Concept-besluitenlijst vergadering van de Stedelijke commissie op

Concept-besluitenlijst vergadering van de Stedelijke commissie op 20 mei 2014
(vast te stellen in de vergadering van Stedelijke commissie op …)
Voorzitter:
Secretaris:
Deelnemers
Vergadering:
J.E.L. Futselaar
N. Proosdij
J.D. de Jager (SP), A.G.J. ten Vergert (CDA), M. Meester (EA), J.G.A. Nijhuis (VVD),
K. Boz (PvdA), G.J.S. Tillema (D66), W. van der Veen (OPA), R. Wessels (GL), W.
Tekkelenburg (CU), N. van den Berg (BBE)
Afwezig m.k:
-
1
Opening en mededelingen
Omdat de nieuwe stadsdeelcommissie voor het eerst bijeen is, wordt een voorstelronde
gedaan.
2
Overige vaste agendapunten
De agenda wordt vastgesteld.
De punten Ontsluiting Eschmarke en buurthuis Galvani gaan van de aandachtspunten en
toezeggingenlijst af. Een punt over het ontbrekend fietspad aan de Euregioweg wordt
toegevoegd.
3
Rondvraag
Er zijn geen rondvragen ingediend.
4
Presentatie Glanerbrug Doet
Femke Doornbos (projectleider Glanerbrug Doet), Annelies Meijer (directeur basisschool De
Troubadour) en Theo de Boer (voorzitter Dorpsraad Glanerbug) geven een presentatie.
5
Inhoudelijk agendapunt: Nieuwe werkwijze stadsdeelcommissie Oost
Sprek ers: Tek k elenburg (CU), Boz (PvdA), Nijhuis (VVD), Tillema (D66), Meester (EA), Van
der Veen (OPA), Wessels (GL), Ten Vergert (CDA), Van den Berg (BBE), De Jager (SP),
Hatenboer (wethouder), Futselaar (voorzitter)
De voorstellen voor de nieuwe werkwijze van de stadsdeelcommissie Oost, zoals die in het
vergaderstuk beschreven staan, worden in groepjes en vervolgens in de stadsdeelcommissie
besproken. De secretaris verwerkt alle bijdragen tot een document dat in de volgende
commissievergadering besproken zal worden.
6
Inhoudelijk agendapunt: Wijkbudgetten (verantwoording en bestedingsplannen)
Sprek ers: Bas Wonnink (Zuid-Oost), Henk Westendorp (Ribbelt-Stok horst), Therese
Bouwman (Velve-Lindenhof), Nijhuis (VVD), Tek k elenburg (CU), Tillema (D66), Van den Berg
(BBE), Meester (EA), Ten Vergert (CDA), Boz (PvdA).
Aan de hand van een aantal vragen van commissieleden geven de leden van de commissies
wijkbudgetten nadere uitleg over hun plannen en bestedingen en over het werken met
wijkbudgetten. De commissieleden complimenteren hen met de verslaglegging en het
enthousiasme.
7
Raadsvoorstel: Eschmarke Zuid-West 2010, herziening 1 (nummer 1400126173)
Sprek ers:Van den Berg (BBE), Wessels (GL),Tillema (D66), Boz (PvdA), De Jager (SP), Ten
Vergert (CDA), Meester (EA), Nijhuis (VVD), Tek k elenburg (CU), Hatenboer (wethouder)
Concept-besluitenlijst vergadering van de stadsdeelcommissie Oost op 20 mei 2014
(vast te stellen in de vergadering van de stadsdeelcommissie Oost op 16 sept 2014)
Dhr. Wessels vindt merkt op dat de argumentatie voor behoefte aan woningen deels gestoeld
is op gemeentelijke stukken van voor de raadsenquête grondbeleid en vindt dit daarom niet
overtuigend. De wethouder geeft aan dat dit gebied (particuliere woningbouw) op verzoek
van de raad in ontwikkeling is genomen en verwacht dat de kavels verkocht zullen worden.
GroenLinks geeft aan een stemverklaring te willen afleggen hierover.
Mw. Meester wil de nieuwe bestuursstijl van het college graag verwoord zien in dit voorstel.
Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende
raadsvergadering, tenzij de fracties van BBE, CU en SP aangeven dat zij het w illen
bespreken
8
Sluiting
22:45 uur