71186 (9.23MB)

ministerie v a n verkeer e n waterstaat
rijkswaterstaat
directie noord-brabant
wer ktu igku ndige- en elektrotechnische dienst
Onderwerp; V o o r s c h r i f t e n p l a a t s i n g
werkvakver1ichting
vlg.
e i s e n RWS.
Inleiding.
Mijne
Heren,
S i n d s 1987 i s i n de r e g i o n a l e d i r e c t i e N o o r d - B r a b a n t de wegvakverlichting i n gebruik.
Deze v e r l i c h t i n g i s b e d o e l d a l s a t t e n t i e - v e r 1 i c h t i n g b i j werken
i n u i t v o e r i n g op onze auto(snel)wegen t i j d e n s nachtwerk.
Om d e z e v e r l i c h t i n g s n e l , d o e l m a t i g e n v e i l i g i n t e k u n n e n
zetten, i sgekozen voor een zo l i c h t mogelijke,
doch verantwoorde
c o n s t r u c t i e v a n d e v e r l i c h t i n g s s e t . Om d e v e i l i g h e i d o p t i m a a l
t e kunnen w a a r b o r g e n , moet a a n e e n a a n t a l
plaatsings-voorschriften
worden v o l d a a n .
L a n g s d e z e weg w i l l e n w i j U o p de h o o g t e b r e n g e n v a n de v o o r s c h r i f t e n e n U t e v e n s e e n c h e c k l i s t a a n r e i k e n om d e b i j U g e p l a a t s t e s e t t e t o e t s e n a a n de v o o r s c h r i f t e n .
PIaatsingsvoorschriften.
Aan d e h a n d v a n d e a l s b i j l a g e opgenomen t e k e n i n g e n z u l l e n
de p l a a t s i n g s v o o r s c h r i f t e n , o m k l e e d m e t r e d e n , b e h a n d e l d w o r d e n .
Pos
1 Lichtmast
z i ef i g . l
en f i g . 3 .
De l i c h t m a s t i s v a n a l u m i n i u m e n h e e f t e e n e n k e l e
uithouder.
De 1 i c h t p u n t h o o g t e i s 9 m e t e r . B i j p l a a t s i n g v a n d e l i c h t m a s t
m o e t men e r o p t o e z i e n d a t h e t l u i k i n d e l i c h t m a s t i n t e g e n g e s t e l d e r i c h t i n g a l s de u i t h o u d e r wordt g e p l a a t s t .
A l s d i tn l . n i e t i sgebeurd, v o l d o e t de l i c h t m a s t n i e t a a n
de w i n d l a s t
berekening.
FC 015
lb 68
woord kenmerk en
nelden en slechts
il te behandelen
hendrik zwaardecroonstraat 7
5018 e g tilburg
tel. (013)350435
postbus 4120
5004 jc tilburg
Pos
2 Plaatsing
van
de
lichtmasten, zie
fig.6.
Om e e n g o e d e g e l i j k m a t i g h e i d v a n h e t l i c h t n i v e a u t e v e r k r i j g e n ,
m o e t e n de l i c h t m a s t e n , i n d i e n z o v e e l m o g e l i j k , om d e 40 m e t e r
worden g e p l a a t s t .
De l i c h t m a s t e n m o e t e n o p e e n d i e p t e v a n 1.20 m t r . w o r d e n i n g e graven.
De z w a r t e g r o n d b e s c h e r m i n g i s d a n n o g 10 cm. z i c h t b a a r b o v e n
het maaiveld.
D e z e d i e p t e m o e t w o r d e n g e h a n d h a a f d om h e t o m s t o r m e n t e v o o r komen .
Pos
3 Montage v o e d i n g s k a b e l s
zie fig.2
en
fig.5.
De v o e d i n g s k a b e l s w o r d e n i n e l k a a r g e k o p p e l d d.m.v. k o p p e l contactstoppen, welke nadat deze i n e l k a a r z i j n gekoppeld
achter
h e t s e r v i c e - l u i k worden weggewerkt. In h e t s e r v i c e - l u i k i s een
u i t s p a r i n g g e m a a k t om d e 2 v o e d i n g s k a b e l s u i t d e l i c h t m a s t
t e k u n n e n l a t e n komen.
