Verkiezingskrant 2014 - TU Delft Medewerkers

Verkiezingskrant 2014
Verkiezingen OR & OdC, maandag 3 & dinsdag 4 november
Foto: Dineke Heersma
Voorzitter Ondernemingsraad TU Delft
U
gaat toch stemmen?!?
Een veel gehoorde kreet: de OR? O ja, die hebben we ook.
Maar wat heb IK er aan?
Na 9 jaar (!) OR-lidmaatschap waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter
durf ik te zeggen dat de TU de Ondernemingsraad hard nodig heeft.
De OR behartigt de zaken van de organisatie en van de medewerkers.
Dit kan tegenstrijdig zijn, dat is het echter niet. Als het goed gaat
met de TU dan gaat het ook goed met U!
A
ls Ondernemingsraad monitoren wij het financiële beleid
De herijking liep op zijn laatste benen toen de huidige OR aantrad.
van de TU. Hierbij kun je denken aan het beleid voor
Nou, die laatste benen betroffen nog heel veel zaken. Veel
vastgoed. Een mooie campus, ja die willen we allemaal.
reorganisaties werden al uitgevoerd voor er überhaupt een advies
Veel groen en goede faciliteiten, goeie labs, daar staat de raad voor.
van onze raad lag en dat is wettelijk niet acceptabel. Het College van
Echter, de drift die soms vanuit het bestuur komt om nieuwe gebou-
Bestuur kijkt vaak iets anders tegen de ontwikkelingen aan die in de
wen neer te zetten kan wel wat geremd worden. Tenslotte moet er
wereld om ons heen gebeuren en het is sneller bereid om nieuwe
ook geld zijn voor onderwijs en onderzoek, vooral ook voor wat meer
wegen in te slaan. Maar daar hebben wij als medewerkers juist vaak
vrij onderzoek. De campus moet goed geoutilleerd zijn met fijne werk-
last van. In zulke gevallen probeert de OR dan bij te schaven, plannen
plekken en bijvoorbeeld wat kleine restaurantjes voor de gezelligheid
niet tegen te houden maar ervoor te zorgen dat het werken aan de
en levendigheid.
TU Delft acceptabel blijft voor de medewerkers. Wees ook trots op
onze TU en zorg ervoor dat er een sterke raad gekozen wordt.
Laat uw stem niet verdampen en ga stemmen op
plek stonden tussen fiets- en wandelpaden. De OR heeft ervoor
3 & 4 november. Wij beloven u onze 100% inzet
systeem van de Rijksuniversiteit
Groningen. Om te kunnen kiezen logt
u in met uw NetID. Omdat uw NetID
persoonlijk is en de verkiezingen via
internet verlopen, is stemmen bij
volmacht niet mogelijk.
Stemmen kan van maandag 3 novem17.00 uur via https:/stem.tudelft.nl.
Dit is de volledige tijd mogelijk, dus
ook ‘s nachts. U kunt stemmen vanaf
gezorgd dat er verkeersregelaars kwamen op de gevaarlijke punten
zoals bijvoorbeeld op de hoek van de Jaffalaan.
Delft gebruik van het verkiezingen-
ber 09.00 uur tot dinsdag 4 november
De campus moet ook vooral een veilige plek zijn. De OR heeft gepleit
voor het verplaatsen van de lantaarnpalen die op een ongelukkige
Voor de verkiezingen maakt de TU
elke willekeurige pc en zou dus ook
Dineke Heersma, Voorzitter Ondernemingsraad TU Delft
kunnen stemmen als u thuis werkt of
op een andere locatie.
Per mail informeren wij u wanneer u kunt inloggen met uw
zijn veel te weinig kandidaten aangemeld om alle OdC-zetels te
Als dit niet lukt stuur dan een e-mail-
NetID op https://stem.tudelft.nl.
bezetten. De verkiezingscommissie heeft de kiesregisters voor de
bericht naar [email protected]
Stemmen!
OR- en OdC-verkiezingen op 3 en 4 november 2014 vastgesteld
U kunt hier informatie vinden over de vier verschillende OR-
(zowel voor het actief- als passief kiesrecht). De OR en OdC’s zijn
lijsten en de kandidaten die zich voor deze lijsten verkiesbaar
hiervan op de hoogte gesteld. Dit betekent het volgende:
hebben gesteld.
