Belonen als het kan.

Aan:
Van:
Betreft:
Datum:
leerlingen, ouders en medewerkers
T.H. van 't Klooster
belonen van leerlingen
8 september 2014
Inleiding.
In het kader van het huidige huiswerk- / boekenbeleid wordt een leerling bestraft als hij
bij een les zijn huiswerk niet af of bij zich heeft (notitie HV in Magister) of zijn boeken /
schriften / werkboek / lesmateriaal (notitie BV).
Vanuit de leerling-geleding van de MR is het voorstel gekomen niet alleen te straffen in
het huiswerkbeleid, maar ook een beloning uit te kunnen delen. Vanuit de gedachte:
straffen als het moet, belonen als het kan, is onderstaand regeling geboren.
Belonen als het kan.
Een leerling die erin slaagt gedurende langere tijd Magisterschoon te zijn wordt beloond.
Magisterschoon betekent:
Een leerling is in een bepaalde periode Magisterschoon, als in die periode
o er niet meer dan 3 aantekeningen staan
 voor boeken en huiswerk (va, ha, bv, hv) of
 te laat zonder geldige reden (tl, la)
o èn geen enkele
 verwijdering (vw, va) of
 spijbelen (oa).
De beloning bestaat uit het volgende:
1. Examenklas (M4, H5, V6)
Het schooljaar wordt verdeeld in drie periodes, elk afgesloten met een
toetsweek.
Een leerling, die in twee periodes (niet noodzakelijk achter elkaar) erin
slaagt Magisterschoon te zijn, krijgt na de tweede periode daarvan het recht
op een extra herkansing, die hij in het lopende schooljaar in mag zetten
naast de reguliere herkansingen op de gebruikelijke manier. Dit recht wordt
slechts één maal verleend.
Voorbeeld: een leerling is Magisterschoon in periode 1 en 2, hij krijgt het
recht op een extra herkansing die hij mag inzetten na periode 2 (als herkansing van toetsweek 2) of na periode 3 (als herkansing van toetsweek 3).
2. Bovenbouw (H4; V4,5)
Het schooljaar wordt verdeeld in vier periodes, elk afgesloten met een
toetsweek.
Een leerling, die in drie periodes (niet noodzakelijk achter elkaar) erin slaagt
Magisterschoon te zijn, krijgt na de derde periode daarvan het recht op een
Pagina 1 van 2
extra herkansing, die hij in het lopende schooljaar in mag zetten naast de
reguliere herkansingen op de gebruikelijke manier. Dit recht wordt slechts
één maal verleend
Voorbeeld: een leerling is Magisterschoon in periode 1,2,3; hij krijgt het
recht op een extra herkansing die hij mag inzetten na periode 3 (als herkansing van toetsweek 3) of na periode 4 (als herkansing van toetsweek 4).
3. Middenbouw (M3)
Het schooljaar wordt verdeeld in twee periodes, elk afgesloten met een
toetsweek.
Een leerling die in één periode Magisterschoon is krijgt het recht op een extra herkansing, die hij in het lopende schooljaar in mag zetten naast de reguliere herkansingen op de gebruikelijke manier. Dit recht wordt slechts één
maal verleend.
4. Onderbouw (brugklas, M2, H2,3, V2,3)
Het schooljaar is verdeeld in twee periodes. Een leerling die Magisterschoon
is in een bepaalde periode , mag uit die periode maximaal 1 toetscijfer (niet:
werkstukken; werkboekcontroles) schrappen. Dit mag per schooljaar niet
twee maal hetzelfde vak zijn en de toetsweekcijfers zijn hierbij uitgesloten.
Procedure
Er is een formulier ontworpen voor de aanvraag van de extra herkansing. Dit
formulier wordt elke leerling aan het einde van een periode per e-mail toegestuurd.
De leerling moet dit formulier in de toetsweek van de bijbehorende periode inleveren bij de jlc. Dit gebeurt volledig op het initiatief van de leerling, waarbij
de mentor wel als stimulator mag dienen.
Bovenbouw: De jlc controleert of de leerling recht heeft op een extra herkansing. Klopt de claim van de leerling, dan noteert hij dat; een extra herkansing
kan dan op de gebruikelijke manier worden ingezet via digitale aanvraag. Dient
een leerling ten onrechte een claim in, dan kan hij de rest van dit schooljaar
geen herkansing verdienen.
Onderbouw: De jlc controleert of de leerling terecht beroep doet op zijn beloning en schrapt na controle het door de leerling aangegeven cijfer. De jlc informeert de betrokken docent.
Deze regeling geldt vanaf schooljaar 2014/2015
Afsluiting
Naar het idee van de schoolleiding zal bovengenoemde beloning een positieve invloed
hebben op de huiswerkdiscipline en daarnaast de gewillige leerling de kans geven ook
eens iets extra’s te verdienen met zijn goede gedrag.
Pagina 2 van 2