hier - WBE Gendringen Bergh

WBE Gendringen - Bergh
Stand : 15 - april - 2014
Overzicht ontheffingen
Algemeen:
* elke gebruiker dient bij feitelijk gebruik van de ontheffing in het bezit te zijn van een kopie van de ontheffing, een machtiging en een grondgebruikersverklaring
* elke gebruiker rapporteerd tijdig en volledig over de uitgevoerde handelingen (ook als er geen afschot heeft plaatsgevonden).
* ringen die aan de poten van gedode vogels worden aangetroffen moeten gemeld worden aan: Vogeltrekstation Arnhem, Postbus 40, 6666 ZG Heteren (www.vogeltrekstation.nl)
* op onze site (www.wbegendringen-bergh.nl) staat de "Jachttabel". Hierin staat vermeld welke dieren je met welke middelen - op welke tijden - mag vangen en/of doden.
* lees altijd de ontheffing, dit overzicht omvat de belangrijkste bepalingen en verantwoordelijkheden.
Machtiging / aanwijzing
Looptijd
Gebieden gelegen in de:
Toegestanen middelen
Tijdstip
Preventieve maatregelen
Opmerkingen
Knobbelzwanen
01-04-2014 - 30-09-2014
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland
Gemeente Aalten
Gemeente Doetinchem
Hagelgeweer en kogelgeweer
vanaf kaliber 5,6 x 43
(.222 Remington)
Van zonsopgang tot
zonsondergang.
Op schadeperceel met kwestbare gewassen
minimaal 2 door het Faunafonds aanbevolen
maatregelen, waarvan 1 akoestisch en 1 visueel
Ook het geweer wordt bij adequaat gebruik als
akoestisch middel aangemerkt. Op weide-, hooi-,
of graszaadpercelen met een gewas ouder dan 6
maanden en granen en graszaden in de afrijpingsperiode is daarentegen menselijke aanwezigheid
als preventie naast afschot voldoende.
Ontheffing voor maximaal twee personen
binnen het werkgebied van de WBE.
Contactpersoon voor de WBE is
Arnold Schut
Telefoon: 0315 - 685651
Op schadeperceel met kwestbare gewassen
minimaal 2 door het Faunafonds aanbevolen
maatregelen, waarvan 1 akoestisch en 1 visueel
Maximaal 10 roeken per schadeperceel per dag
Ontheffing roeken in
graan in de groei en
afrijpingsfase
01-07-2013 - 30-04-2014
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland
Gemeente Doetinchem
Hagelgeweer
Van zonsopgang tot
zonsondergang.
Op granen ouder dan 6 maanden is menselijke
aanwezigheid als preventie voldoende. De
verjaagactie dient beperkt te blijven tot het
schadeperceel en 20 meter vanaf de rand daarvan.
Niet toegestaan op oogstresten
Ontheffing roeken
voor mais in groeifase
15-04-2014 - 14-06-2014
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland
Gemeente Doetinchem
Hagelgeweer
Van zonsopgang tot
zonsondergang.
Op schadeperceel met kwestbare gewassen
minimaal 2 door het Faunafonds aanbevolen
maatregelen, waarvan 1 akoestisch en 1 visueel
Het gebruik van de machtiging is dus slechts
toegestaan op de ingezaaide/opkomende
maïspercelen. De verjaagactie dient beperkt te
blijven tot het schadeperceel en 20 meter vanaf de
rand daarvan. Niet toegestaan op oogstresten.
Het verstoren van nesten en het rapen en/of schudden
van eieren is toegestaan, wanneer 1 ei per nest
gespaard wordt.
Geen gebruik van de ontheffing binnen de afstand
van 500 meter van een roekenkolonie in de
periode van 15 maart tot 15 juli.
Maximaal 10 roeken per schadeperceel per dag
Geen gebruik van de ontheffing binnen de afstand
van 500 meter van een roekenkolonie in de
periode van 15 maart tot 15 juli.
