OPEN BRIEF aan de Vlaamse

Hasselt, 1 juli 2014
OPEN BRIEF
aan de
Vlaamse regeringsonderhandelaars
Crash Limburgse economie onafwendbaar als niet NU geschakeld wordt
Beste Vlaamse regeringsonderhandelaars
De overlevingskansen van veel Limburgse bedrijven zien er steeds benarder uit. En we slagen er
nauwelijks nog in om investeringsdossiers te doen kiezen voor Limburg. We rijden recht op de muur af en
als we nu niet schakelen wordt een crash onafwendbaar. Krachtdadige hervormingen en een beter
ondernemingsklimaat zijn van levensbelang voor onze Limburgse bedrijven en zijn NU nodig.
Concreet vragen wij in het kader van de Vlaamse regeringsvorming het opnemen van concrete en
duidelijke engagementen voor de aanpak van de specifiek Limburgse knelpunten in het regeerakkoord.
De ondermaatse ontsluiting van Limburg speelt zwaar in het nadeel van de Limburgse bedrijven. We
eisen een specifiek versnellingsprogramma voor Limburg. Waarbij alle Limburgse
ontsluitingsknelpunten systematisch en planmatig worden aangepakt. De onmiddellijke realisatie van
de Noord-Zuid is daarbij prioritair, evenals de effectieve uitvoering van een verbreding van de E313 en
E314 tot 2 x 3 rijstroken. Maar ook de realisatie van een vlotte verbinding tussen Sint-Truiden met de
E40 moet eindelijk concreet worden gemaakt. De andere belangrijke missing links (Tongeren, Genk,
Neerpelt, Tessenderlo, Bree, 1) moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt.
Ook een versnelde opwaardering van de Limburgse kanalen dient te worden opgenomen (verhoging
bruggen Albertkanaal, sluizencomplex Blauwe Kei, 1). Op spoorvlak dient de Vlaamse Regering zich
met woord en daad achter het 10-punten spoorplan van de Limburgse sociale partners te scharen.
Naast meer snelle verbindingen naar Antwerpen, Brussel en de Kust, behelst dit o.a. de realisatie van de
IJzeren Rijn met aftakking Midden-Limburg (Spoorlijn 18), het grensoverschrijdend doortrekken van de
verbinding Antwerpen-Hamont tot Weert, het elektrificeren en op dubbel spoor brengen van de lijnen 15,
19 en 21 en de reactivering voor goederenvervoer van de spoorlijn 20 Bilzen – Hasselt.
Bijzondere aandacht moet gaan naar de onmiddellijke en maximale ontwikkeling van
bedrijventerrein Hasselt-Lummen, pal aan de kruising van E313 en E314 én het Albertkanaal. Gezien
de unieke ligging lijdt het geen twijfel dat op deze locatie belangrijke investeringsprojecten en nieuwe
bedrijven kunnen worden aangetrokken, die op relatief korte termijn 2000 nieuwe jobs kunnen creëren.
Meer algemeen is een doorgedreven mentaliteitswijziging bij alle administratieve diensten van zeer
groot belang voor de Limburgse bedrijven. Op alle vlakken dienen administraties bedrijven niet langer
tegen te werken, maar voluit te helpen, te stimuleren, te steunen, 1 Die co-makersmentaliteit dient door
te dringen tot in de diepste vezels van ook de Vlaamse overheid. Van een probleemstellende en
controlerende houding naar een proactieve oplossingsgerichte en dienstverlenende aanpak. Op
vlak van vergunningen zijn sterk vereenvoudigde plannings- en vergunningsprocedures nodig, met
afdwingbare maximale vergunningstermijnen en een veel sterkere bescherming tegen moedwillige
vertragingsmanoeuvres en procedureslagen, die zelfs ieder individu vandaag kan instellen.
De LRM speelt een erg belangrijke rol voor de ondersteuning en financiering van het ondernemerschap in
Limburg en is nodig om extra groeikracht te genereren voor de Limburgse bedrijven. Daarom willen we
een duidelijk engagement tot definitieve verankering van de LRM als organisatie, de LRMmiddelen en de beslissingsmacht hierover in Limburg.
Ook vragen we de opname van transparante garanties om al de engagementen uit het SALK-plan die
van direct en indirect belang zijn voor het Limburgse bedrijfsleven nauwgezet na te komen, zoals bv. de
concrete realisatie en financiering van de SOC Maakindustrie in Limburg.
De maatregel m.b.t. de ‘ontwrichte zones’ moet versterkt worden om de doelstelling ervan te
bewerkstelligen. Sowieso blijkt de concrete implementatie van deze maatregel nog minstens tot
september op zich te laten wachten, waardoor ze op dit moment eerder afremmend dan stimulerend
werkt. Maar fundamenteler is dat de impact vooralsnog te beperkt is en dit volgens het huidige concept
nog geen investeringen stimuleert of aantrekt die anders niet of elders zouden gebeuren. 4%
loonkostvermindering gedurende twee jaar op door investeringsprojecten nieuw gecreëerde jobs is
weliswaar mooi meegenomen, maar is nog niet van die aard om investeringsbeslissingen die nu voor
de andere zijde van de grens kiezen in het voordeel van Limburg te laten overhellen. De toepassing
op àlle extra gecreëerde jobs en vooral een verdubbeling van de impact of het optrekken van de
duurtijd tot 5 jaar zou daarentegen wel zorgen voor een betekenisvolle ondersteuning van binnenen buitenlandse investeringen. Ook Vlaanderen dient zich hierin concreet te engageren.
De harde waarheid is immers dat onze bedrijven vandaag niet meer kùnnen concurreren wanneer zij voor
iedere werknemer en voor dezelfde arbeid minstens (!) 15% meer dienen te betalen dan in onze
buurlanden. Zelfs al is er rond de loonkostenhandicap intussen enig besef, toch wordt de ernst van dit
gigantische verschil nog steeds in twijfel getrokken. Deze loonkostenhandicap vernietigt dag na dag
jobs en welvaart en MOET in deze legislatuur niet met enkele procentjes, maar VOLLEDIG worden
weggewerkt.
Dat dit laatste grotendeels federale materie is, neemt niet weg dat de Vlaamse regering hiervan de eerste
en grootste pleitbezorger zou moeten zijn in het belang van onze economie. Hetzelfde geldt voor onze
vraag naar een duidelijke verlaging van de op recordniveau acterende fiscale lasten en een aanpak
van de tot 45% hogere energiekosten voor onze bedrijven. Voor dit alles is veel minder en een veel
efficiëntere overheid realiseren een absolute noodzaak. Zeker ook in Vlaanderen.
De productiebedrijven vormen de basis van onze economie, maar kwijnen, en niet in het minst in
Limburg, één na één weg onder de steeds zwaardere internationale concurrentie. Alles moet in het werk
gesteld worden om, liever vandaag dan morgen, te komen tot krachtdadige regeringen die het immense
probleem van de concurrentiekracht in al zijn facetten aanpakt. Zowel federaal als Vlaams.
Er is geen tijd meer om te wachten of te puzzelen. De opgesomde fundamentele veranderingen en
maatregelen zijn NU van levensbelang voor de Limburgse bedrijven. Wat moet veranderen is duidelijk.
Hoe ook. We moeten het nu alleen ook doen!