AANMELDING ALS LID "DORPER ONDERNEMERS"

Datum
Onderwerp
Nieuw lid
AANMELDING ALS LID "DORPER ONDERNEMERS"
Ondergetekende wenst tot nadere opzegging lid te worden van de vereniging "Dorper Ondernemers"
te Helden en zal de door de algemene vergadering vastgestelde contributie betalen.
Naam ondernemer(s)
: ………………………………………………………………………
Correspondentieadres
: ……………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats
: ……………………………………………………………………….
Telefoonnummer
: ………………………………………………………………………..
Emailadres
: ………………………………………………………………………..
Internetadres
: ………………………………………………………………………..
Handelsnaam
: ………………………………………………………………………..
Omschrijving ondernemings- : ………………………………………………………………………..
activiteiten
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
Adres onderneming
: …………………………………………………………………………
Postcode en plaats
: …………………………………………………………………………
Ingangsdatum lidmaatschap : ………………………………………………………………………….
Werknemers in dienst?
: ja/nee *
*) doorhalen wat niet van toepassing is
De contributie zal na ontvangst van de factuur, zelf worden overgemaakt op rekening van de Dörper
Ondernemers.
Het lidmaatschap geld telkens tot het einde van het jaar met stilzwijgende verlenging van een jaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden minimaal 2 maanden voor het einde van het
jaar.
Door ondertekening van deze aanmelding, geeft het nieuwe lid aan, kennis te hebben genomen van
de statuten van de Dörper Ondernemers, welke terug te vinden zijn op de website. Hij gaat tevens
akkoord met de daarin genoemde voorwaarden inzake het lidmaatschap.
Datum
: ………………………………………………
Handtekening ondernemer
: ………………………………………………
__________________________________________________________________________________________
Secretariaat: Molenstraat 36, 5988 EP HELDEN
Tel: (077) 3073189 b.g.g. (077) 3061160 www.dorperondernemers.nl
H.R. Venlo 40165147 Rabobank 12.07.15.805