-3-30
1
1929
-n
142
16
sp-6.75
sp-3.50
2
1967
-o
110
14
sp-3.80
sp-2.80
1
1928
-n
142
16
sp-6.50
sp-4.00
1
1974
Lith
110
14
sp-6.00
nap-3.00
1
1934
Maas-
Heumen
270
16
kp-3.80
kp-3.80
1
1922
Waalkanaal
Weurt
-o
260
16
kp-4.50
nap+3.00
1
1927
-n
262
16
kp-6.00
nap+1.50
1
1977
110
14
nap-2.00
nap-3.00
1
1934
Waalzijde
Maaszijde
Julianakanaal
Limmel
Julianakanaal
Born
Julianakanaal
Lat.Kanaal
Maas
Grave
Maas
Kanaal
St.
1)
van
St .Andries
Andries
Jaar
van
ingebruikname
volgens
Data
Informatie
Systeem
Kunstwerken
(lit.2).
Bedieningsti jden:
Zon-/feestdagen:
t.b.v.
)siuis
de
Lith
maandag
9-17
uur.
t/m
's
zaterdag:
4-22
Zomers
19.00
uur
tot
24.00
om
uur
"*•)
een
schutting
recreatievaart.
wordt
van
maandag
t/m
vrijdag
uur
bediend.
Modernisering
Maasroute
Bijlage
3
Bruggen
O v e r z i c h t v a n de b e s c h i k b a r e
d o o r v a a r t h o o g t e n en d o o r v a a r t w i j d t
(in
bewerking)
TABEL
DOORVAARTHOOGTE BRUGGEN - MAAS.
AFVOER 1.200
km
brug
m3/s
(BORGHAREN).
breedte peil
waterstand doorvaartonderkant
hoogte
brug
12,300
Kennedybrug
90
51,84
13,200
Sint Servaasbrug
geheven
40
50,49
52,61
13,500 • Wilhelminabrug
50
52,15
11,200 ' Spoorbrug - vast
hefbrug - gesloten
' geheven
44
15
15
51,10
14,350 * Noorderbrug
95
51,30
29,150
Verkeersbrug E 39 (Elsloo)
68
50,75
Verkeersbrug Maaseik
53
32,15
Verkeersbrug Wessem (A 2)
96
28,57
67,700 \ Sluis Maasbracht
16
30,65
a/. o<j
74,200 • S l u i s Linne
14
28,77
rP.sv
79,500 v Verkeersbrug Itoermond (RW 68)
64
25,30
Sluis Heel-Benedenhoofd
16
24,95
Verkeersbrug Horn
76
25,12
2 X 45
24,85
100
22,35
52,MOO
1
6^,500
1,300
5,200
84,700
v
v
Spoorbrug Buggenum
105,900 * Zuiderbrug Venlo
51,05
52,58
107,700
Verkeersbrug Venlo
2 X 37
22,61
107,750
Spoorbrug Venlo
2 X 39
22,61
111,000 \ Verkeersbrug Grubbenvorst
100
21,15
131,600 • Verkeersbrug Well
100
19,95
151,100 * Verkeersbrug Boxmeer (RW 77)
103
18,10
154,600 * Verkeersbrug Gennep
HH.,64
18,60
yv
n
1^.91,
1-1.
TABEL 1-2
DOORVAARTHOOGTE BRUGGEN • MAAS.
AFVOER 1.200 m3/s (BORGHAREN).
km
brug
165,250 \ Spoorbrug Mook
181,900
Brffr
tfl
2 x 70
17,83
100
16,01
Verkeersbrug Sluis Grave
oude sluis - boven
oude sluis - beneden
14
14
15,55
15,55
Verkeersbrug Ravenstein
(RW 75) •
100
14,10
?/'
1 x 60
2 x 43
13,83
i
168,000 * Verkeersbrug Heumen (RW 73)
175,700
breedte peil
waterstand doorvaartonderkant
hoogte
182,800
Spoorbrug Ravenstein
200,900
Sluis Lith
boven
beneden
voetbrug (stuw)
14
14
3 x 38
P,4x
In
* Bij 1.000 m3/
Bij afvoer
s
13,45
>
1
.
0
0
0 m3/
US
s
wordt stuw
getrokken
217,300
Verkeersbrug Bnpel (A 2)
100
11,55
2,73
8,84
219,300
Spoorbrug Bedel
100
11,42
2,53
8,89
100
11,77
2,50
9,27
1 x 70
1 x 80
9,65
1,88
7,77
219,900 * Verkeersbrug Hedel
231,000 xVerkeersbrug Heusden
JULIANAKANAAL
0,775
Sluis Limmel
16
51,05
44,00
7,05
2,925
Brug Itteren
40
51,36
44,00
7,36
4,653
Brug Bunde
40
51,34
44,00
7,34
6,968
Brug Geulle
40
51,70
44,00
7,70
10,350
Brug Elsloo
40
51,71
44,00
7,71
11,450
Brug Elsloo/Stein (E 39)
40
51,30
44,00
7,30
TABEL 1-3
DOORVAARTHOOGTE BRUGGEN - MAAS.
AFVOER 1 . 2 0 0 m 3 / (BORGHAREN).
s
km
brug
breedte p e i l
waterstand doorvaartonderkant
hoogte
brug
12,932
Brug Stein
40
51,46
44,00
7,46
15,469
Brug Uraond
40
51,65
44,00
7,65
16,999
Brug Berg
40
51,72
44,00
7,72
18,906
Brug Obbicht
40
51,45
44,00
7,45
20,900
S l u i s Born
16
40,11
32,65
7,46
23,350
Brug I l l i k h o v e n
40
39,98
32,65
7,33
26,100
Brug Roosteren
40
40,06
32,65
7,41
29,500
Brug Echt
40
39,88
32,65
7,23
16
16
12,49
17,35
9,20
9,20
3,29
8,15
MAAS-WAALKANAAL
1,6
Hefbrug s l u i s Heumen
gesloten
open
3,6
* Maldense brug
6,6
Hatertse brug
100
15,37
8,30
7,07
7,8
Dukenburgse brug
100
15,35
8,30
7,05
8,8
Spoorbrug
88
17,48
8,30
9,18
8,8
Graafse brug
100
15,32
8,30
7,02
10,1
Neerbossche brug
100
16,06
8,30
7,76
12,0
S l u i s Weurt
hefbrug gesloten
open
vaste brug
16
16,46
20,34
16,20
11,76
11,76
11,76
4,70
8,58
4,44
kanaalpeil
8,30
16
20
Waterstand Maas
waterstand Waal
TABEL 3-1.
MAXIMUM IXOWAARTrOXrTE
km
brug
12,300 Keririedybrug
- MAASBRtEGEN.
peil
p e i l op stuwpeil
hoogste 10 m u i t
punt
de as
doorvaart- theor.
hoogte
maximum
55,01
54,90
44,00
10,90
Sint Servaasbrug
geheven
52,61
52,61
44,00
8,61
13,500
WijJielminabrug
52,43
52,41
44,00
8,41
14,200
Spoorbrug - vast
hefbrug - gesloten
geheven
52,58
52,58
44,00
8,58
53,00
52,90
44,00
8,90
13,200
14,350 * Noorderbrug
-
-
-
29,450
Verkeersbrug E 39 (Elsloo)
52,400
Verkeersbrug Maaseik
65,500
Verkeersbrug Wessem (A 2)
31,18
30,95
20,80
10,15
67,700
SLuis Maasbracht
30,65
30,65
20,80
9,85
28,77
28,77
20,80
7,97
25,44
16,75
8,69
74,200 * Sluis Linne
79,500
Verkeersbrug ftoermond (RW 68)
-
-
7,95
Grensmaas
Grensmaas
7,90
9,70 Buiten de Maasroute
1,300
SLuis Heel-Benedenhoofd
24,95
24,95
14,00
10,95
10,70 Lateraalkanaal
5,200
Verkeersbrug Horn
25,87
25,76
14,00
11,76
Lateraalkanaal
84,700
Spoorbrug Buggenum
24,85
24,85
14,00
10,85
105,900 * Zuiderbrug Venlo
25,58
24,49
10,75
13,74
107,700
Verkeersbrug Venlo
22,71
22,64
10,75
11,89
107,750
Spoorbrug Venlo
22,73
22,64
10,75
11,89
111,000
Verkeersbrug Grubbenvorst
23,71
23,60
10,75
12,85
131,600
Verkeersbrug Well
22,62
22,50
10,75
11,75
151,100 * Verkeersbrug Boxmeer (RW 77)
19,90
19,80
7,50
12,30
154,600 * Verkeersbrug Gennep
18,60
18,60
7,50
11,10
8,95
8,65
TABEL
W f f l M J M KX)OTAArTIHDOGTE
km
peil
p e i l op
h o o g s t e 10 m u i t
punt
de a s
brug
- MAASBRUGGEN.
stuwpeil
doorvaart- theor.
maximum
hoogte
17,83
7,50
10,33
17,70
7,50
10,20
15,55
15,55
5,00
10,55
(RW 75)
15,96
15,80
5,00
10,80
182,800
Spoorbrug R a v e n s t e i n
13,83
13,83
5,00
8,83
200,900
Sluis Lith
boven
beneden
11,60
11,60
5,00
6,60
9,80
9,80
0,50
9,30
165,250
Spoorbrug Mx>k
168,000
* V e r k e e r s b r u g rfeunen (RW 73)
175,700
V e r k e e r s b r u g S l u i s Grave
oude s l u i s - boven
oude s l u i s - beneden
181,900
17,83
-
7,65
Verkeersbrug Ravenstein
voetbrug
(stuw)
8,35
217,300
V e r k e e r s b r u g B n p e l ( A 2)
13,70
13,20
0,50
12,70
219,300
Spoorbrug H e d e l
11,47
11,46
0,50
10,96
219,900
Verkeersbrug Hedel
11,95
11,95
0,50
11,45
231,000
V e r k e e r s b r u g Heusden
10,14
10,14
0,50
9,65
H e f b r u g s l u i s Heunen
gesloten
open
17,35
17,35
7,50
9,85
3,6
Maldense brug
17,70
17,50
7,50
10,00
6,6
Hatertse brug
17,45
17,40
7,50
9,90
7,8
Dukenburgse b r u g
17,35
17,30
7,50
9,80
8,8
Spoorbrug
17,50
17,48
7,50
9,98
8,8
G r a a f s e brug
17,40
17,35
7,50
9,85
Neerbossche b r u g
18,30
18,20
7,50
10,70
>TAAS-WAALKANAAL
1,6
10,1
7,80
3-2.
TABEL
MAXIMUM IXX)WAArTITWOGTE
km
12,0
brug
Sluis Weurt
hefbrug gesloten
open
vaste brug
- MAASBRUGGEN.
p e i l op stuwpeil
peil
hoogste 10 m u i t
punt
de as
20,35
16,20
20,34
16,20
6,25
6,25
doorvaart- theor.
maximum
hoogte
14,09
9,95
12,48
3-3.
Modernisering
Maasroute
Bijlage
Havens
4.1
4.2
4.3
4
l a n g s de
Maasroute
Overzicht van afmetingen, toelaatbare
d i e p g a n g en b e h e e r d e r s
L a d i n g e n en l o s s i n g e n i n L i m b u r g s e
gemeenten
(1986)
G o e d e r e n n a a m l i j s t v o l g e n s de NSTR
1
Bijlage
Havens
naam
Sint-Pieter
Maastricht
langs
de
Haven van
beschikbare
vaardiepte
(m)
beheerder
bijz.
400
max.diepgang
RWS
vluchthaven
W.S.V.
3jachthavens
M a a s t r i c h t 900
Stein
Berghaven
-
Born
Overlaadhaven
Buchten
Franciscushaven
Loswal
Born
x
60
50
-
3,60
k.p.
gem.Maastr.
500
x
200
-
2,90
k.p.
RWS
600
x
220
-
4,00
k.p.
RWS
500
x
90
-
2,90
k.p.
RWS
-
3,90
k.p.
gem.
Born
gem.
Echt
1.500
x
400
Maasbracht
m
x
Echt
Wachthaven
Maas
afmetingen
(m) x (m)
1,50
Beatrixhaven
./'
400
x
57
m
100
-
3,60
k.p.
RWS
voorm.
toel.
Kan.
Lighaven
Maasbracht
700
x
75
-
5,00
s.p.
RWS
steiger
gev.
stoffen
Industriehaven
M ' b r a c h t 465
x
115
400
x
45
660
x 240
775
x
Pr.Mauritshaven-Wessem
Jachthaven
de
Steelhaven
+
jachthaven
le
Rosslag
Bonne
±
500
+
-
4,80
s.p.
Maasbracht
-
4,00
s.p.
gem.Wessem
+
130
x
gem.
140
100
x
25
-
3,00
s.p.
450
x
80
-
4,00
s.p.
200
x
40
-
3,00
s.p.
W.S.V.
jachthaven
W.S.V.
jachthaven
gem.
industrie
Roermond
jachthaven
Aventure
Maashaven
Pr.WillemAlexanderhaven
400
x 45
Roermond
700
x
150
x 250
375
x
Haven
MaascentraleBuggenum
Lossteiger
Tegelen
Jachthaven
Hanssum
Loswal
+
-
3,50
s.p.
48
Roermond
+ -
3,50
s.p.
Posseidon
PLEM
120
gem.Tegelen
50
x
20
-
2,00
s.p.
Kessel
Jachthaven
gem.
W.S.V.
gem.
100
x
50
-
3,00
jachthaven
Kessel nabij
veer
s.p.
drempel
Oude
haven
Venlo
280
x
-
0,85
s.p.
W.S.V.
54/38 -
3,50
s.p.
gem.
Venlo
jachthaven
+
2
B i j l a g e 4.1
naam
Loswal Venlo
Haven van Venlo
Loswal B r o e k h u i z e n
Haven van Wanssum
Watersportcentrum
Leukerheide
Haven Boxmeer
Haven van Heyen
V l u c h t h a v e n Heyen
(Paesplas)
Loswal Cuyk
Haven van Cuyk
Nieuwe Haven van Grave
H a v e n t j e en Loswal
Ravenstein
Haven van Batenburg
Haven en Loswal
Appeltern
Haven van Oss
J a c h t h a v e n de L i t h s e
ham
Haven km 207,7
Haven van Hedel
H a v e n t j e Crevecoeur
Haven t e Crevecoeur
J a c h t h a v e n Ammerzoden
afmetingen
(m) X (m)
beschiKbare
vaardiepte
(m)
beheerder
700 X 100 +
700 X 90
- 3,50
gem. Venlo
s.p.
bijz.
n a b i j veer
100C x 45 + - 4,50 s.p.
225
300
600
160
X
X
X
X
56
550 +
130
150
950 X 34/
72,5
220 X 130
220 X 20
160 X 70
- 3,00
- 3,50
s.p.
s.p.
betoncentrale
gem. Heyen
- 3,50
s.p.
RWS v l u c h t haven
- 3,00
s.p.
gem. Cuyk
- 2,50 s.p.
gem. Grave
- 3,00
part.
RWS
s.p.
500 X 42/48 - 4,85 s.p.
400
250
150
220
X
X
X
X
30
140
100
25/4
gem.Wanssum
- 2,50 NAP
- 3,50 NAP
- 2 , 0 0 NAP
- 2,80 NAP
gem. Oss
part.
RWS
RWS
RWS
steenfabriek
voormalige
Diezemond
Bijlage
De
4.2
Limburgse
van
de
qua
doorzet
B i j l .
Scheepvaart
ladingen
en
zijn
4.2.
l o s s i n g e n per
in
de
L a d i n g e n en
( 1 9 8 6 ) * ! .000
Vereniging
tabel
geeft
jaarlijks
gemeente.
een
overzicht
De b e l a n g r i j k s t e
vermeld:
lossingen in
Limburgse
gemeenten.
ton
Gemeente
geladen
Born
gelost
totaal
NSTR
95
368
463
2,3
490
1
491
6
30
1 .074
1 .104
2
7.478
49
7.527
6
Herten
940
9
949
6
Maasbracht
250
340
590
6,1
Maastricht
746
1.807
2.553
24
454
478
1
389
570
959
6,3
Stein
1 .042
513
1 .555
Venlo
58
307
365
2,6
Weert
14
422
436
6 , 10
159
1 .383
Eijsden
Haelen
Heel
(Buggenum)
en
Meerlo
havens
Panheel
Wanssum
Roermond
Wessem
1.224
De
belangrijkste
goederengroepen
de
internationaal
gehanteerde
zijn
vermeld
in
goederennaamlijst
6,2,7,8
7,6,3,8
6
de
kolom
NSTR.
(opgenomen
in
bij-
l a g e ^ ) .
Groep
6,
zand,
woordelijk
sterk
en
grind
voor
Herten
dingsactiviteiten
Haelen
bouwmaterialen
een g r o o t
onevenwichtig
Panheel,
en
in
de
binnen
inclusief
de
De a n d e r e
gemeenten
laten
ding
in
het
van
de
bij
de
veel
doorzet.
vervoersstroom:
en Wessem de
is
zien
deel
is
cijfers
zo
gemeenten
Enkele
zijn
beilnvloed
bij
door
verant-
plaatsen
zijn
Eijsden,
Heel
de
ontgron-
gemeentegrenzen.
electriciteitscentrale
naast
ladingpakket.
meer
Het
bij
evenwicht
betreft
ook
de meer
Buggenum.
wat
meer
reguliere
spreiindu-
striehavens.
