Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 17 maart 2014
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen,
Verlenging ontheffing ‘overwinterende ganzen’
De ontheffing 'overwinterende ganzen en smienten' is door de Provincie Noord-Holland verlengd,
echter met één wijziging: de verlenging geldt niet voor smienten.
We hebben om die reden een nieuwe ontheffing aan moeten maken in FRS, die we voor de
duidelijkheid en ter onderscheid " VERLENGING Besluit 53 (2009): Overwinterende grauwe gans,
kolgans en smient" hebben genoemd.
Deze geldt dan alleen voor de periode van 18-03-2014 t/m 31-03-2014.
Kortom:
 voor de periode 01-10-2013 t/m 17-03-2014 > "Besluit 53 (2009): Overwinterende grauwe
gans, kolgans en smient". Dit is de ontheffing voor grauwe gans, kolgans en smient.
 voor de periode 18-03-2014 t/m 31-03-2014 > "VERLENGING Besluit 53 (2009):
Overwinterende grauwe gans, kolgans en smient" . Dit is de ontheffing voor grauwe gans en
kolgans (geen smient).
Bovenstaande geldt zowel voor de Algemene Machtiging voor de WBE’s (AM) als voor de
Perceelsgebonden Machtiging voor de grondgebruikers ( PM).
Beheer ganzen
Het beheer van overwinterende grauwe ganzen en kolganzen kan hierdoor gewoon doorgang vinden
tot 1 april aanstaande. Vanaf dat moment geldt de ontheffing ’overzomerende ganzen’.
Beheer Smienten
Dat betekent tegelijkertijd dat u de komende twee weken niet meer in de gelegenheid bent om
smienten te beheren. Een nieuwe smienten-ontheffing is afhankelijk van de goedkeuring van het
nieuwe Faunabeheerplan Algemene Soorten. Op basis daarvan vraagt de FBE een nieuwe, aparte
smienten-ontheffing aan.
1
Ontheffing ‘overzomerende ganzen’
Deze week wordt de ontheffing ‘overzomerende ganzen’ klaargezet in FRS met toewijzing van quota
aan de WBE’s. De ontheffing geldt voor de periode 01-04-2014 tot 17-09-2014.
QUOTA
De quota zijn in FRS per WBE gekoppeld aan de Algemene Machtigingen ‘overzomerende ganzen’
voor 2014 en zijn vastgesteld op basis van het gerapporteerde afschot op de ontheffing
‘overzomerende ganzen’ van 01-01-2013 tot 01-10-2013 en op de cijfers van de zomertelling 2013.
Aan de meeste WBE’s hebben wij een hoger quota toegekend dan vorig jaar, met daarbij het verzoek
voldoende inspanning te plegen om die quota te behalen, met het doel de populatie overzomerende
ganzen sterk in te dammen en zo schade te beperken.
RAPPORTAGE
Verder ons vriendelijke doch dringende verzoek om tijdig en juist te rapporteren. Bij het schrijven
van een onderbouwing t.b.v. het Faunabeheerplan worden o.a. deze rapportage-gegevens gebruikt.
En op basis van dat Faunabeheerplan vragen wij ontheffingen aan. Immers: geen onderbouwing =>
geen ontheffing => geen machtiging => geen beheer.
Wijziging Algemene Machtiging n.a.v. overleg met sector Handhaving
Op 11 maart jl. heeft de FBE overleg gehad met de sector Handhaving van de Provincie o.a. over een
aantal zaken m.b.t. de algemene machtiging (AM). Daaruit zijn een aantal wijzigingen naar voren
gekomen die m.i.v. 01-04-2014 zullen worden doorgevoerd:
1. De tekstregel op de Algemene Machtiging “De WBE machtigt de volgende jachthouder:”
wordt vervangen door de tekstregel “De WBE machtigt de volgende machtiginghouder:”.
