Verzoek om extra verlof

Verzoek om extra verlof
Onderwijscentrum de Twijn
Postbus 30190
8003 CD Zwolle
Boterdiep 5, 8032 XW Zwolle
Dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK Zwolle
8032 XW Zwolle
[email protected]
T 038 - 453 55 06
Datum van indiening :
_________________________________________________________
Ondergetekende
_______________________________________________ (naam)
Ouder/ verzorger van
____________________________________ Groep ______________
____________________________________ Groep ______________
Verzoekt extra verlof van
_______________________ tot en met ________________________
In verband met (reden verlofaanvraag):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Handtekening
________________________________________________________________________________
In te vullen door de teamleider:
Uw aanvraag werd door mij getoetst aan de richtlijnen van de leerplichtwet en de uitspraken van de
arrondissementsrechtbank te Breda.
Datum verwerking: ________________________________________________________________

Ik ga akkoord met uw verzoek

Ik kan niet akkoord gaan met uw verzoek, omdat het mijns inziens in strijd is met de leerplichtwet

Ik adviseer u dit verzoek voor te leggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwolle
Opmerking:
Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift
indienen bij de directeur van de onderwijsinstelling (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof, art.
13a, of gewichtige omstandigheden art. 14, en 10 schooldagen per jaar of minder bedraagt).
Indien het verzoek om extra verlof meer dan 10 schooldagen per jaar betreft, kan het verlof alleen toegekend
worden na overleg en toestemming van de leerplichtambtenaar.
Naam teamleider
Handtekening teamleider