SE week klas 3 - VMBO Groen Kesteren

Kesteren, 3 november 2014
Geachte ouder/verzorger en leerling van klas 3,
Klas 3 heeft dit leerjaar drie schoolexamenweken (SE-week 1, 2 en 3).
In de bijlage bij deze brief staat een overzicht wanneer de SE-weken, het inhalen en de herkansingen
plaatsvinden. Tevens is voor SE-week 1 van 24-25 november 2014 een rooster opgenomen.
De roosters worden ook op de website geplaatst.
In de SE-weken nemen verschillende vakken een schoolexamen af met als inhoud de lesstof zoals
omschreven in het vak PTA.
In de SE-weken vallen de lessen volgens het lesrooster uit.
• Deskundige-verklaring
Leerlingen met een verklaring van een deskundige hebben soms recht op examentijdverlenging
(maximaal 30 minuten) en/of gebruik van extra hulpmiddelen.
Dyslectische leerlingen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst, waar zij geoefend hebben met een
voorleesprogramma. De leerlingen hebben aangegeven of zij hier gebruik van willen maken.
Leerlingen met een andere soort deskundige-verklaring en die recht hebben op examentijdverlenging
en/of gebruik van hulpmiddelen krijgen dit aangeboden.
• Aanwezigheid
Leerlingen moeten 15 minuten voor aanvang van het SE aanwezig zijn. Een leerling mag tot maximaal
30 minuten na aanvang van het SE het lokaal nog binnenkomen, maar krijgt geen extra tijd.
Tijdens het eerste uur en het laatste kwartier van het SE mogen leerlingen het lokaal niet verlaten.
Tassen, jassen en mobiele telefoons mogen niet meegenomen worden in het lokaal.
• Hulpmiddelen
Leerlingen moeten toegestane hulpmiddelen tijdens de toetsen zelf meenemen (zie bijlage).
• Verzuim
Elke leerling, die wegens een geldige reden niet aan het examen heeft kunnen deelnemen, heeft recht
op een uitgesteld examen (ter beoordeling van de directeur).
Ziekteverzuim wordt alleen als geoorloofd beschouwd, wanneer de wettelijke vertegenwoordigers van
de leerling dit hebben laten weten, voordat het SE begint en dit schriftelijk bevestigen m.b.v. een
betermeldformulier.
Een leerling die niet vooraf afgemeld is en niet op het examen is verschenen, wordt als ongeoorloofd
afwezig genoteerd.
• Inhalen
Een gemist SE kan bij geoorloofde afwezigheid van een leerling worden ingehaald op het
inhaalmoment (zie bijlage). Indien een leerling meerdere SE’s moet inhalen, spreekt hij daarvoor in de
eerstvolgende les een ander moment af met de vakdocent/examensecretaris. De schoolexamens
moeten zo spoedig mogelijk ingehaald zijn.
• Herkansingen
Leerlingen hebben in leerjaar 3 recht op drie herkansingen. In het PTA is opgenomen welke SE’s
herkansbaar zijn.
Een herkansing moet aangevraagd worden m.b.v. een herkansingsformulier. Dit formulier zal aan de
leerling, eventueel met een advies, worden meegegeven en dient per omgaande op school ingeleverd
te worden bij de administratie. Als de leerling niet in aanmerking komt voor deelname aan de
aangevraagde herkansing wordt u op de hoogte gesteld.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Mevr. A. Waanders
Examensecretaris
([email protected])
Leerjaar 3
Bijlage 1: SE-weken, inhaal- en herkansingsdata 2014-2015
Dag
Datum
Activiteit
Tijdstip
24-25 november 2014 SE-week 1
ma-di
Volgens rooster
wo
26 november 2014
Les landbouwbreed
Zie Magister
do
4 december 2014
Verzenden examendossier/rapport1 en uitnodiging contactavond
ma
8 december 2014
Inhalen SE1
14.30 uur
ma
8 december 2014
Uitreiken aanvraag herkansing SE1
do
11 december 2014
SE1 Herkansingsaanvraag inleveren
ma-di
15-16 dec 2014
Contactavond rapport 1
di
6 januari 2015
Herkansing SE1
Zie roosterwijziging
SE-week 2/
ma-vr
Volgens rooster
9 - 13 mrt 2015
Proeve van bekwaamheid BB/KB
ma
16 maart 2015
Inhalen SE2
14.30 uur
do
26 maart 2015
Uitreiken examendossier/rapport 2, uitnodiging contactavond
en aanvraag herkansing SE2
wo
1 april 2015
Inleveren aanvraag herkansing SE2
di-wo
7-8 april 2015
Contactavond rapport 2
ma
13 april 2015
Herkansing SE2
Zie roosterwijziging
ma
8 juni 2015
Verzenden herkansingsaanvraag SE3
SE-week 3
ma-vr
15-19 juni 2015
ma
22 juni 2015
Inleveren aanvraag herkansing SE3
ma
22 juni 2015
Inhalen SE3
ma
29 juni 2015
Herkansing SE3
Zie roosterwijziging
vr
3 juli 2015
Uitreiken examendossier/rapport 3
Bijlage 2: Overzicht toegestane hulpmiddelen tijdens examens. Zelf meenemen (behalve*)!
Examenvak
Hulpmiddel
Alle vakken
- schrijfmateriaal
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- geodriehoek
- vlakgum
- rekenmachine (die je bij wiskunde gebruikt. Geen mobiele telefoon.)
- woordenboek Nederlands (niet bij Landbouwbreed)
Engels
Woordenboek En-Ne en Ne-En.
Het woordenboek mag 1- of 2-delig zijn.
Nask 1*
Voor BB: BINAS vmbo-basis, informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 97890-01-80067-3)
Voor KB en GL/TL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask
2 (ISBN 978.90.01.80069.7 )
Bijlage 3: Rooster SE1 Klas 3: Per leerjaar/leerweg (zie ander bestand)