Actiepunten GOB 2014-2018

www.gob-sg.nl
“DE BURGER ALS PARTNER”
ACTIEPUNTEN UIT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018:
-
handhaven afhaalpunten in Sittard en Born voor persoonsdocumenten etc.
verbetering klantvriendelijkheid door ambtenaren
ambtenaren als ambassadeur van de gemeente
bevorderen gebruiksvriendelijkheid gemeentelijke website
ondersteuning MKB beter verankeren in het Slimhuis
wijkaanpak in een nieuw perspectief
wijkgericht werken intensiveren op sociaal- en veiligheidsgebied
inwoners verantwoordelijkheid en bevoegdheid geven over hun buurt
instellen van een gemeentelijke afdeling wijkgericht werken
bestaansrecht gemeenschapsvoorziening vanuit leefbaarheidoptiek benaderen
experimenten burgerparticipatie irt leefbaarheidagenda 2025 bevorderen
meer aandacht voor oplossing van onveiligheidsgevoelens inwoners
proactieve communicatie naar de inwoners bevorderen
instellen van wijkcommunicatieploegen
uitwerken social media aanpak qua communicatie
aanstellen van een community-manager om signalen van inwoners op te pakken
verder afschaffen van bureaucratische regelgeving
goed onderhoudsbeeld van de openbare ruimte heeft topprioriteit
optimaliseren inzet van wijkploegen in de openbare ruimte
nadere uitwerking van gladheidbestrijdingsplan in de wijken en dorpen
integrale aanpak stedelijke centra afmaken
evaluatie stedenbouwkundige visies stedelijke centra
integrale gebiedsontwikkeling Chemelot Campus en industriepark
Graetheide en De Lexhy groen
integrale gebiedsontwikkeling VDL NedCar
spooraansluiting tussen NedCar/Holtum Noord en de lijn Sittard-Roermond
e
visieontwikkeling sportzone 2 fase en aandacht voor exploitatie
realiseren praktijkleerscholen gericht op vraag bedrijven
uitvoering duurzaamheidsplan 2018
inspelen op mogelijke ontwikkelingen ten aanzien van free-energy
meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs
extra aandacht voor toename vrijwilligers en mantelzorgers
intensivering armoedebeleid met speciale aandacht voor kinderen
meer samenhangende oplossingen voor sociale problematiek
instellen van een onafhankelijk adviesorgaan gezondheidstoestand inwoners
intensivering (eu) regionale samenwerking
terughoudend belastingbeleid
verdere ombuigingen niet ten laste van de leefbaarheid van wijken en dorpen
onderzoek naar geluidscherm Verloren van Themaatweg
handhaven vormen van openbaar vervoer in kleine kernen
beleidsplan cultuur afmaken
onderzoeken afronden naar :
- nieuwe brede school Grevenbicht/Obbicht
- nieuwe voetbalaccommodatie Einighausen/Guttecoven/Limbricht
- multifunctioneel sportcomplex Grevenbicht/Obbicht.
Het volledige verkiezingsprogramma is verkrijgbaar bij Joop Reinaerdts
06-14641363 of via onze website.
Als u het GOB wenst uit te dragen zijn raamaffiches verkrijgbaar bij Joop Reinaerdts.