presentatie regionale raadinformatiebijeenkomst 8 december definitief

Regionale raadsinformatiebijeenkomst
Houten, 8 december 2014
Welkom
onderwerp
TRANSITIE WERK:
PARTICIPATIEWET
programma
19.45-20.00
20.00-20.05
20.05-20.35
20.45-21.30
21.40-22.00
ontvangst
welkom door wethouder C. van Dalen
presentatie de Participatiewet
interactief gedeelte
plenaire terugkoppeling door H. Capel
opzet
RAADSBIJEENKOMST 8-12-2014






transitie werk – invoering participatiewet
de Participatiewet
toekomst uitvoering Wet sociale werkvoorziening
vervolg en proces
gesprek in subgroepen rond thema’s
plenaire afsluiting
PARTICIPATIEWET
Meer mensen, ook die met een arbeidsbeperking, naar
vermogen aan het werk!
doel
De focus is WERK!
Onderdeel van transitie sociale domein
visie en koers
Mensen naar vermogen laten deelnemen aan de
samenleving, uitgaan van:
-
wat mensen zelf kunnen, van hun talenten en mogelijkheden.
de omgeving van mensen, van kansen die er zijn om daarvan gebruik te
maken.
ondersteuning van de gemeente en andere partijen in het sociale domein.
VOORBEREIDING LEKSTROOM
-
Realisatie WIL (2013)
Invoeringsstrategie (2014)
- - Opdracht WIL
- - Verkenning toekomst Wsw door gemeenten
uitvoering
TOEKOMST UITVOERING WSW
-
huidige WSW-ers behouden rechten
instroom stopt 1 januari
budget wordt minder
uitvoering in samenhang met P-wet totaal
gemeente heroriënteren
visie, keuzes noodzakelijk
Houten UW, overige gemeenten PAUW
uitvoering
TOEKOMST UITVOERING WSW
- “PAUW gemeenten” verkenning Berenschot 2014
- keuze voor uitwerkingsrichting: uitvoering in
samenhang met Participatiewet en sociaal domein
als geheel, synergie
- verkenning uitwerkingsrichting per subregio
(lekstroom, Stichtse Vecht en Ronde Venen) in 2015
- Houten neemt deel, uitkomsten bepalen mede
toekomstige relatie met UW.
- in 2015 beleid UW en PAUW ongewijzigd
wijzigingen
Participatiewet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
klantgroepindeling o.b.v. arbeidsvermogen
nieuwe doelgroep
nieuwe instrumenten
nieuwe samenwerkingsvormen
nieuwe bijstandsregels
tegenprestatie
minder middelen
dienstverlening WIL
KLANTGROEP 1 “VANDAAG AAN DE SLAG”
9-12-2014
Wie: verdiencapaciteit > 100%, klaar om aan de
slag te gaan
Wat: trainingen, workshops, e-portfolio,
proefplaatsing, job-hunting
Gevolgen P-wet: geen
10
dienstverlening WIL
KLANTGROEP 2 “AAN DE SLAG MAAR NIET VANDAAG”
9-12-2014
Wie: nog niet direct beschikbaar voor regulier
werk zonder ondersteuning
Wat: aanbod klantgroep 1 en participatieplaats,
leerwerkstage, vrijwilligerswerk en activering
Gevolgen P-wet: geen
11
dienstverlening WIL
KLANTGROEP 3 “AAN DE SLAG MET ONDERSTEUNING”
9-12-2014
Wie: verdiencapaciteit structureel tussen 20 en 80%,
werken in dienstverband met permanente
ondersteuning
Wat: instrumenten klantgroepen 1 en 2 en
loonkostensubsidie, no-riskpolis, job-coaching,
werktraining, proefplaatsing, beschut werk
Gevolgen P-wet: toename doelgroep, nieuwe
instrumenten als gevolg van de Participatiewet,
garantiebanen, Wsw-oud
12
dienstverlening WIL
KLANTGROEP 4 “KAN NIET AAN DE SLAG”
9-12-2014
Wie: geen of zeer beperkte verdiencapaciteit door
persoonlijke, psychische of lichamelijke beperkingen
Wat: WIL organiseert inkomen en
inkomensondersteuning, ondersteuningsaanbod door
gemeente.
