Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente
Purmerend van 30 januari 2014
Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester).
Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.
Aanwezig: de dames H. Andriessen (GroenLinks), N. Boer (LeefbaarPurmerend2001),
P. Kronenburg (SP), N. Saaf (PvdA) en E.S. Tijmstra (CDA);
en de heren J.C.T. Adolfs (PvdA), F. Alberts (PvdA), F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66),
A.W. Boer (LeefbaarPurmerend2001), J.J. Boskemper (VVD), J.P. Dompeling (VVD),
R. Duijker (CDA), B. van Elden (VVD), M.T.A. Hegger (Stadspartij),
H. Heida (LeefbaarPurmerend2001), G.C. Jansen (Stadspartij)Th. Kalverboer (AOV),
T. Kroese (PvdA), H. Meijer (PvdA), B. Meulenberg (Stadspartij), H.J.M. Poppelier (Trots),
H.M.M. Rotgans (VVD), R. Sampimon (D66), T.S. Scargo (Trots), D.N.M. Scharn (CDA),
G.H. Schuerhoff (VVD), D. Shriemissier (AOV), F. Theuns (VVD), E.C.C. Voorbij (D66)
en P.C. de Vroome (AOV).
Afwezig: de dames M.J. Kraaijeveld (PvdA), C. Sacco (SP) en de heer G. Bruinsma (Trots).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2. Vaststelling van de voorliggende agenda
De agendapunten 6 tot en met 9 en 11 worden als hamerpunt afgedaan.
Hiermee is de agenda vastgesteld.
3. Vragenuur
Wethouder Nijenhuis beantwoordt de vragen van Leefbaar Purmerend en de SP over de
multifunctionele sporthal. De SP wijst erop dat de klankbordgroep samen met de
projectleider een alternatief plan heeft ingediend. De SP heeft vernomen van omwonenden
dat de gemeente hier geen reactie op heeft gegeven. Wethouder Nijenhuis geeft aan dat de
bewoners zijn ingelicht over het feit dat er een belangenafweging is gemaakt en dat er voor
is gekozen om vast te houden aan het oorspronkelijke plan. Op verzoek van de SP zegt hij
toe dat hij dit zal controleren. Besloten wordt om verder over de sporthal te spreken in de
commissie Samenleving.
Wethouder Nijenhuis beantwoordt de vragen van het AOV over een mogelijk loket voor
klachten over de zorg.
Wethouder Krieger beantwoordt de vragen van de Stadspartij en D66 over de ontwikkelingen
bij EBS. Hij wijst erop dat dit onderwerp staat geagendeerd in de commissie SOB van 13
februari 2014.
Wethouder Daan beantwoordt de vragen van Leefbaar Purmerend over problemen die
ondernemers in het Eggertcentrum ondervinden. De wethouder zegt toe dat hij hierover in
gesprek zal gaan met de winkeliersvereniging.
Wethouder Krieger beantwoordt de vragen van Leefbaar Purmerend over de Coöperatie
Nuttig Landschap die een zelfvoorzienend buurtschap wil verwezenlijken.
Wethouder Helm beantwoordt de vragen van D66 over de stand van zaken van het riool en
de bomen in de Wheermolen.
1
4. Lijst van ingekomen stukken week 52 2013 t/m week 4 2014
Week 3, nummer 3, RaadvanState: afschrift uitspraak bestemmingsplan Wheermolen 2012
d.d. 15 januari 2014: Wethouder Krieger zegt de Stadspartij toe dat hij in de commissie SOB
van 13 februari 2014 laat weten op welke termijn er een voorstel aan de raad wordt gedaan
n.a.v. deze uitspraak.
Hiermee is de lijst ingekomen stukken week 52 2013 t/m week 4 2014 vastgesteld.
5. Besluitenlijst van 19 december 2013
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
6. Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking decentralisatiedossiers
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013, nr. 1106151
De raad besluit:
1. Het college van B & W toestemming te verlenen om met de andere gemeenten in de regio
Zaanstreek-Waterland de "gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking
decentralisaties sociale domein", de zogenaamde 'Regeling zonder meer', aan te gaan voor
de samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties (Jeugdhulp, AWBZ en
Participatie) in het sociale domein, waarbij de inhoudelijke vormgeving van de samenwerking
wordt uitgewerkt in een of meer dienstverleningsovereenkomsten;
2) De Regeling zonder meer tenminste op twee momenten, te weten een half jaar en
anderhalf jaar na inwerkingtreding, te evalueren.
Unaniem aangenomen (31-0).
7. Milieu-uitvoeringsprogramma 2014
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013, nr. 1082623
De raad besluit:
Het Milieu Uitvoeringsprogramma 2014 vast te stellen.
Stemverklaring: GroenLinks vindt dat het milieu-uitvoeringsprogramma 2014 onvoldoende
inzicht geeft in prioriteiten, acties en verantwoording om de volgens de fractie weinig
ambitieuze doelstellingen van het milieubeleidsplan 2012-2016 te bereiken. Dus ook om als
gemeenteraad te kunnen bijsturen. Onder andere planmatige communicatie en de
voorbeeldfunctie van de gemeente zijn volgens de fractie niet concreter gemaakt.
