141120 Overzicht moties - Gemeente Krimpen aan den IJssel

Periode: vanaf maart 2010
Motieoverzicht
lijstnr.
Voorstel griffie (aan
Besluit indiener
Status (indien aangenomen)
indiener)
Wethouder Oosterwijk op 140626: De onkruidbestrijding
op verharding mag voor zover nu bekend tot november
2015 op de huidige wjze worden uitgevoerd (DOBmethode). Echter nemen we in het nieuwe
onderhoudsbestek, wat per 1 juli 2015 zal ingaan, al op
dat de onkruidbestrijding op verharding niet-chemisch
moet worden uitgevoerd. Er wordt dus geen beleidsplan
opgesteld, maar het krijgt al invulling in het nieuwe
onderhoudsbestek. September 2014: bestek is in
voorbereiding
Na bespreking stelt burgemeester Huizer op 4-4-2013
(infocie) voor om in februarin (na oudjaar) en september
(na zomer) gegevens te publiceren over vandalisme (los
van de informatie in de reguliere cyclus). Voorstel om
motie af te handelen nadat de eerste informatieronde is
geweest (dus na sept. 2013). In reactie op mail griffier van
131121: SGP geeft aan dat bij begroting is aangegeven
dat er nog aan gewerkt wordt. Dus nog niet afhandelen.
140313 is een RM verspreid. Vervolgens fracties
gevraagd naar afhandeling. SGP stemt niet in.
Indiener verzoekt
motie aan te houden
tot definitieve
Mail T. Kruithof 130729: voorstel meenemen in vervolg
besluitvorming
Cluster Onderdak, Big Bear en Tuyter
Reacties op voorstel griffier 131121: CDA, CU, VVD: nee,
inhoudelijk nog niet afgehandeld; wacht op voorstel
college. Wethouder Oosterwijk (140626): Er zijn een
aantal initiatieven geweest de afgelopen jaren (Omnium,
De Vroedschap, Bloemrijk). Van belang is de
'houdbaarheid' van deze participatie. Dit thema heeft/krijgt
sowieso ook de aandacht in het op te stellen nieuwe
Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (2e helft
2014/uitloop 1e kwartaal 2015). Verder zijn we initiatieven
om burgers (meer) te betrekken bij het schouwen en het
daadwerkelijk onderhouden van onderdelen in de
openbare ruimte aan het bekijken.
Strekking motie
Stemverhouding
CDA, GroenLinks
Onkruidbestrijding
Aangenomen (alleen SGP en CU tegen)
E
SGP, VVD
Instellen vandalismemonitor
Unaniem aangenomen
I I 110519
M1
CU
Huisvesting Concordia
Unaniem aangenomen
41 130704
48 131114
M1
M3
CU, CDA, VVD
SGP, CU, CDA
Inschakelen bewoners bij groenbeheer
Aangenomen (unaniem)
Aanqenomen (unaniem; SvK was afwezig)
50 131219
M2
D66
Educatiebudget voor gedefinieerde
verkeersmaatregelen
Aangenomen (unaniem; SvK en 1 lid VVD afwezig)
Deadline: 1-3-2014. Wethouder 140619 om stavaza
gevraagd. WH geeft 140918 aan te pogen voor 141101
voorstel te doen. WH geeft 141113 aan voor volgende
raad op 141211 inzicht te geven in wat nodig is om tot
uitvoering te komen.
56 140717
M1
CDA, LK, SGP, PvdA
Inspreken burgers in raadsvergadering
Aangenomen. Voor zijn de fracties van SGP, CDA,
LK( 3), PvdA (1) en SvK: 14 stemmen. Tegen zijn
de fracties van VVD, CU en D66: 5 stemmen.
141002(raad) bg Huizer zegt toe in 2014 voorstel voor te
leggen.
SGP, LK, CDA, PvdA
Discretionaire bevoegdheid WMO
Aangenomen. Voor zijn de fracties van SGP, CDA,
LK (3), PvdA (1), CU, D66 en SvK: 17 stemmen.
Tegen is de fractie van VVD: 2 stemmen
wordt meegenomen in verordening Wmo; vaststelling
Raad december 2014
Datum
Nummer Indiener(s)
51110
81106
59 140717
M4
60 140717
M5
SGP, LK, CDA, PvdA
Zorgstandaard dementie
Aangenomen. Voor zijn de fracties van SGP, CDA,
LK (3), PvdA (1), CU, D66 en SvK: 17 stemmen.
Tegen is de fractie van VVD: 2 stemmen
61 140717
M6
SGP, LK, CDA, PvdA
Evaluatie vervoersvoorzieningen
Aangenomen. Voor zijn de fracties van SGP, CDA,
LK (3), PvdA (1), CU, en SvK: 16 stemmen. Tegen
zijn de fracties van VVD en D66: 3 stemmen.
62 140717
M7
SvK
Verordening burgerinitiatief
Aangehouden
63 140717
M9
SvK
Recycling plastic afval
Aangenomen. Alle fracties stemmen voor: 19
stemmen.
Oudere moties worden in de loop der tijd aan dit overzicht toegevoegd.
wordt meegenomen in beleidsplan sociaal domein;
vaststelling Raad december 2014
wordt meegenomen in beleidsplan sociaal domein (incl
relatie leerlingenvervoer); vaststelling Raad december
2014.
141002 wethouder Boudesteijn geeft aan er op terug te
komen. Griffier 141006 besproken met secr en burg:
college bespreekt op 141007 en bereidt discussie voor.
Januari 2015?
September 2014: wethouder geeft aan dat dit onderdeel
vormt van het op te stellen afvalscheidingsplan in najaar
2014.