N.B.:
Het
CBS g e e f t
vervoer
het
lagere
in
de
statistiek
cijfers.
grensoverschrijdende
van
het
binnenlands
Bovenstaande c i j f e r s
vervoer.
goederen-
bevatten
tevens
R 4 ~s
Goederennaamlijst NSTR
Omschrijving
Landbouwprodukten; levende dieren
Hoofdstuk
Groep
00
0010
Levende dieren
Levende dieren
Groep
01
0110
0120
0130
014-0
0150
0160
0190
Granen
Tarwe, spelt en mengkoren
Gerst
Rogge
Haver
Mais
Rijst
Overige granen
Groep
02
0200
Aardappelen
Aardappelen
Groep
03
031
0311
0319
035
0351
0352
0359
0391
0392
Vers fruit; groenten
Citrusvruchten
Sinaasappelen en mandarijnen
Overige citrusvruchten
Ander vers fruit; noten
Bananen
Appels en peren
Overig vers fruit; noten
Tapioca, maniok, cassave e.d.
Verse en bevoren groenten
Groep
04
0410
0420
0430
045
0451
0459
0490
Textielstoffen en -afval
Wol
Katoen
Kunstmatige textielvezels
Zijde; plantaardige textielvezels
Jute en jute-afval
Zijde; overige textielvezels
Lompen en afval van textiel
Groep
05
0510
0520
0550
0560
0570
Hout en kurk
Papierhout
Mijnhout
Ander rondhoutVierkant gehakt en gezaagd hout
Brandhout. houtskool, -afval; kurk
Groep
06
0600
Suikerbieten
Suikerbieten
Groep
09
0910
0920
0991
0992
0999
Andere ruwe produkten
Ruwe huiden en vellen en afval
Natuurlijk en synthetisch rubber
Bloembollen
Bloemen
Overige niet eetbare produkten
Hoofdstuk
I
Andere voedingprodukten en veevoeder
Groep
II
1110
1120
1130
Suiker
Ruwe suiker
Geraffineerde suiker
Melasse
12
1210
1220
1250
1280
Dranken
Wijn en druivenmost
Bier
Overige alcoholische dranken
Niet alcoholvrije dranken
13
1310
132
1321
1322
133
1331
1332
1340
1350
1360
1390
Genotmiddelen en specerijen
Koffie
Cacaobonen en cacaoprodukten
Cacaobonen
Cacao en chocolade produkten
Thee, mate en specerijen
Thee en mate
Specerijen
Ruwe tabak en afval
Tabaksfabrikaten
Suikers; suikerwerk, honing
Bereide voedingsmiddelen n.a.g.
Groep
Groep
Omschrijving
Groep
14
1410
1420
1430
1440
1450
1460
147
1471
1472
1480
Vlees, vis. en zuivel; spijsvetten
Vers, gekoeld, of bevroren vlees
Verse of verduurzaamde vis
Verse melk en room
Boter, kaas en andere melkprodukten
Margarine en andere spijsvetten
Eieren
Vlees, bereid of verduurzaamd
Verduurzaamd vlees
Bereidingen, conserven van viees
Bereidingen en conserven van vis
Groep
16
1610
1620
1630
164
1641
1642
1650
1660
1670
Graan-, fruit-, en groentebereidingen
Meel. bloem en grutten van granen
Mout
Andere graanprodukten
Fruit en fruitbereidingen
Gedroogd fruit
Bevroren fruit, fruitbereidingen
Gedroogde peulvruchten
Groentebereidingen
Hop
Groep
17
1710
1720
1790
Veevoeder; voedingsmiddelenafval
Hooi, stro; kaf van graangewassen
Perskoeken e.d.
Zemelen, overig veevoeder
Groep
18
181
1811
1812
1813
1819
182
1821
1822
1829
Oliehoudende zaden; olien en vetten
Oliehoudende zaden
Kopra
Soyabonen
Grondnoten
Overige oliehoudende zaden
Niet minerale olien en vetten
Dierlijke olien en vetten
Lijnolie
Ov. plantaardige olien en vetten
Hoofdstuk
2
Vaste minerale brandstoffen
Groep
21
2110
2130
Steenkool
Steenkool
Steenkoolbriketten
Groep
22
2210
2230
2240
Bruinkool en turf
Bruinkool
Bruinkoolbriketten
Turf
Groep
23
2310
2330
Cokes
(Half(cokes van steenkool
(Halficokes v a n b r u i n k o o l
Hoofdstuk
3
Aardolie en aardolieprodukten
Groep
31
3100
Ruwe aardolie
Ruwe aardolie
Groep
32
3210
323
3231
3232
3250
3270
Vloeibare brandstoffen
Benzine
Kerosine, white spirit e.d.
White spirit
Kerosine e.d.
Gas-, diesel- en huisbrandolie
Zware stookolie
Groep
33
3300
Energiegassen
Energiegas, aardgas
Groep
34
3410
3430
3490
Andere aardoliederivaten
Smeerolien en-vetten
Bitumen en bitumineuze mengsels
Andere aardoliederivaten
Omschrijving
Hoofdstuk
4
Ertsen en metaalresiduen
Groep
41
Uzererts
Uzererts. excl. geroost ijzerkies
4100
Groep
Groep
45
4510
4520
4530
4550
459
4591
4592
4599
46
4620
4660
4670
Hoofdstuk
Andere ertsen; non-ferro residuen
Residuen van non-ferrometalen
Kopererts en -concentraten
Aluminiumerts en -concentraten
Mangaanerts en -concentraten
Andere ertsen en concentraten
Tinerts en -concentraten
Zinkerts en -concentraten
Ovenge ertsen en -concentraten
Omschrijving
Groep
72
7210
7220
7230
7240
7290
Kunstmeststotfen
Fosfaatslakken
Andere fosfaatmeststoffen
Kahmeststoffen
Stikstofhoudende meststoffen
Mengmeststoffen
Hoofdstuk
8
Chemische produkten
Groep
81
8110
8120
8130
8140
8190
Chemische basisprodukten
Zwavelzuur, oleum
Natnumhydroxyde en natronloog
Natnumcarbonaat
Calciumcarbide
Overige chemische basisprodukten
Groep
82
8200
Aluminiumoxyde en -hydroxyde
Aluminiumoxyde en -hydroxyde
Schroot en hoogovenresiduen
Schroot. ijzerslakken
Hoogovenstof
Geroost ijzerkies
Metalen. metalen halffabrikaten
Groep
51
5120
5150
Ruw ijzer; staal; ferrolegeringen
Ruw iizer, spiegelijzer e.d.
Ruw staal
Groep
83
8310
8390
Benzol; teer e.d. ruwe produkten
Benzol
Overige ruwe chemische derivaten
Groep
52
5220
5230
Halffabrikaten van ferrometaal
Gewalste halffabrikaten
Ovenge halffabrikaten
Groep
84
8410
8420
Cellulose en papierafval
Cellulose
Papierafval en oud papier
Groep
53
5320
5350
5360
5370
Staaf- en vormstaal; draad. rails
Gewalst staaf- of vormstaal
Walsaraad
Ander ijzer- of staaldraad
Spoorstaven e.d.
Groep
Groep
54
5420
5450
Platen en banden van ijzer, staal
(Opgerold) plaatstaal en -ijzer
Bandijzer- en staal; blik
89
8910
8920
893
8931
8932
8940
8950
8960
Andere chemische produkten
Kunststoffen (w.o. plastics)
Verf-, kleur- en looistoffen
Geneesmiddelen. drogisterij art.
Medicinale. farmaceutische prod.
Parfumeneen en reinigsmidd.
Springstoffen, vuurwerk en munitie
Stijfsel, zetmeel en gluten
Overige chemische produkten n.a.g.
Groep
55
5510
5520
Gietenjprodukten (ijzer. staal)
Buizen. pijpen e.d.
Ruwe giet- en smeedstukken
Hoofdstuk
9
Overige goederen en fabrikaten
Groep
56
5610
5620
5630
5640
5650
5680
Non-ferrometalen, -halffabrikaten
Koper en -legeringen, ruw
Aluminium en -legeringen, ruw
Lood en -legeringen, ruw
Zink en -legeringen. ruw
Andere metalen en -legeringen, ruw
Ovenge halffabrikaten
Groep
91
910
9101
9102
9103
9104
9105
9106
Vervoermaterieel
Voertuig-en transportmaterieel
Spoor- en trammaterieel
Motorvoertuigen voor het wegvervoer
Motorfietsen en (brom)fietsen
Ovenge weg voertuigen
Vhegtuigen
Schepen
Groep
92
9200
Landbouwtractoren en -machines
Landbouwtractoren en -machines
Groep
93
9310
9390
Apparaten. motoren, ov. machines
Elektrische machines, apparaten
Overige machines en apparaten
Groep
94
9410
9490
Metaalfabrikaten
Constructiewerken van metalen
Overige metaalfabrikaten
Groep
95
9510
9520
Glas(werk), keramische produkten
Glas
Glaswerk, keramische produkten
Groep
96
9610
962
9621
9622
9630
Leer, schoeisel; textiel en kleding
Lederwaren-en bontwerk
Garens. weefsels en textieiwaren
Garens
Weefsels en textieiwaren
Kleding. breiwerk, schoeisel
Groep
97
9710
9720
9730
9740
9750
976
9761
9762
9763
9790
Andere (half)fabrikaten
(HalfIfabnkaten van rubber
Papier en karton, onbewerkt
Papier- en kartonwaren
Drukwerk
Meubelen (niet antiek)
fabrikaten van hout of kurk
Fineer, plaatmateriaal e.d.
Houtwaren
Kurkwaren
Overige fabrikaten n.a.g.
Groep
99
9910
9920
9930
9940
9990
Speciale goederen (w.o. stukgoederen)
Gebruikte emballage
Gebruikt aannemersmateriaal e.d.
Verhuisboedels
Goud. munten en penningen
Andere goederen, w.o. stukgoed
Hoofdstuk
6
Ruwe mineralen; bouwmaterialen
Groep
61
6110
612
6120
6121
6122
6130
6140
6150
Zand, grind, klei en slakken
Industnezand
Gewoon zand en grind
Gewoon zand en grind
Gewoon zand
Grind
Puimsteen
Klei en kleiaarde
Slakken en assen
62
6210
6220
6230
Zout, ongeroost ijzerkies, zwavel
Zout. ruw of geraff i n e e r d
Ongeroost ijzerkies
Zwavel
Groep
63
6310
6320
6330
6340
6390
Andere ruwe mineralen
Steenslag. keistenen, macadam
Ruwe natuursteen
Gips- en kalksteen
Krijt
Overige ruwe mineralen
Groep
64
6410
6420
Cement, kalk
Cement
Kalk
65
Gips
Gips
Groep
Groep
6500
Groep
69
6910
6920
Hoofdstuk
Groep
Bewerkte bouwmaterialen
Bouwmaterialen van beton e.d.
Keramische bouwmaterialen
Mest stoffen
71
7110
7120
7130
7190
Natuurlijke meststoffen
Natuuriijk natrium-nitraat
Ruwe fosfaten
Ruwe kalizouten
Overige natuurlijke meststoffen
Modernisering
Maasroute
Bijlage
5
Beheersaspecten
5.1
5.2
5.3
5.4
Reglementering
Maasroute
Maximaal t o e l a a t b a r e afmetingen van
vaartuigen ( b i j vergunning, niet c f .
de
reglementen)
Beheersinspanning
De m a a t g e v e n d e w a t e r s t a n d
Bijlage 5
5.1
Beheersaspecten.
Reglementering
Maasroute.
Op de Maasroute i s van t o e p a s s i n g het Algemeen reglement van
p o l i t i e voor r i v i e r e n en R i j k s k a n a l e n , en de B i j z o n d e r e
reglementen van p o l i t i e voor het J u l i a n a k a n a a l en Maas b i j
M a a s t r i c h t , r e s p e c t i e v e l i j k voor de g e k a n a l i s e e r d e Maas beneden
Maasbracht, en voor het Maas-Waalkanaal.
De b e l a n g r i j k s t e punten u i t de r e g l e m e n t e r i n g z i j n :
1
Diepgang.
Op de Maasroute mag, a f h a n k e l i j k van de r i v i e r a f v o e r r e s p .
waterstand gevaren worden met een diepgang van 3 m. Voor de
s l e e p s l u i z e n en voor s l u i s Limmel g e l d t 2,80 m.
2
Lengte maximaal 100 m. I n de p r a k t i j k wordt 110 m t o e g e l a t e n , behalve op het J u l i a n a k a n a a l .
3
B r e e d t e maximaal 12 m.
G r o t e r e h o r i z o n t a l e afmetingen worden a l l e e n met vergunning
t o e g e s t a a n , z i e daarvoor het o v e r z i c h t h i e r n a ( B i j l . 5.2).
4
De maximale d o o r v a a r t h o o g t e bedraagt 6,75 m voor het J u l i a nakanaal en 7 m voor de o v e r i g e t r a j e c t e n . Op de Maas i s
d i e a f h a n k e l i j k van de w a t e r s t a n d .
5
Voor duwvaart l a n g e r dan 100 m i s een vergunning v e r e i s t op
het t r a j e c t Stein-Weurt op grond van de volgende
den. Op het g e d e e l t e Maasbracht-Weurt
voorwaar-
mag t o t waterstanden
van NAP + 40 m t e Borgharen met tweebaks-duwstellen worden
gevaren.
Er worden u i t r u s t i n g s e i s e n g e s t e l d aan de duwboot (min. 0,23
kW per t o n laadvermogen)
en aan de manoevreerbaarheid
van het duwstel ( a k t i e v e k o p b e s t u r i n g minimaal 185 kW).
Op e n k e l e vaarwegvakken
(bocht b i j Neer, S t e y l en W e l l en
b i j de v e r k e e r s b r u g t e Venlo) i s het ontmoeten van andere
lange d u w s t e l l e n verboden.
M a r i f o o n g e b r u i k i s daar voor
duwstellen v e r p l i c h t .
6
I n bepaalde s i t u a t i e s bestaan v e r k e e r s r e g e l s :
In de bocht van Neer houden opvarende
schepen de bakboords-
wal ("blauw bord") .
B i j de bocht E l s l o o moeten t e lange d u w s t e l l e n ontkoppelen
en de r e i s slepend v o o r t z e t t e n .
7
Maximum s n e l h e i d i s a f h a n k e l i j k van het s c h i p en de p l a a t s .
In b i j l a g e 5.2 i s een o v e r z i c h t gegeven van de maximaal t o e l a a t b a r e afmetingen met v e r g u n n i n g .
archiefcopie
voorgaand nr
APSOH^
nr
volgend nr
dd
r i j k s w a t e r s t a a t
directie limburg
brief bi|iage
Zijn nr
geactresseerde
mi|n nr
mmuut
aan het hoota van
in verbana met
. Aan h e t h o o f d v a n de d i e n s t k r i n g :
- Maastricht-Maas
dkr ro
dk/ roerrnong^haas KM. A Ki O /"
** \
dkr n.jmegaffmaas
P l ^ r L ^ l l J
werktuigirunoige- en etecuotechn dienst
depenflance nijmegen
dkrsrjoosi
rtk/vpnlfi - wpfipn
atschntt
ter kennisneming uitvoewwg e
nm npnrh! pn raaade i hootdmgenieur-direkteur
voor deze
- Roermond-Maas
- Nijmegen-Maas
- West-Limburg
^'"•"Dp
SO
uw kenmerk:
maastricht.
uw brief van:
ons kenmerk:
j u n i 1989
294237
(3^^
doorkiesnummer:
Afmetingen v a n schepen.
verzonden:
bijlagen:
onderwerp:
Mijne heren,
Bij
r . i j n b r i e f v a n 4 a p r i l 1984, n r . 5093 heb i k u een l i j s t
toegezonden
v a n de t o e l a a t b a r e a f m e t i n g e n van schepen op de
verschillende
t r a j e c t e n b i n n e n h e t b e h e e r s g e b i e d van deze d i r e c t i e
A a n g e z i e n i n de l o o p d e r j a r e n door w i j z i g i n g c.q. v e r r u i m i n g van
h e t b e l e i d t e r z a k e deze l i j s t
op e n k e l e punten w i j z i g i n g danwel
u i t b r e i d i n g b e h o e f t , doe i k u h i e r b i j t e r k e n n i s n e m i n g
een nieuwe aangepaste
toekomen
lijst.
De r e e d s i n uw b e z i t z i j n d e l i j s t komt h i e r b i j t e v e r v a l l e n .
Hoogachtend,
WND.
ir.
'concept van
dd
medeparaafafd^kjP
dd. i y q
afd:/\K)^ afd:
dd.
dd.
HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,
C.J. van V e e l e n .
groene par:
dd
getypt: £_
gecoll. ^ . £ > - \ T
•lengte '• UO a. met
Vaas-faaltasaal
nrstande dt*. eoor duwsteliet geldt tectecgterat
aaxiaaal 1J7 • tt J £ m TOW duvsttllen dit toldoes am dt eisen
*br««4t«
fes'.eVc in betendBating nr. 26/1944;
M m, incidentee! U s tot aaxiaaal 5,50 a eerjunning w
orden
9 ^ a of zovee! Binder tit d* buitenwaterstand bij dt sluis
:
•boogte
(Waasijde! bop: is dan I.AJ>
•diepgang
:
TtrJetod.
Beaaen
a
Binder lis dt buitenwaterstand bij dt sluis Weart
lagtr is dai IAP «4JC a. « uitstoitenc' TW!> bet traject tusset
JiC m. of :©?ee:
dt faa: tn dt geaeentthavtt ijaegen;
•lengte
Haas, gtdetltt tcsse:
UO a, net dien etrstande dat ?oor duwstellen geldt ttt lengte u n
Utb tt Uaasbracbt.
aaxiaaal l £ a tt 1£ a » w i bet traject Beuaen-Maasbrtcbt aet
alsaedt dt getanaliseerde
diet eerstande dat
Maas bij Uaastricbt t:
gesteld it de beteadaatmg or 26«cM (Deze afoetmgen gelden iMt
itzt
duwstellet dienet te wldoet a a: dt eisen
roor sluis Litb !)
bet Lateraaltanaal Linne•breedte
Buggenua
H a. wor alle sluuen aet toeleidingstanalen, betalte die te Litb.
Lmae es loeroend. incidentee. tat tot aaxiaaa! JJJC a Tergunnmg
wordtt verleeod.
IJjO a foor de stuizet ae*. toeltidingstanaltn tt Linne en Roemwnd
•lengte
Sluis Lith aet
U( a, leeg opurend113,30 a aJurend en geladen opureod -
toeleidingstanaiea
•breedte
I3J0 a.
•diepgang
3,^0 a of wee! Binder als de buitenwaterstand it bet beaedentoeleidingstanaa! lagtr is dan
lanaa! u n
•lengtt
UC B<
St Andries
•breedte
13.30 a.
•diepgang
* ljOC a.
3,30 a, o( zo»ee! Binder als de waterstand bij de sluis St Andrte;
?w* de Maassjde lager is dat IA? -l,0C a of »w.b dt Waalzijde
lage: is dat HAP
•lengtt
Juhanataaaa:
*2.00 a.
IK a. aet diet verstande dat of de trajecten Maa$tracht-:te:t e: u a ;
de aatsluiting aat de Maas te Haastrkbt-leatrixbawt, tew$U!ks tot
eet maximale lengte u n 1£ a wcrde: toege'.aten:
•breedte
M a. tncidentee: tat tot 13JC a wrgunmng wordet urleend
Znic-Willesisvtar: it
•lengte
t£ a
Middet-Liaburg et
'breedte
7 # a. ltodeatte: t u tot T& a etrgMtifig worde: Hrttead
(na overleg met dietsttnng ')
xanaa:
lessea-Hederweer;
Rocrderuart
2uid-Wiileis«air;
'lengte
53 a;
•breedte
6 j t a:
•lengte
K tt. inctdeitef. tat tot 1JC_ it terguttmg wcrde: eerieead. ecf.er
uitsluitend »oor repa:at*vtrt2aambelen 'leeg'.
bi; Waastricb;
•breedte
i j c a. incidentee: t a : tot 12 a eerguntmg wordet eerleend ecb'.er
uitsluitend »ocr rtpratiewertzaanbedet
of wanneer be', te »e:»c*re:
aatertaa: tie', ae'. ee: ander (smaller; sclif tat worde: »er»oeri
N B . Voor alle niet er>oemde *fmetin en eldt: Geen over»chrajdin van de
reclementalr vatt e*telde afmetm en
toestaan
9
9
9
9
9
9
Bijlage
Beheersinspanning.
5.3.
P e r s o n e e l i n de n a t t e s e k t o r C1987)- Bron: D i r e c t i e p l a n
Verbetering
7,8
mj o f f
0,5 min
28,7
mj o f f
1,9 min
JTO
111,6
mj o f f
7,8 min
Bediening
12?, 8
mj o f f
7,3 min
6,9
mj o f f
0,5 min
NJTO
Basisgegevens
totaal
284
1987.
mj o f f 18,0 min
Van het p e r s o n e e l z i j n 200 mensen werkzaam i n de scheepvaarts e K t o r ( f 12,7 min p e r s o n e e l s K o s t e n ) . I n r e c e n t e j a r e n i s d i t
a a n t a l met c a 20 afgenomen vanwege p e r s o n e e l s i n u r i m p i n g .
De o v e r i g e 84 z i j n werkzaam i n de waterhuishouding.
Financi'en i n de n a t t e s e k t o r (1987)
Verbetering
f. 0,3
min.
NJTO
f. 6,5
min.
JTO
f. 12,5 min.
Bediening
f. 0,7
min.
Basisgegevens f. 0,1
min.
Totaal
min.
f. 20,1
Van de f i n a n c i e l e middelen
wordt naar s c h a t t i n g 75 % d i r e c t
g e b r u i k t voor het vaarwegbeheer. De o v e r i g e 25 % dienen mede
voor de waterhuishouding.
Voor een goed beheer en onderhoud i s c a . f . 30 min gulden
j a a r nodig.
per
BijT.
De maatgevende w a t e r s t a n d .
5.4
De t o e g a n k e l i j k h e i d van een vaarweg i s a f h a n k e l i j k van de
afmetingen van de d a a r i n gelegen
kunstwerken.
Naast de h o r i z o n t a l e afmetingen van s l u i z e n z i j n voor de
vaarweggebruiiter het meest i n t e r e s s a n t : de w a t e r d i e p t e
boven de drempel van de s l u i s en de b e s c h i k b a r e d o o r v a a r t hoogte b i j v a s t e bruggen.
De w a t e r d i e p t e en de doorvaarthoogte worden g e r e l a t e e r d
aan een maatgevende waterstand.
Volgens de r i c h t l i j n e n van de Commissie Vaarwegbeheerders
(CVB) i s de l a g e maatgevende waterstand: de stand d i e \%
van de t i j d wordt
onderschreden.
De drempeldiepte van de M a a s s l u i z e n i s g e r e l a t e e r d aan het
e f f e c t i e v e s t u w p e i l dat a f h a n k e l i j k i s van het
stuwregime.
Voor de drempeldiepte van de s l u i z e n houdt d i t i n , dat de
s t u w p e i l e n d i r e c t boven de stuw aangemerkt moeten worden
a l s de maatgevende w a t e r s t a n d . Het stuwregime moet erop
g e r i c h t z i j n dat maximaal 1$ van de t i j d d i t s t u w p e i l
wordt
onderschreden.
De s t u w p e i l e n o f maatgevende waterstanden z i j n v a s t g e l e g d
i n de voor de openbaar g e b r u i k bestemde "Wegwijzer
voor de
Binnenscheepvaart", ( l i t 3) z i e t a b e l .
Maatgevende l a g e waterstanden.
Stuwpand
Borgharen
Linne
Roermond
Belfeld
Sambeek
Grave
Lith
S t u w p e i l c.q. maatgevende waterstand i n m t . o . v . N.A.P.
44.00
20.80 *
16.75
14.00
10.75
7.50
5.00 *
Ten a a n z i e n van het s t u w p e i l van L i n n e en L i t h wordt het
volgende
opgemerKt.
In het p l a n voor de k a n a l i s a t i e van de Maas v o l g e n s Wet van 12
j u n i 1915 i s het s t u w p e i l L i n n e v a s t g e s t e l d op N.A.P. + 20,40
m.
B i j de c a p a c i t e i t s v e r g r o t i n g van de Maas, het J u l i a n a k a n a a l en
het Maas-Waalkanaal i s i n een v e r h o g i n g van het s t u w p e i l Linne
v o o r z i e n t o t N.A.P. + 20,90 m, vanwege o n d i e p t e n op het k a n a a l
Wessem-Nederweert t o t aan s l u i s Panheel.
Vanaf 27 november 1985 i s het o f f i c i ' e l e s t u w p e i l v a s t g e s t e l d
op N.A.P. + 20,80 m.
De s l u i s t e Grave bood b i j een b e n e d e n p e i l van N.A.P. + 4,50 m
( s t u w p e i l L i t h ) s l e c h t s 2,30 m w a t e r d i e p t e .
Omwille van meer diepgang wordt reeds l a n g door stuw L i t h een
hoger p e i l g e r e a l i s e e r d dan het formeel v a s t g e s t e l d e s t u w p e i l
van N.A.P. + 4,50 m.
Voor L i t h wordt (eveneens
vanaf 27 november 1985) N.A.P.+ 5.00
m gehanteerd a l s o f f i c i e e l s t u w p e i l . I n de p r a k t i j k i s d i t 10
a 15 cm l a g e r , om w a t e r o v e r l a s t op de u i t e r w a a r d e n t e
voortcomen.
Conform de r i c h t l i j n e n van de CVB wordt de h o o g t e l i g g i n g o f
d o o r v a a r t h o o g t e van v a s t e bruggen g e r e l a t e e r d aan de maatgevende w a t e r s t a n d , z i j n d e de stand d i e 1Jt van de t i j d wordt
o v e r s c h r e d e n . Deze s t a n d Komt overeen met het p e i l van de Maas
b i j een a f v o e r van 1200 m3/s t e Borgharen.
Modernisering
Maasroute
Bijlage
6
Scheepvaartstatistiek
+>
X
0
(C
0
93
A
+>
I
£
u
«
re
ft5
CO
E
I
:
Fig
B6.4 P r o c e n t u e l e v e r d e l i n g
in 1aadvermogenk l a s s e n
5 B X T
40x
3Bx
•
LITH
•
BORN
m
WEURT
Z0y.
18x
1
2
3
K1asse—inde1ing
4
5
laadvermogen
6
Modernisering
Maasroute
Bijlage
7
Ongevallenstatistiek,
1987
lokaties
i n 1986
en
Modernisering
Maasroute
Bijlage
8
Relatie
met
andere
functies
Bijlage 8
R e l a t i e met andere f u n c t i e s .
A f v o e r van water en sediment.
De Maas i s een u i t g e s p r o k e n r e g e n r i v i e r . De v e r s c h i l l e n t u s s e n
hoge, l a g e en gemiddelde a f v o e r e n z i j n r e l a t i e f g r o o t ( c a .
2.000 r e s p . 20 en 250 m3/s). De r i v i e r r e a g e e r t s n e l op de
n e e r s l a g d i e i n h e t stroomgebied v a l t . V e e l n e e r s l a g , met name
i n de Ardennen, h e e f t t o t g e v o l g d a t de a f v o e r en de
waterstand
en s n e l en s t e r k
stijgen.
In p e r i o d e n met w e i n i g n e e r s l a g , ' s zomers en i n h e t n a j a a r ,
komen l a g e a f v o e r e n voor.
De a f v o e r en h e t a f v o e r p a t r o o n i s
a l s g e v o l g van o n t t r e k k i n g e n bovenstrooms en door de
i c a n a l i s a t i e w e r k e n ( B e l g i s c h e Maas, P l a n L e l y ) en een v e r b e t e r d e
( v e r s n e l d e ) a f w a t e r i n g van l a n d e l i j k e en s t e d e l i j k e gebieden
d u i d e l i j k v e r a n d e r d t e n o p z i c h t e van de n a t u u r l i j k e
-
situatie:
de r i v i e r r e a g e e r t s n e l l e r op n e e r s l a g , w a a r b i j hoogwaters
s n e l l e r opkomen en hoger z i j n geworden;
-
de gemiddelde a f v o e r i s afgenomen ( t . g . v . de o n t t r e k k i n g e n
van h e t A l b e r t k a n a a l en de Kempische K a n a l e n ) ;
de p e r i o d e n met l a g e a f v o e r e n z i j n l a n g e r geworden waardoor
s i t u a t i e s van w a t e r t e k o r t e n o n t s t a a n .
In d e r g e l i j k e s i t u a t i e s i s e r soms t e w e i n i g water voor een
normaal s c h u t b e d r i j f van de s l u i z e n .
2
Z i j r i v i e r e n en z i j d e l i n g e t o e v o e r (grondwater) dragen e r t o e
b i j d a t de Maas beneden L i n n e minder g e v o e l i g i s voor l a g e a f voeren dan h e t bovenliggende d e e l . O n t g r o n d i n g s p l a s s e n vormen
een b u f f e r i n d i t o p z i c h t .
De r i v i e r v o e r t met h e t water tevens sediment
a f (zand, g r i n d
en s l i b ) .
Om de r i v i e r bevaarbaar t e houden wordt de d i e p t e r e g e l m a t i g
g e p e i l d en waar n o d i g voor de s c h e e p v a a r t wordt de vaarweg weer
op d i e p t e g e b r a c h t . Zo wordt met name i n de voorhavens van
s l u i z e n en de havens r e g e l m a t i g onderhoudsbaggerwerk v e r r i c h t
(gem.
145.000 m 3 / j a a r ) .
Met h e t water en h e t s l i b worden, a l s g e v o l g van l o z i n g e n
bovenstrooms, a f v a l s t o f f e n a f g e v o e r d . Bepaalde
verontreinigin-
gen (zware m e t a l e n , m i c r o - v e r o n t r e i n i g e n ) hechten z i c h aan h e t
s l i b . D i t s t e l t e i s e n aan de methode van baggeren t e n e i n d e
w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g t e beperken.
I n h e t v e r l e d e n werd de
b a g g e r s p e c i e voor de stuwen g e s t o r t en door de r i v i e r
afgevoerd.
De s p e c i e mag thans -vanwege v e r o n t r e i n i g i n g e n -
n i e t meer t e r u g g e s t o r t worden i n de r i v i e r .
De b a g g e r s p e c i e
wordt naar g e s e l e c t e e r d e s t o r t p l a a t s e n a f g e v o e r d hetgeen
kostenverhogend
8.2
sterk
werkt ( z i e v e r d e r 8.9).
A f v o e r van i j s ; v l u c h t h a v e n s .
In de w i n t e r kan onder extreme s i t u a t i e s i j s v o r m i n g optreden i n
de r i v i e r .
V e e l i j s , met name k r u i e n d i j s , kan de w a t e r a f v o e r
( s t e r n ) belemmeren waardoor bovenstrooms
opstuwing/verhoging
waterstanden kan o p t r e d e n , met gevaar voor
overstromingen.
Omdat met name b i j de stuwen de i j s a f v o e r kan worden g e b l o k keerd en de stuw schade op tcan l o p e n door de druk van h e t i j s ,
worden deze g e s t r e k e n i n s i t u a t i e s w a a r b i j i j s v o r m i n g wordt
verwacht. De r i v i e r herneemt haar n a t u u r l i j k e ongestuwde l o o p ,
waardoor a l s g e v o l g van l a g e waterstanden v r i j w e l geen
s c h e e p v a a r t meer m o g e l i j k i s . Om de s c h e e p v a a r t minder l a n g t e
s t a g n e r e n zou h e t v u l l e n van de stuwpanden na een i j s p e r i o d e
kunnen worden b e k o r t door l a a g w a t e r k e r i n g e n b i j o n t g r o n d i n g e n .
3
B i j de nieuwere ontgrondingen
worden deze k e r i n g e n n i e t meer
t o e g e p a s t omdat e n e r z i j d s de r i v i e r a l s g e v o l g van warmtelozingen
bovenstrooms minder s n e l b e v r i e s t en a n d e r z i j d s omdat het l e e g l o p e n
van de stuwpanden l a n g e r d u u r t vanwege h e t g r o t e r e bergende
o p p e r v l a k van bepaalde
achtergronden
stuwpanden ( g e v o l g van o n t g r o n d i n g e n ) . Voor
z i j verwezen naar l i t e r a t u u r 4.
Op e n k e l e p l a a t s e n z i j n b i j h e t s t r i j k e n van de stuwen u i t w i j k m o g e l i j k h e d e n voor de s c h e e p v a a r t aanwezig:
b i j v . v l u c h t h a v e n H e i j e n , en
de haven v a n Wessem.
Ook b i e d t een o n t g r o n d i n g s p l a s a l s de Megense Ham een v l u c h t p l a a t s .
H i e r o v e r z i j n geen a f s p r a k e n met de beheerder
( i . e . recreatieschap)
gemaakt.
Het J u l i a n a k a n a a l b i e d t b i j i j s g a n g geen s o e l a a s , omdat de b e k l e d i n g
zeer kwetsbaar
i s voor het breken van het i j s .
Het L a t e r a a l k a n a a l b e s c h i k t e over e x t r a w a t e r d i e p t e , maar wordt
g e d e e l t e l i j k opgevuld met b a g g e r s p e c i e .
De t o e l e i d i n g s k a n a l e n van de s l u i z e n z i j n i n de r e g e l a l s
v l u c h t h a v e n t e ondiep.
8.3
Watervoorziening.
