Brief KEEL-gebied - Vlietwijk Voorschoten

Aan de bewoner(s) van:
<<adres>>
<<postcode>> <<WOONPLAATS>>
datum
telefoonnummer
behandeld door
24 juni 2014
(0900) 1234 996
Kees Rijs
project
kenmerk
Betreft
Vlietwijk - Voorschoten
KRY.P00157.10.informatiebrief
bouwrijp maken.2014.06.19
Bouwrijp maken Vlietwijk, deelplan 2
Geachte heer/mevrouw
Eind 2012 zijn de laatste drie oude flats aan de Professor Lorentzlaan en aan het Professor Kamerlingh
Onnesplantsoen gesloopt. Wij waren voornemens om in 2013 te starten met de resterende nieuwbouw van 23
sociale huurappartementen en 17 grondgebonden koopwoningen op deze locatie. Het lukte echter niet om met
een aannemer tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het totale plan.
Om het plan toch te kunnen realiseren is er een splitsing aangebracht tussen de huurappartementen en de
koopwoningen. De 23 huurappartementen worden in opdracht van Woonzorg Nederland gebouwd en door
Woonzorg Nederland verhuurd. De 17 grondgebonden koopwoningen zullen door Klok Ontwikkeling worden
verkocht en gebouwd.
Woonzorg Nederland heeft begin 2014 een aanbesteding opgestart voor de 23 sociale huurappartementen. Deze
aanbesteding is inmiddels afgerond. Deze huurappartementen zullen worden gebouwd door Waal uit
Vlaardingen. We verwachten nog dit jaar te kunnen gaan starten met bouwen. Een exacte startdatum is nog niet
bekend. Klok Ontwikkeling zal rond de zomervakantie gaan starten met de verkoop van de 17 grondgebonden
koopwoningen. De verwachting is dat de bouw van de koopwoningen dan begin 2015 kan gaan starten.
Vooropgesteld dat de woningen dan verkocht zijn.
Om later dit jaar te kunnen gaan bouwen moet de bouwlocatie eerst bouwrijp gemaakt worden. Dat houdt in dat
er riolering voor de nieuwe woningen wordt gemaakt en dat er een bouwweg wordt gemaakt. Deze bouwweg
komt – zoals afgesproken – uit op de Einsteinlaan, ter hoogte van het zorgcentrum. Er komt géén uitrit voor
bouwverkeer aan de Einthovenlaan. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken zullen starten op maandag 30
juni 2014. De werkzaamheden zullen naar verwachting 12 weken, dus tot en met september 2014, in beslag
nemen.
Vanaf 30 juni 2014 zullen de (oude) parkeerplaatsen aan de Lorentzlaan en het Kamerlingh Onnesplantsoen niet
meer bereikbaar zijn. De fietsbrug aan het einde van het Kamerlingh Onnesplantsoen zal om veiligheidsredenen
worden afgesloten.
Als bekend is wanneer de bouwwerkzaamheden van de huurappartementen precies zullen starten, zullen wij u
dat kenbaar maken.
Voor meer informatie over de verkoop en bouw van de koopwoningen kunt u per e-mail contact opnemen met
Marco Leenders van Klok Ontwikkeling ([email protected]).
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Kees Rijs
Projectmanager Ontwikkeling