Ook kunt u zien welke kandidaten zich verkiesbaar hebben
gesteld voor de OdC’s van:
OR
5340 kiesgerechtigden (kg) en 23 zetels
OdCkg zetels*
OdCkg zetels*
3ME 50511
LR
340
9
BK 48711
TBM
325
9
•Universiteitsdienst
CiTG63713
TNW
850
13
EWI
663
13
UD
1290
15
Voor deze onderdeelcommissies zullen verkiezingen worden
IO
239
9
•Bouwkunde
•3mE
gehouden. Bij maar liefst vijf OdC’s (IO, TBM, TNW, CiTG en LR)
*incl.
1 zetel voor een OR-lid
Verkiezingskrant 2014
Financiën
Waarom
moet een
OR iets van
financiën
weten?
Uit de financiële cijfers kan de OR veel informatie
halen over hoe het gaat met de organisatie en hoe
de toekomst eruitziet. In het financieel jaarverslag
staan onder andere de balans en resultatenrekening
en financiële verplichtingen. Deze geven zicht op het
verleden, maar belangrijker is het zicht op de toekomst.
Dat zie je terug in de toelichting bij de begroting en de
financiële kaderstelling. Kreten als ‘optimalisering van
bedrijfsprocessen’, ‘onderzoek naar toegevoegde waarde’
en ‘efficiencyslag’ moeten de OR-belletjes doen rinkelen
en aanleiding zijn tot vragen naar de gevolgen, effecten,
termijnen etcetera. Ook voorgenomen investeringen
vormen vaak aanleiding tot vragenrondes en zorgvuldige
bestudering van de adviesaanvraag.
J
aarlijks geeft de OR advies over
de begroting. Vooral de (extra)
toewijzingen en het beleid
hierachter had onze aandacht. In het BTS
hebben we een overgang gemaakt van
een soort van prestatiebeloning, naar
inputfinanciering (een veel groter deel
vast en toewijzing deels op prestatie en
deels op basis van ingediende plannen.)
De OR heeft bereikt dat een kleiner deel
uit inputfinanciering bestaat én dat er een
veel transparantere toewijzing plaatsvindt.
Kortom, er is meer openheid over plannen.
Overall heeft de OR oog voor de financiële
armslag van de TU Delft in relatie tot de
grote investeringen in vastgoed en de
overgang van rente-baten naar rentelasten (zodra leningen nodig zijn om
bouwprojecten te financieren). Dit mag
ons inziens niet ten koste gaan van de
werkgelegenheid en van het benodigde
vernieuwen van onderwijs en onderzoek.
Naast aandacht voor de begroting, heeft
de OR ook aandacht geschonken aan de
financiële doelstelling vanuit de herijking.
Wat opvalt is dat sommige faculteiten
prima en snel de herijkingsdoelstellingen
wisten te behalen, terwijl andere plannen
in tempo (Bk, IO, TBM) of resultaat (EWIDimes) achterbleven.
Verder was er uiteraard een sterke link
met vastgoedplannen. Extra aandacht was
er voor de (vastgoed)activiteiten van de
TU-holding:
• Holland PTC: de protonenkliniek.
Hierbij was er aandacht voor financiën,
business-partners en businessplan.
De OR heeft aangedrongen op een zo
lang mogelijk contract met de zorgverzekeraars.
• Yes!Delft 2: uitbreiding van de Yes
Delft Formule. Hier is de OR kritisch.
De OR vraagt zich sterk af of de TU
moet investeren in voorzieningen
voor private ondernemingen en zet
vraagtekens bij de verblijftijd van
startende ondernemingen onder
deze paraplu.
In de OR is op het gebied van vastgoed een veelheid van losse projecten
maar wel met forse kosten. In totaal lijkt het best kostbaar. Nu misten we het
aan de orde gekomen. Daarnaast heeft hij op het gebied van overkoepelend
inhuizen van het OTB in de plannen.
beleid een nieuwe campusvisie behandeld. De OR miste in de campusvisie
de echte visie. Vanuit de campusvisie kon de OR geen duidelijk beleid
• Renovatie TNW: is veelvuldig besproken. Aandachtspunten zijn het potentieel
ontdekken en hij miste duidelijke keuzen. De OR vindt dat er een lange-
afbreken van vleugels (kapitaalvernietiging) en de prioritering ten opzichte van
termijnbeleid nodig is binnen de dynamiek van de TU Delft.
Binnen vastgoed was er ook aandacht voor de bijbehorende financiën, inhuur derden,
leegstand, veiligheid en fietsveiligheid. Uiteraard was de tram ook onderwerp van
gesprek. Eén van de bereikte zaken is het verplaatsen van de lantaarnpalen op het
(te) smalle fietspad door het Mekelpark. De komende periode hebben we hier ook nog
Vastgoed
volop aandacht voor nodig.