Maaswater i s n o d i g voor v e l e d o e l e i n d e n . N a t u u r l i j k voor h e t
handhaven van a q u a t i s c h m i l i e u , met name de behoefte van de
Grensmaas en voor h e t goed l a t e n f u n c t i o n e r e n van de v i s s t r a p p e n .
Ook wordt Maaswater g e b r u i k t
- b i j h e t s c h u t t e n van schepen i n de s l u i z e n ;
- voor h e t opwekken van e n e r g i e d.m.v. w a t e r k r a c h t ;
- voor de l e v e r i n g van water aan B e l g i e ( o n t t r e k k i n g t e M a a s t r i c h t
t . b . v . de v o e d i n g van de Z u i d - W i l l e m s v a a r t ) ;
Verder wordt h e t water v e r b r u i k t ( o n d e r s c h e i d met g e b r u i k i s d a t h e t
pas l a t e r o f g e h e e l n i e t meer i n de r i v i e r
terugkomt).
- voor de b e v l o e i i n g van landbouwgronden;
- voor de b e r e i d i n g van d r i n k w a t e r ;
- a l s p r o c e s - en k o e l w a t e r b i j de i n d u s t r i e ;
4
Deze f u n c t i e s s t e l l e n e i s e n aan de w a t e r v o o r z i e n i n g ;
sommige
a l l e e n i n k w a n t i t a t i e f o p z i c h t (hoeveelheden, w a t e r s t a n d e n ) ,
andere ook i n k w a l i t a t i e f o p z i c h t ( d r i n k w a t e r b e r e i d i n g , aanvoer
r e l a t i e f schoon w a t e r ) .
In h e t J u l i a n a k a n a a l z i j n gemalen aanwezig om b i j l a g e
afvoer-
s i t u a t i e s de gewenste p e i l e n t e kunnen handhaven (gemaal Maasbracht
f u n c t i o n e e r t n i e t meer, maar wordt g e r e h a b i l i t e e r d ) .
De gemalen werden d e s t i j d s gebouwd voor de s c h e e p v a a r t (handhaven v a a r d i e p t e )
maar kunnen ook voor andere f u n c t i e s worden i n -
g e z e t ( b i j v . door h e t compenseren van andere o n t t r e k k i n g e n ) .
In p e r i o d e van w a t e r t e k o r t e n
d i e n t een belangenafweging p l a a t s
t e v i n d e n t u s s e n de v e r s c h i l l e n d e g e b r u i k s f u n c t i e s en de nat u u r l i j k e f u n c t i e van h e t Maaswater.
Vanwege h e t g r o t e econo-
mische b e l a n g k r i j g t de s c h e e p v a a r t v e e l a l p r i o r i t e i t , maar
moet soms een minder v l o t t e v e r k e e r s a f w i k k e l i n g voor l i e f nemen
( a l l e e n met v o i l e k o l k e n en/of hevelend
8.4
schutten).
Recreatie.
De Maas wordt g e b r u i k t voor v e r s c h i l l e n d e vormen van r e c r e a t i e :
- I n h e t water: zwemmen.
Op p l a a t s e n met b e r o e p s v a a r t i s zwemmen n i e t v e i l i g vanwege
de s c h e e p v a a r t ,
bovendien onvoldoende k w a l i t e i t .
fieke voorzieningen
Geen s p e c i -
aanwezig.
- Aan h e t water: s p o r t v i s s e n , wandelen, f i e t s e n e t c .
bereikbaarheid
Voor de
en b i j (doorgaande) w a n d e l / f i e t s r o u t e s kan
( i n d i e n voldoende v e i l i g ) g e b r u i k
worden gemaakt van water-
s t a a t s w e r k e n ( r e c r e a t i e f medegebruik; v o o r b e e l d
f i e t s b r u g over stuw L i n n e ) .
- Op h e t water: z i e r e c r e a t i e v a a r t (H 2.4.2).
visplaatsen,
5
8.5
Waterkracht/energieopwekking.
Naast de stuwen van L i n n e en L i t h worden w a t e r k r a c h t c e n t r a l e s
gebouwd (vermogen 11 en 13 MW).
Linne i s reeds i n b e d r i j f .
Het
o p t i m a l i s e r e n van de e n e r g i e - o p w e k k i n g v r a a g t een c o n s t a n t e
a f v o e r en een g r o o t v e r v a l .
De w a t e r k r a c h t c e n t r a l e s nemen het p e i l b e h e e r t i j d e n s
p e r i o d e n van het j a a r van de stuwen o v e r .
worden gecombineerd
bepaalde
De b e d i e n i n g z a l
met de b e d i e n i n g van de stuwen.
Het o n t -
werp van de c e n t r a l e s i s e r op g e r i c h t dat de s c h e e p v a a r t geen
hinder z a l ondervinden.
De w a t e r k r a c h t c e n t r a l e t e L i x h e (B) v o e r t d i s c o n t i n u water a f
waardoor
het s t u w p e i l van het stuwpand Borgharen m o e i l i j k i s t e
handhaven. S l u i s Limmel i s vanwege de hoge drempel e r g g e v o e l i g
voor ( t e ) l a g e w a t e r s t a n d e n , d i e een g e v o l g van deze
schommeling i s .
8.6
Visserij.
B e r o e p s v i s s e r i j komt voor d i r e c t beneden v e r s c h i l l e n d e
stuwen.
S p o r t v i s s e r i j komt op g r o t e s c h a a l voor ( z i e
2.3.3).
De v i s s t a n d i n de Maas wordt begrensd door de b e p e r k t e
m o g e l i j k h e d e n voor t r e k k e n d e v i s .
De stuwen vormen voor v i s een onneembare b a r r i e r e , behalve b i j
hoge a f v o e r e n .
V i s t r a p p e n z i j n t e K l e i n o f ontbreKen.
B i j de
w a t e r k r a c h t c e n t r a l e s worden nieuwe ( g r o t e r e ) v i s t r a p p e n aangelegd.
8.7
Natuur en l a n d s c h a p .
De Maas en het Maasdal vormen een b e l a n g r i j k d e e l van het
Nederlands r i v i e r e n l a n d s c h a p .
dal
Natuur en l a n d s c h a p i n het Maas-
hebben z i c h d u i d e l i j k aangepast aan de M a a s k a n a l i s a t i e met
name v o o r wat b e t r e f t de s t u w p e i l e n , de r i v i e r c o r r e c t i e s ,
aangelegde k a n a l e n , de o e v e r v e r d e d i g i n g e n en de
( s l u i z e n , stuwen,
Ecosystemen
de
kunstwerken
bruggen).
behorend t o t het dynamisch r i v i e r k a r a k t e r
verdwenen en vervangen door ecosystemen
z i j n v o o r een w e i n i g dynamisch
zijn
d i e meer k a r a n t e r i s t i e k
systeem met ( s e m i ) s t a g n a n t
water. D i t b e t e k e n t i n het algemeen een v e r a r m i n g van de d i v e r s i t e i t aan ecosystemen
i n Nederland.
6
Elementen van h e t l a n d s c h a p hebben een f u n c t i e voor de scheepv a a r t ( v e r k e e r s g e l e i d i n g , b i j v . bomen o f d i j k e n ) ; andere e l e menten kunnen zicht-belemmerend werken (hoge o e v e r s , b e g r o e i ing).
Z o a l s i n 2.2.1 g e s t e l d z i j n de Maasoevers v e r d e d i g d met
g r i n d en h i e r en daar s t e e n b e s t o r t i n g en ook - b e z e t t i n g .
Deze oevers hebben vanwege hun k u n s t m a t i g s t e e n a c h t i g k a r a k t e r
en s t e i l e t a l u d s een b e p e r k t e natuurwaarde.
De Grensmaas vormt een b i j z o n d e r o n d e r d e e l van de Maas: een
v r i j s t r o m e n d e , g r o t e n d e e l s ongestuwde r i v i e r met een grindbodem
en ( g r o t e n d e e l s ) n a t u u r l i j k e
steiloevers.
Zowel i n de n o t a "Omgaan met water" ( l i t 5) a l s i n de derde
Nota W a t e r h u i s h o u d i n g "Water voor nu en l a t e r " ( l i t 6) wordt
meer aandacht gevraagd en gegeven aan de n a t u u r l i j k e e c o l o g i s c h e f u n k t i e van watersystemen. Z i e v e r d e r 3-5.
8.8
Winning d e l f s t o f f e n .
In het Maasdal van E i j s d e n t o t Roermond komt v e e l zand en g r i n d
voor; benedenstrooms
van d i t t r a j e k t v o o r n a m e l i j k zand. Door de
r i v i e r wordt nog s t e e d s bodemmateriaal aangevoerd ( z i e
In h e t v e r l e d e n werd, v e e l a l i n h e t zomerbed,
wonnen.
^ .. 1 ) .
zand en g r i n d ge-
Om het evenwicht van aanvoer en a f v o e r van sediment
n i e t t e v e r s t o r e n en vanwege de toegenomen v r a a g naar zand en
g r i n d v i n d e n de o n t g r o n d i n g e n thans v r i j w e l g e h e e l b u i t e n het
zomerbed
plaats.
A l l e e n op p l a a t s e n waar s e d i m e n t a t i e h i n d e r g e e f t aan de
s c h e e p v a a r t ( o n d i e p t e s ) wordt nog zand gewonnen (Heumen, Heerewaarden c a . 280.000 t o n / j a a r = 180.000 m 3 / j a a r ) .
Op e n k e l e p l a a t s e n i n h e t w i n t e r b e d wordt t . b . v . s t e e n f a b r i e k e n
k l e i gewonnen.
Zand en g r i n d worden over water a f g e v o e r d .
7
8.9
Berging baggerspecie.
De k w a l i t e i t van de i n de Maas voorkomende bodemmateriaal i s
z o d a n i g dat de ( n a u t i s c h e ) b a g g e r s p e c i e n i e t meer i n de
kan
worden geborgen.
rivier
Vanwege de aanwezige o v e r d i e p t e en de
randvoorwaarden voor een i s o l e e r b a r e en c o n t r o l e e r b a r e s t o r t
wordt t h a n s b a g g e r s p e c i e i n het L a t e r a a l k a n a a l g e s t o r t .
De
c a p a c i t e i t i s voldoende t o t 1990.
8.10 L i g p l a a t s e n woonschepen.
Op v e r s c h i l l e n d e p l a a t s e n l a n g s de vaarweg l i g g e n woonboten a f gemeerd.
In de haven van Heyen l i g g e n e r 14 met WVO-vergunning. Op b a s i s
van
Er
h e t ARP en de R i v i e r e n w e t i s v e e l a l geen v e r g u n n i n g n o d i g .
kan wel worden opgetreden tegen het nemen van l i g p l a a t s .
(ARP.
art.
10 en 5 6 ) .
In de omgeving van Roermond l i g g e n geen woonschepen i n de
rivier,
wel i n het Donkere Nack en de Roer.
P r o v i n c i a a l b e l e i d i s g e r i c h t op afremmen en overbrengen naar
een
c e n t r a a l punt, maar gedoogt bestaande s i t u a t i e s .
R i j k s w a t e r s t a a t e i s t dat de doorgaande v a a r t n i e t wordt
gehinderd.
De gemeente Maasbracht h e e f t een procedure aangespannen om
woonschepen t e kunnen weren u i t de oude voorhaven, waar v e e l
s c h i p p e r s op de beurs wachten o f het weekeinde v e r b l i j v e n . De
u i t s p r a a k s t e l d e de gemeente i n het o n g e l i j k . De gemeente w i l
het
b e l e i d nu r e g l e m e n t a i r v a s t l e g g e n .
De haven van S t . P i e t e r wordt v r i j van woonschepen gehouden.
R i j k s w a t e r s t a a t v e r l e e n t v e r g u n n i n g voor l i g p l a a t s i n de Z u i d W i l l e m s v a a r t thans c a . 80. O v e r l e g i s gaande om het a s p e c t
h u i s v e s t i n g meer n a d r u k k e l i j k b i j de Gemeente M a a s t r i c h t t e
1eggen.
Modernisering
Maasroute
Bijlage
Toetsing
9
huidige
situatie
Bijlage
9.
Toetsing
1.
Overzicht
1. 1
Vaarwegvakken.
Gezien
huidige
situatie.
criteria.
de
verkeersintensteit
dient
strooksverkeer
(ontmoetingen)
overeen
verkeerssituaties
lage
met
de
overal
plaats
te
minimaal
kunnen
3 en M ( z i e
vinden.
benodigde
m)
bedraagt
vaarwegbreedte
volgens
strooks-verkeer
keerssituaties
69
m resp.
zo
gekozen dat
de
desbetreffende
met
een hoge
mogelijk
6 en
7
zijn.
51
m resp.
Dit
(benodigde
komt
overeen
in
op
het
drukste
Maasbracht-Weurt)
de
oplopende
volg
in
traging
het
niet
oplopen
Op a n d e r e
vaarwegtrajecten
Op d e z e
doch
(oplopen
kan
trajecten
uitgevoerd.
Rekening
schepen
manoeuvre
(3,5
ca.
10 a
1200
m nodig
oponthoud
de
toetsing
haalvakken
Er
moet
tevens
heeft,
absolute
12
ervan
(driestrooks)
zowel
bij
voldoende
zijn
worden
aanwezig
tweestrooks
zicht
is
zijn.
vertraging
als
kunnen
aanwezig
is
ge-
een
ver-
bepaald
L=
(V-|
zijn
van
begin-
niet
vaak
worden
en
ongela-
een
oploop-
zicht.
als
het
snelle
door
het
snelheids-
schip
x V^J/fe^Vi-V^))
afstand
uitgegaan
in
zijn.
voor
voldoende
afgelegd,
bij
het
zijn).
van g e l a d e n
met
de
(traject
intensiteit
12 k m / u )
wordt
wordt
schepen
tegenliggers
snelheden:
en 6 k m / u
zal
de
vaarsnelheden
schepen hebben
ver-
uur.
inhaalvakken
resp.
a
geladen
drie-
kielvlak
schepen a l s
oploopmanoeuvres
a 7
30 m i n u t e n
snelheden
gezien
geen
wel
van
de
het
vaarweg
een g r o t e r e
de
die
en de
er
moeten
De a f s t a n d
verschil
als
de
half
met
1000
de
zich
moeten
Daartoe
houdend
zal
een
is
van
(ongeladen)
halen
van maximaal
acceptabel,
voordoen
kunnen
deel
moet
met
vaarwegbreedte
(3,0
m.
verkeersintensiteit
verkeersafwikkelingsniveau
Bij
bij-
diepte
60
Het
de
komt
uitklapbare
m).
van
82
op
de g e b r u i k s n o r m
Op v a a r w e g t r a j e c t e n
den
Dit
7) .
De
sel
twee-
6
dat
Als
km.
om d e
1200 m
driestrooks
6 km
lengte.
verkeer
in-
2
De b e s c h i k b a r e
water)
gen.
taluds
In
vaarwegbreedte
en,
bochten
indien
hebben
wordt
gemeten
aanwezig kribben
de
s c h e p e n meer
tussen
de
en p i j l e r s
breedte
(ondervan
brug-
nodig.
Zichtlengte
Een
schipper
schip
moet
stilstand
voor
Het
moet
voor
vast
kan worden
grondlichamen
gebracht
de
vaarweg.
obstakel
en moet
kunnen
Het
tot
uitwijken
vaartuig.
in
bouwwerken
bedraagt
V schepen i s
hebben op
stilliggend)
belemmerd
en door
zichtlengte
zicht
(of
tegemoetkoraend
zicht
klasse
een
kunnen worden
een
nodigde
voldoende
bochten
(bijv.
5 keer
derhalve
de
door
begroeiing
brugpijlers).
De
scheepslengte.
550 m en
voor
2
baks
en
be-
Voor
duwstellen
950 m n o d i g .
Recreatievaart
Het
aantal
straling
ligplaatsen
op
vlotheid)
plaatsen
de
doorgaande
vaart
voor
de
rekreatievaart
dient
van
voor
kan
is
resultaten
daarvan
Voor
en
in
Roermond
ontbreekt,
is
Technische
staat
praktijk
dat
is.
veiligheid
brengen.
Het
afgestemd
in
Doordat
(en
de
zijn
ligop
de
recreatievaart.
basis
in
dat
uit-
aantal
te
van
een
ANWB e n KNWV z i e
en V e r v o e r
bestand
de
het
in
formule,
lit
vaargebied
het
te
15.
die
De
Vaarwegennota,
fig
tussen
Tweede
een d e r g e l i j k e
komen
zijn
worden
voorkomende
zijn
tegen
afvoerregime
relevant
zal
de
de
en de
kaart
vervallen.
oeververdediging
heersende
situatie
met
op
toetsingskader
het
De
gegeven
hield
"vol"
moeten
scheepstypen
gevaar
weergegeven
Verkeer
het
in
vaarweg
zijn
De o e v e r s
thans
de
overleg
Limburg
Struktuurschema
niet
worden
ontwikkeld
Linne
v a a r w e g mogen
de
indicatie
9.3-2.
recreatievaartuigen
van
(rest)capaciteit
Een
voor
de
stroom-
en de
thans
afmetingen
beoordeeld
ervaringen
a a n de
(opgave
en g o l f a a n v a l
voorkomende
en h e t
hand
bij
motorvermogen.
van
R OEVER
de
lit,
in
de
16).
