juni 2014 - TU Delft Medewerkers

Ondernemingsraad
TU Delft
juni 2014, nr 72
O Signaal
R
CvB en OR doen er een schepje
bovenop!
Van de Voorzitter
Beste Collega’s,
½½
Van de voorzitter
½½
Start verkiezingen
½½
MSc Nanobiology
½½
OR en OdC komen naar
u toe
½½
Elections also for PhD
De PR-commissie bestaat uit:
Regina Edoo, voorzitter
Dineke Heersma
Annemarie van de Vusse
Relly van Wingaarden
Niek Tholen qq
Daan Hoogwater, adviseur
OR-signaal is een uitgave
van de commissie PR van de
Ondernemingsraad van de
TU Delft
Redactieadres: Secretariaat OR,
Gebouwnr 36
Mekelweg 4,
2628 CD Delft
Kamer HB20.120,
Tel: 015-2782846
e-mail: [email protected]
www.or.tudelft.nl
Liever de OR-Signaal digitaal
ontvangen? Dat kan! Stuur uw
aanvraag naar [email protected] en
ontvang voortaan OR-Signaal in uw
mailbox.
Terwijl we de herijking
nauwelijks achter de
rug hebben en de UDbezuinigingen over ons
heen rollen is er nu ook
de reorganisatie bij IO,
afdeling Design Engineering.
Deze reo is niet zozeer een bezuiniging als wel een
kwaliteitsslag. De wetenschap moet meer de diepte
in en er moet meer samenhang komen met het
onderwijs. De visie en strategie zijn ons nog niet
geheel duidelijk, zodat er ook o.i. niet goed bepaald
kan worden welke potentieel boventallige
medewerkers er herplaatst kunnen worden. Kwaliteit
is in deze een woord dat nog niet bewezen is. Onze
grootste zorg gaat uit naar de medewerkers. Wij
houden u op de hoogte! Gelukkig verloopt het
overleg tussen decaan en medezeggenschap in een
goede en constructieve sfeer.
Het invoeren van UP (uniformering projectadministratie) roept een groot aantal vragen op, zowel bij
de medewerkers als bij de wetenschappers. Het is,
zoals het CvB zegt, een cultuuromslag. Dit zal tijd
vergen. Een geruststellende gedachte is dat wij met
elkaar de problemen tegen zullen komen die hieruit
voortvloeien. Er wordt door de financiële staf en
door de medezeggenschap hard aan gewerkt!
Start van de verkiezingscampagne
Dit najaar is het weer zover:
op 3 en 4 november, zijn er weer verkiezingen voor
de Ondernemingsraad (OR) en de OdC’s (Onderdeel
Commissies).
Als beeldmerk is deze keer
gekozen voor DE BOOM
als symbool voor de
verworteling van de
medezeggenschap in de
TU-organisatie.
Je zult hem overal
tegenkomen, in de
handtekeningen van OR
en OdC-leden, op de
posters, in de nieuwsbrief,
samen met de
bijbehorende slogans.
En de slogans wisselen
gedurende de verkiezingscampagne.
De aftrap voor dit verkiezingsjaar is gegeven op
donderdag 24 april j.l. door het planten van een
boom door de voorzitter van het College van
Bestuur, Dirk Jan van den Berg, en de voorzitter van
de Ondernemingsraad, Dineke Heersma.
U zult “onze” boom nog vaak tegenkomen.
Lees verder op de website
Trek in wat lekkers?
De OR/OdC komt naar u toe en wel op:
1. Dinsdag 24 juni van 12-13 uur,
2. Woensdag 25 juni van 12-13 uur
3. Donderdag 26 juni van 12-13 uur
We verwelkomen u graag, met wat lekkers bij onze
boom tussen de Aula en TNW!
Lees verder op de website
In het kader van de verkiezingen zijn we op zoek
naar enthousiaste kandidaten voor de OR en OdC’s.
Doet u mee? Stel u verkiesbaar door u aan te melden
bij één van de partijen die onderdeel zijn van de OR
te weten:
Abvakabo, Jolanda Dijkshoorn
([email protected])
Democratisch Beleid, (DB) : Danko Roozemond
([email protected]).
CMHF (VWSD-VAWO): Dineke Heersma
([email protected])
AC-HOP: Vincent van Croonenburg
([email protected])
Zelfstandige partij, Dick Hoeneveld,
([email protected] tudelft.nl)
En natuurlijk behoort het vormen van een nieuwe lijst
ook tot de mogelijkheden.
Om u aan te melden voor een OdC, neemt u contact
op met een van de zittende OdC-leden.
Financiën weer op orde
De jaarrekening en managementletter zijn in de
laatste overlegvergadering besproken. De OR is
tevreden met de bereikte resultaten.
De OR adviseert het CvB een deel van het geld in te
zetten voor vernieuwend onderwijs en onderzoek.
Lees verder op de website
Vergaderingen in 2014
OR-intern vergaderingen
26-06-2014
04-09-2014
02-10-2014
06-11-2014
11-12-2014
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
-
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
uur
uur
uur
uur
uur
OV (OR met CvB )
03-07-2014
11-09-2014
09-10-2014
20-11-2014
18-12-2014
12.00
14.00
14.00
14.00
14.00
-
14.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
wijzigingen en juiste locatie
vindt u op de website.
Personeel onbereikbaar
The OR / OdC is coming to you!