GroenLinks kan daarom niet akkoord gaan met het milieu-uitvoeringsprogramma.
Tegen: GroenLinks (2).
Voor: overige fracties (29).
8. Grondprijzennota 2014
Voorstel van burgemeester en wethouders, 24 september 2013, nr. 1096138
De raad besluit:
De Grondprijzennota 2014 vast te stellen, inclusief de volgende procentuele verhogingen,
per categorie:
-Gesubsidieerde bouw: 4,0%
-Non-profit instellingen en overige categorieën 2,5%
Unaniem aangenomen (31-0).
9. Intrekken Brandweerrechtenverordening 2014
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013, nr. 1105651
De raad besluit:
De Brandweerrechtenverordening 2014, vastgesteld 7 november 2013 in te trekken per 1
februari 2014.
2
Unaniem aangenomen (31-0).
10. Papierloos vergaderen gemeenteraad
Voorstel van het presidium d.d. 3 december 2013, nr. 1108973
De raad besluit:
1. In het verlengde van het bij vaststelling van de Kadernota 2014-2017 genomen
besluit, dat de nieuwe raad in maart 2014 volledig digitaal gaat werken.
2. Dat voor het faciliteren van digitalisering een budget voor aanschaf ICT-apparatuur
beschikbaar wordt gesteld, vanuit het uitgangspunt dat raads- en commissieleden dan
in principe zelf kunnen beslissen met welke apparatuur ze werken.
3. Als uitgangspunt te nemen dat er per fractie voor de gehele bestuursperiode 2014-2018
maximaal € 1.800,00 beschikbaar is voor de aanschaf van ICT-apparatuur voor
commissieleden.
4. Voor elk raads- en commissielid een bedrag van € 600 beschikbaar te stellen voor
aanschaf ICT-apparatuur.
Aangenomen met in achtneming van het amendement 10-A1 van de VVD waardoor punt 3 in
het raadsbesluit is gewijzigd van 'Als uitgangspunt te nemen, dat per fractie ten hoogste drie
commissieleden kunnen worden benoemd' naar bovenstaand beslispunt.
Stemverklaring: de heer Heida (Leefbaar Purmerend) stemt tegen, omdat hij het hier totaal
niet mee eens is en omdat hij vindt dat hij wordt belemmerd in zijn
volksvertegenwoordigende taak.
Tegen: de heer Heida (Leefbaar Purmerend) (1).
Voor: alle overige raadsleden (30).
11. Vaststelling wijziging artikel 13 van de Algemene Plaatselijke verordening
Purmerend 2003 (Apv)
Voorstel van burgemeester en wethouders, zonder datum, nr. 1108975
De raad besluit:
Artikel I
De Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003 als volgt te wijzigen:
A.
In artikel 13 wordt een lid ingevoegd, waardoor vernummering van het artikel plaatsvindt
vanaf het vierde lid (na invoeging van het nieuwe lid wordt het huidige zevende lid het
achtste lid enz.), dat luidt:
Artikel 13 Voorwerpen of stoffen op, in, boven of over de weg
7. Het college kan nadere regels stellen voor het op, aan, over of boven de weg plaatsen,
aanbrengen of hebben van voorwerpen of stoffen waarop gedachten en gevoelens
worden geopenbaard.
B.
Artikel 13, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
Het in het tweede lid bepaalde is niet van toepassing
op: (...)
C.
Artikel 13, negende lid, wordt als volgt gewijzigd:
Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien
door (...)
D.
Artikel 13, tiende lid, wordt als volgt gewijzigd:
Een vergunning bedoeld in het tweede lid kan worden
geweigerd: (...)
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
3
Stemverklaring: inzake de handhaving op de plaatsing van sandwichborden voor de
verkiezingscampagnes, vindt de SP dat er geen extremiteiten zijn en daarom vindt de fractie
het jammer dat er zo extreem op wordt toegezien.
Unaniem aangenomen (31-0).
12. Vaststelling bestemmingsplan 'Reclamemast Rijksweg A7 - 2013
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d.11 december 2013, nr. 1106229
De raad besluit:
1. in te stemmen met de in de Memorie van Antwoord inzake zienswijzen bestemmingsplan
'Reclamemast Rijksweg A7 - 2013' opgenomen reactie op de zienswijze;
2. het bestemmingsplan 'Reclamemast Rijksweg A7 - 2013 - bestaande uit toelichting, regels
en verbeelding (ID-code: NL.IMRO.0439. BPRECLAMEA72013-va01) langs elektronische
weg en in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;
3. op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Reclamemast Rijksweg A& - 2013'.
Voor: Stadspartij, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, AOV en CDA (25).
Tegen: Trots, Leefbaar Purmerend en de SP (6).
13. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ over een stedelijk vuurwerk
Voorstel van GroenLinks d.d. 30 januari 2014, nr. 13-M1.
GroenLinks trekt de motie in, omdat de voorzitter heeft toegezegd
dat de optie van een stedelijk vuurwerk wordt meegenomen in de vragenlijst van het
internetpanel en dat de resultaten daarvan zullen worden besproken in een
commissievergadering.
4