Folder ODC Gezinskracht

enkele voorbeelden van
projecten
‘FRAGNANT: Fragile & Pregnant’.
Ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd
bordspel voor professionals, toekomstige professionals
en scholieren over de invloed van sociale determinanten
op de zwangerschap en de ontwikkeling van kinderen.
Spelers kruipen in de rol van een vrouw die zwanger
wordt en leren via een twee uur durend traject op
het spelbord, wat kansen in armoede betekenen. Dit
inleefspel wordt aangeboden onder begeleiding van een
expert.
TODDLER: Towards Opportunities for
disadvantaged children on the early
childhood road.
In dit Comeniusproject werd een bundel aan
studiematerialen ontwikkeld om studenten beter op te
leiden, hun blik te verruimen en op die manier peuters
uit kwetsbare groepen beter te ondersteunen. Het
basisprincipe van TODDLER is het scheppen van een
omgeving die respect toont voor de diversiteit van het
kind, door te focussen op drie thema’s die van belang
zijn in het creëren van betere kansen voor kinderen uit
kwetsbare groepen: verhogen van welbevinden van
de peuter, ouderbetrokkenheid en ondersteunen van
meertaligheid.
OP(ge)VANGEN: Werken aan toegankelijkheid
voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen
in de kinderopvang in een nieuwe decretale
context.
In dit startende project wordt gewerkt aan de mogelijkheden van voorzieningen voor kinderopvang om binnen
de veranderde beleidscontext op een positieve manier
te werken aan toegankelijkheid voor gezinnen in
maatschappelijke kwetsbaarheid. De ontwikkeling van
een toegankelijkheidstool, aangepast aan de nieuwe
decretale context, wordt ontwikkeld met voorzieningen
in de kinderopvang.
MEER INFO EN CONTACT
Heeft deze brochure je nieuwsgierigheid geprikkeld, dan kan
je terecht bij ons team en op de website van het ODC.
Contactpersonen:
Hoofdpromotor:
Annemarie Hoogewys – [email protected]
M 0475 66 02 62
Promotoren:
Veerle Martens – [email protected]
T 09 218 73 73
Wendy Eerdekens – [email protected]
M 0486 12 20 66
Bieke Crabbe – [email protected]
M 0476 48 39 08
Betrokken opleidingen:
Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
Bachelor in het sociaal werk
Bachelor in de vroedkunde
Website:
www.arteveldehogeschool.be/gezinskracht
Meer informatie over deze en andere projecten kunt u
terugvinden op onze website:
www.arteveldehogeschool.be/gezinskracht.
V.U.: Johan Veeckman, Arteveldehogeschool, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
Ontdek de Onderzoeks- en
Dienstverleningscentra (ODC)
van de Arteveldehogeschool:
ODC GezinsKracht
Gezinnen en instituties,
kansen in een diverse samenleving
De Arteveldehogeschool beschikt over gedegen
expertise in onderzoek, advies en consultancy en
vorming. Het onderzoek- en dienstverleningsbeleid
steunt op vier thematische speerpunten:
§§
§§
§§
§§
Communicatie, perceptie en beeldvorming
Ondernemerschap, organisatie en competenties
Onderwijs, opvoeding en jongerencultuur
Zorg, welzijn en zelfredzaamheid
Deze speerpunten worden gecombineerd toegepast
in diverse ODC’s. ODC staat voor ‘onderzoeks- en
dienstverleningscentrum’. Een onderzoeksen dienstverleningscentrum verenigt experten
vanuit verschillende opleidingen en disciplines
(onderzoekers, docenten en studenten) in onderzoeksprojecten en dienstverleningsactiviteiten. Deze
projecten worden opgezet in samenwerking met
externe partners, zoals overheden, bedrijven, het
middenveld, nationale en internationale consortia,
netwerken …
Elk ODC bestaat uit een kerngroep met een hoofdpromotor en een aantal promotoren die elk uit andere
opleiding komen. Deze kerngroep stuurt het ODC,
dat daarnaast bestaat uit diverse medewerkers
uit verschillende opleidingen. De leden van
het ODC zoeken samen, over de opleidingsen disciplinegrenzen heen, naar concrete
praktijkoplossingen en -toepassingen voor actuele
problemen en proberen daarbij zo een duidelijke
economische en maatschappelijke meerwaarde te
creëren.