D i t i s b e l a n g r i j k o m d a t men s n e l e e n b e s c h a d i g d e
voedingskabel
m o e t k u n n e n v e r v a n g e n en b i j e . v . t . w e r k z a a m h e d e n i n de berm
( b i j v . g r a s m a a i e n e t c . ) z i e t men d u i d e l i j k d e k a b e l s l i g g e n e n
h e e f t d a n d e m o g e l i j k h e i d om d e z e w a t t e v e r l e g g e n .
Dus n i e t d e k a b e l s v i a h e t o n d e r g r o n d s k a b e l i n v o e r g a t o f e e n
a n d e r e g e m a a k t e u i t s p a r i n g ( n o t e ; d i t mag z e e r z e k e r n i e t o m d a t
de l i c h t m a s t n i e t meer v o l d o e t aan de g e s t e l d e e i s e n en b e r e keningen ) .
Pos
4 Type/soort
voedingskabel
zie
fig.6.
De v o e d i n g s k a b e l m o e t w o r d e n u i t g e v o e r d i n h e t t y p e
grondkabel
( k l e u r g r i j s ) , d . w . z . met o m v l e c h t i n g v a n s t a a l d r a d e n o n d e r
de b u i t e n m a n t e l .
D i t om e v e n t u e l e b e s c h a d i g i n g e n b i n n e n d e
vei1igheidsnormen
te houden.
T y p e k a b e l V O - Y M v K a s m.b.
2x2,5
mm.)
Dus b e s l i s t g e e n r u b b e r k a b e l s o f i e t s d e r g e l i j k s , o m d a t e r
b i j b e s c h a d i g i n g v a n d i t s o o r t k a b e l s s p a n n i n g op
onderdelen
v a n de i n s t a l l a t i e kan komen s t a a n .
Pos
5 Armatuur
zie fig.4
en
fig.5.
Het a r m a t u u r i s van h e t f a b r i k a a t P h i l i p s , t y p e SRS201.055/
90W met h i e r i n e e n S o x - b u i s g e m o n t e e r d v a n
90W.
Men d i e n t e r w e l o p t e l e t t e n d a t i n h e t a r m a t u u r g e e n v o o r schakelapparatuur z i t gemonteerd.
D e z e b e h o o r t i n de l i c h t m a s t a c h t e r h e t l u i k t e z i t t e n g e m o n t e e r d .
D i t i.v.m. g e w i c h t s b e s p a r i n g i n het
armatuur.
—
2 —
Pos
6 Plaatsing
aggregaat
zie fig.6.
I n d i e n m o g e l i j k h e t aggregaat zoveel m o g e l i j k i n h e t midden
van de w e r k v a k - v e r 1 i c h t i n g s m a s t e n p l a a t s e n i.v.m. s p a n n i n g s ver1ies.
M a x i m a l e b e l a s t i n g o p 1 a g g r e g a a t b e d r a a g t 25 l i c h t m a s t e n .
D i t komt o v e r e e n met 1000 m e t e r
lengte.
Pos
7 Type/soort
aggregaat.
D i e s e l aggregaat geluidgedempt; spanning 220V./50Hz./I f a s e
v a n 4,5 t o t 7 K v a m e t g r o t e b r a n d s t o f t a n k z o d a t d e z e h i e r o p
+ 15 u u r m i n i m a a l k a n d r a a i e n .
M i n i m a a l 2 C e e f o r m w a n d c o n t a c t d o z e n 16 Amp./2 p o l . + a a r d e
(blauwe d e k s e l ) . I e d e r e w a n d c o n t a c t d o o s moet a p a r t b e v e i l i g d
z i j n d.m.v. e e n i n s t a l l a t i e - a u t o m a a t ( 1 0 o f 16 A m p . ) .
D i e s e l m o t o r moet z i j n b e v e i l i g d t e g e n o v e r h i t t i n g en t e v e n s
een o l i e b e w a k i n g t e hebben
gemonteerd.