Met de volgende toevoeging: “(daar waar in de machtiging gesproken wordt over de term
“jachthouder” dient dit gelezen te worden als “machtiginghouder”);
2. De FBE zal bij Natuurnetwerk aankaarten dat de standaard-tekst “jachthouder” in FRS ook
wordt aangepast naar “machtiginghouder” (dan kan de toevoeging vervallen);
3. De tekstregel op de AM “De jachthouder machtigt de volgende jachtaktehouder:” komt
m.i.v. 01-04-2014 geheel te vervallen op de machtigingen die vanaf die datum worden
verleend. Hiermee vervalt dus de mogelijkheid van het handmatig doorschrijven van een
machtiging;
4. Machtigingen worden persoonlijk en dus op naam uitgegeven. Zodat de naam van de
uitvoerder/machtiginghouder gekoppeld is aan en vermeld staat op de machtiging.
Daarom is het nodig dat voor elke WBE (ook voor een art.36.2 WBE) alle WBE-leden (zijnde
de potentiële machtiginghouders) moeten worden ingevoerd in FRS.
Als u dit als WBE-secretaris nog niet heeft gedaan, dan kunt u bij de FBE een zgn. “User
Import Formulier” aanvragen. Dit is een excel-document waarop u gegevens van alle leden
aanlevert, die vervolgens automatisch zullen worden ingelezen in FRS.
Ook de namen van combinanten moeten alle worden ingevoerd in FRS;
5. De rapportageplicht en meldplicht berust op deze wijze altijd bij de machtiginghouder;
6. Voor art.36.2 WBE’s geldt dat per machtiginghouder de hele WBE als werkgebied kan
worden ingetekend.
2
Faunabeheerplan Algemene Soorten
Meer tijd nodig voor procedure Faunabeheerplan Algemene Soorten
In overleg met de provincie neemt de Faunabeheereenheid Noord-Holland enkele weken extra tijd
voor de afronding van de procedure van het faunabeheerplan voor het planmatig beheer van
algemene soorten (knobbelzwaan, meerkoet, smient, wilde eend, haas, vos, vlaamse gaai, ekster).
De reden hiervan is dat de onderbouwing dan volledig in het faunabeheerplan komt te staan en deze
onderbouwing niet apart in de ontheffingsaanvragen hoeft te worden opgenomen.
Ganzenbeheer en damhertenbeheer kan doorgaan
Voor de ganzen, het damhert en het ree heeft dit geen gevolgen. Ganzen vallen niet onder het
faunabeheerplan algemene soorten en voor het damhert en ree gelden andere ontheffingen.
Voor het ree geldt dat er sprake is van een ontheffing ter voorkoming van onnodig lijden, hiervoor
komt een tijdelijke tussenoplossing.
Het afgeven van een machtiging voor beheer van knobbelzwaan, meerkoet, smient, wilde eend,
haas, vos, vlaamse gaai, ekster is vanaf 17 maart 2014 voor enkele weken niet mogelijk. Dit geldt
totdat dat de Faunabeheereenheid hier een nieuwe ontheffing van de provincie voor heeft verkregen
op basis van het nieuwe Faunabeheerplan Algemene Soorten.
Door parallelle werkwijze toch op korte termijn machtigingen beschikbaar
De FBE werkt op dit moment zowel aan (goedkeuring van) het Faunabeheerplan als aan de aanvraag
ontheffingen op basis van dit Faunabeheerplan, zodat deze laatste direct na goedkeuring van het
faunabeheerplan door GS kunnen worden ingediend. Ook wordt gewerkt aan het klaarzetten van de
machtigingen in het Faunaregistratiesysteem zodat deze snel voor gebruik ter beschikking staan voor
de uitvoerders. Zodra één en ander geregeld is, ontvangt u hierover per ommegaande bericht.
Hiermee hopen wij de nadelen tot een minimum te beperken. Immers het betekent, zoals
bovenstaand gesteld, dat er in de praktijk voor enkele soorten ‘even’ geen ontheffingen ter
beschikking staan aan de Faunabeheereenheid. En er dientengevolge ook geen machtigingen bij de
Faunabeheereenheid voor kunnen worden aangevraagd. Ingeval van evt. schade dient u zich te
wenden tot het Faunafonds.
Voortgang Ganzenbeleid Provincie Noord-Holland
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen nog meer mogelijkheden scheppen om een halt
toe te roepen aan de alsmaar groeiende schade die de ganzen veroorzaken. De provincie heeft een
aantal beleidswijzigingen ter advies voorgelegd aan o.a.de FBE. Medio april besluiten GS definitief
over het nieuwe uitvoeringsbeleid voor ganzen.
