MVADOVDD Krachtige verklaring tegen discriminatie

Motie
Krachtige verklaring tegen discriminatie
De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 27 maart 2014
overwegende dat
− de uitspraken die Geert Wilders op 19 maart jl. deed, haat zaaien en discrimineren
omdat ze opriepen tot maatschappelijk uitsluiting van een gehele bevolkingsgroep
− niet gediscrimineerd worden een mensenrecht is dat is opgenomen in artikel 1 van de
grondwet , in alle belangrijke mensenrechtenverdragen en apart benoemd in het
rassenverdrag van de Verenigde Naties
− secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de VN "alle mensen oproept, vooral politieke en
religieuze leiders, om in sterke mate boodschappen en ideeën af te wijzen die
gestoeld zijn op racisme, raciale superioriteit of haat, alsook die aansporen tot
racisme, raciale discriminatie, xenofobie en gerelateerde intolerantie"
van oordeel dat
− alle inwoners van Zwolle, van welke komaf dan ook, het wezenlijke recht hebben deel
te nemen aan de samenleving
− de gemeente, die immers verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar burgers,
moet voorkomen dat inwoners zich bedreigd voelen en in een onveilige situatie
terechtkomen
− een duidelijke stellingname van het stadsbestuur tegen de uitspraken van Wilders
wenselijk is als preventief signaal aan al haar inwoners tegen discriminatie
− met een duidelijke actie de zorg om en de angst voor uitsluiting van Zwollenaren,
met name die van Marokkaanse afkomst, zichtbaar wordt gemaakt
spreekt uit dat de gemeenteraad van Zwolle
− zich de komende jaren extra wil inspannen om racisme en discriminatie in Zwolle
tegen te gaan
verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad van Zwolle
− namens de gemeenteraad publiekelijk op krachtige wijze kenbaar te maken dat we in
Zwolle discriminatie van bevolkingsgroepen niet tolereren
− daarbij de bedoelde uitspraken van Geert Wilders expliciet af te wijzen
en gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks
Bijan Moshaver
Michiel van Harten
Patrick Rijke
CDA
Judith Compagner
Martijn van der Veen
Harold van Vilsteren
SP
Tjitske Siderius
D66
Jan Brink
Swollwacht
William Dogger
PvdA
Patty Wolthof
ChristenUnie
Gerdien Rots
VVD
Aly van der Vegte
Toelichting
Het staat alle Zwollenaren vrij om net als vele andere Nederlanders aangifte te doen
tegen de PVV-leider wegens schending van grondwetartikel 1.