Het departement Onderwijs en Vorming werft aan een contractueel:

Het regeringscommissariaat bij de UA en de UHasselt en de Associatie
Universiteit&Hogescholen Antwerpen en de Associatie UniversiteitHogescholen Limburg werft aan in contractueel verband:
1 POLYVALENT EN FLEXIBEL TECHNISCH ASSISTENT MET RIJBEWIJS (M/V) CONTRACT VAN 1 JAAR MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING
Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap: Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Brussel
Afdeling: Hoger Onderwijs, dienst Regeringscommissaris voor de UA en de
UHasselt en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en de Associatie
Universiteit-Hogescholen Limburg.
Niveau: D
Graad: Technisch Assistent
Standplaats: Arthur Goemarelei 52, 2018 Antwerpen
Vacaturenummer: RC/D121
Functiecontext
De vacature situeert zich bij de dienst van de Regeringscommissaris voor de UA en de
UHasselt en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en de Associatie
Universiteit-Hogescholen Limburg.
De Regeringscommissaris bij de universiteiten dient erover te waken dat het
universiteitsbestuur geen enkele beslissing neemt die strijdig is met het bij of krachtens de
wet of decreet bepaalde of die het financieel evenwicht van de instelling in gevaar brengt.
Als chauffeur zorg je ervoor dat personen, met name de regeringscommissaris en eventuele
andere leden van het regeringscommissariaat, klein materiaal en/of dringende stukken tijdig
en veilig de juiste bestemming bereiken, rekening houdend met de wegcode. Je onderhoudt
de ter beschikking gestelde wagen (zowel binnen- als buitenkant).
Wanneer je niet aan het werk bent als chauffeur, kan je ingeschakeld worden bij
ondersteunende activiteiten.
Je takenpakket
Je staat in voor het vervoer van personen en goederen en zal, naargelang de noden van de
organisatie, ingeschakeld worden voor de uitvoering van technische en andere logistieke
ondersteunende taken zoals:
1
1. KENNIS NEMEN VAN DE OPDRACHT
Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en te volgen richtlijnen en regels teneinde
een duidelijk beeld te krijgen van de taken die uitgevoerd moeten worden.
Voorbeelden van activiteiten:
 Raadplegen van de instructies, dag – of weekplanning
 Respecteren van de opgegeven prioriteiten
 Regelmatig met de chef en/of collega’s praten over de opdracht, de planning en hoe
die uit te voeren
2. UITVOERING
Uitvoeren van de opgedragen taken teneinde bij te dragen tot een vlotte en tijdige
afhandeling van de dagelijkse opdrachten van het commissariaat. Context: binnen duidelijk
omschreven instructies en richtlijnen en rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.
Voorbeelden van activiteiten:
 Personen, klein materiaal en/of dringende stukken vervoeren
 Essentiële onderdelen van de wagen controleren en ze bij defect zelf herstellen of
laten herstellen
 Wagen(s) onderhouden
 Activiteiten uitvoeren die de veiligheid bevorderen
3. MATERIAAL
Nazien en onderhouden van het werkmateriaal teneinde altijd te beschikken over veilig, net
en goed functionerend materiaal.
Voorbeelden van activiteiten:
 Onderhoudsprogramma’s voor voertuigen nauwgezet volgen
 Defecten en problemen signaleren aan de verantwoordelijke
 Onderhouden van de gebruikte wagen
 Ordelijk en net houden van de werkplaats
 Materiaal op de juiste plaats opbergen
4. AD HOC TAKEN
Verrichten van een aantal ad hoc taken teneinde de dienst op logistiek, technisch of
administratief vlak mee te ondersteunen.
Voorbeelden van activiteiten:
 stijlvol onthaal van bezoekers
 bijdrage tot de onderlinge communicatie van medewerkers op het
regeringscommissariaat
 verdere technische ondersteuning van het secretariaat
Je profiel
Deelnemingsvoorwaarden:
Je beschikt over minstens een rijbewijs B.
Je bent lichamelijk geschikt voor personenvervoer.
Je beschikt over minimum 5 jaar rijervaring ( rijbewijs B) als chauffeur in dienstverband of als
zelfstandige.
2
Technische competenties
-
kennis van reglementering en wegcode.
kennis van de algemene verkeersreglementering en veiligheidsvoorschriften, alsook
verantwoordelijkheidszin vertonen om deze toe te passen
beschikken over defensieve rijstijl
kaartlezen en elektronische navigatiemiddelen gebruiken
geografische kennis en oriëntatie vermogen
basiskennis van autotechniek
Persoonsgebonden competenties
Betrouwbaarheid
Je handelt correct en respectvol ten aanzien van je omgeving, je respecteert de bestaande
regels en procedures, je komt afspraken na en je neemt je verantwoordelijkheid op.
Samenwerken
Je werkt actief mee, informeert anderen, je houdt rekening met de mening van anderen. Je
voelt je goed in een team.
Voortdurend verbeteren
Je toont een grote leer- en aanpassingsbereidheid die bijdraagt tot de eigen ontwikkeling in
de functie en het versterken van de dienstverlening.
Klantgerichtheid
Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van klanten. Je neemt initiatief om
problemen van klanten op te lossen. Je stelt je hulpvaardig op.
Nauwgezetheid
Je volbrengt je taken nauwgezet en met zin voor detail. Je gaat gepast om met materialen Je
zorgt voor orde en netheid in de berg- en werkruimtes.
Flexibel gedrag
Je past je eigen aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist.
Organiseren
De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de
doelstellingen te bereiken conform de planning.
Ons aanbod
Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen in een
contractueel kader.
Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (rang D121) met een contract van
één jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Je aanvangssalaris is minimaal 22485,43 euro (bruto jaarsalaris, aangepast aan de nieuwe
index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 1873,79 euro.
Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de
berekening van de geldelijke anciënniteit. Die relevante beroepservaring in de privé of als
zelfstandige wordt erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job en kan
tot maximum 20 jaar erkend worden. Indien je dat wenst, kan je zelf via
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/ een bruto en netto berekening maken van je
maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.
Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
3
Er zijn glijdende werktijden en tijdens de schoolvakanties is er een professionele opvang
voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar, voor meer informatie zie website
http://www.bestuurszaken.be/vakantiewerking
Je geniet van een aantrekkelijke vakantieregeling en, indien je gebruik maakt van het
openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis abonnement.
Bovendien wordt je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden.
Voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas.
Hoe solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan tot en met 17 juni 2014
Om te solliciteren vul je het standaard-cv in dat je kunt vinden op
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/departement/standaardcv_onderwijs_en_vorming.doc
Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken, zullen enkel
sollicitaties via het opgelegde cv in aanmerking genomen worden.
Je stuurt het standaard-cv via mail naar : [email protected]
Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer en de naam van de functie.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk
weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en
vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons
dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt
deelnemen aan de selectie.
Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit volgende delen:
- screening van de cv’s: in de week van 16 juni 2014
- interviews: week van 30 juni 2014
- testing van o.a. rijvaardigheden en medisch onderzoek: in de week van 7 juli 2014
- aanvangsdatum: 1 september 2014
Meer weten?
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen:


over de inhoud van de functie met: dhr. Jan De Groof
[email protected]
over de arbeidsvoorwaarden met:
Team Loopbaanbeheer, MOD
tel. 02 553 87 54 – 02 553 04 16 – 02 553 87 97
4