Februari 2014 - Inspecteur S. de Vriesschool

Esther de Boer van Rijklaan
Heliotrooplaan
Narcislaan
NIEUWSBRIEF SO FEBRUARI 2014
Rapportbespreking
De rapportbesprekingen zijn goed bezocht.
Bijna alle ouders hebben met de leerkracht
van hun kind kunnen
spreken over de vorderingen.
worden opgeknapt en
wanneer we dit door een
bedrijf laten doen kost dit
erg veel geld. Om hier
kosten te kunnen besparen hebben wij uw hulp
nodig. Zijn er handige vaders of moeders die ons
hierbij kunnen helpen? Of
werkt u bij een bedrijf dat
Uit de Kolibrie
ons kan helpen? Of heeft
De Kolibrie heeft in januu kennissen die ons misari op grote hoogte geschien willen helpen?
zeten. De kinderen van
Graag. U kunt dit doorgede Kolibrie hebben nl.
ven aan: Wil van der Bor
ervaren hoe hoog je zit
(de crea-juf en juf van de
wanneer je in een
papegaai),
vrachtwagen zit. De [email protected]
deren hebben allemaal
evriesschool.nl. Wij hopen
plaats mogen nemen
dat er veel ouders/
op de bestuurdersstoel.
vrijwilligers zijn die ons wilOok zijn we op de foto
len helpen van de schoolgeweest vlak voor de
pleinen weer echt mooie
vrachtwagen van "Van
speelpleinen te maken.
Vliet Contrans." Een
mooie ervaring rijker!
Herinnering
Reserve kleding
Het is handig voor ons om
Schoolpleinen
op school in iedere groep
Onze schoolpleinen
2 setjes reserve kleding te
hebben echt een opknapbeurt nodig. Door hebben. Dit voor het gealle bezuinigingen is het val kinderen bijvoorbeeld
voor de school niet mo- in een plas vallen of iets
dergelijks. Heeft u thuis
gelijk om dit van ons
eigen budget te doen. nog iets over? Dan houDaarom zijn wij op zoek den wij ons aanbevolen.
Sokken, ondergoed, sportnaar sponsors die ons
kleding, lange broek, Tfinancieel kunnen ondersteunen met de aan- shirts, overal zijn we blij
mee.
schaf en het plaatsen
van speeltoestellen.
Maar dan zijn we er nog
niet, de bestaande
speeltoestellen moeten
Leerplicht
Leerplicht is op school
wezen controleren of wij
het verzuim en de schooluitval goed registreren. En
wij hebben een voldoende gekregen. Er wordt
gekeken of het verzuim
dagelijks goed wordt bijgehouden en of de verlof
aanvragen goed behandeld worden. Aan het
geven van verlof worden
strenge eisen gesteld.
Wilt u verlof aanvragen?
Neem dan tijdig contact
op met school.
Heeft u de schoolkosten
nog niet overgemaakt of
het briefje met leerlinggegevens nog niet meegegeven naar school, wilt u dit
dan zo spoedig mogelijk
doen?
Studiedag
Inspecteur S. de
Vriesschool, school voor ZMLK
februari 2014
SO Heliotrooplaan:
070-4483130
SO Narcislaan:
070-3233555
VSO Esther de Boer van
Rijklaan:
070-3099611
Belangrijke data:
data
Donderdag 6 februari zitten
Studiedag SO
de leerkrachten en assisDonderdag
6 februari
tenten van het SO zelf
Kinderen van het SO zijn vrij
weer een dag in de
schoolbanken. Zij volgen
een cursus Positive Behavi24 februari tot en met
or Support. Dit is een
28 februari
schoolbrede, preventieve
Voorjaarsvakantie
aanpak van gedrag, uitgaande van de krachten
van leerlingen en gericht
op het aanleren en beHet thema deze
krachtigen van positief gemaand op school is
drag.
WINTER.