“Berlijn. Kantoorpersoneel van de Duitse
automaker BMW heeft het recht op ‘onbereikbaarheid’
gekregen. Als een chef ’s avonds na werktijd nog
een mail verstuurt, hoeven werknemers daar niet
meer op te reageren.”
This year, on November 3 and 4, there will be new
elections for the Works Council (OR) and the
(faculty) Personnel Committee of the TU Delft
(OdC). The kick-off for these elections was given
on April 24 when a tree was planted by the
Chairman of the Board of Directors, Dirk Jan van
den Berg, and the Chairman of the Works Council,
Dineke Heersma.
Zo lazen leden van de HR-commissie in het NRC
Handelsblad van 17 februari. En dus vroegen we
ons als OR meteen af hoe dat eigenlijk zit bij de z
Delft? Verhalen over e-mails die tussen 2:00 en
6:00 ’s nachts heen en weer flitsen over de campus
horen we met regelmaat, net als over medewerkers
die vanaf de camping mee moeten vergaderen in
een tel-co. Zelf werk ik (OR-lid Menno Blaauw, red)
een keer opgebeld door een secretaresse die wilde
weten waarom ik nog niet op het 30 minuten eerder
door haar leidinggevende verstuurde vergaderverzoek
gereageerd had. Hoe dringend moeten zaken
zijn voordat de TU Delft dit prestatieniveau mag
verwachten van zijn medewerkers? Gezien de
nieuwe regeling “flexibele werktijden”, die meer om
vertrouwen dan om aanwezigheid op de werkplek
draait, lijkt enige ongerustheid op zijn plaats. Worden
we een 24/7 bedrijf met burn-outs links en rechts?
De reorganisatie UD voltrekt zich op vele fronten. De
OdC UD, aangevuld met 3 leden uit de OR, volgt dit
op de voet en is de gesprekspartner voor het
management. De Directie HR is druk bezig om een
ombuiging te bewerkstelligen, de contouren van de
plannen zijn er, wordt vervolgd.
You will see “our” tree many times during this
period. The tree represents the OR that is rooted in
the TU Delft. In the context of the elections we are
looking for candidates for the OR and the Personnel
Committee of the TU Delft. You are invited to sign
up as candidate by joining one of the parties that are
part of the Works Council:
Abvakabo,
Jolanda Dijkshoorn ([email protected])
Democratisch Beleid, (DB) : Danko Roozemond
([email protected]).
CMHF (VWSD-VAWO): Dineke Heersma
([email protected])
AC-HOP: Vincent van Croonenburg
([email protected])
For the independent party please contact:
Dick Hoeneveld ([email protected])
It’s also possible to hand in your own list of
candidates.
To sign up as a candidate for the (faculty) Personnel
Committee (OdC), you can contact one of the
present members. Members of the OdC’s of the TU
Delft have to work at that faculty (but do not have to
join one of the above mentioned parties).
MSc Nanobiology kan van start!
On the following days the Works Counsel and the
Personnel Committee of the TU will give information:
Lees verder op de website
Reorganisatie UD
Lees verder op de website
In de afgelopen maanden is door de Gezamenlijke
Vergadering (OR en SR ) ingestemd met de nieuwe
masteropleiding Nanobiology. Deze nieuwe opleiding
is een logisch gevolg op het 2 jaar eerder genomen
besluit rond de toen nieuwe Bachelor-opleiding.
De opleiding is een gezamenlijk initiatief van
TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Sportkaart
De OR-boom met een nieuw
blaadje. Ben jij ook een
nieuw blaadje aan de ORboom?
Dit onderwerp is nog niet afgerond. In de overlegvergadering met het CvB op 21 mei jl. kwam naar
voren dat er een nieuwe inventarisatie opgesteld
gaat worden, waarin dit keer de wensen van de
medewerkers worden geïnventariseerd tav
faciliteiten en mogelijkheden. De OR volgt dit met
grote belangstelling en is werkelijk benieuwd
wanneer er besluit valt.
Lees verder op de website
3ME Torens:
En weer gebeurde het! En weer was de uitvoering al
in volle gang voordat er om advies werd gevraagd.
Een nieuwe opleiding en daar hoort dan ook nieuwe
huisvesting bij? De OR is daarvan niet overtuigd.
Lees verder op de website
1. Tuesday, June 24 from 12-13 pm
2. Wednesday, Juni 25 from 12-13 pm
3.Thursday, Juni 26 from 12-13 pm
We would like to welcome you at our tree on the
campus (in front of the Aula). While enjoying a snack
we are happy to provide you with information about
the elections. We also want to hear from you what
your wishes are for the TU Delft. Please join us.
Are YOU joining the Works Council?
The Works Council of the TU Delft is looking for you
The Works Council handles the overall affairs of the
whole TU Delft, as for the Personnel Committee (OdC)
they handle the affairs of one faculty.
The Works Council brings together different people all
with a different background. But, though a lot of
foreigners work at the University, it is sad to conclude
that they are not represented in the Works Council.
Therefore nominate yourself for the upcoming
elections; if you are a national or international
employee, you are most welcome to do so!
Because the language spoken in the meetings and the
language of the documents is Dutch, you will have to
understand the Dutch language. But, you can express
yourself in English if that is more comfortable for you.
If you are a PhD-candidate and have limited time, there
is a possibility to combine the term (which
is 3 years) with another candidate. You will be
compensated for the time you spend on the Work
Council; this means that your appointment will be
prolonged. So do not hesitate to nominate yourself.
For more information see our website.