Canadese Gans
Gehele jaar
Werkgebied van de WBE
Hagelgeweer en kogelgeweer
vanaf kaliber 5,6 x 43
(.222 Remington)
Van zonsopgang tot
zonsondergang.
Er behoeft geen gebruik te worden gemaakt van
afwerende middelen
Staat vermeld op de landelijke vrijstellingslijst
Nijlgans
01-04-2014 - 31-05-2014
VERLENGING
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland
Hagelgeweer en kogelgeweer
vanaf kaliber 5,6 x 43
(.222 Remington)
een halfuur vóór
zonsopgang tot
zonsondergang.
Er behoeft geen gebruik te worden gemaakt van
preventieve maatregelen
Schudden en rapen van eieren alsmede het
verstoren van nesten is toegestaan
Machtiging / aanwijzing
Looptijd
Overwinterende
grauwe- en kolganzen
Gebieden gelegen in de:
Toegestanen middelen
Tijdstip
Preventieve maatregelen
Opmerkingen
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland
Gemeente Aalten
Gemeente Doetinchem
Hagelgeweer
een halfuur vóór
zonsopgang tot
12 uur 's-ochtends
Ontheffing alleen van toepassing op percelen
met kwetsbare gewassen.
Op percelen met een oppervlakte van 3 ha mogen
3 jachtaktehouders actief zijn en bij percelen groter
dan 3 ha voor elke 3 ha met aansluitend gewas
1 persoon extra.
Op schadeperceel met kwestbare gewassen
minimaal 2 door het Faunafonds aanbevolen
maatregelen, waarvan 1 akoestisch en 1 visueel
Max. aantal ganzen per dag per perceel is 10, per
jachtaktehouder mogen maximaal 2 ganzen per dag
Op grasland, graszaad en granen ouder dan
geschoten worden. Daarbij mogen alleen invallende
6 maanden is daarentegen menselijke
(dus niet overvliegende) en op het land foeragerende
aanwezigheid voldoende als preventieve maatregel ganzen geschoten worden en is het gebruik van
lokmiddelen, waaronder gedode ganzen niet
Overjarig grasland wordt nu gezien als
niet toegestaan.
kwetsbaar gewas.
Er mogen op een kwetsbaar perceel of direct
Afvanggewas op geoogste maispercelen, alsmede ernaast, binnen een straal van 150 m maximaal
oogstresten en groenbemesters worden niet
3 jachtaktehouders aanwezig zijn.
aangemerkt als kwetsbaar gewas.
Overzomerende ganzen
(deze ontheffing is onderverdeeld in een viertal ontheffingen)
Standregulatie
Nestreductie van de
grauwe ganzen
01-02-2014 - 15-06-2014
Standregulatie
Koppels c.q. koppelvormende
grauwe ganzen
Gemeente Montferland
Gemeente Oude IJsselstreek
nvt
nvt
Het zoeken, verontrusten, rapen, schudden of met
olie insmeren of doorprikken van eieren. Daarbij
dienen de eieren in het nest gelaten te worden
en dienen 2 eieren intact te blijven.
Gemeente Montferland
Gemeente Oude IJsselstreek
Hagelgeweer en kogelgeweer
vanaf kaliber 5,6 x 43
(.222 Remington)
een halfuur vóór
zonsopgang tot
zonsondergang.
- Koppel of koppelvormende ganzen die geen deel De inzet van imitatie ganzen (zonder mechanisme om
uitmaken van een groep.
beweging of geluid te veroorzaken) is toegestaan.
- Afschot buiten schadepercelen is toegestaan
- inzet preventieve maatregelen is niet verplicht
een halfuur vóór
zonsopgang tot
zonsondergang.
Geen preventieve maatregelen te nemen!
(.22 Magnum mag volgens de
ontheffing ganzen dus niet
gebruikt worden).
Standregulatie
01-04-2014 - 31-10-2014
Grauwe ganzen
(t.b.v. het beperken van aantallen)
Gemeente Montferland
Gemeente Oude IJsselstreek
Hagelgeweer en kogelgeweer
vanaf kaliber 5,6 x 43
(.222 Remington)
Geweer vanaf een vaartuig is
harder varen dan 5 km per uur.
(aanvulling per 10-05-2013)
(.22 Magnum mag volgens de
ontheffing ganzen dus niet
gebruikt worden).
Het gebruik van imitatie ganzen als lokmiddel is toegestaan bij standregulatie grauwe ganzen.
Het opsporen, bemachtigen en doden van grauwe Het lokmiddel mag niet voorzien zijn van een
ganzen met het geweer voor het beperken van
mechnisme om beweging of geluid te veroorzaken.
aantallen en waarbij oudervogels van niet
Andere lokmiddelen zijn verboden.
vliegvlugge jonge vogels niet mogen worden
Oudervogels van niet vliegvlugge jonge vogels
geschoten.
mogen niet worden geschoten
Machtiging / aanwijzing
Looptijd
Gebieden gelegen in de:
Toegestanen middelen
Tijdstip
Preventieve maatregelen
Opmerkingen
Schadebestrijding:
Overzomerende grauwe
ganzen
01-03-2014 - 31-10-2014
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland
Hagelgeweer en kogelgeweer
vanaf kaliber 5,6 x 43
(.222 Remington)
een halfuur vóór
zonsopgang tot
zonsondergang.
Op schadeperceel met kwestbare gewassen
minimaal 2 door het Faunafonds aanbevolen
maatregelen, waarvan 1 akoestisch en 1 visueel
Ook het geweer wordt bij adequaat gebruik als
akoestisch middel aangemerkt
Het gebruik van levende of imitatie lokvogels en/of
lokfluiten zijn niet toegestaan.
Geweer vanaf een vaartuig is
toegestaan. De boot mag niet
harder varen dan 5 km per uur.
(aanvulling per 10-05-2013)
Op weide, hooi of graszaad percelen met een
gewas ouder dan 6 maanden en granen en graszaad in de afrijpingsperiode is daarintegen
menselijke aanwezigheid als preventie naast
afschot voldoende. Een verjaagactie dient beperkt
te blijven tot het schadeperceel en 20 meter vanaf
de rand daarvan.
(.22 Magnum mag volgens de
ontheffing ganzen dus niet
gebruikt worden).
Kolganzen
Let op: Niet van toepassing binnne onze WBE
nvt
nvt
Brandganzen
01-03-2014 - 31-10-2014
Hagelgeweer en kogelgeweer
vanaf kaliber 5,6 x 43
(.222 Remington)
een halfuur vóór
zonsopgang tot
zonsondergang.
Gemeente Montferland
Geweer vanaf een vaartuig is
toegestaan. De boot mag niet
Konijnen
17-05-2013 - 16-05-2014
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland
Gemeente Aalten
Hagelgeweer
een halfuur vóór
zonsopgang tot een
halfuur na zonsondergang
Werkgebied van de WBE
* Geweer
- hagelgeweer, kaliber 24 tot 12
'- hagel tot 3.5 mm
- kogelgeweer, kaliber tenminste
.22 inch (of 5.58 mm)
* Honden en Jachtvogels
* Fretten en buidels
* Kastvallen
één uur voor
1. op basis van volksgezondheid en veiligheid
zonsopgang tot één
uur na zonsondergang
Op aanvraag bij secretariaat !!
Het is een ontheffing met vele
beperkingen mbt de inzet van het
geweer (preventieve maatregelen)
Waar:
- schadegevoelige gewassen
- waterkerende dijken, weg- en
spoortaluds
- industrieterreinen
- begraafplaatsen
Het gebruik van levende of imitatie lokvogels en/of
lokfluiten zijn niet toegestaan.
Op weide-, hooi-, of graszaal percelen met een
gewas ouder dan 6 maanden en granen en graszaad in de afrijpingsperiode is daarintegen
menselijke aanwezigheid als preventie naast
afschot voldoende. Een verjaagactie dient beperkt
te blijven tot het schadeperceel en 20 meter vanaf
de rand daarvan.