2
De belangrijkste projecten op een rij:
• TNW Nieuwbouw: de OR is tevreden over de informatievoorziening. Er was sprake
van een goede invloed van OR en OdC tijdens voorbereidingsgesprekken voorafgaand
aan het advies. De OR had oog voor de kosten en aandacht voor het echt verkrijgen
van een ‘extreem trillingsarm’ Lab en het minimaliseren van de omgevingsinvloeden
op gevoelige elektronische metingen.
• Holland PTC: hierbij was er aandacht voor de financiën en het businessplan.
(Zie Financiën)
• Renovatie Bouwkunde: is veelvuldig besproken. Aandachtspunt is dat er nu alweer
wordt gerenoveerd. Enige jaren geleden hebben we het pand tijdelijk gerenoveerd,
andere renovaties (EWI/CiTG).
Verkiezingen OR & OdC, maandag 3 & dinsdag 4 november
Kandidatenlijsten
Lijst 1 ABVAKABO FNV
OdC IO (9 zetels*, geen verkiezingen)
OdC TBM (9 zetels*, geen verkiezingen)
Naam BE
geen lijst ingeleverd
Naam BE
Schuite, W Wil
UD
Ploeger, HD
Hendrik
Bk
OdC 3ME (11 zetels*, verkiezingen)
Edoo, FR
Regina
UD
Naam BE
OdC TNW (13 zetels*, geen verkiezingen)
Boogaard, R van den
Rob
3ME
Hendrikx, RWA
Ruud
3mE
Naam BE
Beeloo, A
Aad
UD
Nijveldt, D
Dick
3mE
Horst, M van der
Milan
TNW
Schols, AG
Anke
Till, RH van
Roelf
3mE
Haas, DW de
Dick
TNW
Vlies, RK van der
Rob
UD
Guffens, MEM
Marli
3mE
Houtepen, AJ
Arjan
TNW
De Hair-van Breda, GPA
Gerdien
UD
Neve, JJL
Jan
3mE
Rijn, E van
Erwin
TNW
Amirullah, RA
Roy
UD
Ulijn, EHM
Erik
3mE
Hagedoorn, PL
Peter-Leon
TNW
Dhore, AR
Arsha
UD
Toppenberg, MPI
Masha
3mE
Duif, CP
Chris
TNW
Wingaarden, N van
Relly
LR
Voorwinde, OK
Olaf
3mE
Ligteringen, R
Ronald
TNW
Sewnandan, B
Biemla
UD
Woudstra, T
Theo
3mE
Aggelen, M van
Michel
UD
Frankenhuyzen, J van
Jan
3mE
OdC UD (15 zetels*, verkiezingen)
Leeuwen, MC van
Marjolein
UD
Luik, EP van
Ewoud
3mE
Naam BE
Wubben, GC
Gisela
UD
CiTG
Karna, JAM
OdC BK (11
zetels*,
verkiezingen)
Jo Ann
TBM
Böger, S
Stella
UD
Dhore, AR
Arsha
UD
Weger, T de
Tom
UD
Baggen, JH
John
TBM/CiTG
Naam BE
Drift, CJ van der
Corry
UD
Warffemius, CWB
Ellen
UD
Aalbers, KPM
Kristel
Bk
Hamelinck, CRM
Nelie-Roos
UD
Sloot, A
Sloot
UD
Nevzgodin, I
Ivan
Bk
Karlas, RP
Rob
UD
Schagen, HH van
Hans
UD
Schut-Baak, PA
Nellie
Bk
Kooi, EM van der
Elsa
UD
Duyn-Derwort, KHJ van
Karin
TBM
Straub, A
Ad
Bk
Koreman, SJMC
Sandra
UD
Teeuw, PG
Peter
Bk
Kroft, EM van der
Erwin
UD
Lijst 2 Democratisch Beleid
Wolff, HW de
Herman
Bk
Meer, JW van der
Hans
UD
Naam BE
Dol, CP
Kees
Bk
Meurs, MG
Gyz
UD
Roozemond, DA
Danko
CiTG
Freese, BS
Shaida
Bk
Sewnandan, B
Biemla
UD
Swarte, MP
Maaike
TNW
Hausleitner, B
Birgit
Bk
Sloot, A
Adri
UD
Louw, E
Erik
Bk
Jauslin, DT
Daniel
Bk
Swart, OC de
Otto
UD
Vredeling, M
Marion
UD
Jong, P de
Peter
Bk
Taal, AN
Astrid
UD
Blaauw, M
Menno
TNW
Meijers, WLEC
Lidy
Bk
Tempelman, J
Jos
UD
Kraaikamp, C
Cor
Zwinkels-Vogel, MTM
Marga
UD
Roling, PC
Paul
LR
OdC CiTG (13 zetels*, geen verkiezingen)
Verwaal, M
Martin
IO
Naam BE
Wit, WO de
Onno
EWI
Bosman, A
Ad
CiTG
Tholen, N
Niek
EWI
Meel, JG van
Joost
CiTG
Hulst, A van der
Arjan
UD
Penners, RA
Ron
CiTG
EWI
Lijst 3 CMHF/AC-HOP/CNV
OdC EWI (13 zetels*, geen verkiezingen)
Naam BE
Naam BE
Wilders, P
Peter
EWI
Hoekstra, J
Jaap
EWI
Wenteler, A
Adrie
TNW
Kooij, BJ
Bert Jan
EWI
Langen-Jansing, EC van
