Schema Proefwerkinzage, inleveren boeken en uitreiking rapport

Schema Proefwerkinzage, inleveren boeken en uitreiking rapport/cijferlijst
Dinsdag 8 juli
Inzage proefwerken en schoolexamens:
van 12.00 tot 13.00 uur
Vak
Lokaal
Vak
Ne
34
Sk
Gr
35
Na
La
35
Nt
Sp
5
Bi
Fa
16
Ec
Du
14
Be
En
11
Lb
Gs
2
Ak
Ma
1
Wi
Mw
1
Mu
Lokaal
47
47
47
43
23
20
4
3
7
32
Donderdag 10 juli
Inleveren boeken in studieruimte 1:
8.30 - 8.45 uur
9.05 - 9.25 uur
Ha 5 NT
Ha 5 NG
Ha 5 CM
Ha 5 EM
Vw6
9.25 - 9.55 uur
9.55 - 10.05 uur
10.05 - 10.15 uur
Vh1
Hk1
TTO1
10.15 - 10.50 uur
10.50 - 11.00 uur
11.00 - 11.10 uur
Vh2/Th2
Hk2
TTO2
11.10 - 11.45 uur
11.45 - 11.55 uur
Vh3/Th3
TTO3
11.55 - 12.10 uur
12.10 - 12.25 uur
12.25 - 12.35 uur
12.25 - 12.35 uur
Ha 4 NT
Ha 4 NG
Ha 4 EM
Ha 4 CM
Vw4
12.35 – 12.45 uur
Vw5
12.45 - 12.55 uur
12.55 - 13.05 uur
Vw4 TTO
Vw5 TTO
8.45 - 9.05 uur
Donderdag 10 juli
Uitreiking rapporten en cijferlijsten SE:
Tijd
10.15 uur
10.30 uur
Tijd
11. 15 uur
11.30 uur
Tijd
12.00 uur
12.15 uur
Klas
Hk1a
Vh1a
Vh1b
Vh1c
Vh1d
At1a
Gy1a
Lokaal
11
12
13
14
16
43
44
Klas
Hk2a
Vh2a
Vh2b
Vh2c
Vh2d
Th2a
Th2b
At2a
Gy2a
Lokaal
47
11
12
13
14
16
17
43
44
Klas
Vh3a
Vh3b
Vh3 c
Vh3d
Vh3e
Th3a
At3
Gy3
Lokaal
11
12
13
14
16
17
43
44
12.45 uur
Klas
Mentor
4H
DIN
4H
FRA
4H
LIT
4H
VAF
4H
LOK
4H
ZAN
4H
LIG
4H
COL
Lokaal
11
12
13
14
16
17
43
44
13.00 uur
klas
mentor
4V
JAJ
4V
LAV
4V
MAN
4V
LAN
lokaal
33
34
35
36
13.15 uur
klas
mentor
5V
MAC
5V
VRI
5V
MOQ
lokaal
11
12
13