- a ou - Raad Purmerend

postbus 15
1440 AA Purmerend
telefoon 0299 452911
telefax
0299 452124
PURMEREND
gemeentebestuur
Afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving
Team Vergunningen, Beleid en Advies
De heer J.P. Dompeling
Fractie W D
p/a Londenhaven 39
1448 KS Purmerend
uw brief van
23 mei 2014
ons kenmerk
1131558
uw kenmerk
1131291
- a ou
Schriftelijke vragen ingevolge artikel 41 van het Reglement van orde voor de raad
inzake WK voetbal
Geachte heer Dompeling,
Naar aanleiding van de door u namens de fractie van de W D gestelde vragen inzake het
WK voetbal, kunnen wij u het volgende antwoorden.
U begint met de volgende inleiding: "Zoals U bekend zal op 12 juni aanstaande weer voor het eerst
afgetrapt worden voor het WK Voetbal in Brazilië. Gezien het tijdsverschil met Brazilië zullen
sommige wedstrijden pas om 21:00 aanvangen en zelfs soms nog later (zo ook de eerste wedstrijd
van het Nederlands Elftal op 13 juni tegen Spanje). Het is zeer gebruikelijk in Nederland om "samen"
voetbal te kijken en dat gebeurt, zeker op zomeravonden, ook geregeld buitenhuis. In voorkomende
gevallen zal dit mogelijke overschrijdingen van geluidsnormen opleveren en buiten de kaders van de
Algemene Plaatselijke Verordening vallen."
Vraag 1:
Deelt het College onze mening dat "samen buiten voetbal kijken in de openlucht gewoon bij
een WK Voetbal hoort" ?
Antwoord:
Ja.
Vraag 2:
Deelt het College onze mening dat bij zo'n evenement uitzonderingen van de geluidsnormen
gerechtvaardigd kunnen zijn?
Antwoord:
Hierbij gaan wij uit van de redelijkheid van de mensen en de wil om er voor iedereen een
feest van te maken. Tegen excessen in strijd met de Algemene plaatselijke verordening
Purmerend 2003 (hierna: Apv) zal worden opgetreden.
bijlage(n): geen
behandeld door:
Mw. mr. C.C.M. Haring
bezoekadres
bankrelaties:
Stadhuis
Purmersteenweg 42
BNG 28.50.06.967, ABN Amro 58.89.19.977
doorkiesnummer
0299 452740
coll./typ.
Werkplein Purmerend
Waterlandlaan 22-36
geadresseerde
Fractie W D te Purmerend
ons kenmerk
1131558
datum
Vraag 3:
Is het College voornemens streng op de APV te handhaven of bent U bereid om in
voorkomende gevallen uitzonderingen te maken?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2. Daarnaast is het voor bedrijven, zoals de horeca, in
voorkomende gevallen mogelijk om een incidenteel festiviteit te melden waardoor de
geluidsregels versoepeld zullen zijn. Ook in deze gevallen geldt dat excessen niet zijn
toegestaan.
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Purmerend,
de secretaris,
de burgemeester,
blz.
2