Advies ASD over Minimabeleid 2015 ev-2

Adviesraad
Sociaal Domein
College van burgemeester en wethouders
Mevrouw G. Ligtelijn-Bruins
Raadhuis
Bergstraat 4
6711 DD EDE
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
Betreft:
advies omtrent ‘Minimabeleid 2015 en verder…”
behandeld door
doorkiesnummer
e-mail
bijlage(n):
Ede,
15 oktober 2014
Geachte mevrouw Ligtelijn, geacht college,
Op 14 oktober jonstleden heeft de Adviesraad Sociaal Domein zich gebogen over de nota ‘Minimabeleid 2015 en
verder’.
Algemene opmerkingen:
 De nota is helder geschreven.
 Goed en juist geformuleerd.
 Goed financieel onderbouwd.
 Zeer positief is dat het NIBUD een gedegen vooronderzoek heeft mogen doen in gemeente Ede naar de
(financiële) gevolgen omtrent minimabeleid.
 Veel zaken waar de WWB-adviesraad in het verleden (2011) voor gestreden heeft, zijn verwerkt in de nota.
 De kern ‘goede zorg voor de meest kwetsbare’ komt goed naar voren.
 Goede ambitie om de vaak negatieve gevolgen van armoede op sociaal gebied aan te pakken en mensen
uit te dagen mee te doen aan bijvoorbeeld sport.
 Het fonds ‘Meedoen’ is een vondst!
 De nota schenkt ook aandacht voor kinderen en is derhalve ook toekomstgericht.
Advies Adviesraad Sociaal Domein:
Het advies van de ASD luidt dat de nota minimabeleid 2015 zeer zinvol en goed is voor de (minder bedeelde)
inwoners van de gemeente Ede. Genoemde beleid verdient navolging. Met andere woorden… de ASD staat positief
ten opzichte van het minimabeleid 2015 en verder met de verwachting dat er op deze lijn verder gegaan wordt. Niet
meedoen is volgens ons geen optie omdat mensen dan in een negatieve, neerwaartse spiraal terecht (kunnen)
komen, of zelfs in de criminaliteit kunnen worden gedreven hetgeen curatief veel meer kost! Natuurlijk beseft de
ASD dat er kosten aan verbonden zijn en dient het beleid na één jaar goed geëvalueerd te worden.
Wij wensen u een goede uitwerking toe van genoemd beleidsstuk.
Met vriendelijke groet,
drs. J.G. Schipper
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein