Provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem Deventer, 28

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Deventer, 28 april 2014
Zaaknummer:
Ons kenmerk: GLD/2014-04-24/GV
Betreft: Aanbieding faunabeheerplan Ganzen 2014-2019 en aanvraag ontheffing
Geacht College,
Het faunabeheerplan ganzen in Gelderland voor de periode 2014-2019 is gereed. Hierbij
bieden wij het u aan ter goedkeuring. Het faunabeheerplan is tot stand gekomen in goed
overleg met de aan de faunabeheereenheid verbonden partijen.
In het faunabeheerplan is ook de formele aanvraag voor het verlenen van de benodigde
ontheffing verwerkt. Wij verzoeken u dit dan ook gelijktijdig te beschouwen als een aanvraag
om ontheffing als bedoeld in artikel 68 van de Flora- en faunawet. De aanvraag heeft
betrekking op grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen met verschillende benaderingen
voor de winter- en de zomerperiode.
Voor het uitwerken van dit faunabeheerplan is het landelijke ganzenakkoord van groot
belang geweest. Hoewel het akkoord in december 2013 sneuvelde is de insteek in
Gelderland gebleven om dicht bij het akkoord te blijven. Het is dan ook goed te constateren
dat het FBE bestuur u een unaniem gedragen advies kan aanbieden. Het GAK Gelderland
heeft daarin een belangrijke adviserende rol gespeeld.
Bij de invulling van de winterrust voor de trekganzen hebben we uitgebreid stilgestaan.
Enerzijds realiseren we ons dat de aanpak van standganzen in de zomer niet los kan worden
gezien van het bieden van rust aan doortrekkende ganzen in de winter. Anderzijds
constateren we dat de schade in de wintermaanden, ook in de maanden november t/m
februari in Gelderland aanzienlijk is. Schade aan overjarig gras maakt daar een aanzienlijk
deel van uit.
De standganzen die in de zomer in Gelderland verblijven veroorzaken ook schade in de
winter. In het FBE-bestuur is afgesproken dat in de komende periode tot 1 november
aanstaande de Gelderse TBO’s in WBE-verband een flinke extra inspanning zullen plegen.
Door samen op trekken van TBO’s, WBE’s, boeren en particuliere eigenaren wordt beoogd
het bereiken van de doelstelling ten aanzien van de bestandsvermindering te versnellen.
Mocht de daarvoor benodigde aantalsreductie niet worden gerealiseerd, dan ontstaat een
nieuwe situatie en kan opnieuw worden gesproken over afschot op overjarig grasland in de
winter.
Voor de terrein beherende organisaties in het FBE bestuur wijkt namelijk afschot op
overjarig gras in de winter te ver af van het oorspronkelijke akkoord. Het FBE bestuur hecht
er aan om gezamenlijk te blijven optreden en de beoogde winterrust een faire kans te
geven. Dit kan echter alleen verantwoord als de schade op overjarig grasland in de winter
wordt vergoed. We vinden dat de maatschappelijke keuzes die in het ganzenbeleid worden
gemaakt niet ten koste mogen gaan van agrariërs. Een goede financiële garantstelling voor
schade in de winter is daarom onlosmakelijk aan ons advies verbonden, we vragen u om
schade in de winter ruimhartig te vergoeden.
Uitgangspunt moet zijn dat schade op overjarig grasland in de winter wordt vergoed (buiten
foerageer/rustgebieden ten minste 95% van de schade), waarbij de provincie Gelderland in
de winterperiode op overjarig grasland het eigen risico van (ten minste) € 250,- en tevens
het aangekondigde behandelbedrag van € 300,- voor haar rekening neemt.
Deze twee randvoorwaarden moeten in nader overleg nog verder worden geconcretiseerd
om te zijner tijd een objectieve beoordeling te kunnen maken. Mocht deze aanpak de
komende maanden onvoldoende van de grond komen, dan ontstaat een nieuwe situatie en
is in de herfst hernieuwd overleg nodig.
In het faunabeheerplan is om praktische redenen wel alvast de uitwerking gehanteerd
overeenkomstig het advies van het GAK. Als inzet van ondersteunend afschot op overjarig
gras straks toch noodzakelijk blijkt, dan is daarvoor de formele basis alvast gelegd. Dat
betekent ook dat wij u om een ontheffing vragen waarin ruimte zit om de beslissing over dat
deel van de toepassing straks in het FBE bestuur te kunnen invullen.
We vertrouwen erop u hiermee een afgewogen advies te hebben gegeven en zien uw
beslissing met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend, namens de Faunabeheereenheid Gelderland,
ir. G. Verwolf
voorzitter
Bijlagen:
- Faunabeheerplan ganzen
- Bijlagendocument faunabeheerplan ganzen