Nieuwsbrief juli 2014 - Voedselbank Raalte eo

Nieuwsbrief juli 2014
Aan alle bestaande en nieuw aangemelde vrijwillig(st)ers
Beste vrijwillig(st)ers,
Eindelijk is het zo ver. Sinds 3 juli 2014 bestaan we formeel als Stichting VOEDSELBANKEN.NL
Raalte e.o. Het dagelijks bestuur, bestaande uit Jan Maatman (penningmeester), Loeke Tijhaar
(secretaris) en ondergetekende als voorzitter, heeft de benodigde handtekeningen onder de
stichtingsakte geplaatst.
We kunnen nu formeel aan de slag.
Tot op heden is achter de schermen al het nodige werk verricht. Door middel van deze nieuwsbrief
wil ik jullie aan de hand van een aantal punten op de hoogte brengen van de stand van zaken.
Organisatie
Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van hoe onze organisatie eruit gaat zien en
welke onderdelen een dermate specifiek karakter hebben, ik denk bijvoorbeeld aan de intake van
nieuwe aanvragen, waardoor deze een aparte plek innemen.
We beschikken over een dagelijks bestuur aangevuld met Toon Metz en Herman de Waard. Beiden
zullen zich voornamelijk gaan bezighouden met alle zaken rondom de vrijwillig(st)ers.
Na het ondertekenen van de stichtingsakte zijn we onder nummer 61014133 ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken Deventer. Een eigen bankrekening wordt nu aangevraagd.
Financiën
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat voor het laten draaien van een voedselbank financiële middelen
nodig zijn. Denk alleen maar aan huisvesting, energiekosten, transportmiddelen etc. Naast het aanschrijven van allerlei instanties, waar we hopelijk een beroep kunnen doen op een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie of eenmalige bijdrage, zullen we sponsoren en donateurs, wellicht in
de vorm van Vrienden van de VOEDSELBANKEN.NL Raalte e.o. moeten werven.
Huisvesting
Voordat we als stichting zelfstandig kunnen gaan draaien moeten we over (tijdelijke) huisvesting
beschikken. We hebben de afgelopen maanden een bezoek gebracht aan de voedselbanken in
Deventer, Nijverdal en Rijssen. We hebben ons daar globaal een beeld kunnen vormen hoe de
huisvesting en inrichting van onze voedselbank er uit moet gaan zien.
Het vinden van huisvesting is één. Daarnaast moet de huisvesting voldoen aan de eisen die de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) stelt. Zo moet de huisvesting onder andere
beschikken over een koel- en vriescel.
Maandag 30 juni hebben we een overleg gehad met wethouder Wout Wagenmans. Dit overleg
heeft er toe geleid, dat een aantal mogelijke (tijdelijke) huisvestingsoplossingen door de gemeente
is aangedragen die we nu onderzoeken.
Koeltransportwagen
Voor het transport van de levensmiddelen is een koeltransportwagen benodigd. Onderzocht wordt
welk type koeltransportwagen voor ons geschikt is en welke kosten (aanschaf, lease, onderhoud)
hiermee gemoeid zijn.
Vrijwillig(st)ers
Op dit moment beschikken we over 6 vrijwillig(st)ers die de huidige werkzaamheden met betrekking tot het eens per 14 dagen uitreiken van de voedselpakketten voor hun rekening nemen.
Inmiddels hebben zich al 31 vrijwillig(st)ers aangemeld. Met al deze vrijwillig(st)ers zal, zodra meer
zicht is op onze huisvesting, een gesprek plaatsvinden.
Als organisatie hebben we vrijwillig(st)ers nodig voor de volgende werkzaamheden:
- coördineren van onderstaande werkzaamheden
- houden van intakegesprekken
- rijden op koeltransportwagen
- sorteren en inpakken
- uitgeven van voedselpakketten
- facilitaire ondersteuning en schoonmaak
- secretariaat en administratie
In totaal denken we voor al deze werkzaamheden ongeveer 80 vrijwillig(st)ers nodig te hebben.
Website
In de huidige tijd van vergaande automatisering moeten we als VOEDSELBANKEN.NL Raalte e.o. er
voor zorgen, dat we via de geëigende wegen optimaal bereikbaar zijn. Het hebben van een eigen
website is daarbij onmisbaar. Met het bouwen van deze website is reeds begonnen.
Ik hoop jullie met deze 1e nieuwsbrief voldoende op de hoogte te hebben gebracht van wat er al zo
speelt op dit moment. We zijn er nog lang niet, maar ik ben er van overtuigd, dat we dit jaar, het
streven is in het vierde kwartaal, over een mede door jullie inzet zelfstandige Voedselbanken.NL
Raalte e.o. beschikken.
In de nieuwsbrief van augustus informeer ik jullie nader over de stand van zaken.
Voor suggesties en ideeën staan we als bestuur graag open.
met vriendelijke groeten,
Frans Rouwenhoff, voorzitter