3
1.2
Stuwen.
Handhaven
De
stuwpeil.
functie
van
de
stuwen
voldoende
vaardiepte
peil.
overschrijding
Bij
van
landerijen
Bij
onderschrijding
haald,
hetgeen
toegelaten
de
rivier
op.
Getoetst
de
de
het
het
zo goed m o g e l i j k
reglementair
daarvan
afgesproken
komt met
de
benodigde
toegankelijkheid
wordt
handhaven
name de
van
(stuw-)-
afwatering
geding.
wordt
aantast.
en de
tijd
bij
het
diepgang
van
1% van
in
is
Als
bediening
of
voor
s c h e p e n met
gevolg
van
de
van
stuw
de m a a t g e v e n d e
wordt
vaarwegdiepte
het
de
ge-
grootste
afvoerregime
treden
waterstand
niet
peilvariaties
niet
meer
dan
onderschreden.
Doorvaartopening.
Bij
hoge
vaart
rivierafvoeren,
plaats
Roermond,
ning
den
Als
dan
moeten
de
schade
een
op mag
uitgegaan
voor
van
Sambeek,
eis
(bijv.1
omdat
worden
het
een
51
vaartopening
dragen .
de
schepen,
gestreken
en
Lith.
stroom.
kunnen
zijn
vindt
de
van
de
stuwen
In
de
doorvaartope-
Onder
passeren,
die
omstandighe-
waarbij
de
stuw
de
prak-
(Poiree-jukken).
passeren
afvoer
van
0,15
tijd)
van
de
stuw
wordt
2.000
m3/s
te
dagen
is
de
van
per
voor
de
specifieke
weerssituatie)
jaar).
hele
Borgharen
Een
vloot
situatie
te
vaak
in
een
lagere
een
te
zware
(manoeuvreerstremming
ingesteld.
De d o o r v a a r t w i j d t e
minimaal
Grave
veilig
lopen
afhankelijk
eigenschappen
moet
% van
stuwen
aanzienlijke
(overschrijdingsfreqentie
grens
de
scheepvaartopeningen
schepen
bovengrens
tijk
de
Belfeld,
staat
geen
door
als
m te
dient
in
bedragen.
dient
geval
In
de w i j d t e
van
geval
per
een
scheepvaartopening
van meer
opening
dan
minimaal
een
scheep-
29 m t e
be-
4
Vanwege
de
daarmee
samenhangende g r o t e r e
dient
de
i.v.m.
de k a n s
Voor
kunnen
van
1.3
de
de
heersende
bedragen
is
70
de
scheepvaartopening
opvarende
waterstand
van
(t.o.v.
van
de
-
jukken
bovenkant
en
schepen
diepgang)
bij
de
mede
Poiree
gestreken
stuwen
jukken).
cm a c c e p t a b e l .
staat
een a a n t a l
verouderd
(=
in
inzinking
beschadiging
stuwen
Technische
jaar,
op
1 m te
andere
Bij
stroomsnelheden
kielspeling
minimaal
Bij
hoge
stuwen,
worden
concept
toetsing
zou g e l e t
gesteld
(stuwen
van
de
dat
met
op
sprake
Poiree
technische
DISK w a a r d e r i n g .
(lit
het
ontwerp
is
van
jukken
en
het
een
technologisch
en stuw
kwaliteit
uit
bouw-
Grave).
worden
gegaan
2)
Sluizen
Schutcapaciteit.
Uitgegaan
wordt
week
van
1988
en de
oktober
de
verkeersintensiteit
(2,07%
huidige
sluisbelasting
blemen.
van
van
het
T u s s e n 40% e n 80%
met
name
schepen.
Bij
een
overligtijd
een k n e l p u n t .
(zie
(zie
40% z i j n
lopen
op,
van
bij
dan
merkbaar
ke
jaaraanbod)
bedieningstijden
van minder
in
in
er
geen
de g e m i d d e l d e
van meer
maatge-vende
het
2.2.3-).
een o n r e g e l m a t i g
3-9
de
dan
peiljaar
Bij
een
capaciteitspropasseertijden
aanbodspatroon
een h a l f
uur
is
van
spra-
)
Sluisafmetingen
De m a a t g e v e n d e
schepen,
vaarwegtraject
moeten
passeren
Voor
len
voor
het
en
traject
de
benodigde
210
x
De k i e l s p e l i n g
gen
bij
zonder
zijn
toegelaten
noemenswaardige
op
een
bepaalde
problemen
kunnen
(toegankelijkheidseis).
voor
minimaal
welke
Maasbracht-Weurt
overige
horizontale
14 m
bij
2
resp.
klasse
afmetingen
125
schutsluizen
een maatgevende
onderschreden.
trajecten
betreft
x
tweebaksduwstel-
V schepen.
voor
de
De
hier-
sluizen
bedragen
2
14
m .
dient
waterstand
dit
minimaal
welke
50
1 % van
cm t e
de
tijd
bedrawordt
5
Bij
"openstaande"
speling
schutsluizen
afhankelijk
uitgegaan
van
uitgevoerd
Aan
de
zal
worden
0,8
m.
(maart
hand
van
van
de
Voor
1989).
de
vorm.
sluis
in
Voor
sluis
Limmel
Voorlopig
opgetreden
bekeken
(keersluizen)
wordt
de
benodigde
Heumen
(groene
70
waterstanden
hoeverre
is
in
bovengenoemde
wordt
kolk)
cm
kiel-
is
onderzoek
gehanteerd.
de
periode
kielspeling
1974-1983
aanwezig
was.
Voorhavens.
De d i e p t e
in
de
voorhavens
verkeer
minimaal
i.v.m.
baggerwerk).
De
inrichting
nen
De h o o g t e
type
de
van
afgestemd
scheepstypen
van
geleidewerk
verwezen
3,00
= 3,90
voorhavens
op
voor
de
optreedt
dient
een
waartussen
naar
het
(10
en
en
van
de
vorm
van
% over-
(excl.overdiepte
de
en
holders
die-
verwachte
afhankelijk
de m a a t g e v e n d e
resp.
m afstand.
van
de
van
het
scheeps-
waterstand.
welke
constructie
Voor
80 %
Het
te
details
CVB-werkgroep
Voor
gedurende
onderschrijding).
doorgaande
a 0,60
eindrapport
is
een w a t e r s t a n d
3 m hoge,
0,50
bedragen
scheepvaart-
recreatievaart).
aangrijpingspunt)
uitgegaan
doorgaande
en de g e l e i d e w e r k e n
aard
en
het
m te
de g e l e i d e c o n s t r u c t i e
wordt
tijd
gordingen
zijn
x
(beroepsvaart
(hoogte
de
de
te
van
laatste
1,3
dient
zijn
met
zij
sluizen
(lit.17) .
Bij
hogere
rivierafvoeren
uitgevaren
een
te
kunnen
overzichtelijk
dienen
worden.
de
voorhavens
Hiervoor
stroombeeld
met
is
veilig
een goede
slechts
geringe
in-
en
"belijning"
en
dwarsstromen
gewenst.
Ten
behoeve
sluis
zowel
plaatsen
uit
moet
te
van
in
zijn.
wijken
daar
nog
s c h e p e n met
de
gevaarlijke
bovenvoorhaven
Er moeten
als
de
mogelijkheden
(zie
1.6
).Bij
kunnen
worden
de
stoffen
er
benedenvoorhaven
zijn
hoogste
afgemeerd.
moeten
om t e
te
bij
wacht-
overnachten
verwachten
elke
en
waterstand
6
Sluisuitrusting.
In de s l u i s k o l k moeten zowel t . b . v . de b e r o e p s v a a r t a l s de
r e c r e a t i e v a a r t voldoende m o g e l i j k h e d e n
z i j n om t i j d e n s het ge-
h e l e s c h u t p r o c e s ( i n v a r e n , n i v e l l e r e n , u i t v a r e n ) v l o t en
veilig
te kunnen varen en afmeren.
aanwe-
zig z i j n
H i e r v o o r moeten f a c i l i t e i t e n
voor:
het manoeuvreren ( h o l d e r s , a a n v a a r c o n s t r u c t i e s , v e r l i c h t i n g
etc.)
( z i e r a p p o r t werkgroep s l u i z e n CVB
l i t 17).
bijzondere s i t u a t i e s ( c a l a m i t e i t e n ) : brandblusmiddelen e t c .
Een en ander v o l g e n s v o o r s c h r i f t e n van de r e g i o n a l e brandweer
( v e r s c h i l t per r e g i o ) .
Technische
staat
Voor de t o e t s i n g z a l worden u i t g e g a a n van de t e c h n i s c h e s t a a t
z o a l s b i j DISK i s aangegeven.
1.4
Pompgemalen
Voor het v l o t kunnen s c h u t t e n d i e n t voldoende
water
beschikbaar
te z i j n om het t i j d e n s de s c h u t t i n g a f g e l a t e n water t e compens e r e n . D i t punt hangt samen met
f u n c t i e s van de vaarweg ( z i e ook
Uitgangspunt
Bij
de w a t e r b e h o e f t e
van de andere
2.5).
b i j de t o e t s i n g i s : de t e c h n i s c h e s t a a t .
l a g e a f v o e r e n i s , g e l e t op het i n c i d e n t e l e k a r a k t e r een
v e r h o g i n g van de p a s s e e r t i j d van het J u l i a n a k a n a a l a c c e p t a b e l
( e n k e l e u r e n ) . D i t g e l d t i n g e v a l van hoge r i v i e r a f v o e r e n
voor Heumen.
ook
7
1.5
Bruggen.
Doorvaarthoogte.
De
benodigde
doorvaarthoogte
de m a a t g e v e n d e
durende
vast
(hoge)waterstand.
tijd
1% v a n d e
maatgevende
wordt
schepen i s
beweegbaar
stuurhuis.
schepen
komen d e z e
twee
grote
deel
onderzoek
hogere
Gelet
pen
klasse
bel
van
de
blijkt
kleiner)
wordt
naalpeil.
voor
de
een
een maximale
Criterium
evenveel
de
voor
dat
van
ge-
de
van
een
klasse V
voor
toegankelijk
het
moet
over-
zijn.
klasse V schepen
(ca.
van de
7,00
het
van
en
ca.
7 m een
huidige
m + 0,25
Uit
een
van
van
V
sche80%
accepta-
situatie.
m
6,75
de M a a s r o u t e
De
schrikhoogte
J u l i a n a k a n a a l , de
toegestaan
deel
klasse
5%
1% d u w s t e l l e n
bedraagt
hoogte
die
voor.
vaarweg
strijkhoogte
voor
vloot
van
m.
toetsing
reglement
waterstand
huidige
dat
schepen,
doorvaarthoogte
bijzonder
de
is
dan 7
is
die
opzichte
de a a n w e z i g h e i d
vlootsamenstelling
of
In
van
25% v a n a l l e
heeft
III
m.
c a .
ca.
12% k l a s s e I V
= 7,25
In
toetsing
dat
is
ten
o v e r s c h r e d e n . De h o o g t e
categorieen
ca.
benodigde
Dat
vaarweggebruikers
huidige
uitgangspunt
het
de
strijkhoogte
op de
en
voor
gemeten
afhankelijk
of
Uitgangspunt
wordt
Maas
m bij
is
ka-
7,00
m
doorvaarthoogte.
Voor
recreatievaart
kanaalpeil.
Te
is
gewenst:
10 m h o o g t e
beschouwen g e b i e d :
boven
v a n Wessem t o t
stuwpeil
Buggenum.
c.q.
8
Doorvaartwijdte
In
wordt
principe
deel
van
king
in
deel
van
de
de
dient
51
boven
te
klasse
B r u g g e n met
dan
voor
De w i j d t e
Het
de
brug
de
60 m v o o r
klasse
van
in
de
dat
bevaarbare
geen
beper-
over
een
doorvaarthoogte
In
de
as
vereiste
dit
van
de
bevaarweg
doorvaarthoogte
middenpad
bij
een
is
afge-
overspanning:
tweebaksduwvaart.
overspanningen
dienen
verkeer
V resp.
gehele
acceptabel
twee-strooksverkeer
V,
het
en d e r h a l v e
oevers.
wel
enkelstrooks
wordt
is
De b r e e d t e
meerdere
m voor
29
langs
zijn.
een
een k l e i n e r e
een middenpad
op m i n i m a a l
openingen
vormt.
bijv.
dat
overspannen
overspanning
is,
m voor
moet
breedte
beschikbaar
stemd
bruggen.
gesteld
rivier
de
schikbaar
vaste
38
toetsing
te
m voor
van
de
minimaal
bieden,
elk
twee
breder
baksduwvaart.
2
vaarwegvakken
meegeno-
men .
Havens.
De
functie
lossen
van
van
wordt
in
gebruikers
heerder)
heeft
wel
en
de
van
de
door
zekere
(Rijkswaterstaat
minister
eerste
van
niet
een
havens
als
Verkeer
voorwaardenscheppend
Dit
geldt
ook
voor
de
De h a v e n s
zullen
dan
nautische
invalshoek:
in
de
instantie
vaarweg
de
transportketen
ingegeven
door
de
wensen
(verlader/vervoerder/havenbe-
vaarwegbeheerder.
overall-taak
regionale
laden-varen-
in
het
Deze
laatste
totale
vervoer
vertegenwoordiger
en W a t e r s t a a t )
doch
deze
van
heeft
de
meer
karakter.
Provinciale
ook
de
alleen
besturen.
worden
aansluiting
bezien
op de
vanuit
vaarweg.
een
een
9
Zicht.
Schepen
dienen
die
zich
vanuit
voldoende
vaartverkeer
voeren.
Dit
zicht
teneinde
geldt
een haven
te
naar
hebben op h e t
deze manoeuvre
zowel
de
voor
de
vaarweg
begeven
doorgaande
veilig
uit
beroepsvaart
scheep-
te
als
kunnen
de
recreatievaart.
Dit
de
houdt
in
dat
oeverlijn
moet
kunnen
vanaf
ligt,
de
een punt
dat
vaarweg over
een s c h e e p s l e n g t e
minimaal
550
buiten
m overzien
worden.
Uitwijk-/vluchtplaatsen.
Bij
(dreigend)
ijsbezwaar
dienen
de a a n w e z i g e
tijdig
uit
te
Deze
moeten
zijn.
Ze m o e t e n
de
rivier
schepen voor
kunnen
vens.
op
wijken
in
naar
voldoende
voor
alle
het
mate
soorten
Langshavens,
laadplaatsen.
Schepen
gaande
die
aan een
vaart
met
verminderde
geldt
in
langs
een daarvoor
lijk
en
mindere
voor
biedt
de
mate
niet
rustige
steekhavens
de
ting
aanwezige
van
de
insteekhavens
worden
stoffen
leiden
stoffen
milieu
dient
plaats
te
Bij
beoordeling
de
uitgegaan
a a n w e z i g en
ha-
beschikbaar
zijn.
snelheid
worden
gepasseerd.
insteekhavens.
Het
vaarwegoever
(beperking
In
de
door-
is
hinder-
manoeuvreerruimte)
beginsel
langskaden.
verdienen
Een goede
en de
kosten
in-
benut-
van
incidenteel
wel
O v e r s l a g van
(vloeibare)
gevaarlijke
evenwel
in
schadelijk
beginsel
zijn
in
Dit
meren
dat
die
toe
c.q.
(beroepsvaart,
bereikbaar
infrastructuur
er
vaarwater
stuwen
door
ingerichte
boven
de
moeten
voor
vaart
van
liggen,
ligplaats.
voorkeur
toegestaan.
en
ook
doorgaande
geen
een dag
langskade
calamiteiten
vaartuigen
binnen
en
bij
strijken
dieper
recreatievaartuigen)
los-
of
voor
het
afsluitbare
losplaatsen
(water)havens
vinden.
van
Overslag
de
van
van
de
volgende
vloeibare
voor
ingerichte
niet
aanvaardbaar.
l a n g s h a v e n s a a n de M a a s r o u t e
wordt
criteria:
gevaarlijke
(insteek)havens
is
stoffen
uit
in
niet
daar-
veiligheidsoogpunt
10
-
Bij
de
teel
beoordeling
schepen in
doorgaande
te
knelpunten
1.7
buiten
vaarwegvakken, waar
vaarweg afgemeerd
beschikbare
van een maatgevend
Langshavens
den
vaart
de
van
het
aangemerkt
liggen
dan
wordt
verminderd
inciden-
de
met
voor
de
de
breed-
schip.
normale
kanaalprofiel
(voorzover
worden
geen g e v a a r l i j k e
niet
als
stoffen
wor-
overgeladen) .
B e s c h i k b a a r h e i d van
de
Vanwege
hoogwater
soms
vaarweg
meer
ijsvorming,
nodig
langer
de
vaarweg
scheepvaart
mogen d u r e n
dan
een
te
of
laagwater
stremmen.
dag.
en o n d e r h o u d
Per geval
zou dat
is
het
niet
TT
rijkswaterstaat
directie
limburg
Toekomstvisie
Maas
bij
get e k e n d gecorvtr.