Ondertussen zijn er aan de Arteveldehogeschool
zes ODC’s operationeel:
§§
§§
§§
§§
§§
§§
Core (Communication Research)
GezinsKracht
Leer+ (Atypisch leren)
Quest (Learning Through Inquiry)
Tacoo (TAlenten en COmpetenties in Ontwikkeling)
Zorginnovatie
WIE ZIJN WE?
WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?
Het ODC GezinsKracht zet in op onderzoek en
dienstverlening waarbij de relatie tussen gezinnen
en instituties (systemen, organisaties, instanties) het
aangrijpingspunt is voor interventies die bijdragen
aan gelijke kansen tot opgroeien in een diverse
samenleving.
Onderzoek op maat
Elk instituut (organisatie, instantie, vereniging,
zelfstandige professional) werkzaam met gezinnen is
welkom voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke
onderzoeksinitiatieven met deze thema’s als focus:
We richten ons op aanstaande ouders en gezinnen
met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.
Diversiteit, een veranderend zorglandschap,
een toenemend aantal kinderen en jongeren in
maatschappelijke kwetsbaarheid, het belang van
een vroegtijdige preventieve aanpak en nieuwe
regelgeving dagen uit tot onderzoek en innovatie.
Dit willen we, net als in de projecten die dit
gloednieuw ODC voorafgingen, realiseren in nauwe
samenwerking met de betrokken sectoren en de
gezinnen.
GezinsKracht kijkt krachtgericht: met aandacht voor
de kansen die in elk gezin besloten liggen en met
inzet van gezinsleden als basis voor samenwerking.
GezinsKracht kijkt praktisch: het professioneel
handelen in het brede pedagogische, medische en
sociale veld staat centraal.
GezinsKracht staat ook voor tweerichtingsverkeer:
multidisciplinariteit ondersteunen vanuit
professionele kant, toegankelijkheid en
zelfredzaamheid creëren met en voor gezinnen aan
de andere kant.
Via onze projecten verbinden we wetenschappelijk
onderzoek met de praktijk van zorgverleners,
hulpverleners, ondersteuners en coaches bij het
opgroeien in een gezin. Die realiteit verbinden we
opnieuw met de groeiende competenties van een
nieuwe generatie hogeschoolstudenten.
§§
Armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid
§§
Preventie en gezondheidsopvoeding
§§
Ouderbetrokkenheid en -participatie
§§
Nieuwe gezinsvormen
§§
Reproductieve gezondheid
§§
Leefwereld en wereldbeeld van kinderen en
jongeren
§§
Talentgerichte ontwikkeling van kinderen en
jongeren
§§
Gezinsbegeleiding
§§
Signalering naar structuren en samenleving
§§
Blended zorg en multidisciplinariteit
Het ODC treedt op als verbindend platform, als
begeleidend raadgever, als partner. Samen zoeken naar
subsidiëring, een onderzoeksvoorstel schrijven, een
instrument ontwikkelen, een evaluatie uitvoeren.
Vorming op maat
Onze expertise uit onderwijs en recente
onderzoeksprojecten geeft gestalte aan vorming
op maat voor beroepsorganisaties, instellingen,
vrijwilligersorganisaties, particulieren en
onderwijsinstellingen uit lagere, middelbare en hogere
graad. Voorbeelden zijn lezingen en lessen over
perinatale kansarmoede, lessen seksuele gezondheid,
e-maildienstverlening in opvoedingsondersteuning aan
de hand van een ontwikkelde leidraad in samenwerking
met EXPLOO, enzovoort.