—
3 ~
INSPECTIELIJST.
IA
B
C
D
E
F
2
Z i j n de g e p l a a t s t e l i c h t m a s t e n v a n a l u m i n i u m .
Hebben deze geen b e s c h a d i g i n g e n , krommingen en deuken.
Z i j n d e l i c h t m a s t e n g e p l a a t s t o p e e n d i e p t e v a n 1.20 m t r .
( z w a r t e g r o n d b e s c h e r m i n g m o e t n o g 10 cm. b o v e n h e t m a a i v e l d
zichtbaar z i j n ) .
S t a a n d e l i c h t m a s t e n m a x i m a a l 40 m e t e r u i t e l k a a r .
Z i j n de v o e d i n g s k a b e l s d o o r de u i t s p a r i n g i n h e t s e r v i c e - l u i k
van de l i c h t m a s t gemonteerd, (dus n i e t v i a o n d e r g r o n d s d e e l ) .
De l u i k e n m o e t e n v i a d e g e b r u i k e l i j k e k n e v e l s l u i t i n g w o r d e n
g e m o n t e e r d e n n i e t d.m.v. t a p e o f d r a a d .
Z i t h e t l u i k v a n de l i c h t m a s t i n t e g e n o v e r g e s t e l d e r i c h t i n g
van de u i t l e g g e r .
Voedingskabel.
De v o e d i n g s k a b e l m o e t z i j n v a n h e t t y p e g r o n d k a b e l ( k l e u r g r i j s )
d o o r s n e d e 2 x 2 , 5 mm. m e t a a r d l e i d i n g i n o m v l e c h t i n g v a n s t a a l draden onder de b u i t e n m a n t e 1 , (code VO-YMvKas).
Aan de e i n d e n v a n d e z e k a b e l z i t g e m o n t e e r d e e n C e e f o r m k o p p e l c o n t a c t s t o p e n e e n C e e f o r m c o n t a c t s t o p 2 p o l . + a a r d e / 1 6 Amp.
(blauw).
3
Armatuur.
F a b r i k a a t P h i l i p s , t y p e SRS201 met Sox-90W b u i s .
H i e r i n mag g e e n v o o r s c h a k e l a p p a r a t u u r z i t t e n
gemonteerd.
Deze b e h o o r t a c h t e r h e t l u i k i n de l i c h t m a s t t e w o r d e n gemonteerd .
4
I e d e r e l i c h t m a s t m o e t a p a r t w o r d e n b e v e i l i g d d.m.v. e e n z e k e r i n g houder, welke gemonteerd z i t a c h t e r h e t l u i k .
5
De C e e f o r m s t e k k e r v e r b i n d i n g e n m o e t e n n a i n e l k a a r t e z i j n
g e k o p p e l d a c h t e r h e t l u i k v a n de l i c h t m a s t worden weggewerkt.
6
Aggregaat.
Aggregaat op t e s t e l l e n i n d i e n m o g e l i j k i n h e t midden van
werkvakver1ichting.
M a x i m a l e l e n g t e 1.000 m t r . ( 2 5 l i c h t m a s t e n ) .
Deze moeten z o v e e l m o g e l i j k g e l i j k worden v e r d e e l d o v e r 2 g r o e p e n .
r_"^-
a
gestrekte
lengte
gewicht
9800
38Kg.
cilinder paaltop
8,5 M
(excl. uitlegger)
type: P 8 5 D 165 -76 -2 ALCOA
Deze tekening i s eigrrdon van de Fa.Hoeflake
Elektro te Hadel en rrag zander sohriftelijke
trestaiming niet vvarxfer) wiirenigvuldiqd noch
voor derdsn VvDrdrri gebruikt of aan den±n ter
inzage voxferi \^rstrekt.
0 76
<t> 100
o
3
i> 130
o
in
CO
V
o
o
Csl
O
O
o
165/1
58,4
Q
o
kabeldoor voer door
uitsparing
in het l u i k "
CO
Csl
BELANGRIJK:
luik tegengestelde richting —
als uitlegger
-
o
FIG.2
FI6.1
(voo r z i j d e )
(achterzijde)
ELEKTROTECHNIEK
HOEFLAKE
5320 AA HEDEL - Postbus 26 - Voor straat 23 - Tel. 04199-1324
L E T OP PLAATSINGSDIEPTE
1.20 m t r .