Elsbeth
UD
Wong, JSSM
Stephan
EWI
Vroom, RW
Regine
IO
Daalderop, AGM
Fons
EWI
Popov, M
Marjan
EWI
Verhoeven, CJM
Chris
EWI
Veer, FA
Fred
Bk
Ishihara, R
Ryoichi
EWI
Berg, CC van den
Carla
UD
Fokkink, RJ
Robbert
EWI
Saunders, GN
Gillian
LR
Woude, JW van der
Jacob
EWI
Nijveldt, D
Dick
Korterink, ML
Marike
EWI
Croonenburg, VPM van
Vincent
Bult, FJ van de
Fokko
EWI
3ME
UD
*incl.
1 zetel voor een OR-lid
Lijst 4 Connected
OdC LR (9 zetels*, geen verkiezingen)
Naam BE
Naam BE
Hoeneveld, D
Dick
Knegt-Overduin, M de
Marianne
LR
Verhulst, NJ
Nynke
CiTG
Ragni, D
Daniële
LR
Khaiboulov, C
Sacha
TNW
Brügemann, VP
Vincent
LR
Renken, VLJ
Vincent
TNW
Vogel, B de
Bob
LR
Vreede, EM
Eveline
EWI
UD
3
Verkiezingskrant 2014
Eigenlijk mogen we niet mopperen, maar er gebeurt wel
degelijk van alles wat ook de aandacht van de OR vraagt
en krijgt:
• de toestroom van steeds meer studenten, en logistieke
problemen daarbij;
• de doorstroming, in bestuurdersjargon het ‘studie succes’, en de bewaking van het niveau; wat zou het
mooi zijn als we het aantal bindende studieadviezen
terug kunnen brengen door betere voorlichting en
begeleiding en vroegtijdige signalering en verwijzing;
• het pakket aan opleidingen: het inrichten van nieuwe
studiemogelijkheden (nanobiologie en technische
R&O
S
oms wordt de OR lekker vroeg
betrokken bij het ontwikkelen
van iets nieuws, zoals een
verbeterde versie van de R&O-cyclus.
Zo kreeg de OR vorig jaar ruim van
tevoren aankondigingen dat er een pilot
voor een nieuwe R&O-cyclus aan zat te
komen, in 2014 uit te voeren bij CiTG
en DEMO. Later kwamen er inkijkjes en
dorpspleinbijeenkomsten over. Prachtig
allemaal.
En begin december lag daar opeens
een ‘Toelichting bij het R&O fomulier’
die van alles leek te behelzen wat de
geneeskunde zijn de meest recente, maar ook sommige minoren zijn nieuw) is noodzakelijk, maar
kijken we wel goed of alle bestaande opleidingen in
een behoefte voorzien? De OR heeft de indruk dat
bestaande minoren soms te lang ‘in de lucht’ worden
gehouden;
• de TU Delft doet met vrij groot succes mee aan de
trend om online-onderwijs aan te bieden; de OR steunt
initiatieven op dit gebied van harte, maar is tegelijker tijd kritisch over wat er met dit onderwijs bereikt wordt
en hoe het een en ander samenhangt;
• de TU Delft kent faculteiten, onderzoeksprogramma’s,
onderzoekscholen, graduate schools, Delft Research
Initiatives (DRI’s), dependances in andere landen,
en werkt ook op andere manieren samen met andere
universiteiten en onderzoeksinstellingen;
• verreweg het meeste onderzoek wordt tegenwoordig
extern gefinancierd (de tweede en derde geldstroom
heet dat, en er is zelfs een vierde geldstroom); het
aanboren van financiële mogelijkheden die de
OR niet aan had zien komen. De sfeer
werd opgeroepen van ‘forced banding’
(waarbij de scoreverdeling van tevoren
vaststaat, en iedere groep dus een slecht
presterend lid moet hebben) en ‘ranking’
(waarbij je prestaties afgezet worden
tegen de prestaties van anderen in jouw
functiegroep). Beoordelen op basis van
opgedragen taken, gemaakte afspraken
en binnen een voor de medewerker
van te voren duidelijk gemaakt
beoordelingskader leek opeens van de
baan.