(.22 Magnum mag volgens de
ontheffing ganzen dus niet
gebruikt worden).
Wilde eend
Op schadeperceel met kwestbare gewassen
minimaal 2 door het Faunafonds aanbevolen
maatregelen, waarvan 1 akoestisch en 1 visueel
Ook het geweer wordt bij adequaat gebruik als
akoestisch middel aangemerkt
De verjagingsaktie dient beperkt te blijven tot het
De jachthouder mag zich bij de schadebestrijding
schadeperceel en 20 meter vanaf de rand daarvan. laten vergezellen door 1 jachtaktehouder. Bij aaneengesloten percelen met een oppervlakte van meer
dan 40 ha met daarop kwetsbare akkerbouwgewassen
mogen dit twee jachtaktehouders zijn.
Waterkerende dijken en weg- en spoortaluds, indien
voldoende aannemelijk is gemaakt dat het perceel
minder aantrekkelijk is gemaakt voor konijnen door bv
het wegnemen van dekking en aangepast groenbeheer
2. op basis ter voorkoming van belangrijke schade zie preventieve maatregelen welke zijn opgenoen in
aan gewassen, vee, bossen en wateren
in de ontheffing
3. ter voorkoming en bestrijding van schade
veroorzaakt door konijnen op sportvelden of
industrieterreinen
4. ter voorkoming en bestrijding van schade
beschermde inheemse zoogdiersoort op
begraafplaatsen
Bij sportvelden, industrieterreinen of begraafplaatsen
moet het schadeperceel voorzien zijn van een
konijnenwerend raster zoals beschreven in de Handreiking Faunaschade met uitzondering van de aanwezige toegangs mogelijkheden. De toegangsmogelijkheden dienen zoveel mogelijk voorzien te van konijnenIn geval van schade op percelen binnen de bebouwde
kom dient het plan in overleg met de Gemeente te
worden opgesteld.
Machtiging / aanwijzing
Looptijd
Gebieden gelegen in de:
Toegestanen middelen
Tijdstip
Preventieve maatregelen
Reewild
Geiten
Bokken
Werkgebied van de WBE
01-05-2014 - 15-09-2014
Werkgebied van de WBE
Geweer met tenminste één
getrokken loop en kogelpatronen
waarvan de (tref)energie ten
minste 980 Joule op 100 meter
afstand van de loopmond
bedraagt.
een uur vóór zonsopgang tot een uur
na zonsondergang
een uur vóór zonsopgang tot een uur
na zonsondergang
- Lokvoerverstrekking danwel bijvoeren is niet
toegestaan.
- Buiten de reguliere periode kan afschot plaatsvinden in verband met ziekte of verminking.
Vooraf toestemming en toonplicht.
Contactpersoon m.b.t. de ontheffing is:
Bennie Striekwold
Telefoon: 0315 - 631018
Wild zwijn
ivm 0-standgebieden
heden t/m 31-12-2014
Werkgebied van de WBE
Kogelpatronen met een kaliber
van ten minste 6.5 mm waarvan
de (tref)energie tenminste 2200
de loopmond bedraagt.
De WBE beschikt over twee loodjes en worden
bij aanwezigheid van zwartwild aan een jachtveld
toegekend.
Contactpersoon m.b.t. de ontheffingen is:
Bennie Striekwold
Telefoon: 0315 - 631018
Opmerkingen
Samenstelling Reewildcommissie:
Arnold Schut (voorzitter)
Gebied: Megchelen, Netterden, Varsselder
Gendringen, Etten, Ulft, Wijnbergen
Teun Vredegoor
Gebied: Montferland, Zeddam, Kilder, Azewijn
Hein Vieberink
Gebied: Megchelen, Netterden, Gendringen
Harrie Miggelbrink
Valwildcontactpersonen (reewild en wild zwijn)
Carel Bosman
Harrie Miggelbrink
Afschot het jaarrond zowel overdag als s-nachts
Binnen 24 uur melden via FRS-systeem:
* doel van afschot en het middel dat is gebruikt
* nummer van het wildmerk