bijlage vier workshops Wmo

Wmo Zomerconferentie 2014 stadsdeel Zuid
"2014, het jaar van Zorg voor Zuid"
De vier workshops
1.
Samenwerken in de wijk voor mensen met een GGZ-achtergrond
We weten dat steeds meer mensen met een GGZ-achtergrond in hun eigen omgeving ondersteuning
moeten vinden en krijgen. Steeds meer mensen met een GGZ-achtergrond gaan naar verwachting
gebruik maken van welzijnsvoorzieningen en de Huizen van de Wijk. Deze workshop is bedoeld om
met zijn allen na te denken wat dat nu precies betekent voor Zuid en hoe we ons daarop kunnen
voorbereiden. Doel van de workshop is dat we aan het eind een aantal afspraken met elkaar gemaakt
hebben waar we de tweede helft van het jaar mee aan de slag kunnen.
Vragen die aan bod komen zijn:
 Hoe kunnen de Huizen van de Wijk in Zuid zich voorbereiden op meer bezoekers met een GGZachtergrond?
 Wat kunnen organisaties zelf doen? Wat kan de bestuurscommissie Zuid betekenen?
 Welk nieuw aanbod is er dan nodig? Hoe sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de
nieuwe doelgroepen?
 Wat hebben de Huizen van de Wijk nodig om daadwerkelijk voor alle inwoners, kwetsbaar en niet
kwetsbaar open te staan? Wat hebben vrijwilligers hiervoor nodig?
 Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt en dat alle inwoners de weg naar
de Huizen weten te vinden. Hoe kunnen we het imago van de Huizen van de Wijk in die richting
ombuigen?
 Hoe gaat de samenwerking tussen zorg en welzijnsorganisaties: wat gaat goed? En in het licht
van de veranderingen: wat kan beter?
 Welke problemen zijn er te verwachten? En hoe kunnen we dat oplossen?
 Welke succesverhalen zijn er te vertellen? En wat kunnen we daarvan leren?
Organisatie:
Deelnemers:
2.
Anna Prins (Combiwel), Doppy den Ouden (GGZ inGeest), Angela Ruigrok (Dynamo)
en Chris van der Kroon (stadsdeel Zuid)
Deze workshop is met name bedoeld voor mensen die in de uitvoering zitten en die
mensen met een GGZ achtergrond tegenkomen op de werkvloer, zoals de
coördinator HvdW, medewerkers participatie welzijnsorganisaties en medewerkers
GGZ inGeest.
Ontdekkingsreis door de wijk - een digitaal wijklab
Momenteel wordt in 22 gebieden in Amsterdam een gebiedsanalyse gemaakt om voor al die
gebieden tot een gebiedsagenda te komen. Naast de bestaande, algemene informatie van
Onderzoek en Statistiek en de GG&GD werken we aan de digitale sociale kaart specifiek voor de 4
gebieden in Zuid. Deze digitale kaarten worden in samenwerking met de partners in de wijken gevuld.
In deze workshop laten we u op Ipads de sociale kaart zien en kijken we met elkaar wat er gebeurt in
twee wijken: De Pijp en Buitenveldert.
 Komt de informatie op de kaarten overeen met de ervaringen?
 Wat ontbreekt?
 Wat betekent deze informatie voor onze gezamenlijke opgave?
 Welke stappen kunnen we zetten in het opstellen van de opgave voor de wijk?
Organisatie:
Deelnemers:
Netty Verwaal, Paulien Luimes en Jane Edeling (stadsdeel Zuid)
Uitvoerders en beleidsmedewerkers van zorg- en welzijninstellingen, corporaties in
De Pijp en Buitenveldert, zoals Regenboog, VCA, Combiwel, Dynamo, AHD,
corporaties en zorginstellingen
Wmo Zomerconferentie 2014 stadsdeel Zuid
"2014, het jaar van Zorg voor Zuid"
1
3.
Vitale coalities in de wijk
Door het scheiden van wonen, zorg en welzijn moeten mensen langer zelfstandig wonen en gebruik
maken van het zorg- en welzijnsaanbod in de wijk. Dit betekent dat er een fijnmazig netwerk van
welzijns- en zorgaanbod in de wijken moet zijn dat aansluit bij de vraag en er een woningaanbod is
dat mensen langer in staat stelt zelfstandig te blijven wonen.
De stuurgroep Zorg voor Zuid/Vernieuwd Welzijn heeft opdracht gegeven voor de aanpak van het
scheiden van wonen, zorg en welzijn. Onderdeel hiervan is het opzetten van vitale coalities in de wijk:
samenwerkingsverbanden in de wijk tussen zorg- en welzijnsinstellingen en sociaal kapitaal.
In deze workshop evalueren we deze eerste, prille fase van drie van de vijf pilots en bespreken we de
voortgang met de deelnemers.
Aan bod komen de volgende programmaonderdelen
 Een korte presentatie van de stand van zaken van het project.
 Wat is er goed gegaan?
 Wat is (nog) niet gelukt?
 Hoe is de samenwerking met andere partijen?
o Extramuraal – intramuraal door Patricia Gho, Cordaan
o Professionals – vrijwilligers door Annemieke Verhoogt, Combiwel
o Zorg – welzijn door Dynamo / PuurZuid (ovb)
 Vragen en suggesties voor de tweede fase of vervolg
Organisatie:
Patricia Gho, Cordaan, Annemieke Verhoogt, Combiwel, Joke Fictorie (stadsdeel
Zuid), Dynamo / PuurZuid (ovb)
Deelnemers: Managers en beleidsmedewerkers
4.
Professionals en vrijwilligers
In deze workshop stellen we de volgende vraag centraal:
Kan de formele zorg met het informele netwerk van de cliënt of klant samenwerken?
Aan de hand van interviews met een vrijwilliger, een mantelzorger en een betaalde kracht gaan we
met u in gesprek over deze vraag vanuit de verschillende perspectieven. Met elkaar maken we een
inventarisatie van dat wat nodig is om het informele netwerk goed te faciliteren in gebiedsgericht
werken.
Organisatie:
Deelnemers:
Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie) en Richard Schimmelpennink (stadsdeel
Zuid)
Vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren en andere beroepskrachten die bijzondere
aandacht willen besteden aan de inzet van informele krachten
Wmo Zomerconferentie 2014 stadsdeel Zuid
"2014, het jaar van Zorg voor Zuid"
2