Zuid-en Pijp Belangen De heer Th. Keijser

I I I V . V . I I b>.>
K t l I l ü l L W I <UiUI I I
1079 WiZ Amsterdam
uactoiljks bcstuiir
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
Telefoon 14 020
Fax 020 252 4365
Retouradres: Postbus 74019,1070 BA Amsterdam
Zuid-en Pijp Belangen
De heer Th. Keijser
Saffierstraat 204
1074 GZ AMSTERDAM
Datum
24 februari 2014
Onderwerp
Schriftelijke vragen wijkpartij Zuid-en Pijpbelangen inzake illegale boomkap bij/door
Brasserie Keyzer
Geachte heer Keijser,
Op 3 februari 2014 heeft de fractie van Zuid- en Pijpbelangen schriftelijke vragen gesteld
over illegale boomkap bij/door Brasserie Keyzer, vanwege vergroting van hun luifel voer
het terras.
1.
Waarom is er niet direct op donderdagmiddag na klachiten van omwonenden bij
de dienst Handhaving opgetreden?
Antwoord:
Op het moment van melding was de boom al geveld en verwijderd. Zonder kapvergunning
was hier sprake van een overtreding, en daarmee een zaak voor de politie en niet voor
afdeling Handhaving van het stadsdeel.
2.
Kan worden verklaard waarom de politie de aangifte niet wilde aannemen,
aangezien het de plicht is van burgers illegale praktijken te melden, ook al is het
een strafbaar economisch delict?
Antwoord:
Voor een antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de politie.
3.
Bent u als (zakelijk gerechtigde) eigenaar-verantwoordelijke voornemens zelf
over te gaan tot herplant van een boom van vergelijkbare omvang en kwaliteit
op deze plek, overeenkomstig artikel 7 van de bomenverordening stadsdeel
Zuid 2012?
Antwoord:
Het stadsdeel heeft inmiddels gezorgd voor herplant van een boom van dezelfde soort en
van dezelfde omvang.
4.
Bent u voornemens om de firma Brasserie Keyzer bv te onderwerpen aan een
bijzonder inspectieregime (handhaving/sanctie) met betrekking tot het
respecteren van de bepalingen uit haar terrasvergunning, m.n. betreffende het
gebruik van het openbaar trottoir (vrije doorloop minimaal 2 meter). Zo niet,
waarom niet?
Internet: www.zuld.amsterdam.nl
E-mail: [email protected]
^4 ieUlUdll
\H
Antwoord:
De wijkmanager iVluseumkwartier zal contact onderhouden met Brasserie Keyzer om
overlast en ergernissen te voorkomen of te verhelpen. De wijkmanager zal de omgeving
zelf in de gaten houden, maar aanvullend kunnen de vertegenwoordigers van het
bewonersoverleg hun vragen en klachten over het gebruik van de openbare ruimte ook
richten aan de wijkmanager. Het stadsdeel zal binnen de huidige omstandigheden geen
bijzonder inspectieregime uitvoeren, maar kiezen voor goed ovedeg.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
Internet: www.zuid.annsterdam.nl
E-mail: [email protected]
2