Maas
schaal
Maastricht
A4
[fig
b 9.1
accoord
gewijzigd
12
2.
Toetsingsresultaten
2.1
vak
Toetsresultaten
I
Maas
Het
bij
Maastricht
traject
20.000
vaarwegvakken
loopt
van
schepen per
mogelijk
zonder
(km
7,1
-
de
breedte,
km
Ternaaien
jaar.
bij
op
en
bochtstraal
15,3).
tot
Duwvaart
sluizen
zicht
Borgharen.
met
te
twee
Intensiteit:
bakken
(ont)koppelen
is
ruim
niet
en wordt
niet
beschouwd.
Situaties
onder
m.
de
3 en
6 zijn
Servaas-
De s p o o r b r u g
straal
van
de
Op h e t
gehele
heeft
traject
m beschikbaar.
Een
complicerende
de
behoudens
De b r e e d t e
doorvaartopeningen
aanwezige
langs
mogelijk,
en W i l h e l m i n a b r u g .
550
bruggen
overal
bochten
is
een
factor
is
is
niet
van
kleiner
zichtlengte
de
al
rechteroever.
44
passage
bedraagt
daar
en
De
15 m .
dan
van meer
genoemde
De v a a r t
de
2000
m.
dan
passage van
dient
50
daarop
de
aan
te
koersen.
Bij
hoge
afvoeren
doorvaarthoogte
schip
ca.
naar
700
heffing
1100 m 3 / s ) ,
van
linkeroever
de
als
spoorbrug
worden
vanwege
is
gestuurd,
de
vereist,
over
een
moet
het
afstand
van
m.
De a n d e r e
gehele
de
(boven
bruggen
(Kennedybrug
en N o o r d e r b r u g )
overspannen
de
vaarweg.
Conclusies:
1 De b r e e d t e
2
Het
van
traject
vergt
stroomrichting
Bij
de
3
Bij
hoge
worden
tot
invaart
gevolgd.
Borgharen
van
afvoeren
spoorbrug
de
de
verdr
brugpassage
is
regelmatige
koersverlegging,
de
van
genomen
onvoldoende.
dwars
op
de
rivier.
dwingt
het
strikt
de
passage van
oversteken
het
naar
de
het
andere
J u l i a n a k a n a a l moet
De s t r o m i n g
onderzoek
is
trekt
in
gewenst.
de
hefbare
de
deel
oever.
rechteroever
richting
van
van
de
goed
stuw
13
4
De openingen
van de s p o o r b r u g v o l d o e n s t r i k t genomen
n i e t : de v a s t e o v e r s p a n n i n g l a a t s i t u a t i e 3 n i e t t o e
v o o r k l a s s e V, h e t h e f b a r e d e e l o v e r s p a n t
1,3B)
5
15 m. (=
en i s daarmee t e s m a l .
Op h e t t r a j e c t i s o v e r a l voldoende
zicht.
Opmerkingen:
ad 1 : De a f w i j k i n g van de norm i s s l e c h t s
onnauwkeurigheidsmarge
1 m. G e z i e n de
i n de norm i s s l e c h t s
de onnauwkeurigheidsmarge
1 m. G e z i e n
i n de norm i s a a n p a s s i n g
niet
vereist.
ad 2 en 3: B i j s t e r k e s t r o m i n g worden de
manoeuvreerpro-
blemen e r n s t i g e r . De o p v a a r t moet z i c h dan l a t e n
ren
assiste-
door een s l e e p b o o t .
ad 4: I n de p r a k t i j k z i j n o n t m o e t i n g e n
wel mogelijk.
O p l o o p s i t u a t i e s worden u i t g e s t e l d t o t na de brug.
1$
vak
II
Julianakanaal
Intensiteit
Limrnel-Maasbracht
van
de
scheepvaart:
ruim
30.000
schepen
per
jaar.
Het
kanaal
moeting
te
breedte
biedt
minimaal
voldoen
a a n de
van k l a s s e V schepen ( s i t u a t i e
mogelijk
de
moet
zijn
op h e t
gedeelte
in
het
is
dit
al
onvoldoende;
bij
Elsloo
is
zelfs
(De
beschikbare
66 m
breedtes
De
bochten
bieden
De
bruggen
over
een
het
Het
kielvlak.
ten
de
3).
voor
Dit
de
norm
trajekt
Op d e
ont-
blijkt
Born-Maasbracht,
55 m en 58 m b e d r a a g t .
32 m b r e e d t e
norm
waarvan
Limmel-Born
rechte
is
51
m.
In
gemeten
op
3,00
trajec-
de
bochten
vereist.
zijn
zichtlengte
kanaal
van
beperken
ca.
m
400
nergens
diepte).
m.
de
bevaarbare
breedte.
Conclusies:
1 De b r e e d t e
voldoet
van
niet
Langshavens
2
In
de
het
Julianakanaal tussen
aan de norm
versmallen
bochten
bij
van
de
Elsloo
een k l a s s e V
vaarweg
is
Limmel
de
nog
en
Born
ontmoeting.
verder.
beschikbare
zichtlengte
onvoldoende.
3 De b o c h t s t r a a l
(700
van
ca.
600
m voldoet
niet
a a n de
norm
m).
4 De b r u g g e n
vormen
voor
de
breedte
geen
vernauwing.
Opmerkingen:
ad
1:
De n o r m
Echter:
ook
(verschil
is
bevat
is
wellicht
een
zonder
18 m ,
nog wel
toeslag
vanwege
zijwindtoeslag
toeslag
15 m)
mogelijk.
is
voor
zijwind.
het
kanaal
oplopen.
te
smal
Ontmoeten
1^
rijkswaterstaat
directie
getekend gecontr. accoord gewijzigd
limburg
Toekoms tvisie Maas
Stuwpand Linne met
schaal
aansluitingen
A4
fig.
B 93
16
vak
III
Maas
van Maasbracht
Intensiteit:
aansluiting
ruim
van
Linne-Buggenum
tot
Heel/Linne.
30.000
kanaal
schepen per
jaar.
Wessem-Nederweert,
en
het
is
geschikt
Het
vak
het
vormt
Lateraalkanaal
de
Maas.
(zie
situaties
1 t/m
6.
Julianakanaal
op
de
figuur
B9-3).
Maas-raai
(Bij
Het
de
67,4
verkeersbrug
traject
is
voor
A2) .
daarmee
voldoende
breed
voor
driestrooks
ver-
keer .
Vanwege
de
vele
gaande
vaarweg
vraagt
om e e n
onderzoek
aansluitende
niet
afdoende.
andersoortige
(Zie
vaarwegen
is
toetsing
De c o m p l e x e
benadering
als
door-
verkeerssituatie
bijv.
simulatie
model
lit.18)
Conclusies:
1 Het
traject
Onvoldoende
is
niet
zicht
of
bijzonder
breedte
gevoelig
blijkt
voor
geen
ongevallen.
oorzaak
te
zijn
ge-
weest .
2
vak
IV.
Complex
Maas
De
van L i n n e
intensiteit
sinds
de
verkeersbeeld
1985
sluis
Roermond
tot
Buggenum.
van
het
sterk
t.o.v.
9.140
noopt
in
in
vindt.
op
komen
lage
relatief
7.
tevens
veel
onderzoek.
de
1987
Langs
veel
op
bij
werden
het
dit
sluis
18.433
traject
route
sluis
liggen
plaats-
merkbaar.
traject
Linne
schepen
door
recreatievaart
doorgaande
ongevallen
is
passeerden
In
schepen geschut.
waarop
is
1987
1985.
ontgrondingsplassen,
Dit
nader
scheepvaartverkeer
gestegen,
10.711
tot
voor,
Er
zie
bij-
17
Verkeersafwikkelingsniveau
overal
zo
te
Daarnaast
is
len,
is
zodat
traject
4
ligt
tussen
is.
breedte
traject
De w i j d t e
opengesteld
vereist
onvoldoende
het
voldoende
De
dit
hiervoor
mond.
mogelijk
zijn.
Dit
blijkt
zijn.
situatie
smal).Over
3 moet
de
voor
In
de
tweebaksduwstel-
bochten
beschikbaar
een
vaste
pijlers
bij
(ca.
10 m
verkeersbrug
bedraagt
75
76-78
km
m,
te
bij
Roer-
hetgeen
is.
zichtlengte
maar
niet
gens
kleiner
in
voor
de
bochten
is
voldoende
tweebaksduwvaart.
dan
700
voor
klasse
De b o c h t s t r a l e n
V,
zijn
ner-
m.
Conclusies:
1
Het
traject
duwvaart,
gelijk
2
voldoet
tenzij
zicht
De b r e e d t e
in
de
vak
V
voor
Lateraalkanaal
niet
vanwege
de
40.000
dwarsprofiel
is
positief
kanaal
is
nagenoeg
recht
Buggenum o v e r s p a n t
naastgelegen
rivier
(in
geen
van
situatie
Conclusie:
de
een
ieder
A68
mo-
geen
voor
overige
vaart.
aanleiding
met
jaar.
het
verkeer
maat6.
Het
zichtlengte.
van
76
en
45
mogelijk
een k e e r
het
1 t/m
kanaal
2 openingen
in
van
situaties
voldoende
spoorbrug
knelpunten
tot
m,
is.
m,
krappe
zijn
jaar
bochten
bij
de
en g e t o e t s t
85,5
bevaren
bevinden:
bochten
dan
(km
op
meer
de
-
dit
waardoor
De
ver-
voldoende
100)
traject,
Beesel/Neer.
raaien
rest
van
per
het
Na-
de
aanwezig.
Belfeld.
zich
weergegeven
met
ontmoetingen
6.
schepen per
B9.4
voor
De t o e t s i n g
biedt
overspant
Ruim 40.000
enkele
en
driestrooks
van Buggenum
figuur
uiterwaarden
intensiteit
schepen per
gevend
Maas
tweebaks-
Linne-Buggenum.
mogelijk.
voor
voor
situaties.
is
theorie)
genoeg
ontmoetingen
verkeer
keersbrug
VI
kan,
rond
Driestrooks
bij
zichtnorm
aangrenzende
is
voor
onveilige
Intensiteit:
vak
over
bochten
wel
Recreatievaart
zijn
a a n de
is.
van d u w s t e l l e n ,
3
niet
waarin
In
de
km
traject.
£
0)
+>
-
+>
TS
CM
0)
•
cs
-
UD
co
&
"-i 03
U "*
n An*,
03
«
£
0) 00
03
03
&
03
CQ
E3
0
0
£ ss< +>
0
rf! 73
•
W +>
-X
_>
ro 03
E O )
CO
SH 0)
0 3
3
5
CO
C +»
73
1
£
0
0
U
(C
0
1
cs cs
CTi cn
cn cn
cn cn
cn cn
cn cn
cn cn
cn cn
cn cn
cn CO
cn 00
cn CO
cn 00
cn r>
cn ND
Cn LO
cn
0
0)
«C
SH
03
+> 03
73
03 _>
03 M
SH
rc
03
73
->
C
73
rC
i-H
03
SO
03
CQ
0
+> 1
03
0 03
h
i=
s:
•FH
•
cn
PQ
tn
• pH
CM
*
* <£>
- LO
^
CO
- CM
- rH
- cn
- CO
* r>
H
LO
* cn
* r>
cn co
cn co
cn ro
- CM
-
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
cn
*
*
*
CM
N
CM
CM
CM
N
CM
CM
CM
CM
cn
CO
r>
LO
^
-s CO
m
O
CO
0H
- CM
-
0
T4
* cn
+>
TH
H
CO
TH
-
r>
T4
- 03
TH
- LO
<H
•*
ro
rH - CM
rH -
cn TH
cn
cn
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
re
rC
rs
- cn
cs
*
cn
on
CO
00
00
00
- CM
* r>
- LO
* TH
r>
* LO
03
LO
LO
- CO
- 03
v£l
*
CO cs
r> cn
r> 00
r> r>
r> J 3
r> LO
r>
- CO
-s CO
- <D
- LO
- *H
0)
re
re
PC
I
£
18
Gewenst
is
van
traject
het
3 strooks
slechts
(situatie
3)
Tussen
raaien
op
de
de
rest
behoeven
van
90,9
het
ken maatgevend
Bij
wijl
69
3-
Ter
norm
voldoen.
en
91,3
is
wel.
een
6,
voor
65
2
resp.
niet
91,0
voor
korte
strooks
6
Km-raaien
langskrib
is
waarbij
situatie
Tm = 3 m v o l d o e n
plaatse
m nodig
de
deze
delen
verkeer
mogelijk;
en
91,1
blij-
linkeroever.
zelfs
niet
aan
60 m b e s c h i k b a a r ,
ter-
is.
De b o c h t s t r a a l
boordswal
a a n de
traject
van
situatie
te
vanwege
een diepgang
situatie
verkeer
van
leidt
500
soms
m is
tot
te
krap.
Het
een m i s v e r s t a n d ,
varen
ten
over
bak-
koste
van
de
veiligheid.
De
zichtlengte
dan
500
tot
Situatie
4
is
is
eveneens
in
de
bocht
De
zichtlengte
tot
van
91,8
worden
is
genomen
behalve
tot
is
tussen
onvoldoende:
minder
situatie
de
de
in
volstrekt
7
raaien
de
90,8
van
en
duwstellen
vergunning.
onvoldoende.
Van
mogelijk.
raaien
enkelstrooksverkeer
voorwaarden.
Ontmoetingen
verboden
duwvaart
voldoen
onder
93,0.
(terecht)
voor
Belfeld
voor
toegestaan
mogelijk,
alsmede
norm
bocht
185 m i s
91,3,
Strikt
de
m.
Duwvaart
km 9 3
in
:
91,0
75
en 9 1 , 1
niet
aan
de
m.
Conclusies
1
De b o c h t
bij
Neer/Beesel
tweebaksduwstellen.
gunning
wordt
2
3
verboden.
ook
niet
niet
Situatie
De n o r m
4
voor
geschikt
is
voor
(terecht)
vaart
bij
de
een a l l e e n - v a r e n d
met
ver-
duwstel
gehaald.
De b o c h t
bij
over
lengte
een
is
Neer
De z i c h t l e n g t e
is
van
in
te
ca
de
smal
150
m.
bocht
is
voor
een
klasse
onvoldoende,
V-ontmoeting
zeker
voor
duwvaart.
4
De a f v a a r t
feld
moet
bij
bakboordswal
afvoer)
kan
dit
het
gaan
toeleidingskanaal
varen.
problemen
Bij
sterke
van
sluis
stroming
Bel(hoge
oproepen.
Opmerking.
In
de
praktijk
Ontmoetingen
probleemloos,
heid
in
acht
is
ter
het
geconstateerde
plaatse
maar
wordt
wel
worden
mogelijk,
genomen.
smalle
vermeden.
mits
de
traject
De v a a r t
nodige
bekend.
is
niet
voorzichtig-
Fig B9.5 Toetsing
traject Belfeld -
v a n de b r e e d t e ,
km 1 2 2 , v a k U I I
140
•
128
Breedte
bij
2 , 8m d i e p
E) B r e e d t e
bij
3 , 0m d i ep
100
(m)
~
norm
7
norm
6
norm 4
norm
40 I T'f'f TTrYY Vf> t i l t i l l-« 1 i
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0080000000000000000000111111111111111111111111111111222222
1222233333455566788889012222223333344444556666677899001112
75679 12344389358168966212367956789
Km-Raai
Fig
(niet
op
12345626789 18 439 69
schaal)
B 9 . 6 T o e t s i n g v a n de b r e e d t e ,
km 122 - S a m b e e k , v a k U I I
traject
140
(m )
2222222222222222222222233333333333333 3333333344 4444444 4
2222333445556788889999980000 112233445555567890012233456
1267189
3189956789
1234
Km-Raai
2379243935
(niet
op
2
247988
schaal)
2577585873
3
19
vak
VII
Maas
van B e l f e l d
Intensiteit:
De
ruim
bevaarbare
van
90 m.
Vanwege de
lijkheid
De
35.000
Belfeld
eis,
toetsing
tot
over
af
te
6
Noorden
van
wel
al
geen
en
twee
Situatie
niet
mogelijk
Velden)
over
de
bij
grote
duwvaart
Conclusie:
Maas
van
Intensiteit:
van
de
breedte
Situatie
Mook,
vanwege
l i j k t
de
Situatie
van
het
is
6 niet
102,7
traject
bij
van
Sambeek
hebben
plaatse
zodat
(ten
midden-
is
deze
is
toch
niet
geen
tweebaks
van
duwstellen
Steijl)
en
trajecten.
deze
is
knelpunten
De
km
is
113
(bij
huidige
situatie.
driestrooksverkeer
met
7).
wat
betreft
de
breedte.