De OR kon het daar niet mee eens
Europese Unie biedt wordt steeds belangrijker en de
TU doet het daar niet onaardig; dat betekent soms
samenwerken met partners die je in eerste instantie
niet zelf gekozen zou hebben, verantwoording aan een
veelheid van externe financiers, en het werken aan
problemen die door partners buiten de TU belangrijk
worden gevonden; doet de TU Delft nog wel onafhankelijk onderzoek, vraag je je wel eens af?
Veel, zo niet het meeste, onderzoek komt voor rekening
van promovendi. Wat zij voor de TU Delft doen is van
groot belang, en de universiteit heeft er belang bij door
hen bereikte resultaten vast te houden. Dat is niet altijd
gemakkelijk, want niet alle promovendi zijn in dienst van
de TU Delft; soms is het contact met onze promovendi
niet zoals we dat zouden willen.
Hopelijk bieden de graduate schools de bedoelde
samenhang. Ook voor het OR-werk is de inbreng van
promovendi belangrijk!
O&O
De TU Delft ontleent haar bestaansrecht aan hoogwaardig onderzoek en onderwijs (O&O). Natuurlijk
zijn de voorzieningen van belang, maar bij alle bouwactiviteiten en reorganisaties vergeten we wel eens dat
het toch echt om onderwijs en onderzoek gaat; zelfs
valorisatie is vaker onderwerp van gesprek dan O&O.
Gaat het zo goed dan met onderwijs en onderzoek?
Verkiezingen OR & OdC, maandag 3 & dinsdag 4 november
Op het gebied van het onderwijs trekt de OR vaak
samen op met de studentenraad (SR).
zijn en stelde dat een pilot geen zin
zou hebben als de erachter schuilende
nieuwe regeling toch geen instemming
van de OR zou kunnen krijgen. Twee
maanden van intensieve en constructieve
discussie tussen CvB, de projectgroep
Vernieuwing R&O en de OR volgden,
met als eindresultaat een pilot voor
een nieuwe R&O-cyclus die ook naar
de smaak van de OR is, waarbij van
tevoren aan de medewerkers duidelijk
gemaakt wordt wat er van hen verwacht
wordt en mag worden, en waar de lat
ligt voor een uitstekende of onvoldoende
beoordeling en waarbij de prestatie van
de medewerker niet afgemeten wordt
aan de prestaties van anderen, maar
aan wat er verwacht mag worden van
de medewerker gezien zijn functie,
carrièrepad en omstandigheden.
Dit alles vond plaats in een goed
overlegklimaat.
De OR heeft er vertrouwen in dat er in
2016 een verbeterde R&O-cyclus voor
de gehele TU kan worden ingevoerd.
Medezeggenschap
in beweging
De wereld verandert. Organisaties moeten
antwoord geven op veranderingen in de markt en
binnen de overheid en op regionale en mondiale
verschuivingen in economische activiteiten. De
ambitie van de TU Delft om bij de top van de
wereld te behoren, is een stevige. Dat vraagt niet
alleen veel van bestuurders in de vorm van een
visie en een strategische aanpak, maar ook van de
(management)lagen eronder wordt gevraagd om
adequaat in te spelen op deze veranderingen die dit
met zich meebrengt.
Hoe sluit de medezeggenschap aan op deze
ontwikkelingen? Is dit wel (goed) geregeld in de
samenwerking met Erasmus en Leiden of met
Twente en Eindhoven? Vraagt anders organiseren ook om andere vormen van medezeggenschap? Hoe vergroot je de participatie van
medewerkers in de nieuwe organisatievormen?
Laat
je stem niet
verloren gaan.
4