Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu İô..g * c

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur
en Milieu
Retouradres Postbus 2 0 9 0 6 2500 EX Den Haag
WAÏERSCHA
NO.
Waterschap Peel en Maasvallei
Dijkgraaf
mr. A.M.G. Gresel
Postbus 3390
5902 RJ Venlo
RWS Bestuursstaf
2014.21896
ING EK,
"ĩ '*
QCO
/.
SJÏ.A
L
ooi/
H!
ļŕ}
Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postbus 2 0 9 0 6
2500 EX Den Haag
www.rijkswaterstaat.nl
İô..g * c
Contactpersoon
drs. K. Kosters
projectdirecteur
Evacuatie
Module
Grote
Overstromingen
T 06 2 5 0 6 7 4 0 9
[email protected]
Datum
17 september 2014
Onderwerp Uitnodiging lancering site en app Evacuatie bij Grote
Overstromingen 28 september 2014
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Geachte heer Gresel,
Om burgers en bedrijven meer risicobewust te maken en in staat te stellen om bij
(het gevaar van) grote overstromingen de juiste beslissingen te nemen, zijn een
website en een App ontwikkeld.
Ik wil u hierbij van harte uitnodigen voor de officiële lancering door Minister
Schultz van Haegen. De bijeenkomst wordt gecombineerd met de
functioneringssluiting van de Maeslantkering bij Hoek van Holland en vindt plaats
op 28 september aanstaande.
De Minister van Infrastructuur 8i Milieu, de Minister van Veiligheid en Justitie en de
Deltacommissaris hebben medio vorig jaar het initiatief genomen om samen met
veiligheidsregio's, water- en wegbeheerders de crisisbeheersing bij
overstromingen te verbeteren. De Minister van Infrastructuur en Milieu draagt
daarbij o.a. zorg voor informatie en hulpmiddelen waarmee de verantwoordelijke
beheerders, veiligheidsregio's, burgers en bedrijven zich kunnen voorbereiden en
acteren. Hiervoor is onder de regie van de Stuurgroep Management Watercrises
en Overstromingen (SMWO) het project 'Module Evacuatie bij Grote
Overstromingen' (MEGO) opgestart. De ministers van Infrastructuur en Milieu en
Veiligheid en Justitie hebben in april 2013 Rijkswaterstaat gevraagd hierin het
voortouw te nemen. In de afgelopen periode hebben alle betrokken organisaties in
de crisiskolom intensief met elkaar opgetrokken om het project MEGO tot stand te
brengen
De eerste resultaten van MEGO, bestaande uit een website en een App voor de
mobiele telefoon worden nu opgeleverd. Hiermee is op postcodeniveau informatie
te vinden over overstromingsrisico's en mogelijke handelingsperspectieven.
Bijvoorbeeld: hoe hoog het water maximaal in dat postcodegebied komt, waar
zich hoge gebouwen bevinden met een droge verdieping en welke infrastructuur
droog blijft.
De lancering vindt plaats in Hoek van Holland tijdens de functioneringssluiting van
de Maeslantkering aan de Maeslantkeringweg 139 (Havennummer 882) in Hoek
van Holland. (Navigatie: Slachthuisweg en borden Maeslantkering volgen.) Het
programma begint om 15.00 uur. U wordt ter plekke opgevangen en gaat deel
Pagina 1 van 2
RWS Bestuursstaf
Datum
uitmaken van een speciaal programma. Het programma wordt afgesloten met een
borrel die is voorzien rond 17.30 uur. Ik verzoek u voor 25 september uw
aanwezigheid kenbaar te maken via [email protected]
17 s e p t e m b e r 2 0 1 4
Ons kenmerk
Ik dank u bij voorbaat en hoop u te mogen begroeten op 28 september.
Hoogachtend,
DE DIRECTEUR-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT,
mr. ing. J.H. Dronkers
Pagina 2 van 2