Heumen
40.000
schepen per
weergegeven
ter
invaart
alleen
in
Bij
van
hoge
Heumen.
tot
De
toetsing
B9,7.
van
het
getoetst
Maas-Waalkanaal bij
jaar.
figuur
plaatse
de m i d d e n p i j l e r .
behoeft
Ter
108,9
tot
Venlo
1 levert
trajekt
(situatie
de
tot
aangemerkt.
verbieden
mogelijk
stroming
4
km
situatie
het
moge-
m.
mogelijk,
knelpunten
bijna
een
moge-
overal
korte
Sambeek t o t
traject
is
betrekkelijk
geen
verkeer
V schepen)
(bocht
mogelijk
3m,
minimaal
6.
3,0
ontmoeting
van
m tot
en
103
delen
T =
5
bruggen
worden
km
70
het
figuren
van
verkeer
vergunningsvoorwaarden
Over
ca.
van
overige
de
duwvaart
4,
van
doorvaartopeningen.
knelpunt
op
van
Op h e t
driestrooks
als
klasse
Alleen
kielvlak
tweestrooks
van
mogelijk
Venlo).
toetsing
op.
niet
mogelijk.
apart
De
is
het
delen
lezen
een a f l a a d d i e p t e
Situatie
jaar.
verkeer.
l i j k
bij
is
grote
driestrooks
is
in
Sambeek op
3 (ontmoeting
pi jlers,
VIII
gemeten
Situatie
6
vak
schepen per
intensiteit
met
van
Sambeek.
breedte,
loopt
minimum
tot
de
spoorbrug
afvoeren
bij
bemoei-
Maas-Waalkanaal.
km
166,
de
invaart
""5
• FH
A
•FH,
P«
CO
+>
FG PH
CD
CO
+>
73
r>
m
NJD
73
CO £
0) CO
b
-
03 N
•
CO £
£
£
£
SH
SH
SH
SH
SH
0
s:
0
0
0
c
1
1
PQ
E3
-
m
j
j
£
I
FX
CO
CO
FC
£
rd
CO
^
O
X
F-!
CO
rC CO
•n z
SH
+> NH
CO _>
(3
H H
0
+>
73 s:
CO CO
CO rX
SH FX
^5
fC
SH
0
+>
CO
CO
73
0
H
+>
1= SH
•> CO
3
tn
c i
s:
+>
CO
O
H
CTi
PQ
&>
-FH
£
3
CO
X
it
(C
PH
I
£
21
vak
IX
Maas-Waalkanaal.
Intensiteit:
Situaties
den
X
40.000
1 t/m
6
afgewikkeld.
en het
vak
ca.
Maas
zicht
kunnen
ca.
Uit
uitzondering
tussen
figuur
knelpunten
schepen per
mogelijk
is,
In
Ravenstein.
het
wor-
breedte
100
net
als
de
Grave
vormt
Geen
geen
geen
tweebaks-
de
situatie
6
breedte
heeft
van
met
twee
bij
vaste
3
60
m breedte
De v e r k e e r s b r u g
brug
zonder
varieert
liggen
een m i d d e n o p e n i n g
43 m.
Conclusie:
de
3 is
De s p o o r b r u g
elk
een k e e r
jaar;
traject
van
stuwbrug
wat
situatie
evenals
zijoverspanningen
m in
kanaal
dat
De b e v a a r b a r e
140 m.
doorvaartopeningen:
blijkt
B9.8
verkeer.
bij
geen
(vernieuwde)
Lith
17.000
120 m e n
bruggen
het
jaar.
betreft.
Intensiteit:
driestrooks
op
Derhalve
v a n Heumen t o t
duwvaart.
schepen per
Heumen.
en
overspant
Ook
de
knelpunt.
knelpunten
ten
aanzien
van
de
breedte
of
zicht.
vak
XI
Maas
van L i t h
Intensiteit:
tot
Well
ca.
(km
18.000
226)
schepen
per
jaar,
geen
tweebaks-
duwvaart .
Situatie
3
is
op
het
Situatie
6
is
alleen
van
Lith,
gehele
traject
mogelijk;
zie
figuur
4.9.
stuw
ter
niet
hoogte
mogelijk
van
juist
km 2 0 4 , 6
benedenstrooms
(bocht
van
Heeren-
waarden) .
De b r u g g e n
over
het
De d o o r v a a r t w i j d t e
tie
6.
Alleen
de
traject
is
bij
alle
verkeersbrug
denpijler.
De o p e n i n g e n
Conclusie:
Geen
zicht.
vormen
meten
knelpunten
ten
geen
vier
bij
knelpunt.
voldoende
Heusden kent
resp.
voor
een
situamid-
70 m en 80 m b r e e d .
aanzien
van
de
breedte
of
22
Fig
B 9 . 8 T o e t s i n g v a n de b r e e d t e ,
Heumen- L i t h , v a k X
traject
148-
120
ED B r e e d t e
bij
3,8m d i ep
108
—
(m)
norm
6
80 -S
„y
x_/
v
^
68
iii
f
-r <wr*
l i i i i i i i G i i i i i i i i i n n i i i i i i i i
1 1 1 1 1 1
6 6 6 7 7 7 7 7 r 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 8 9 8 1 2 3 4 a 6 6 7 8 8 9 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 8 1 2 4 5 6 7 8 9
7 3 3 3 1 6 6 7 e l 2 2 3 6 7 7 9 1 8 8 2
Km-Raai
Fig
(niet
op
7 1 1 3 9 5 5 5
schaal)
B 9 . 9 T o e t s i n g v a n de b r e e d t e ,
L i t h - km 2 2 6 , v a k XI
traject
148 -
128 -
;\
m r n m
A\
m m
188 "
(m)
1
^ j
88- \
\
68
48
/
/
/
ED B r e e d t e
bij
3,8m d i e p
a
i \
\
>J \
•;
: :.
:;:
r •. SiS
::
<::
::x
*
:;:;Nw>'.-
mm?
:•
i|
m
: : : : : : : :
:::::::::
:
:
-J
•Xv:V:'.y.:
/
2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 B 1 2 3 3
2
1
4
•A
„
\
2 2 2 2 2 2 2
- - - 1 1 1 1 1 1 1
5 6 7 7 8 8 9
6 2 5 5 6 5 5 5 2 5 6 8 3 1 7 7 7 1 1 7 2 8
Km-Raai
(niet
op
schaal)
i i i i l i
2 2 2 2 2 2 2 2
, 1 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2
6
9 8 1 Z j 4 i
4 6 6
5 5 7
' - norm
7
norm
6
— norm
4
norm
3
23
2.2
Toetsingsresultaten
Handhaven
De
peil.
stuwpeilen
norm.
Bij
Borgharen,
Borgharen
krachtcentrale
in
S t u w G r a v e moet
ter
beperking
is.
Bij
van
Sambeek i s
Bij
vernieuwing
stuwen
stuw
een
zeer
voldoen
niet
vanwege
aan
de
de
water-
rol.
lage
afvoeren
verder
hetgeen
nauwkeurige
afgedicht
zeer
peilregeling
worden
arbeidsintensief
lastig
vanwege
de
stuwpand.
van
de
Poiree- gedeelten
van Sambeek en B e l f e l d
ligt
Grave
afvoerfluctuaties
lekverliezen,
van
de
spelen
bij
het
Sambeek en
Lixhe
lengte
de
stuwen.
onder
het
te
laag
in
de
jaren
geworden;
70
zijn
bovenkant
stuwpeil!
Doorvaartopening.
De d o o r v a a r t o p e n i n g e n
ging
vormt
bij
alle
zijn
alle
voldoende
doorvaartopeningen
breed,
geen
de
drempellig-
beperking
voor
de
diepgang.
Technische
Bij
stuw
staat.
Belfeld
beweging
in
het
bestaat
onzekerheid
oostelijke
over
de
stabiliteit
door
landhoofd.
Conclusie.
1
Van de
stuwen
Sambeek en B e l f e l d
zijn
de
Poiree-gedeelten
te
laag.
2
P e i l e n worden
3-
De b e w e g i n g
tast
2. 3
de
niet
van
gehaald
het
oostelijk
bedrijfszekerheid
Toetsingsresultaten
op
landhoofd
termijn
van
stuw
Belfeld
aan.
sluizen.
Capaciteit
De
verkeersbelasting
en G r a v e
verder
Bij
meer
Lith
wachttijd.
is
aanleiding
onderzoek
dan
30% v a n
naar
de
de
om b i j
de
overligtijd
s c h e p e n meer
dan
sluizen
in
een
te
Lith,
Heel
stellen.
half
uur
24
Afmetingen
De
horizontale
het
k l a s s e V maatgevende
dries
zijn
In
afmetingen
die
met
tabel
in
is
bijlage
waterdiepte
periode
1974-1983.
omdat
zijn
de
de
stuwopdracht
stuwen
vanwege
niet
behalve
eigenlijk
welke
boven
Voor
sluizen
zijn
voldoende
sluizen
kort
te
Lith
zijn
voor
en S t .
(De
An-
maten
2).
samengevat
nodigde
de
schip,
110 m l e n g t e
verzameld
de
van
de
gedeelte
(%)
sluisdrempels
Borgharen
is
het
was g e w i j z i g d .
gestreken
tijd
de
a a n w e z i g was
jaar
In
geweest
v a n de
de
1987
de
beschouwd,
beschouwde
vanwege
in
be-
jaren
ijsbezwaar,
wel
hoogwater.
Uit
de
van
3,50
blijkt,
tabel
m bij
dat
de o u d e
Weurt,
Linne
Bij
de
nieuwe
sluizen
diepte
1 a 2%
van
tijd
bij
0,8m
wordt
benedendorpel
Belfeld,
Sambeek,
is.
en Sambeek i s
niet
Heumen b i e d t
van
aanwezig
Belfeld
waterdiepte
Sluis
kielspeling
de
op de
sleepsluizen resp.
en Roermond n i e t
De b e n o d i g d e
aanwezig.
een w a t e r d i e p t e
de
benodigde
water-
aanwezig.
sluis
3,80
Lith
is
15$
m diepte,
van
zodat
de
de
tijd
niet
geeiste
gehaald.
Voorhavens
Ligplaatsen
de
sluizen
zijn.
Bij
s c h e p e n met
Heumen en L i m m e l ,
Bij
de o v e r i g e
De m e e r g e l e g e n h e d e n
verkeren
gevaarlijke
terwijl
stoffen
deze
Roermond-boven en L i n n e - b e n e d e n
zieningen.
sen.
voor
in
slechte
complexen
bij
Born,
zijn
er
wel
zijn
wel
Grave,
ontbreken
zouden
evenmin
aparte
Lith
bij
moeten
voor-
ligplaat-
en S t .
Andries
staat.
De t o e l e i d i n g s k a n a l e n
moeten
voldoende
te
waterdiepte
geregeld
handhaven.
worden
gebaggerd
om
Een s t o r t l o c a t i e
is
een
algemeen
van
probleem.
Geleidewerken
De n i e u w e
dewerken
maassluizen zijn
samengesteld
v a n 20 m.
elkaar
De p a l e n
verbonden.
betonpalen
houten
uit
zijn
Als
over
het
betonnen
aan de
geleiding
drijframen
palen
op
bovenzijde
voor
de
voozien
onderlinge
met
aangebracht.
afstand
loopbruggen
schepen z i j n
gelei-
aan
tussen
de
25
De o u d e m a a s s l u i z e n z i j n
voorzien
de
De m e e r s t o e l e n
vorm
van meerstoelen.
afstand
uit
van
vier
staat
den
ca.
houten
van
palen
op m e e r d e r e
Roermond
Voor
door
en
elkaar
In
1989
palen
bij
zijn
de
op
een
zijn
zijn
zodanig
geleidewerken
welke
staan
verbonden
slecht,
met
een duwsteven
constructie
s l u i s p a s s a g e van
sluis
houten
met
dat
sluizen
onderlinge
samengesteld
de k l o s s e n .
afmeren
deze
in
wordt
De
verbo-
meerstoelen
Sambeek,
Belfeld,
Linne.
symenetrisch
sluisas
is
stalen
qua vorm,
veilige
welke
plaatsen.
vaartuigen
werken
a 30 m u i t
onderhoud
vervangen
de
20
van
lengte
duwvaart
gaat
gebogen g e l e i d e w e r k ,
overgaat
van
en
voldoen
1
:
in
6
een
de
huidige
niet.
de
helling
aparte
haalkommen
een v l o t t e
voorkeur
waarvan
rechte
Voor
de
ten
geleide-
uit
naar
boogkromming
opzichte
van
en
een
vanaf
de
(fuik).
Uitrusting
Bij
sluis
Lith
Technische
Het
sluis
Voordat
omdat
van
sluis
Grave wordt
deze
de
voor
recreanten.
staat.
betonwerk
oude
ontbreken
opnieuw
bediening
Limmel
alleen
wordt
thans
behoeft
in
noodgevallen
ingezet
niet
dringend
zijn
past
bij
onderhoud.
gebruikt.
aanpassingen
de
De
bestaande
geboden,
personele
bezetting.
Conclusies.
1
2
Geleidewerken
zijn
huidige
en
Sluis
vaart
Lith
vaartuigen
zijn
3
is
verkeren
zeer
kost
qua vormgeving
zwaar
veel
in
slechte
belast.
tijd
niet
Het
meer
geschikt
voor
staat.
afmeren
en c a p a c i t e i t .
van
Aparte
recreatiehaalkommen
gewenst.
De b e l a s t i n g
v a n de
sluizen Heel
is
aanleiding
voor
verder
onderzoek.
k
Toeleidingskanalen
specie
is
een
vereisen
stortlocatie
onderhoudsbaggerwerk.
een
de
probleem.
Voor
de
26
TABEL B9.1
Overzicht
gewenste
en g e r e a l i s e e r d e
streefpeil/kanaalpeil/stuwpeil
(1)
waterstanden
aanwezige wat e r s t a n d 1%
bij
sluizen.
Benodigde
Drempelhoogte
onderschrijding
(2)
stand
(3)
water+
3,50m
(3)
boven
beneden
boven
beneden
boven
beneden
boven
beneden
sluis
Limmel
44,00
44,00
43,78
43,78
40,40
40,40
43,90
100%
43,90
100%
sluis
Born-nieuw
44,00
32,65
43,82
43,78
40,00
28,65
Born-oud
7%
44,00
43,72
-
40,40
29.05
3 2 , 15
100%
43,90
sluis
Maasbracht
7%
32,65
32,65
7
43,50
100%
43,90
20,80
-
20,73
24,75
16,80
28,25
100%
20,30
100%
sluis
Heel
20,90
14,00
20,55
13,90
16,40
10,40
19,90
100%
13,90
100%
10,75
413,83
10,80
7,25
7,25
10,75
100%
10,75
10,75
13,83
10,80
8,45
7,45
11 , 9 5
100%
7,50
10,75
7,47
4,00
4,00
7,50
98%
10,57
7,47
5,20
4,20
75%
7,50
5,00
7,26
4,50
1 ,00
1 ,00
50%
65%
7,50
100%
8,70
100%
4,50
100%
5,00
4%
-
3,84
0,11
-1 , 0 0
-3,00
2,50
100%
M0,50
88%.
7,45
7,45
3,70
3,70
7,30
100%
7,30
sluis
75%
70%
sluis
Belfeld-nieuw
14,00
62%
sluis
Belfeld-oud
sluis
Sambeek-nieuw
14,00
62%
99,3%
10,75
75%
sluis
Sambeek-oud
sluis
Grave-nieuw
sluis
Lith
sluis
Heumen
10,75
M
7,50
94%
sluis
Weurt-nieuw
K
sluis
Weurt-oud
K
7,50
94%
7,50
K
7,50
94%
W
5,40
1 ,50
1,50
w
5,40
3,00
3,00
94%
M
w
Linne
20,80
70%
Roermond
16,75
16,75
99%
14,00
sluis
St.
sluis
sluis
M=
Andries
1 ,43
-3,00
-2,00
M
Kanaalzijde
Beschouwde
0,50
100%
99%.
10,95
75%.
7,50
98%.
7,70
65%.
4,50
100%
100%
5,00
100%
W 6,50
87%.
W 2,50
92%.
20,85
16,75
16,60
13,45
2 0 , 10
100%
16,95
32%.
18,32
13,93
11 , 9 0
10,70
14,20
100%
14,20
Maaszijde
W= W a a l z i j d e
K=
0,15
5,00
100%
K 6,50
100%
7
jaren:
Borgharen
1987
overige
1974-1983.
53%.
27
2.H
T o e t s i n g s r e s u l t a t e n pompgemalen.
De pompgemalen behoeven
s l e c h t s z e l d e n t e worden g e b r u i k t .
Gemaal Maasbracht kan a l vanaf de v e r b e t e r i n g van het
J u l i a n a k a n a a l i n de j a r e n z e s t i g n i e t f u n c t i o n e r e n , omdat het
k a n a a l p e i l met 5 meter werd verhoogd. Momenteel wordt een
nieuwe v o o r z i e n i n g g e r e a l i s e e r d , gereed 1990.
Gemaal Heumen wacht op r e n o v a t i e .
Gemaal Born kan haar f u n c t i e v e r v u l l e n . De c a p a c i t e i t i s e c h t e r
n i e t aangepast aan de verhoogde s c h u t w a t e r b e h o e f t e .
Conclusies
1. De gemalen
z i j n r e e d s l a n g n i e t goed op hun t a a k berekend.
De gewenste c a p a c i t e i t van de gemalen Born en Maasbracht
moet worden o n d e r z o c h t .
2. Gemaal Heumen moet worden g e r e n o v e e r d .
28
2.5
Toetsresultaten
Getoetst
wordt
die
1$
van
van
100 m .
Daaraan
7,25
voldoen
m
14,35
Noorderbrug
7,08
m
65,5
A2-Wessem
6,30
m
111,0
A67-Grubbenvorst
6,78
m
131,6
Well
6,89
m
151
A77-Boxmeer
6,94
m
181,9
A75-Ravenstein
6,95
m
182,8
Spoorbrug
over
het
De d e u r e n
van
sluis
de
in
alle
aan
de
Lith
kent
nog
wel
opgeheven,
bruggen
vaarthoogte
kanaalpeil
vaste
brug
N.A.P.
dan
+ 8,45
per
de
reglemen-
gewenste
7,05m
Ravenstein
zijn
de
boogvorm.
beschouwde
totale
overspanning
de
doorvaarthoogte,
hefdeuren
m hoogte
het
ruim
7,25
m.
vormen
van
60
wordt
beschikbaar
de
deze
op
dan
ook
per
De w a t e r s t a n d
geen
sluis
jaar
op
6,60
beper-
een
gestelde)
nieuwe
dagen
t.w.
komt.
ontworpen
(maatgevend
m en
voorhaven
gedurende
dagen
a a n de
aan
met
Maas-Waalkanaal z i j n
de
kleiner
30
7,0
+ 8,50
vaarthoogte
niet
zijn
beperkte
N.A.P.
biedt
dan
een
m boven
over
maar
wel
m
hoogte-eis.
7,50
(Waalzijde)
dan
met
a a n p a s s i n g aan
het
van
van
gemeten.
punt.
dan de
waardoor
over
m,
spoorbrug
wijdte
•? 2-s
voldoen
Limmel
beton
ze
king
6,75
laagste
van
Door
Ravenstein
Julianakanaal
het
een s m a l l e r e
m.
wijdte
doorvaarthoogte
van
uitgevoerd
6,35
een
stand
7,21
m en
Meer
de g e h e v e n
bij
niet:
uitzondering
hoger
is
gemeten
waterstand
Kennedybrug
voldoen
De
bruggen
de
12,3
m.
Sluis
overschreden,
boven
brug
bruggen
De
wordt
doorvaarthoogte
Over
m doorvaarthoogte
hefbare
doorvaarthoogte
Met
7,25
tijd
Bij
bruggen
taire
op
km
Maas:
De
de
bruggen.
door-
hoogste
knelpunt.
Weurt
een
door-
de Waal
is
dan
m.
jaar
is
minder
dan
7 m beschikbaar.
Conclusie:
1
De s p o o r b r u g
bij
Ravenstein
voldoet
niet
a a n de
norm
voor
doorvaarthoogte.
2
3
De b r u g
over
ernstig
knelpunt
oude
de
nieuwe
Via
de
Het
Julianakanaal
Maasroute.
sluis
sluis
Weurt
is
te
laag
en w o r d t
ervaren.
kan
deze
vormt
een
belemmering
(verlaagd)
worden
omzeild.
plafond
voor
de
als
de
29
2.6
Toetsingsresultaten
Langshavens
zijn
havens.
aanwezig
bij
Stein
en
Born,
aardolieproducten
worden
overgeslagen.
De
bij
industriehaven
uitzichthoeken
niet
onderhouden.
waardoor
het
de
Begroeiing
verbod
op
belet
bebouwing
waarvan
bij
van M a a s b r a c h t
reeds
jaren
moeilijk
kan
Stein
zijn
voldoende
worden
zicht,
gehand-
haafd.
Conclusie:
1
Aandacht
is
nodig
voor
de
noodzaak
en h a n d h a v i n g
van
de
uit-
zichthoeken .
2
2.7
Voor
overslag
kade
als
in
van m i l i e u - b e z w a a r l i j k e
Stein
dient
een a l t e r n a t i e f
Toetsingsresultaat
beschikbaarheid.
In
-
de
periode
ijsvorming.
breken
dan
ca
op
In
het
1974
1985
Zolang
gegeven
per
die
en
1986
jaar
oploopt.
een
de
geen
dit
is
niet
stremming
wel
een
aan
stremming
dag
geval
kan
een
te
geweest
mogelijk
Reparaties
voortduurt
tot
het
aan
gezocht
stremming
is
weekeinde
omstandigheid
dat
is
Julianakanaal
beschadigingen
2 keer
1983
stoffen
worden.
vanwege
geweest.
omdat
de
IJs-
bekleding
de
bekleding
tot
gevolg.
geen g a r a n t i e
b l i j f t
langs-
hebben
worden
beperkt.
Conclusies:
1
Beschikbaarheid
is
voldoende
geweest.
Garanties
daarvoor
ontbreken.
2
Het
J u l i a n a k a n a a l moet
worden
gestremd.
voor
onderhoud
2 weekeinden
per
jaar
Modernisering
Maasroute
Bijlage
10
Overzicht Scheepstypen
v o l g e n s CEMT, 1 9 5 4
(diepgang
i s verouderd)
Modernisering
Maasroute
Bijlage
11
O v e r z i c h t van maatgevende
verkeerss ituaties
s
E
LA
IA
bO
E
O
E
oo
IA
c\i
' ' to
-P
E
IA
E
O
E
O
IA
(A
ON
CM
OO
-H
E
CD
CD
tH
X
H
XI
o^
01
r-
OJ
VD
IA
o
VO
IA
bO
oo
vo
IA
O
n
CD
••H
P
rd
3
P
•H
CO
CO
C
Ci)
CO
^
S-.
co
>
3
cc)
Ct)
u
>
CD
CD
St
•H
C
•H
N
CO
bO
C
•ri
CO
u
-P
>
d)
o
O
-P
CU
P
co
•H
3
3
5
o
XJ
TJ
CO
CO
o
rH
O
P
CO
u
cd
.o
CD
CO
S-
CO
0)
co
cd
3
•H
•4J
>
X)
cd
•|->
o
s_
CD
S-.
cd
>
>
cd
cd
•H
Li
£
O
CO
E
O
o
P
CO
H
0)
^
C
CO
CD
cd
CD
>
CO
•H
>
>
a
CO
c
0)
3
3
>
CO
C
bO
CJ
XJ
C
bO
bO
CO
CD
0
0)
i-H
rH
co
CO
— cd
S-. rH
c
CD
E
U
o
c
CO
^
•H
3
S-*
£1
0)
bO
CD
.v.
co
ii
T)
CD
CD
c
> 5-
^
O
0
o
-P
Cd CD
<M
o
P
bO E
CO CO - P
1
CD
C
o
co
Jtf
Cd
£>
CO
CD
cd
XJ
CD
CD
P
c
3
XJ
cd
CD
.v.
CO
XO
O
P
P
XJ
C cd
CD rH
S-i CD
Cd bO
>
P
cd a)
CM
o
bO S
CO CD
i
cu
C\J rH
CD
P
P
a
o
CO
" i i
S-i
CD
CD
i!
CD
CO
O
0
Cd
a
S-,
X.
C
a)
CD
E
>
o
CD
P
cd CD
XJ
U rH O
P
CO
1
CD
bO
G
CNJ O
c
CO
-H
c
S-.
CO
CO
CD
XJ
B
P
C
O
E
o
a
a
s.,
CO
3
P
a
o
CO
>
CO
o
o
p
L
^
c
CD
XJ
o
CD
a.
CO. CD
M
cd
bO P
>
>
XJ
M
o
CD
CO
CO
Cd
CD
O
bO E
CO CD P
a
r o rH o
CD
3
P
cd
XJ
P
CD
^
•-
o
r>
a.
U
CD
>
CO
X
O
S-,
o
4->
C H
H
CO CD £
bO O
C Cd Q . to
CD rH O
S-. 0)
M
cd bO P I—I
>
XS-,
J I—I
CM
P O
cd cu 3
XJ
XI
o
cd
S-,
• *
a
t.
•H
u
•H
Q)
cd
bO PE P
I CD C Cd rH
rH o
CD
CJ
ii
S-.
CD
>
CO
XJ
x
CD
c
r-
CNJ
VO
>
>
C
XJ
XJ
CO
c
cd
CO rH
S-. CD
cd bO
P
S-,
o
o
CO
bO E
CO
CD
1
CD
rvj
rH
cd
>
CO
a>
a C>M
o cd
P
CO
OO
co
cd
CO
CD P
CD
ii
XJ
XJ
o
t- 3
CO
3
3
3
3
s-
> o
CO CD
CO X J
cd co c
rd CO
CD rH
CD S£ D.
P
CO
a
bo x:
TJ
Cd Q . o
c rH
O CO
cd
CD x: CD
P
O CD
10 CO rH
XJ
CO X J
CD CO
CO cd c
co
CD
cd X a
CD
H 'rl bfl
rH
3
3
O
CD O
>
3 rH
XJ
M
W H
CD
co
CO CO
3 cd
3
CD
TJ
>
u
•-
c
CO Cd bO
rvj rH
3
rH
O
XJ
CO
XJ
rH
a
O bO
Q . CO CD
•H
CD
£
H H
CO
CD CO
P
3
co 3
x: co
CO
o
rH p
a. x:
a
•H
•H
CD
00
P
on
o,
a
•rl
r-i
Modernisering
Maasroute
Bijlage
12
Aanvullende
b e r e k e n i n g v a n de
benodigde
b r e e d t e v o o r e e n v e r k e e r s s i t u a t i e met
lang
eenbaksduwstel
(137m)
Benodigde
bevaarbare
breedte
ANP
Julianakanaal
22
tweestrooksverkeer
1
3.
4.
9.
klasse V
t
geladen
leeg
Totaal
B(ra)
bb(m)
gebruiksnorm
0,3
1.3
0,3
0,3
1,9
0,3
4,4
B
11,5
50,6
ontwerpnorm
0,4
1,3
0,6
0,6
1,6
0,4
4,9
B
11,5
56,4
tweebaks
geladen
T>,
3,o ;
5
>
4
1
leeg
gebruiksnorm
0,4
1,3
0,3
0,3
2,6
0,4
5,3
B
11,4
60,4
3,0
ontwerpnorm
0,6
1,3
0,6
0,6
2,6
0,6
6,3
B
11,4
71,8
3,4
0,4
3 , 0 B2
B1 11,5
B2 11 ,
4
56,0
3,0 '
0,6
3,3B2
B1 11,5
B2 11,4
66,H
3,4
geladet i
Eenbaks +
klasse V
gebruiksnorm
leeg
eenbaks
klasse V
0,3
•
0,3
1,3
2,3
0,3
ontwerpnorm
0,4
Padbreedte
In
van
een
DVK o n d e r z o e k
kanaal
tussen
padbreedte
Stein
van
Windtoeslag,
Eenbaksduwstel
S84.120
1 5 ^
door
en
(-^e
9
gevonden
2,3
is
C
op
aktieve
scheepsafmetingen
wordt
(exclusief
5
2,3B1
gebaseerd
maximale
Kaastricht)
maximaal
1, B1
*
0,6
1,3
0,6
*)
1939
mei
drifthoek
op
wind)
de
=
rechte
1,33
1,03
2,33
+
op
kopbenturing.
het
trajecten
J u l i
een
a
n a -
Modernisering
Maasroute
Bijlage
13
Samenvatting
van:
Toekomststudie Economie, lange t e r m i j n
o n t w i k k e l i n g e n van het goederenvervoer
Limburg
- D i r e c t i e Limburg,
1989
I
SAMENVATTING.
De Toekomststudie Economie, het eerste onderdeel van de door
Rijkswaterstaat d i r e c t i e Limburg opgevatte Toekomststudie Verkeer
en Vervoer, geeft een analyse van de goederenstromen
door Limburg t o t het jaar 2010
naar, van en
i n r e l a t i e t o t ontwikkelingen op
het gebied van verkeer en vervoer, r u i m t e l i j k e en
economische
structuur. De studie i s met behulp van s t a t i s t i s c h m a t e r i a a l ,
l i t a r a t u u r s t u d i e en interviews t o t stand gekomen.
De Toekomststudie Economie dient a l s uitgangspunt voor de twee
overige onderdelen van de Toekomststudie Verkeer en Vervoer, namelijk de vervolgstudies Toekomstvisie Maas en Toekomststudie
Droge I n f r a s t r u c t u u r .
Doel van de Toekomststudie Verkeer en Vervoer i s om i n de toekomst een meer adequate afstemming te verkrijgen van b e l e i d en
beheer ten aanzien van de Limburgse hoofdinfrastructuur op de
toekomstige ontwikkelingen i n en om Limburg.
De Toekomststudie Economie i s opgebouwd u i t v i e r deelrapporten:
1. Analyse van de economie en goederenstromen
2. Goederenstromen
Limburg;
1983
Limburg volgens midden-scenario van het Cen-
t r a a l Planbureau; TEM-prognoses
2000 en 2010
en achtergronden
3. L i t e r a t u u r s t u d i e
4. Interviews
en een eindrapport: synthese van de v i e r deelrapporten.
De ( l a n d e l i j k e ) ontwikkelingen worden b i j g e s t e l d op basis van
meer regionale argumenten u i t de interviews en u i t de l i t e r a t u u r .
De totale aanvoer van goederen naar Limburg z a l i n 2010
27,5 Mt
bedragen, waarvan 8,7
Mt zand, grind en bouwmaterialen.
In het b a s i s j a a r 1983
waren deze hoeveelheden r e s p e c t i e v e l i j k
18,4 Mt en 7,1 Mt.
Wat de afvoer ( t o t a a l 32,7
Mt i n 2010)
rekening van de goederengroepen
tegenover r e s p e c t i e v e l i j k 27,9
b e t r e f t , komt 11,5
Mt voor
zand, grind en bouwmaterialen,
Mt en 16,6
Mt i n 1983.
beleid van de grindwinning i n de provincie Limburg
Het afbouwkomt duide-
l i j k naar voren. Wat de gevolgen zullen z i j n voor de aanvoer over
water van grindvervangende materialen u i t Belgie en/of West-
II
D u i t s l a n d z a l i n de T o e t c o m s t v i s i e Maas nader worden u i t g e w e r k t .
I n de p e r i o d e
groepen
1983-2010
chemische
t r e e d t e r een g r o e i op
produkten, voedingsprodukten,
in
de goederen-
metaalprodukten
en o v e r i g e p r o d u k t e n .
De v e r h o u d i n g weg:
2010
68:6:26
houding
s p o o r : w a t e r i s voor de Limburgse
(1983;
54:10:36
67:3:29).
(1983;
Wat b e t r e f t de a f v o e r i s de v e r -
48:7:46).
De g r o e i i n h e t wegvervoer
53$.
aanvoer i n
i n de p e r i o d e
1983-2010
i s i n totaal
Voor het s p o o r v e r v o e r i s de g r o e i 6 7 $ , t e r w i j l h e t v e r v o e r
o v e r water een d a l i n g t e z i e n g e e f t v a n 2 9 $ .
Opgemerkt moet worden d a t h e t b a s i s j a a r 1983
een d i e p t e p u n t
vormde i n de k o n j u n k t u u r .
U i t de enquetes b l e e k d a t e r w e i n i g k w a n t i t a t i e f i n z i c h t b e s t a a t
o v e r de goederenstromen
i n L i m b u r g op l a n g e t e r m i j n . Wel werd met
b e h u l p v a n de g e s p r e k k e n d u i d e l i j k h e i d v e r k r e g e n o v e r een a a n t a l
t r e n d s en l a n g e - t e r m i j n - o n t w i k k e l i n g e n , z o a l s de Europese
eenwor-
d i n g na 1992, J u s t - I n - T i m e en e f f e c t e n v a n i n f r a s t r u c t u u r .
Op b a s i s v a n de v e r s c h u i v i n g i n de v e r v o e r s w i j z e k e u z e z o a l s d i e
u i t de prognoses
naar v o r e n komt en op b a s i s v a n het b e l e i d t e n
a a n z i e n v a n de b e r e i k b a a r h e i d d a t i n h e t Tweede S t r u c t u u r s c h e m a
V e r k e e r en V e r v o e r wordt g e s c h e t s t , wordt i n d i t r a p p o r t de aanb e v e l i n g gedaan om door o v e r h e i d en b e d r i j f s l e v e n de o n t w i k k e l i n g s m o g e l i j k h e d e n naar gecombineerd
onderzoeken.
v e r v o e r i n Limburg nader t e
Modernisering
Maasroute
Bijlage
14
Samenstelling
projectgroep
Modernisering
Maasroute
Bijlage
14
Samenstelling
projectgroep
ANP:
ir.
i r . M.E. P o t , p r o j e c t l e i d e r
F.L. B a r e l
ANB:
i n g . L.M.
v/d Berg
RFO: i r . S.C Bouwsma
mw d r s . J . B . M . K u i p e r s
DT-
gedelegeerde:
i r . C.J. van Veelen