COMPULS (onder Tactics) Informatie voor behandelaren Karakter

Beste collega,
Bij Karakter Universitair Centrum, in samenwerking met het Donders Instituut, doen we al langere
tijd onderzoek naar de werking van de hersenen bij kinderen met autisme, een Obsessief
Compulsieve Stoornis (OCD) of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Binnenkort start
weer een nieuw onderzoek, ‘Compuls’ genaamd. Compuls vormt een onderdeel van het
grootschalige internationale onderzoek TACTICS (Translational Adolescent and Childhood
Therapeutic Interventions in Compulsive Syndromes).
We willen jullie informeren over dit nieuwe onderzoek en vragen of jullie mee willen werken door
ouders en kinderen te wijzen op dit onderzoek.
Wat houdt deelname in voor het kind en de ouder?
Er vindt eenmalig een bezoek plaats. De ouder en het kind zullen ontvangen worden door een van de
medewerkers, die zal uitleggen hoe de dag er uit zal zien. Bij het kind wordt eerst bloed afgenomen.
Vervolgens zal het kind neuropsychologische taken gaan doen met een van de medewerkers, terwijl
de ouder wordt geïnterviewd door een andere medewerker. Tenslotte gaat het kind in de scanner
waarin het twee korte taakjes doet. Naast deze taakjes worden er nog een paar scans gemaakt
waarbij het kind niets hoeft te doen. Het onderzoek zal totaal zo’n 4 uur duren, dit is inclusief pauzes.
Hoe kunt u het kind doorverwijzen naar dit onderzoek?
U kunt de ouders en het kind vertellen over dit onderzoek en reeds informatie geven met behulp van
de documentatie die wij u zullen geven. Als de ouders aangeven mogelijk interesse te hebben kunt u
de naam van het kind naar ons mailen en dan zullen wij contact met hen opnemen. Ouders kunnen
uiteraard dan alsnog afzien van deelname aan het onderzoek.
Wat zijn de criteria voor deelname?
Voor kinderen met ASD:
Voor kinderen met OCD :
Voor kinderen met ADHD:
► 8 -12 jaar
► 8 -12 jaar
► 8 – 12 jaar
► DSM-IV-TR diagnose autisme
► DSM-IV-TR diagnose
► DSM-IV-TR diagnose ADHD
Obsessieve Compulsieve Stoornis
► IQ > 70
► IQ > 70
► IQ > 70
Voor de liefhebbers:
Samenvatting van het protocol
Achtergrond: compulsiviteit is een trait die ten grondslag ligt aan phenotypisch verschillende
psychiatrische stoornissen. Compulsiviteit is de steeds herhalende drang om een zeker
gedrag te vertonen, het ervaren van verlies van controle over deze intense drang, en de
neiging gedrag op een stereotype manier uit te voeren. Compulsiviteit ontstaat in de
(vroege) kindertijd (ASD, OCD) of puberteit (verslaving).
Compulsieve gedragingen zijn kenmerkend voor zowel ASD als OCD. Deze studie richt zich op
de compulsieve gedragingen bij de twee phenotypisch van elkaar onderscheidende
psychiatrische stoornissen en het verband tussen compulsiviteit, impulsiviteit en verslaving.
Compulsiviteit en de gerelateerde impulsiviteit worden gekarakteriseerd door ontremd
gedrag dat wordt veroorzaakt door een verstoring in de fronto-striatal circuits. Een
verhoogde activiteit in de striatale componenten of een verlaagde activiteit in de prefontale
componenten kunnen resulteren in een verhoogde mate van vertonen van impulsief of
compulsief gedrag, afhankelijk van welk component is aangedaan. Tot nu hebben studies
zich gericht op de prefontale en striatale gebieden apart van elkaar. We zullen ons richten op
afwijkingen in de functionele en anatomische hersenwerking (brein connectiviteit) tussen de
verschillende prefrontale componenten en de striatale componenten.
Verder is bij kinderen met OCD een disbalans van het glutamatergische systeem in het
fronto-stratiatale gebied gebleken. Dit suggereert dat het disfunctioneren van zowel de
frontale als striatale gebieden wordt veroorzaakt door onderliggende pathophysiologie zoals
een disregulatie van glutamatergische mechanismen.
De biologische determinanten die bijdragen aan de pathogenesis van verschillende
disfuncties zijn nog slecht gedefinieerd en er zijn nog geen goede biomarkers beschikbaar.
Om deze reden zullen we ook potentiële biomarkers exploreren.
Doelen: de twee primaire doelen van deze studie zijn (1) de hypothese testen dat
structurele en functionele afwijkingen in de fronto-striatale circuits bijdragen aan de
ontwikkeling van compulsief en impulsief gedrag in ASD en OCD en (2) de hypothese testen
dat het glutamate systeem een belangrijke rol speelt in de fronto-striatale circuits.
Secundaire doelen zijn (1) het identificeren van genetische mechanismen die ten grondslag
liggen aan compulsief gedrag en (2) biomarkers identificeren voor de trait compulsiviteit.
Studiedesign: deze studie heeft een gecombineerd cross-sectionele longitudinaal ontwerp
met metingen op twee verschillende meetmomenten, met een tussenpose van drie jaar. De
maten zullen zijn: MRI (sMRI, fMRI, DTI, rsMRI), MRS, cognitie en gedrag. Deze metingen
zullen gestandaardiseerd worden gedaan in vier verschillende centra. We zullen de frontostriatale circuits bestuderen met behulp van de MRI metingen en het glutamate systeem
met behulp van de MRS meting. Daarnaast zullen we psychiatrische en gedrags phenotypen
verzamelen door het meten van (a) rigide en compulsieve patronen van gedrag en (b)
impulsief-gerelateerd gedrag en (c) verslavingsgedrag. Serum zal worden verzameld voor
genetische analyses en biomarkers.
Studiepopulatie: we zullen 180 kinderen includeren, verdeeld over de vier deelnemende
onderzoekscentra (Nijmegen, Utrecht, Mannheim en Londen): 60 kinderen met ASD, 60
kinderen met OCD en 60 controle kinderen. Dus per site 45 kinderen (15 ASD, 15 OCD, 15
controle). De leeftijd is van 8 tot 12 jaar en het IQ is hoger dan 70. Controle kinderen
worden gematcht op leeftijd en IQ.
Naast kinderen met ASD en OCD zullen we in Nijmegen ook kinderen gaan werven met
ADHD. We voegen hiermee een extra cohort toe met een gerelateerde psychiatrische
stoornis. Zij zullen worden onderworpen aan de zelfde metingen als de andere groepen.
Omschrijving en inschatting van belasting en risico bij deelname: deze studie bevat een
invasieve meting, te weten het verzamelen van een bloedmonster, en een MRI sessie,
beiden op twee verschillende meetmomenten. Dit is nodig om biomarkers te identificeren
voor klinisch gebruik bij farmacologische behandeling en om genetische varianten te
identificeren.
Omdat we de ontwikkeling van compulsief gedrag willen bestuderen worden jonge kinderen
geïncludeerd. Deelnemers ondergaan een MRI sessie. Het niveau van angst en de mate van
plezier tijdens de MRI sessie worden continu in de gaten gehouden. Als de deelnemer
tekenen van stress laat zien wordt de sessie direct beëindigd.
DUS:
diagnose ASD, OCD of ADHD
leeftijd 8-12 jaar
IQ >70
Voor informatie en aanmelding graag
[email protected]
contact
opnemen met Saskia de Ruiter