Van provinciaal beleid naar uitvoering via Faunabeheerplan
Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen op de Flora- en
faunawet, waarmee bepaalde diersoorten verjaagd of gedood kunnen worden. Het nieuwe beleid
wordt de basis voor beoordelen van het FBP “Ganzenbeheerplan” dat de FBE aan het opstellen is.
Dit vormt de basis voor de ontheffingsaanvragen.
Projectgroep Ganzen Noord-Holland
Dat betekent dat de Projectgroep Ganzen zich binnen enkele weken dient uit te spreken over een
pré-advies aan het bestuur van de Faunabeheereenheid, die vervolgens haar advies aan GS zal geven.
3
In de projectgroep ganzen zijn alle betrokkenen vanuit de FBE achterban vertegenwoordigd;
zij begeleiden de totstandkoming van het Ganzenbeheerplan Noord-Holland.
GS willen toenemende schade door ganzen beperken
Door de sterke groei van het aantal ganzen neemt de schade aan landbouwgewassen explosief toe.
In 2013 werd ongeveer € 4,5 miljoen aan tegemoetkoming in schade aan landbouwgewassen
uitgekeerd aan Noord-Hollandse boeren, waarvan 89% veroorzaakt door ganzen. Dat is bijna 20%
van de schade in heel Nederland. Ter vergelijking: in 2003 werd er in Noord-Holland slechts
€ 0,5 miljoen aan tegemoetkomingen in schade uitgekeerd. De provincies zijn verantwoordelijk voor
de uitkering van deze tegemoetkomingen.
Belangrijkste wijziging
De provincie wil de winterperiode laten ingaan op 1 november (voorheen 1 oktober) en de
zomerperiode op 1 maart (voorheen 1 april). Daardoor wordt het mogelijk om twee maanden langer
aan populatiebeheer te doen.
Het op grote schaal vangen en doden van ganzen met CO2 is vanwege Europese regelgeving nog niet
mogelijk. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, zoals voor de regio Schiphol in het kader van de
vliegveiligheid. Het ministerie van I&M en EZ lobbyen in Brussel om de regelgeving aan te passen,
zodat het middel in de toekomst makkelijker kan worden toegepast, ook voor het bestrijden van
landbouwschade.
Hoogte tegemoetkomingen in schade
Noord-Holland overlegt met de andere provincies over de hoogte van de tegemoetkomingen in
schade. De provincies willen hier één lijn in trekken. De provincies hebben besloten dat ze een
plafond willen stellen aan de uitkeringen voor zomerschade en dat ze een behandelbedrag willen
instellen voor schadeverzoeken. Ook gaat de provincie rustgebieden aanwijzen waar de ganzen met
rust worden gelaten en waarbinnen minimaal 100% wordt tegemoetgekomen in de schade. Deze
rustgebieden zijn nodig om te waarborgen dat beschermde soorten overwinterende ganzen een
levensvatbare populatie houden.
Proces
Het concept-uitvoeringsbeleid ganzen wordt ter advies voorgelegd aan de Faunabeheereenheid, het
Faunafonds, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming. Na hun advies zullen Gedeputeerde
Staten dit voorjaar het definitieve uitvoeringsbeleid vaststellen.
Het concept uitvoeringsbeleid ganzen 2014 is te downloaden op www.noord-holland.nl
Vertegenwoordiging jagers Noord-Holland in het FBE - Bestuur
De vertegenwoordiger namens de jagerorganisaties en WBE’s in Noord-Holland, de heer Peter
Pilkes, heeft besloten om terug te treden uit het FBE-bestuur. In zijn plaats zal de heer Ger van Hout
in ons bestuur zitting nemen namens KNJV, NOJG en WBE’s.
AGENDA
2 en 3 april
5 april
16 en 26 april
Telling Damherten en reeën
Voorjaarstelling KNJV e.a. telling ganzen e.d.
Informatiebijeenkomsten FRS t.b.v. WBE-secretarissen en faunacommissarissen
4