Notulen OR vergadering 2014-09-03

Notulen Ouderraadvergadering, d.d. 03 sep 2014
Aanwezig: Hennie, Paul, Carin, Rennie, Margreet, Karin, Ienke, Arjan, Monique, Treja
Afwezig: Petra, Anita
1. Opening
Rennie opent de vergadering en heet Arjan, Monique en Ienke welkom.
2. Vaststellen agenda
Punt 7: Zakelijke ouderavond
Punt 8: Commissies
3. Notulen en actielijst
Notulen:
Actielijst:
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken:
Folder over een schoolactie vogelvoer verkopen.
Mededelingen:
5. Schoolsport
Er is nog niets voor de schoolsport. Margreet geeft wel aan dat er iemand moet komen in de functie
schoolsport, aangezien zij met de zakelijke ouderavond uit de OR stapt. Die iemand zal nauw contact
hebben met Patrick.
6. Financieel
Treja heeft het boekjaar afgesloten. Een aantal posten zijn boven het budget uitgekomen. Er zijn 2
gezinnen die de ouderbijdrage niet betaald hebben. Er is veel speelmateriaal aangekocht voor het
schoolplein. De offerte voor het schaduwdoek boven de zandbak is binnen. Sjoerd heeft hier verder de
actie in.
Treja wil graag weten wie de kascommissie moeten gaan doen. Besloten wordt dat de leden van de
kascommissie van 2012 het nog een keer moeten gaan doen. Dit zijn Dennis Krol en John Siemons.
7. Zakelijke ouderavond
De zakelijke ouderavond wordt gehouden op 2 oktober. De OR beslist dat er na het zakelijke gedeelte
een spreker moet komen om mensen te trekken. Hennie neemt dit mee naar het team om hier over na te
denken.
ACTIE Hennie
De OR gaat ook hierover nadenken.
ACTIE OR
8. Commissies
De OR gaat de commissies die het dichts bij de zomervakantie alvast verdelen.
Sintcommissie: Karin, Rennie en Monique
Kerstcommissie: Arjan, Anita, Petra
Projectcommissie: Treja
Er moeten voor de kerst nog een nieuwe kerstboom komen en lampen voor de kerstboom buiten. Rennie
gaat hierachteraan.
ACTIE Rennie
De boom voor voor school kan nog via Carin.
OR vergadering 03 september 2014
9. Rondvraag
Treja vraagt of er wat aan de poep in de zandbak gedaan wordt.
Er is een net voor over de zandbak. En het zand wordt binnenkort schoongemaakt.
Karin vraagt of het handig is om een Whatsapp groep aan te maken.
Hier is geen bezwaar tegen en iedereen geeft zijn mobielnr door aan Karin.
Carin meldt dat Jannette nog geen kraamkado heeft gehad van de OR. Dit wordt haar gegeven als ze
terug is van haar verlof. Carin haalt voor zowel Jannette als voor Claudia een cadeau op.
ACTIE Carin
10. Nieuwsbrief/PR
11. Sluiting
Rennie sluit de vergadering om 20.45 uur. De volgende vergadering is 24 sep om 19.30 uur. Tenzij de
Zakelijke ouderavond niet doorgaat. Dan verschuift de vergadering naar 2 oktober.
Commissies
Sintcommissie
Kerstcommissie
Projectcommissie
4/5 mei commissie
Schoolfotograaf
Paascommissie
Musicalcommissie
Laatste schooldagcommissie
Schoolzwemmen
Schoolreizen
Team:
OR:
Karin, Rennie, Monique
Arjan, Anita, Petra
Treja
ACTIE lijst
Nr
Wie
Actie
Datum
Realiseren
2012-1
Sjoerd
Schaduwdoek
06-06-2012
z.s.m.
2013-1
Margreet
Draaiboek voor Schoolvoetbal
12-06-2013
Voorjaar 2014
2013-2
Margreet
Draaiboek voor Run van Gieten
12-06-2013
Voorjaar 2014
2014-4
Anita
Tassen voor kunstkerstbomen halen 28-01-2014
2014-6
Hennie / OR
03-09-2014
2014-7
Rennie
Nadenken over spreker zakelijke
ouderavond
Kerstmaterialen kopen
Zodra aanbieding
is
z.s.m.
03-09-2014
z.s.m.
2014-8
Carin
Kraamkado’s voor Jannette en
Claudia kopen
03-09-2014
In oktober
OR vergadering 03 september 2014
ACTIE lijst AGENDEREN
1
Secr
Huishoudelijk reglement een
keer per 5 jaar agenderen.
Nakijken op actualiteit
23-06-2010
2015
2
Secr
23-06-2010
Feb 2014
Actie: week voor
vergadering
Secr
Agenderen februari 2013.
Evaluatie samenwerking
OR/MR/Team
Agenda plaatsen op site
02-03-2011
Afspraken
Commissies
Evaluatiedatum afspreken tijdens eerste commissie vergadering
Commissies
Niets via de mail bespreken. Alleen afspraken over de mail versturen, zodat iedereen
het heeft.
OR
Bij afmelden iedereen inlichten, zodat eventueel de vergadering verschoven kan
worden.
OR
Minimaal 2 jaar achterelkaar in dezelfde commissie.
Belangrijke data
24-09-2014
wo
02-10-2014
do
19.30 uur
19.00 uur
OR vergadering
Zakelijke ouderavond
OR vergadering 03 september 2014