Gevolgen P-wet: geen rechtstreeks gevolg, maar
samenhang met decentralisaties AWBZ en Jeugd is bij
deze klantgroep het duidelijkst. Komt samen in sociale
wijkteams van de Lekstroomgemeenten
13
DE NIEUWE DOELGROEP (KG3)
Toename klantgroep 3 (arbeidsgehandicapten) van WIL
door aanscherping Wajong en stop instroom Wsw
doelgroep
Wajong alleen bij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
Verwachte extra instroom: +25 (2015) en +83 (2016)
Nieuwe doelgroep = klantgroep 3 WIL (verdiencap.20 – 80% WML)
9-12-2014
14
NIEUWE INSTRUMENTEN
instrumenten
(voor arbeidsgehandicapten)
9-12-2014
garantie banen (125.000, quotum wet)
loonkostensubsidie
(nieuw) beschut werk
no-risk polis UWV
job-coaching
studietoeslag (jonggehandicapten)
15
instrumenten
BESCHUT WERK EN LOONKOSTENSUBSIDIE
9-12-2014
BESCHUT WERK:
Werk in dienstbetrekking voor mensen die uitsluitend
in een beschutte omgeving, met begeleiding op een
aangepaste werkplek kunnen werken
LOONKOSTENSUBSIDIE:
Bijdrage voor werkgever die arbeidsgehandicapte in
dienst neemt, zodat deze alleen betaalt voor het
arbeidsvermogen van de werknemer.
16
GARANTIEBANEN
instrumenten
Banenafspraak: 125.000 nieuwe banen in 2.026
9-12-2014
Ambitie arbeidsmarktregio: realiseren 1.200
nieuwe banen per 1-1-2017 (1.145 is indicatief
minimum)
Stok achter de deur: invoering quotumwet
Pilot groepsgewijze aanpak t.b.v. plaatsing op
garantiebanen
17
regionaal werkbedrijf
NIEUWE SAMENWERKING
Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden
-
9-12-2014
overleg platform geen nieuwe organisatie
primair gericht op klantgroep 3 en garantie banen
35 arbeidsmarktregio’s: Utrecht-Midden
5 subregio’s, 15 gemeenten
werkgevers, UWV en vakbonden
harmonisatie instrumenten KG 3
formele start februari 2015
1 december 2014 start pilot eerste
plaatsingen
18
bijstand
NIEUWE BIJSTANDSREGELS
- invoering kostendelersnorm
- afschaffing alleenstaande-ouder norm en gemeentelijke
toeslagen en verlagingen
- uniformering arbeidsverplichtingen
- wijziging maatregelenbeleid
- studiekosten regeling
- aanpassing bijzondere bijstand en individualisering LDT
WIL verzorgt regionale voorlichtingen over de nieuwe
regels
9-12-2014
19
TEGENPRESTATIE
bevorderen dat mensen meedoen naar vermogen
tegengaan sociaal isolement
verrichten van onverplicht en onbetaald werk
tegenprestatie is vrijwillig en is geen
handhavingsinstrument
- mensen bepalen zelf inhoud tegenprestatie
bijstand
-
9-12-2014
20
middelen
MINDER RE-INTEGRATIE MIDDELEN
9-12-2014
21
samenhang 3 d’s
SAMENHANG SOCIAAL DOMEIN
9-12-2014
- uniforme uitgangspunten eigen kracht geldt
ook voor P-wet
- integrale klantbenadering, één inwoner één
plan, via sociale wijkteams/loketten
- deelname door WIL met generalisten
- afstemming en overdacht van klantgroep 4
aan sociale wijkteams/loketten
22
implementatie
ZIJN WE ER KLAAR VOOR?
9-12-2014
- niemand valt tussen wal en schip, WIL is
“participatiewetproof”
- instrumenten en aanbod is beschikbaar
- beleid en verordeningen tijdig gereed
- het is nog niet af, in 2015 werken aan definitieve
invulling, keuzes, uitbouwen en innoveren.
23
proces
VERVOLG PROCES
- meerjarenbeleidsplan WIL versie 2.0 ( vertaling
naar verordeningen), 1e kwartaal (college, raad)
- afspraken arbeidsmarktregio/werkbedrijf en
instrumenten groep 3 (convenant), 1e kwartaal
college/raad
- afspraken WIL en gemeenten lokale aanhaking
(DVO), 1e kwartaal 2015 (college / raad)
- verkenning toekomstige uitvoering Wsw-oud
(schetsontwerp), 2e kwartaal 2015 (college/raad)
THEMA’S GROEPSGESPREKKEN
thema’s
1.
2.
3.
4.
tegenprestatie
beschut werk en samenhang Wmo en Wsw-oud
werkgevers-werkgeversbenadering
integrale dienstverlening multi-problematiek
Groep
Groen
Blauw
Geel
Rood
Kamer
0.42
0.45
0.47
0.48
gesprekken
PLENAIRE TERUGKOPPELING
1.
2.
3.
4.
5.
tegenprestatie
beschut werk en samenhang Wmo en Wsw-oud
werkgevers-werkgeversbenadering
integrale dienstverlening multi-problematiek
uw thema / aandachtspunt