ML.
Tekening nr. 6519
blad 1
schaal
ohrond
Coze tekening i s eigerdon van de Fa.Hcef lake
Elektro t e Hedel en mag zander s c h r i f t e l i j k e
toesteiming niet warden verrrenigvuldigd noch
voor derden warden gebruikt of aan derden t e r
inzage warden verstrekt.
LOSSE
UITLEGGER
L00369
1250
BEVESTIGING
OP
MAST d.m.v
SPECIALE
BOUTEN.
gestrekte
totaal
lengte
gewicht
1170
3,9 Kg
FIG 3
300
SRS
201
opschui f armatuur
sox
90w
FIG 4
ELEKTROTECHNIEK
HOEFLAKE
5320 AA HEDEL • Postbus 26 - Voor straat 23 - Tel. 04199-1324
m
schaal
Tekening nr. 6519
blad 2
INBUS-
o
4
CSI
(fl
X
X
ro
>
QJ
JC
U
LO
CO
CO
X!
rO
c
cu
4-)
u
•
r-H
rd
RJ
•H
i-l
• H OJ
(—i
ro
10
i—1
E
CU 4-)
X! U
fO rrj
M
4-1
OJ
T3
0
C
HJ
C
cj
£
u
> 0
4-1
c CO
CD CO
LO u
LO
3
• OJ
fin
• PH
— -
4-J
•rH
-0
iH
CO
a X
1 •rH
X
;
«™
i—<
CO > i X
r-H X
X
•
•
•
1—1
>
0.
0
E•
•
Q X
O)
sV
E
E
• 3 0 I—I 3 X
CO in
CO LO 0 u c
X X ! X OJ
C X CO • H
C (C ro i — i r-1 ro t j i A£
0 AJ U-H (U
ro c CO C
l-l JH — ' A , X
• H N aj
Cn 0)
i-l
N
i-l OJ X
c
• 0) CO X
X
CJ C n ro
CO X 2
CO ro A ;
E
OH
o 4-J X E CO X
a
>1
X
u cn OJ c0 fin N u
rO X
X
E
c
OH
r-H
ro
c X
E
c
4 J CO 0
M CO X
CO (0 <D
CO CO CO CO Cr>
CO
E
A CT • XCO X XOJ X XX iH
CD
c LO I—l E • H E CO u >
N
(0 3 o
E 0
LO
X CN
S
> —
CO
C o X
M
•
LO
CO
in
X
CC
aj
• cn X 4-)
•H
CO LO T J
OH LO C CO ro c
<
i — l OH u r-H ro rO 1—1 E ra
(U
3
E > 0
LO CO X
X) + a c X
X OJ X
iH OJ
ro
A?
ro •p U c CO OJ • H
LO g E LO • H • H C n X c
CT £ )-i rO r-H r-H
OJ
C
CO r-H • H c
ro E
•H i n
X OJ -V CO
cu
•> OJ X X
ro OJ U) •H
X
CO CM Cu U
X X a TD
0
X > 1 • H C u CO X C
CM EH XI M
ti)
i—I
r-H
•
ON
NO
A:
SH 0
AJ
4-1
E
X
r-H
m
3|
X
u
CO • H
C7>X
rH
fin
(fl
PH
H
S
•rH
CO
co
c
8-
c
c
a>
t
-3
M
in
CO
ra
u
X
il
LJ
»
1
t
t
CM
CO
UJ
O)
>
<
>
T
o
CO
CM
or
ra
ra
1
>
>
LO
CM
</)
£
CL
O
UJ
2
X
O
UJ
I-
o
cc
I-
a
UJ
X
UJ
ID
I
I
o
o
—I
CD
CL
o
1/)
u
ro
•*—
3
c
o
LJ
a.
£
LJ
ID
C
o
LJ
—•
CU
CL
CL
o
AT:
to
O
a