Belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015 in taken op het gebied van ondersteuning,
(jeugd)hulp en werk en inkomen op een rij.
Veranderingen voor inwoners van 0-18/23 jaar:
 De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het gaat hierbij
om preventie, begeleiding, hulpverlening en behandelen, en vragen over het gezond opgroeien
van kinderen.



Een gezin krijgt een vast aanspreekpunt en er komt één plan per gezin/huishouden.
De consulent bekijkt samen met het gezin wat het gezin zelf kan regelen aan hulp en/of
ondersteuning en welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te krijgen van de omgeving.
Is dit niet mogelijk of biedt dit onvoldoende hulp? Dan kijken we samen met het gezin welke
extra ondersteuning noodzakelijk is.
Kinderen die nu al hulp of begeleiding ontvangen hebben in ieder geval het komende jaar recht
op voortzetting van deze hulp.
Veranderingen inwoners van 18-67 jaar:
 Per 1 januari wordt de gemeente verantwoordelijk voor de individuele begeleiding en
dagbesteding, die tot dan toe onder de AWBZ vielen. Ook het kortdurend verblijf wordt een
taak van de gemeente.
 Per 1 januari treedt de nieuwe Participatiewet in werking. Inwoners krijgen met deze wet te
maken als zij geen werk hebben en van het UWV geen werkloosheidsuitkering (meer) ontvangen
met begeleiding naar werk. Onze consulenten bekijken bij de intake samen met de inwoner wat
de mogelijkheden zijn voor betaald werk of voor andere vormen van participatie, wanneer
betaald werk (nog) niet haalbaar is.
 Alleen jongeren die helemaal niet kunnen werken, kunnen nog een beroep doen op de Wajong
bij het UWV. Voor inwoners die nu werken via de sociale werkvoorziening verandert er per 2015
niets.
 Inwoners worden niet meer geplaatst bij een sociale werkplaats. Onze consulenten bekijken
samen met u welke ondersteuning het beste bij u past om u ofwel betaald werk te laten
verrichten ofwel op andere manieren te laten participeren.
 Heeft u nu een Wajong-uitkering dan blijft u bij het UWV.
 Wanneer u met drie of meer mensen in één huis woont, dan kan uw uitkering vanaf 1 juli 2015
verlaagd worden als gevolg van de wettelijke kostendelersnorm. Uw consulent kan met u
bekijken of de kostendelersnorm straks geldt voor uw woonsituatie.
Veranderingen voor inwoners van 67 jaar en ouder:
 Gemeenten zijn op dit moment al verantwoordelijk voor individuele voorzieningen, zoals hulp
bij het huishouden, de Beltax en scootmobiels. Vanaf 1 januari 2015 komen daar nieuwe taken
bij die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het gaat om hulp
waarvoor nu nog een CIZ indicatie nodig is.
 Inwoners gaan minder snel naar een verpleeghuis, maar blijven langer thuis wonen. Om dit
mogelijk te maken, bekijken we eerst samen wat iemand nog zelf of met behulp van familie
kan, daarna wat de mogelijkheden zijn in de omgeving. Is er dan nog niet voldoende hulp of
ondersteuning dan onderzoeken we samen met de inwoner welke algemene voorzieningen
mogelijk zijn, in laatste instantie komen maatwerkvoorzieningen aan bod. Er wordt mogelijk
een eigen bijdrage verwacht
 Een huishouden krijgt een vast aanspreekpunt en er komt één plan per gezin/huishouden.