vragen gesteld aan ASD Almere - Koepel Wmo

Almere
Eerst iets over de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
Het is goed om te weten dat de ASD in Almere nog maar kort aan het werk is. De leden van
de ASD zijn weliswaar eind maart / begin april door het college ingesteld, maar omdat de
ASD een onafhankelijke en nieuwe manier van werken moest inslaan, zijn we als ASD de
laatste maanden erg druk geweest de ASD een plaats te geven in de nieuwe situatie. Dit
terwijl de winkel gewoon open was.
De ASD (netwerkorganisatie) bestaat uit 12 leden (via sollicitatie ingesteld door college
B&W), en geeft gevraagd- en ongevraagd advies aan college en raad.
1. schets het verloop van een adviesvraag in de brede raad.
Op dit moment zijn er door het ambtelijk apparaat ruim 70 projecten binnen het nieuwe
sociaal domein onderkend. Dit aantal blijkt nu nog niet compleet, dus er komen er nog wel 10
(en misschien meer) bij.
Omdat er momenteel meer dan 30 ambtenaren full time bezig zijn met het ontwikkelen van
beleid / verordeningen / nadere regelgeving, hebben we duidelijke afspraken gemaakt met
het ambtelijk apparaat. Alle adviesvragen gaan via één persoon in het ambtelijk apparaat (de
secretariële ondersteuner van de ASD), die op haar beurt weer contact heeft met de
(vice)vztr van de ASD.
De leden van de ASD zijn ingedeeld in 4 thema’s (de transitiethema’s). En als er een
adviesvraag binnenkomt dan wordt er door de (vice) vztr ASD een ‘trekker’ aangewezen die
het project oppakt. De ‘trekker’ verzameld mensen uit de ASD om zich heen en neemt
contact op met de vztr van het Breed Overleg + (BO+), waarin alle belanghebbenden in
Almere zijn verzameld. Naast gesprekken met het BO+ wordt er ook met maatschappelijke
organisaties gesproken.
Het advies dat hieruit komt wordt door een ‘schrijver’ (een externe) opgeschreven, dat weer
voorgelegd wordt aan alle leden van de ASD en BO+, voordat de vztr ASD het advies naar
raad en college stuurt.
Voor de transparantie hebben we een eigen website laten ontwikkelen. Alle adviezen en
andere zaken die van belang zijn, worden daar op geplaatst.
2. welke positie hebben cliënten in/bij/naast de brede raad en is dat een goede positie?
De cliënten of belanghebbenden zijn vertegenwoordigt in het BO+. Het BO+ is één van de
gesprekspartners van de ASD.
3. schets de structuur van de brede raad en een mogelijke werkorganisatie eronder;
hoe is dat georganiseerd? Werkgroepen, commissie, zelfstandig, per sector, hoe dan
onderverdeeld, wie zitten er in, ook externen?
Zie boven
4.wat zijn uw grootste zorgen?
De laatste maanden teveel energie moeten stoppen in het opzetten van de nieuwe
organisatie. Met name het ambtelijk apparaat moest erg aan de nieuwe ASD wennen.
Ook maken we ons zorgen over het tempo waarin alles gebeurt. B.v: tijdens de
zomervakantie moest de ASD binnen een week advies uitbrengen. Hierdoor geen ruimte
voor gesprekken met de achterban en de belanghebbenden. Gaat nu gelukkig in een
gematigder tempo.
De aangeleverde beleidsstukken zijn zichtbaar onder hoge druk in het stadhuis tot stand
gekomen. Wij denken dat dit ten koste van de kwaliteit gaat.
5. waar bent u tevreden over?
Als vztr ben ik tevreden over de vrijwillige inzet van de ASD leden. Ik weet niet of dit wel de
juiste manier van werken is, terwijl er zoveel van de adviezen van de ASD wordt gevraagd.
Volgens mij mag dit werk best geld kosten.