Albert 2 Koning der Belgen

KONINKRIJK BELGIE
Albert II,
Koning der Belgen
Aun allen die nu zijn en hierna wezen zallen, Onze Groet.
Gelet op de koninklijke besluiten van 2 augustus 1889, 28 iuni 1899 en l5 april
1903 een bijzonder ereteken instellend ter beloning van de bevorderaars en
beheerders van coöperatie of beroepsverenigingen ingericht ten voordele van de
Middenstand;
Op de voordracht van de Minister yan Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en
Landbouw,
Hebben Wij besloten en besluiten Wii :
Artikel I. Het bijzonder ereteken eerste klasse, ingesteld door bovenvermelde
koninklijke besluiten, wordt verleend aan :
de heer Andreas MARCOEN
2.
De Minister tot wiens bevoegdheid de Middenstand behoort, is belast
met de uitvoering van dit besluít.
Art.
Gegeven te Brussel, 7 mei 2073.
Albert
II
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand, KMO's,
Zelfs tandi gen en LandboLtw,
) -,// ----r"
Z-LARUELLE